Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 71
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 71a8-1578-157(niet bekend)F-256F-062
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 71a8-1578-157(niet bekend)F-256F-061


Naastliggers vanZuiderhaven 71
ten oostende Raamstraat
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 71
ten noordenRaamstraat 8


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0139v van 2 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ800‑00‑00 cgtwee ledige huisplaatsen aan elkaar
koper door niaarMayke Hendrix van der Laen, weduwe vankoopmansbode
koper door niaarwijlen Simen Tonis van der Piet
geniaarde koperPiter Hendrixkoopmansbode
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRaamstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenMayke van der Laen
naastligger ten noordenMayke van der Laen
verkoper van 1/2Jacob Tiebbes Popta
verkoper van 1/2Rembartus Popta, samen met
verkoperHesselius Popta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaycke v.d. Laan wv Simen Teunis v.d. Piet koopt, na niaar ratione vicinitatis, twee aanelkaar gelegen ledige huissteden, nz. Zuiderhaven. Ten O. en Z. de straten, ten W. en N. de koper. Gekocht van Jacob Tjebbes Popta voor 1/2 en Lambertus- en Hesselius Popta voor 1/2, voor 800 cg.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0154r van 25 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ 69/71/71a [staat: zuider nieuwe haven]3500‑00‑00 gghuis zijnde een gleibakkerswinkel en ledige plaats en houtschuur ten oosten daarvan
koperFrans Jacops de Adam c.f.
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 cg
huurderJan Willems
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westeneen ledige plaats van de verkoper gekocht door Jan Knijff
naastligger ten westenYpe Meynerts
naastligger ten noordenhet huis van Jarich Clasen te Ameland
verkoperJarich Clasen te Ameland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Jacobs d`Adam koopt een huis waarin een gleibakkerswinkel en een ledige plaets en houtschuur ten O. daarvan, nz. Zuider Nieuwe Haven. Hij koopt ook alle vaste en losse gereedschappen. Ten W. de ledige plaets die Jan Knijff en Ipe Meinerts hebben gekocht van de verkoper, ten Z. de haven, ten N. de verkoper, Jarigh Clasen van Ameland, voor 3300 gg.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ [niet vermeld]565‑00‑00 gghuis en gleibakkerij met oven, verfmolen, aardmolen, etc.
koper provisioneelSymen Jacobs Bootsma
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet verkochte huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenhet houthuis
naastligger ten noordeneigen steeg
naastligger ten noordenGerryt Claessen cherger
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jelle Reiners Jeddema
verkoper q.q.Barent Hiddes de Vries, crediteurkapitein Admiraliteit in Friesland
verkoper q.q.Symon Jacobs Bootsma, crediteuren vankoopman
verkoper van 4/10de boedel van Jacob Fransen de Adam
verkoper van 3/10Symon Jacobs Bootsma voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoper van 3/10wijlen huisvrouw Arjaentie Fransen
verkoper van 3/10Arjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoper van 3/10Hiltie Fransen


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ1825‑10‑00 gghuis met drie zolders, paardestal en belvedere
koper provisioneelArjen Hansen, gehuwd met
koper provisioneelHiltie Fransen
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven en straat
naastligger ten westenhet huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam
naastligger ten noordeneigen steeg
naastligger ten noordenGerryt Claessen cherger
verkoper q.q.Barent Hiddes de Vries, crediteurkapitein Admiraliteit in Friesland
verkoper q.q.Symon Jacobs Bootsma, crediteuren vankoopman
verkoper van 4/10de boedel van Jacob Fransen de Adam
verkoper van 3/10Symon Jacobs Bootsma voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoper van 3/10wijlen huisvrouw Arjaentie Fransen
verkoper van 3/10Arjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoper van 3/10Hiltie Fransen


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0185r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ op de hoek van de Raamstraat2630‑00‑00 cghuis, paardestal en belvedere
koperburgervaandrig Wybe Sjoerdts Wildschut, gehuwd met
koperSjouckien Minnes
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
bewonerAbelus Jentiema c.u.kapitein
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenhuis en gleibakkerij van Symon Jacobs Bootsma
naastligger ten noordenGerryt Claessen cherger
verkoperArjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoperHeiltie Fransen de Adam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Sjoerdts Wildschut x Sjoukje Minnes koopt mooi huis met paardestal erachter en een belvedere, hoek Raamstraat. Ten O. die straat, ten W. het huis en gleibakkerij van Symon Jacobs Bootsma, ten Z. de straat en haven, ten N. Gerryt Claessen, cherger. Gekocht van Arjen Hansen van Hemert, apotheker x Heiltje Fransen de Adam.


