Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerSchritsen 16-133 6-130 F-123F-117


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0265v van 20 dec 1656 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 1westSchritsen NZ hoek Kleine Ossenmarkt [staat: bredeplaats]400‑00‑00 GG1/2 huis
koper provisioneelN. N.
bewonerRein Pytters de Haen c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenKleine Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten noordeneen huis op de Lanen
verkoper q.q.Claes Juriens Fontein, ter sterking van
verkoperClaeske Jans voor haar kinderen, erfgenamen van 1/2, weduwe van
verkoperwijlen Huybert Sents
verkoper q.q.oud burgerhopman Hoyte Hoytes, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Jan Reiners, geauthoriseerde curatoren overzeilmaker
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes erfgenaam van 1/2
verkoperwijlen Lijsbeth Sents
erflaterwijlen oude burgemeester Sent Huyberts
erflaterwijlen Maeycke Warners


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0104r van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 1westSchritsen NZ hoek Kleine Ossenmarkt [staat: bredeplaats]400‑00‑00 GG1/2 huis
koperRein Pytters de Haen
huurderRein Pytters de Haen c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenKleine Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Maycke Warners, weduwe van
verkoperwijlen Sent Huyberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Pytters de Haen koopt een 1/2 huis nz. Schritsen, op de hoek v.d. Bredeplaats, bewoond door de koper, en strekkende noordwaarts tot halverwege de plaats van het voorhuis aan de Lanen. Het huis is belast met onderhoud v.d. pijp, voorzover die onder het huis doorloopt. Gekocht van erven Maycke Warners wv burgemeester Sent Huyberts, voor 400 gg.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0058r van 15 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 1oostSchritsen200‑00‑00 GGwoning en thuintje
kopervoorganger in de grote kerk Pytter Cornelis, gehuwd met
koperTjiedske Zierx
naastligger ten oostenJan Jacobs de Reus
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJelle Sybes
naastligger ten noordenWibrandus Sloterdijk
naastligger ten noordenDominicus Sloterdijk
verkopers.s.th. candidatus Wibrandus Sloterdijk
verkoperDominicus Sloterdijk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Cornelis, voorzanger in de Grote Kerk x Tjiedske Zierx koopt woning en tuintje nz. Schritsen, met vrij in- en uitgang langs een steeg naar de Lanen. Ten O. Jan Jacobs de Reus, ten W. Jelle Sybes, ten Z. de Schritsen, ten N. de verkopers. Gekocht van ds. Wybrandus- en Dominicus Sloterdijk.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-133Schritsen 1schole etc.
eigenaarwed. Pieter Cornelis
gebruikerJan Harmens
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-133Schritsen 1kamer en school
eigenaarwed. Pieter Cornelis
gebruikerJan Harmens
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0068r van 4 feb 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 1westSchritsen NZ op de Lange Pijp bij de Ossenmarkt235‑00‑00 GGhuis
koperWybe Douwes Hanecuiq c.u.koopman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pyter Cornelis
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenKleine Ossenmarkt [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenHoite Hoites
verkoperJanke Dirx Bierma, gehuwd met
verkoperSytse Doedes Winia
verkoperDieuke Sjoerds, gehuwd met
verkoperDirk Jansen


