Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpad 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerKerkpad 15-088 5-088 G-178G-205


Naastliggers vanKerkpad 1
ten westenhet Kerkpad
ten noordenGrote Kerkstraat 46


aangrenzende stegen
adresheeft
Kerkpad 1naamloze steeg ten noorden


0000 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1998
adresgegevens
Kerkpad 1Marten Glas, herenkapper op het Kerkpad


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0179r van 31 okt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 1Aan 't kerkhof ten zuiden van Jan Folkerts c.u. tot aan het kruis of draaihout bij de ingang van het kerkhof240‑00‑00 GGhuis
koperHeyne Hendricks, gehuwd met
koperGeertruydt Emmerix
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende verkoper Jan Folckerts c.u.
verkoperJan Folckerts, gehuwd met
verkoperLijsbeth Aerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeyne Hendricks x Geertruydt Emmerix kopen een huis of woning aan het Kerkhof, ten zuiden van verkopers' huis, strekkende zuidwaarts tot aan het Cruys ofte drayholt, staende opten ynganck vant kerkhoff. Grondpacht 7 st aan de Stad. Gekocht van Jan Folckerts x Lijsbeth Aerts voor 240 GG.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0190r van 28 aug 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenals bewoner N. N. riedmaker


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0376v van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386r van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0044r van 21 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Gereformeerde gemeente: noordermuur van de kerk


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0068r van 14 jul 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: aan de wester rooster van het kerkhof]300‑00‑00 GGhuis
koperHarmen Harmens, gehuwd met
koperLamck Oenes
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Romberts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Harmens x Lamck Eeuwes kopen een huis aan de wester rooster van het kerkhof. Ten O. het kerkhof, ten W. de straat. Grondpacht 7 st aan de Stad. Gekocht van Claes Romberts c.u. voor 300 gg.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0068v van 19 aug 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0138r van 7 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAernt bakker


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0260r van 4 apr 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: aan het kerkhof recht achter huis van Jan Auckes]380‑00‑00 CG3/4 huis
koperHendrick Claesen, gehuwd met
koperFeddu Heins
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenkerkhof [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpad [niet vermeld]
naastligger ten noorden*Jan Auckes
verkoperJan Eelckes, en
verkoperzonen van Emmerick Heins, en zijn broer
verkoperFrans Heins


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0154r van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1679 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 213 folio 395r van 20 mrt 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Kerkpad 1
overledeneFedduw Heins, weduwe van
wijlen Hendrik Meinertshondenslager
Emmerick Heins, (x)
Auke Jansen, geauthoriseerde curator overbakker
Hein Emmerix kind uit (x)
Willem Emmerix kind uit (x)
Heyn Jansen Crol, gehuwd met
aangeverJetske Jetzes
Aeltie Ebes jongedochter, den sterfhuyse gefraequenteert hebbende
inleiding bij de boedelinventarisatie[0395r] Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de heren praesiderende burgemeesteren Augustinus Pytters Brouwer ende Taco Wybrens Jellema als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Fedduw Heins, weduwe wijlen Hendrik Meinerts, hondeslager van alle sodanige goederen actien ende credytten aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoeke van Auke Jansen Backer als geauthoriseerde curator over Hein en Willem Emmerix naegelaten kinderen van Emmerick Heins, in dier qualiteit requirant, ende Heyn Jansen Crol burger alhier requireerde, ende alsoo te samen erfgenamen van de overledene bovengedacht, zijnde de aengevinge der goederen gedaen door Jetske Jetzes huisvrouwe van de requireerde, ende Aeltie Ebes jongedochter, als den sterfhuyse gefraequenteert hebbende, die ook den behoorlycke eede daertoe staende hebben gepraesteert in handen van de mede commissaris, waerop alzoo in manieren als volght tot den beschrievinge is geprocedeert, actum den 20e martij 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0027va van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: bij het groot kerkhof]125‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelNiholt notaris
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostengroot kerkhof
naastligger ten zuidengroot kerkhof
naastligger ten westenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten westenJoucke Hoites
naastligger ten noordenJoost Jansen mr. schoenmaker
verkoper q.q.Aucke Jansen Backer, curator over
verkoper van 1/2de nagelaten kinderen van wijlen Emmerich Heins
verkoper van 1/2Heyn Jansen Croll


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0239r van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: bij het groot kerkhof]100‑00‑00 GGhuis
koperGoverius Braem koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostengroot kerkhof
naastligger ten zuidengroot kerkhof
naastligger ten westenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten westenJoucke Hoytes
naastligger ten noordenJoost Jansen
verkoperTrijntie Scheltes Wiglama, weduwe van
verkoperwijlen Joannes Nijholt