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0110v van 10 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ 69-71 bij de Raamstraat1300‑00‑00 ggtwee erven
koper van 1/2Lijsbettie Jans Vermeulen, weduwe van
koper van 1/2wijlen Jan Jonas van der Burgh
koper van 1/2Cornelis Jansen van der Burgh, gehuwd metgleibakker
koper van 1/2Fokeltie Jans
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenburgemeester Wybe Sjoerts Wiltschut
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker
naastligger ten noordensteeg in de Raamstraat
naastligger ten noordende hof van de erfgenamen van wijlen Jelle Reyners Jeddema
verkoper q.q.Symon Jacobs Bootsma voor zijn twee minderjarige kinderen, weduwnaar van
verkoper q.q.wijlen Arjaentie Fransen
verkoperArjen Symons
verkoperFrans Symons


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0358v van 21 jun 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ1000‑00‑00 cg1/2 van 2 erven, gleibakkerij, oven, verfmolen etc.met woonhuis incl. 2 dwarshuisjes aan de OZ van de gleibakkerij
koperBouwe Joostes Kock, enmr. schoenmaker
eigenaar van 1/2 dwarshuisjeCornelis Jansen van der Burgh c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
toehaakdrie zilveren dukaten voor de drie dochters van de verkoper
huurder voor 3 jarenN. N. 25‑00‑00 cg
naastligger ten oostenoud burgemeester Wybe Sjoerts Wildtschut
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker
naastligger ten noordenRaamstraat, steeg naar de
naastligger ten noordende tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschut
verkoperLijsbetje Jans Vermeulen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jonas van der Burgh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Joostes Kok, mr. schoenmaker, koopt 1/2 van 2 erven, bestaande uit een gleibakkerij c.a. (met omschrijving), nz. Zuiderhaven. Ten O. de oud-burgemeester Wybe Sjoerdts Wildschut, ten W. Arjen van Hemert, apotheker, ten Z. de hof van Wildschut en een steeg naar de Raamstraat, waarvan de 2 erven de eigendom hebben. Mede-eigenaar is Cornelis Jansen v.d. Burgh. Gekocht van Lijsbeth Jans Vermeulen wv Jan Jonas v.d. Brugh.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0365r van 25 okt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ2100‑00‑00 cg1/2 van 2 erven, gleibakkerij, verfmolen, draaizolders en steenzolders en een voorhuis, incl. 2 dwarshuisjes
koper door niaaroud burgemeester Wybe Sioerdts Wildschut, gehuwd metkoopman
geniaarde koperburgerhopman Theotardus Sloterdijck
geniaarde koperTeuntie Symens
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
toehaakeen ducaat voor de vrouw van de verkoper en een rijksdaalder voor Abraham Jansen voor bewezen diensten
huurder voor 15 jarenN. N. 40‑00‑00 cg
naastligger ten oostenoud burgemeester Wiebe Sjoerdts Wiltschut
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker
naastligger ten noordenRaamstraat, steeg naar de
naastligger ten noordende tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschut
verkoperBouwe Joostes Cock, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperWytske Wytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheotardus Sloterdijk, hopman x Teuntie Symens koopt de gleibakkerij, nz. Zuiderhaven. Ten O. Wibe Sjoerds Wildschut, ten W. Arjen van Hemert, ten Z. de haven, ten N. de hof van Wildschut. Deze laatste niaart echter ratione vicinitatis en het is onduidelijk wie de koper is geworden. Gekocht van Bouwe Joostes Kock.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 176v van jun 1702 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 71aJarich Jacobs [van der Ley], wijdschipper x Auckjen Pytters, koopt huis hoek Raamstraat/Zuiderhaven. Ten O. die straat, ten Z. de straat en haven, ten W. de 2 dwarshuizen gekocht door Jan Harmens, ten N. Jan van Zeist en een steeg. (met veel bedingen over de dwarshuizen.). Gekocht van de hypotheek credit. van burgemeester Wildschut.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0174v van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ [staat: tussen het huis en pakhuis van Jarich Jacobs en koopmanPopta]279‑00‑00 ggtwee dwarshuizen met een overdekt plaatske daartussen
koperJan Harmens c.u.koopman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
verkoperde geregisteerde crediteuren van oud burgemeester Wilschut c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Harmens koopt 2 dwarshuizen en een ledige, doch overdekte plaets daartussen, staande tussen het huis en het pakhuis, respectievelijk gekocht door Jarich Jacobs (v.d. Ley) en de koopman Popta, bij het huis van Jan van Zeist. Veel bedingen. Gekocht van de gezamenlijke crediteuren van oud-burgemeester Wildschut.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0177v van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71aRaamstraat WZ hoek Zuiderhaven1025‑07‑00 gghuis met schone kamers, estrikken en graanzolders
koperJarich Jacobs, gehuwd metwijdschipper
koperAuckjen Pytters
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westentwee dwarshuizen van Jan Harmens c.u.
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenJan van Zeist
verkopergeregisteerde crediteuren van Widschut c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-157Zuiderhaven 71ahuis
eigenaarJarig Jacobs
gebruikerJan Campen
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-157Zuiderhaven 71ahuis
eigenaarJaerigh Jacobs
gebruikerF. van Campen
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan15‑5‑1720