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-133Schritsen 1kamer en schole
eigenaarwed. Pyter Cornelis
gebruikerJan Harmens
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0073v van 18 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 1westSchritsen NZ599‑19‑08 CGhuis
koperOeble Gosses, gehuwd metmr. timmerman
koperRinske Johannes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenKleine Ossenmarkt [staat: Bredeplaats aan de Ossenmarkt palende]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hoyte Hoytes
verkoperWybe Douwes Haenekuik, gehuwd metkoopman
verkoperJanke Jacobs Ollema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOeble Gosses, mr. timmerman x Rinske Johannes koopt een huis nz. Schritsen. Ten O.?, ten W. de Bredeplaats aan de Ossenmarkt palende (grenzende?), ten Z. de straat en diept, ten N. erven Hoyte Hoytes. De muur tussen dit huis en de naastligger ten O. is mandelig. Gekocht van Wybe Douwes Hanekuik x Janke Jacobs Ollema, voor 599 cg. (Of is dit toch Schritsen 1?, want daar houdt het diept op.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-133Schritsen 1kamer en school
eigenaarwed. Pyter Cornelis
gebruikerSweers Ruerds
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0135v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 1oostSchritsen NZ500‑07‑00 GGhuis en tuintje
koperStittert Jetses Bontekoe, gehuwd metschipper
koperTrijntie Clases
naastligger ten oostenStittert Jetses Bontekoe, gehuwd metschipper
naastligger ten oostenTrijntie Clases
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenOeble Gosses
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Wytske Outgers
huurderJan Harmens schoolmeester
verkoper van 1/2Cornelis Pytters
verkoper van 1/2Cornelis Claassen de Ruiterhuistimmerman te Zaandam


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-133Schritsen 1kamer
eigenaarvroedsm. Bontekoe
gebruikerwed. Jurjen Willems
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0063r van 19 apr 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 1oostSchritsen NZ bij de Lange Pijp420‑07‑00 GGhuis en tuintje
koperAnthony Vink, gehuwd methovenier
koperMinke Minnes
huurderTrijntje Lourens 10‑00‑00 CG
huurderwijlen Jacob Symons
naastligger ten oostenMarten Fockes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenOeble Gosses
naastligger ten noordenRobijn Cornelis
verkoper van 1/2Aefke Jetsus Bontekoe, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jurjen Willems, en erfgename van haar broergleibakker
erflaterwijlen Stiddert Jetsus Bontekoegrootschipper
verkoper q.q.Bernardus Dreyer, curator overprocureur fiscaal
verkoper van 1/2Trijntie Clases, weduwe vanhoutkoper
verkoper van 1/2wijlen Stiddert Jetsus Bontekoegrootschipper


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0026v van 28 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 1oostSchritsen NZ bij de Lange Pijp250‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperSimon Hendriks scheepstimmerman
naastligger ten oostenMarten Fokkes
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten westenJohannes Oebles
naastligger ten noordenRobijn Cornely
verkoperAntje Vink, gehuwd met
verkoperJohannes Mecimakoopman in drogerijen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Hendriks, scheepstimmerman, koopt een huis en tuintje nz. Schritsen bij de Lange Pijp. Ten O. Marten Fokkes, ten Z. de Schritsen, ten W. Johannes Oebles [van der Werf?], ten N. Robijn Cornelis. De achterbovenkamer ligt boven het loodsje van het huis ten N. Vrij in- en uitgang naar de Lanen door een steegje. Gekocht van Antje Vink x koopman in drogerijen Johannes Mecima voor 250 cg.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0220r van 5 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 1oostSchritsen NZ bij de Lange Pijp wijk F-131800‑00‑00 CGhuis
koperElisabeth Jans Persijn
huurderseElisabeth Jans Persijn
naastligger ten oostenGrietje Schiere
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJ. O. van der Werf
naastligger ten noordenSasker Oeges
verkoperTobia de Lon, weduwe van
verkoperwijlen Symon H. de Groot
eerdere samenvatting door Yde ElsingaElisabeth Jans Persijn koopt huis nz. Schritsen, bij de Lange Pijp. Ten O. Grietje Schiere, ten W. Johannes Oebles v.d. Werf, ten Z. de Schritsen, ten N. Sasker Ages. Vrij in- en uitgang langs een steeg naar de Lanen. Gekocht van wd. Symon H. de Groot. In 1918 bewoond door Leendert Albertus Reiniers, geboren te Amsterdam 22 nov 1887.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-130, pag. 138Schritsen 1Rinke Bakker wed1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-123Schritsen 1Coenraad Slym... (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-123Schritsen 1Hidde Hendriks Bleeker... 1814, huw 1815, huw 1816, ovl 1818, huw 1822, ovl 1832, ovl 1849, ovl 1859, ovl 1860; gebruiker van wijk F-123, schoenlapper; medegebruikers Coenraad Slym varensgesel en Sjouwkje Carels; eigenaar is Rinke Bakker wed., ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-123Schritsen 1Rinke Bakkerovl voor 1815; wed. R.B. eigenaar van wijk F-123; gebruikers Hidde Bleeker, schoenlapper, Coenraad Slym, varensgesel, Sjouwkje Carels, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-123Schritsen 1Sjouwkje Carelsgebruiker van wijk F-123, medegebruikers zijn Coenraad Slym, varensgesel, Hidde Bleeker, schoenlapper, eigenaar is Rinke Bakker wed; 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-123Schritsen 1Rinke Bakker wedHidde Bleeker schoenlapper
F-123Schritsen 1Rinke Bakker wedCoenraad Slijm varensgesel
F-123Schritsen 1Rinke Bakker wedSjouwkje Carels


