Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 15 8-127 8-138 F-116 F-110
Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 15
ten oostenGrote Ossenmarkt 17
ten zuidende Grote Ossenmarkt
ten westenGrote Ossenmarkt 13
ten noordenVijverstraat 18


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0090v van 3 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: heerestraat]


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0237v van 1 mei 1653 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0146r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van de commandeur Ruierd Hilbrandts


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032ra van 10 mei 1668 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidengrote stal


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0001v van 23 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 15Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]ledige plaets met al hetgene daarop gebouwd staat
 
koperDirck Jansen IJsenbeek, gehuwd met360-00-00 GG
koperWelmoetie Hanses
naastligger ten oostenhet huis van Lolcke Obbes wijdschipper
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westeneen mande muir gemeen met Neeltie Heeres
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLolcke Obbeswijdschipper


1681 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 216 folio 170v van 1 mei 1681 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Grote Ossenmarkt 15
 
overledeneWelmoetie Hanses, weduwe van
wijlen Dirck Jansen IJsenbeeckmr. huistimmerman
Jurjen Clases Fontein, geauthoriseerde curator over
Brechttie Dircks oud 12 jaren
Trijntie Dircks oud 10 jaren
Jan Dircks oud 8 jaren
Claes Dircks oud 6 jaren
Antie Dircks oud 3 jaren
aangeverAntie Jans IJsenbeeck volle moey van de weeskinderen
inleiding bij de boedelinventarisatie[0170v] Ontzegelinge van slotten ende respectievelijk inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de heere burgemeester Jan Symes Bijlaen als mede commissaris, met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Welmoetie Hanses in leven wedue wijlen Dirck Jansen IJsenbeeck burger ende mr. huystimmerman binnen deser stede van alle sodanige goederen actien ende crediten sampt in- en uitschulden met der doodt ontruympt ende naegelaten heeft ende aldaer ten sterffhuyse bevonden sijn, ten versoecke van de coopman Jurjen Clases Fontein als geauthoriseerde curator over des overledens [0171r] vijff naegelaten weeskinderen met naemen Brechttie, Trijntie, Jan, Claes ende Antie Dircks, respectievelijk old 12, 10, 8, 6 en 3 jaren en dat op het aengeven van den kinderen volle moey Antie Jans IJsenbeeck desen sterffhuyse meest gefrequenteert hebbende, die oock omme alles nae haer beste weten en kennisse alles getrouwelijk te sullen aengeven den behoorlijken belofte bij manuale stipulatie in plaets van solemnelen eede heeft gepresteert in handen van welgedachte heere commissaris, waer op dan also tot den beschrievinge is geprocedeert wes volght. Actum den 1e may 1681.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Lolke Obbes
naastligger ten zuidende kinderen van Dirck Jansen IJsenbeecq


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0080r van 21 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirck Jansen IJsenbeek
naastligger ten westenals bewoner Claes IJsenbeeck mr. timmerman


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0199v van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 15Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]huis
 
koperWouter Sipkes, gehuwd metwijdschipper500-00-00 GG
koperGeertje Jelgers
naastligger ten oostenDouwe Andries schipper
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westenNeeltie Heeres
naastligger ten noordende weduwe van Claes IJsenbeek
verkoper van 1/3Trijntie Dirx, gehuwd met
verkoper van 1/3Jacob Auckesmr. metselaar
verkoper van 1/3Claes Dirx vrijgezel
verkoper van 1/3Antie Dirx, gehuwd met
verkoper van 1/3Michiel Jansen


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-127Grote Ossenmarkt 15huis
eigenaarJoost Ages
gebruikerJoost Ages
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
grondpacht aan Doedtie Lieuwes
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0296r van 11 apr 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Wouter Sipkes