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0263v van 31 mrt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ205‑00‑00 cghuis
koperJacob Jarigs van der Ley, zoon van
koperJarig Jacobs van der Ley
bewonerHans Femmes c.u.
naastligger ten oostenJacob Jarigs van der Ley
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenweduwe en zonen v wijlen Gilles Vermeersch
naastligger ten noordensteeg
verkoperburgemeester Jan Harmens Backer te Ameland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jarighs v.d. Ley en zijn vader Jarigh Jacobs v.d. Ley kopen huis nz. Zuiderhaven, ten O. de kopers, ten Z. de straat en haven, ten W. Gilles Vermeersch, ten N. de steeg of doorgang. Gekocht van Jan Harmens Backer, burgemeester op Ameland.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-157Zuiderhaven 71ahuis
eigenaarJarig Jacobs
gebruikerJ. Campen
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-157Zuiderhaven 71ahuis
eigenaarJacob Jarigs
gebruikerJacob Jarigs
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 257ar van aug 1738 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 71aGijsbertus Koen koopt 4/12 van een huis met tuin erachter, waarvan de koper de overige parten al bezit. Gekocht van Fongerke Arjens van Hemert x Gerben Ates, als crediteuren van hun wijlen ouders Arjen Hansen van Hemert x Heiltje Fransen d`Adam. Er is geniaard door de familie d`Adam.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-157Zuiderhaven 71ahuis
eigenaarJacob Jarighs
gebruikerJacob Jarighs
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0200r van 19 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ hoek Raamstraat999‑19‑00 cghuis en tuin, met stal en wagenhuis
koperTheunis Jarigs van der Ley koopman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenKoen oud commissaris
naastligger ten noordenPetrus Ferwerda n.u. en c.s.
verkoperJacob Jarigs van der Leykoopman


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-157, fol. 152vZuiderhaven 71aJacob J. van der Ley cum uxore, bestaande uit 6 volwassenen en 1 kindwinkelier37:4:00 cg6:4:00 cgbestaet gemeen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-157Zuiderhaven 71ahuis
eigenaarJacob Jarigs
gebruikerJacob Jarigs
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-157Zuiderhaven 71ahuis
eigenaarJacob Jarigs
gebruikerJacob Jarigs
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 221r van nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 71a(achter, ook wel Raamstraat 10) Yde Floris, gleybakker x Aukje Geerts koopt huis wz. Raamstraat. Ten O. de straat, ten Z. Teunis v.d. Ley, ten W. en N. wd. Cornelis Koen. Gekocht van dr. Jacobus Tjallingii, advocaat bij het Hof van Friesland.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0143r van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ480‑00‑00 ggpakhuis
koperJurjen Okkes, gehuwd metmr. metselaar
koperGeertje Douwes
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenTheunis van der Ley koopman
naastligger ten zuidenZuiderhaven en straat
naastligger ten westenG. Wildeman predikant
naastligger ten noordenG. Wildeman predikant
verkoperBartha Coen, gehuwd met te Heerda
verkoperClamer Henric Isaac baron van Steeding te Heerda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Okkes, mr. metselaar x Geertje Douwes koopt hecht en sterk pakhuis, door drie huurders gebruikt. Ten O. Teunis v.d. Ley, ten Z. de straat en haven, ten W. en N. ds. G. Wildeman. Gekocht van Bartha Coen, huisvrouw van Klamer Henrich Isaac Baron van Steding wonende te Heerde.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0099r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ2470‑00‑00 cghuis en tuintje
koperPetronella Munter, weduwe van
koperwijlen burgerhopman Sipke Nauta
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostende heer Jarig van der Ley
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westends. G. Wildeman c.s.
naastligger ten noordends. G. Wildeman c.s.
verkoperJurjen Ockes van der Stockkoopman