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 266 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-123Schritsen 1Jetze Boomsma, overleden op 15 december 183156 jr, man van Fettje Bakker (Schritsen F 123), vader van Bouwe, chirurgijn/vroedmeester Rinsumageest, Rinke, kantoorbediende, Alida, te Bolsward en minderjarige Auke en Douwe Jetzes Boomsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1398Schritsen 1erven Jan Rinkes BakkerHarlingenhuis en erf (114 m²)


1836 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49029 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 235 en 245 van 26 okt 1836
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-123Schritsen 1provisionele en finale toewijzingfl. 270huis hoek Schritsen en Ossenmarkt F-123
 
verkoperRinke Boomsma
verkoperAuke Boomsma
verkoperFettje Rinkes Bakker (wv Jetse Bouwes Boomsma)
koperHendrik Sluik


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 131 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-123Schritsen 1Harmen Johans Eilers, overleden op 5 maart 1837zoon van afwezige Johan Eilers, kapitein Schritsen F 123 (op reis naar Hull) en Taalya Johannes Hassenberg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-123Schritsen 1Aafke Cornelis Lautenbach... Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1836, ovl 1842, ovl 1850; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-123; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-123Schritsen 1Geertje Wyma... HRL 1851 wijk F-137, wijk G-031, 354, 367; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-123; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-123Schritsen 1Jappe Ruurds van der Veer... dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1812, ovl 1830, huw 1836, huw 1838, bev.reg. HRL 1851 wijk F-123; oud 52 jaar, geb Hindeloopen, wonende te HRL. 1839, wijk ...; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-123Schritsen 1Cornelius van Ende stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-123SchritzenFeite Sj. Schotanus36 jzeilmakerHeerenveengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-123SchritzenYebeltie Hielkema33 jIdsegagezin 1, v, protestant, gehuwd
F-123SchritzenSjoerd F Schotanus3 jIJlstgezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-123SchritzenYtje Alb. Maneveld15 jGaastmeergezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-123SchritzenDjeuwke Maneveld14 jGaastmeergezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-123SchritzenMartha Schotanus9 mIJlstgezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-123SchritzenBroer Kleinvogel29 jschippersknegtHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
F-123SchritzenAafke Lautenbach40 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-123SchritzenWopke Kleinvogel6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-123SchritzenGeertje Wijma54 jnaaisterHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 138 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-123Schritsen 1Aafke Cornelis Lautenbach, overleden op 19 augustus 184243 jr, overleden Ossenmarkt F 123, vrouw van Broer Wopkes Kleinvogel, beurtschippersknecht, moeder van minderjarige Wopke Broers Kleinvogel. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 1 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-123Schritsen 1Gerbrig Fokke, overleden op 29 februari 184430 jr, geboren Heerenveen 28/9/1813, overleden Ossenmarkt F 123, vrouw van Kornelis Roelofs Steringa, belastingcommies, moeder van minderjarige Sophia-Eleonora en Roelof Kornelis Steringa. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1845 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50019 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 95 en 97 van 31 dec 1845
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-123Schritsen 1provisionele en finale toewijzingfl. 935een huizinge aan de Schritsen [waarschijnlijk F-123]
 
verkoperHendrik Alberts Sluik (q.q.)
verkoperJan Alberts Sluik (q.q.)
koperCatharina Elisabeth Bonraad (wv Bernardus van Loon)