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-127Grote Ossenmarkt 15huis
eigenaarJoost Ages
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720
grondpacht aan Grytje Lieuwes erwen
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
aansl. grondp. voldaan16-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-127 Grote Ossenmarkt 15huis
eigenaarburgemeester Agema
gebruikerburgemeester Agema
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
grondpacht aan Grytie Lieuwes erven
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-127 Grote Ossenmarkt 15huis
eigenaarburgemeester Agema
gebruikerburgemeester Agema
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
grondpacht aanerven Grietie Lieuwes
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-127 Grote Ossenmarkt 15Jan van Dorsen, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-127 Grote Ossenmarkt 15huis
eigenaarburgemr. Agema
gebruikerburgemr. Agema
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG
grondpacht aanerv. Grytie Lieuwes
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
opmerking[staat: 128]


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0247v van 15 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0119r van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenals huurder Pieter Gelinda
naastligger ten oostenPieter Scheltema


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0064v van 1 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 15Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koper van 1/2burgerhopman Sybrand Feikes Camsma 282-00-00 GG
koper van 1/2Age de Haas executeur
huurderPyter Wijnkoop c.u.36-00-00 CG
naastligger ten oostenAntje
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenJohannes H. de Haan
naastligger ten noordenPyter Scheltema
verkoperTrijntje Tjerks, gehuwd metBeetgum
verkoperClaas Eedes de Boermr. huistimmermanBeetgum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Feikes Camsma en Age de Haas, executeur, kopen samen een huis. Ten O. Antje?, ten W. Johannes H. de Haan, ten Z. de Grote Ossenmarkt, ten N. Pieter Scheltema. Gekocht van Trijntje Tjerks x Claes Eedes de Boer, mr. huistimmerman te Beetgum.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0190v van 8 dec 1754 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 15Grote Ossenmarkt NZ1/2 van 2 huizen waarvan 1 met tuin
 
koperoud burgerkolonel Sybrand Feikes Camsma 750-00-00 CG
huurderTytte Scheltes schipper38-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Feikes c.u.
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenJohannes Hyltjes de Haen schipper
naastligger ten noordenPyter Scheltema
verkopermajoor Age de Haasexecuteur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Feikes Camsma, oud-burgerkolonel koopt 1/2 huis en tuin, zz. Lanen en uitkomende op de Schritsen, waarvan hij al een 1/2 bezit. Ten O. erven Jan Wybrens Wijngaerden en Pyter Daniels, ten Z. de Schritsen, ten W. Wessel Keimpes en Teunis v.d. Ley, ten N. de Lanen. Gekocht van majoor en executeur Age de Haas voor 750 cg. (incl. het 1/2 huis dat hij koopt op de nz. Ossenmarkt.).


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0222r van 23 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 15Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koperJohannes de Bruin, gehuwd metwinkelier700-00-00 CG
koperDoetje Dirks winkelier
bewonerJan van Blessum
naastligger ten oostenJan Feikes n.u.
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenJohannes Hyltjes de Haen schipper
naastligger ten noordenPytter Scheltema
verkoperkolonel Sybrand Feikes Kamsma


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0187r van 16 mei 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 15Grote Ossenmarkt NZhuis
 
kopervroedsman Augustinus Mockema 850-00-00 CG
naastligger ten oostenFeike Jans
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenJohannes Hyltjes
naastligger ten noordenJarig Cornelis
verkoperJanneke Schaaff, gehuwd met
verkoperMinne Klaazes Blok


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0237r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Augustinus Mockema


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0238r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 15Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koperAnthony de Boer, gehuwd met230-00-00 CG
koperAkke Geerts
naastligger ten oostenFeike Jans
naastligger ten westenBoekholt bode
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten noordenherberg de Hoop
verkoper q.q.Albert Wijmers Bakker, curatorkoopman
verkoper q.q.Pierre Peaux, curatoren overkoopman
verkoperde boedel van wijlen Augustinus Mockema


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0006v van 17 mei 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAnthony de Boer, gehuwd met
naastligger ten westenAkke Geerts