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0049v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ hoek Raamstraat1080‑00‑00 gghuis
koperPieter Joseph Coulbaut, gehuwd metmr. kleermaker
koperAnna Wijngaarden
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurderRamaker e.a.kapitein
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende verkoper Jarig Jacobs van der Ley koopman
naastligger ten noordenSake Jochems [staat: Jacobs]
verkoperJarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Joseph Coulbaut mr. kleermaker x Anna Wijngaarden, koopt kapitaal huis, hoek Zuiderhaven/Raamstraat. Ten O. de Raamstraat, ten Z. de haven, ten W. de verkoper, ten N. Sake Jochums. Gekocht van Jarig Jacobs v.d. Ley.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0045r van 22 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ175‑00‑00 cgplek grond
koperHolkje van der Ley, gehuwd met
koperCornelis Mollema koopman
gebruikerB. Visser te en zoon
naastliggerJohannes Oebeles van der Werf havenmeester
naastligger ten oostenP. J. Coulbaud kleermaker
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe Greidanus
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGrietje Schoonebeek, weduwe van
verkoperwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHolkje v.d. Ley x Cornelis Mollema koopt een plek grond nz. Zuiderhaven, tussen de huizen van de mr. kleermaker Coulbaut en de havenmeester Johannes Oebeles v.d. Werf, thans in gebruik bij Barend Visser & Zn. Ten O. P.J. Coulbaut, ten W. erven Greidanus, ten Z. de haven, ten N.?. Gekocht van Grietje Schoonebeek wv Jarig Jacobs v.d. Ley, voor 175 cg.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0095r van 11 nov 1804 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ771‑00‑00 cghuis
koperH. Tuining, gehuwd metcommies van het Vlieland
koperS. Louisa van Lon
naastligger ten oostenJohannes O. van der Werf
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende heer P. de Keth
naastligger ten noordenAndries van Hoek
verkoperde erfgenamen van wijlen ds. Wildeman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaH. Tuining, commies van `t Vlieland x Louisa van Lon koopt huis en tuin nz. Zuiderhaven. Ten O. havenmeester Johannes O. v.d. Werff, ten Z. de straat en haven, ten W. P. de Keth, ten N. Andries van Hoek. Gekocht van de kinderen van ds. Wildeman.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0138v van 17 mrt 1805 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 71aZuiderhaven ZZ1500‑00‑00 cghuis en tuin
koperPetrus de Keth ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenJohannes van der Werff
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenPetrus de Keth
naastligger ten noordenAndries van Hoek
verkoperH. Tuning, gehuwd metcommies van het Vlieland
verkoperS. Louisa van Lon
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPetrus de Keth, ontvanger der Conv. en Licenten te Harlingen, koopt huis en tuin aan de zonkant Zuiderhaven. Ten O. Johannes O. v. d Werff, ten Z. de straat en haven, ten W. de koper, ten N. Andries van Hoek. Gekocht van H. Tuining x Louisa van Lon.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1507Zuiderhaven 71a Sybrand Spannenburg koopmanHarlingenhuis (192 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-256Zuiderhaven 71aFokje Rooster... in 1826, N.H., werkster te HRL. in 1838; BS ovl 1826; 1838 huwelijken, huw 1844, bev.reg. HRL 1851 wijk F-256; oud 47 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, turfmeetster, wijk F-215; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1507Zuiderhaven F-015Goris Sijbren Smeden woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1507Raamstraat F-061 Coenraad Kuhlman kantoor
Sectie A nr. 1507Raamstraat F-062 Coenraad Kuhlman woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 71D.J. de Koffleeraar m.o.


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22185
Zuiderhaven 71bisJohannes van Houwelingen


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22380
Zuiderhaven 71bovenJohannes van Houwelingen jr


1938 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-24667
Zuiderhaven, hoek Raamstraat N.V. Handel en Wegenmateriaal en Transportbedrijf v/h N. Sch


1938 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-24770
Zuiderhaven 71Arie van Houwelingen


1939 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-23340
Zuiderhaven 71Nationale Wegenbouw Mij N.V.


1939 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-26075
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1940 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-26308
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1940 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-26767
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1940 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-26799
Zuiderburen 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.426


1941 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-26845
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-26845
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij.


1941 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-26882
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-26912
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-26975
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij.


1941 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-27005
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-27006
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-27013
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-27014
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1942 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-23340
Zuiderhaven 71Wegenbouwbedrijf W. Schotanus


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.426Overslag en scheepsbevr.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenDros' Schelpkalkbranderij274
Zuiderh.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.426Overslag en scheepsbevr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.426Overslag en scheepsbevr.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 71aG. (Geert) Jansma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 71arijksmonument 20784  terug