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 118 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-123Schritsen 1Jan Bolman, overleden op 19 maart 1846levenloze dochter van Jan Bolman, koopman (Zuiderhaven F 123) en Sjoerdje de Beer, zuster van minderjarige Klaaske, Albert en Teunis Jans Bolman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 675 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-123Schritsen 1Eelke Boreas Steegenga, overleden op 8 augustus 1847bijna 3 jr (geboren 5/11/1844), overleden Schritsen F 123, zoon van Boreas Herres Steegenga, schipper en Saakje Pieters Buisman, broer van minderjarige Geertje en Jetske Boreas Steegenga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-123Schritsen 1Broer Wopkes Kleinvogel... 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-134, 213; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk F-123; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-123Schritsen 1Feitze Schotanus... wijk A-194, 203; oud 36 jaar, (vnm: Feite S. ), geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk F-123; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-123Schritsen 1Hendrika Paulus Faro... met Hendrik Plekker en Rients Steensma, winkelierse in 1851, N.H., Vst 16 mei 1856 uit Midlum, ovl wijk F-123, dv Paulus F, en Trijntje Hendriks; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-123Schritsen 1Ybeltje Hylkema... BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 203; oud 33 jaar, geb Idsega (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-123; ... (alles)


1856 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 32 en 35 van 27 feb 1856
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-123Schritsen 1provisionele toewijzing en inhoudingtwee huizen in Harlingen C-076 en F-123
 
verkoperTjepke Zoete
verkoperHendrik Alberts Sluik


1856 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 29 feb 1855
vermeld alsgeschat adresbericht
F-123Schritsen 1Eene hechte HUIZINGE met BLEEK en verder toebehooren aan de Noordzijde der Schritsen, M.E van der Veen en anderen, . Finaal verkocht op 29 feb 1856 in het Heeren Logement van D. Minnema door not. J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 1151.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1398Schritsen F-123Hendrik A. Sluikwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 09 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
F-123Schritsen 1Eene hechte nette en welbetimmerde huizinge c.a. aan den Heiligeweg, in gebruik bij den eigenaar E.G., Langenhorst e.a.. Provisioneel verkocht op 21 feb 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
F-123Schritsen 1Eene nette en welbetimmerde huizinge staande aan den Heiligenweg, in gebruik en eigendom bij E.G., Langenhorst e.a.. Finaal verkocht op 23 feb 1872 de Korenbeurs bij Fekkes door nots. Kijlstra. Waarop geboden is f. 2049.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 01 mrt 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
F-123Schritsen 1Eene hechte nette en welbetimmerde huizinge c.a. aan den Heiligeweg, in gebruik bij den eigenaar E.G., Langenhorst e.a.. Finaal verkocht op 6 mrt 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 2049.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1398Schritsen F-117Hillebrandus G. Potwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1398Schritsen 1 (F-117)Augs. Goëtius Fonteinwoonhuis


1945 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-28416
Schritsen 1Pieter Jonkman


1945 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-28417
Schritsen 1Pieter Jonkman


1946 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-28997
Schnitsen Piet Jonkman


1948 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-33476
Schritsen 1Firma Gebroeders Jonkman


1954 - advertentiebron: Handel en Industrie in Harlingen (Wijga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 1, HarlingenSchritsen 1gebr. Jonkmanbinnen- en buitenlandse expeditie


1962 - advertentiebron: Wegwijs in Harlingen, plattegrond
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 1, HarlingenSchritsen 1Gebr. Jonkmantransporten, kraanwagens, ziekenvervoer, taxi


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 1P.J.K. (Piet) Jonkman
  terug