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0004r van 11 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 15Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koperThijs Yedes Duninga, gehuwd met425-00-00 CG
koperHebbeltje Symons de Groot
naastligger ten oostende Lutherse Gemeente
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westende weduwe van de Haan
naastligger ten noordenherberg de Hoop
verkoperAnthony de Boer, gehuwd met
verkoperAkke Geerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThijs Yedes Dunninga x Hebeltje Symons de Groot koopt huis nz. Grote Ossenmarkt. Ten O. de Lutherse Kerk, ten W. wd. de Haan, ten Z. de straat, ten N. de herberg 'de Hoop'. Gekocht van Anthony de Boer x Akke Geerts, voor 425 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-143 Grote Ossenmarkt 15Thijs IJedes Duininga


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0298r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenThijs Yedes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-138 Grote Ossenmarkt 15Thijs Y Duininga2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-116Grote Ossenmarkt 15Thijs Ydes Duininga... van wijk E-075, pakhuis; eigenaar is R.M. Meintz wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-116, koemelker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-031, stalling, 1814. (GAH204); T. IJ.D. ende Heebeltje ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-116Grote Ossenmarkt 15Thijs Y Duininga Thijs Y Duininga koemelker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1423Grote Ossenmarkt 15wed. Thijs Yedes DuiningaHarlingenwinkelierschehuis en erf (112 m²)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-116Grote Ossenmarkt 15Hebbeltje Simons de Groot, overleden op 5 maart 183970 jr, winkelierse, overleden Ossenmarkt F 116, vrouw van Geert Roelofs van der Woude, winkelier, geen kinderen, ab intestato erfgenamen zouden zijn geweest de niet met name genoemde kinderen van haar overleden broers Ype, Hendrik, Simon en Allard Simons de Groot, enige testamentair erfgenaam is Hendrina Sybouts van Dam, winkelierse (vrouw van Anne van Straaten, werkman), legaten voor tantezeggers Imkje Simons de Groot (fl. 100,-), kinderen Hendriks de Groot (samen fl. 25,-), kinderen Allards de Groot (samen fl. 25,-) en Trijntje Ypes de Groot (roerend goed). Saldo fl. 213,36. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-116OssemarktAnne J van Straaten43 jHarlingenm, protestant, gehuwd, winkelier
F-116OssemarktHenderina van Dam41 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-116Grote Ossenmarkt 15Barber Jurjens Zwaal, overleden op 10 maart 184618 jr, geboren Terschelling 15/8/1827, overleden Lanen F 116, dochter van Jurjen Volkerts Zwaal, loods en Janke van Marle, zuster van Dedde (vrouw van Jacob Groothuis, zeeman) en minderjarige Otto, Volkert, Ermania, Elisabeth, Ane, Antje en Maria Jurjens Zwaal. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-116Grote Ossenmarkt 15Anne Jans van Straten... 1851 wijk C-028, wijk H-143, supp wijk A-280; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk F-116; VT1839; geb 10 may 1796, ged 5 jun 1796 Grote Kerk HRL, zv Jan van Straaten en Antje Jans; A.J. v. S. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-116Grote Ossenmarkt 15Hendrina Siebouts van Dam... 1851 wijk A-248, wijk C-028, wijk H-143, supp wijk A-280; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-116; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-116Grote Ossenmarkt 15Wemeltje Rimmerts Hogenburg... H, en Aaltje (Johannes); BS huw 1815, ovl 1841, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk C-191, wijk A-254, wijk F-116, 124, 344, supp wijk C-234, supp wijk G-437; oud 53 jaar, (geslnm: Hogenburg), geb en wonende te HRL. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1423F-116 (Grote Ossenmarkt)Jurjen F. Zwaalwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1423F-110 (Gr. Ossenmarkt)Erven Jurjen F. Zwaalwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1423Grote Ossenmarkt 15 (F-110)Frans Heslingwoonhuis en hok


1915 - schoolgeldadresnaam
Grote Ossenmarkt 15Frans Hesling


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Ossenmarkt 15 Franciscus Hesling sr.voorman
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1100


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 15F.Heslingstucadoor


1965 - adresboekadresnaam
Grote Ossenmarkt 15J.M. (Johannes) Koopmans
  terug