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0204r van 12 jun 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: bij het kerkhof]120‑00‑00 GGhuis
koperGerardus Acker notaris
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten noordenJoost Jansen* schoenmaker
naastligger ten westenKerkpad [staat: straat]
verkoperGouke Clases Braamapotheker


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0341v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: kerkhof]130‑00‑00 CGwoning betsaande uit kamer en loods
koper door niaarBuwe Joostes Cock mr. schoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
geniaarde koperJelle Symons Stijlbontverkoper
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten noordenJoost schoenmaker
verkoperGerardus Acker, gehuwd metnotaris
verkoperSjoukie Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBuwe Joostes Cock, mr. schoenmaker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jelle Symons Stijl, bontverkoper, een woning op `t kerkhof. Ten O. en Z. het kerkhof, ten W. de straat, ten N. mr. Joost, schoenmaker. Gekocht van Gerhardus Acker, not. publ. x Sjeuke Jelles, voor 130 cg.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0083v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: op het kerkhof]130‑00‑00 CGwoning
koperGrietie Wytzes bejaarde dochter
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordende weduwe Lolckjen Claeses
verkoperLolckjen Claeses, weduwe van
verkoperwijlen Joost Jansenmr. schoenmaker


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0240r van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamers van Grytje Wytses


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0018v van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: op het groot kerkhof]125‑00‑00 CGwoning
koperPytter Gosses, gehuwd met
koperAeffke Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordenJan Fransen
verkoperGryttie Wytses bejaarde dochter


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0105v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: bij het groot kerkhof]192‑00‑00 CGwoning
koperHessel Piekes, gehuwd metsteenvoerder
koperAttie Steffens
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordenJan Fransen
verkoperPieter Gosses, gehuwd metsteenvoerder
verkoperAeffke Jacobs


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0208v van 18 feb 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: bij het groot kerkhof]150‑00‑00 CGtwee kamers
koperTrijntie Martens bejaarde en ongehuwde dochter
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordenJohannes Sioerdts mr. sigarenmaker
verkoperHessel Piekesturfdrager


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-088Kerkpad 1huis
eigenaarTrijntie Martens
gebruikerTrijntie Martens
grondpacht aanwed. Jan Foppes
grondpacht00‑07‑00 CG
aanslag grondpacht00‑01‑12 CG
opmerkingpro deo versogt


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0003v van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: groot kerkhof]170‑00‑00 CGtwee grote kamers
koperBaarnt Barents c.u.bontwever
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenKerkpad [staat: steeg naar het kerkhof]
naastligger ten noordende weduwe van Jan Foppes
verkoperTrijntie Martens, weduwe van
verkoperwijlen Jarigh Cornelis


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-088Kerkpad 1huis
eigenaarBeern Beerns
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpro deo versogt
grondpacht aanwed. Jan Foppes
grondpacht00‑07‑00 CG
aanslag grondpacht00‑01‑12 CG
aansl. grondp. voldaan9‑1‑1721
opmerkingaen de bode betaelt


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-088Kerkpad 1huisje
eigenaarBerend Berends
gebruikerBerend Berends
grondpacht aanwed. Jan Foppes
grondpacht00‑07‑00 CG
aanslag grondpacht01‑06‑00 CG
opmerkingpro deo begeert


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-088Kerkpad 1huis
eigenaarBeernt Beernts
gebruikerBeernt Beernts
opmerkingpro deo begeert
grondpacht aanwed. Jan Foppes
grondpacht00‑07‑00 CG
aanslag grondpacht00‑01‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-088 Kerkpad 1Beernt Beernts, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg0heeft 2 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-088Kerkpad 1huisje
eigenaarBeernt Beernts
gebruikerBeernt Beernts
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑04‑10 CG
grondpacht aanwed. Jan Foppes
grondpacht00‑07‑00 CG
aanslag grondpacht00‑01‑12 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0064v van 19 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: aan het groot kerkhof]335‑00‑00 CGhuis en weefwinkel
koperGerrit Jansen, gehuwd metbontwever
koperWillemke Fokkes
verpachter grondde weduwe van Allert Krol 0‑07‑00 CG
huurder (inwoning) huisStijntje Jans 12‑00‑00 CG
eerdere bewonerverkopers vader wijlen Beernt Beernts
naastligger ten oostengroot kerkhof
naastligger ten zuidengroot kerkhof
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordende weduwe van Allert Krol
verkoperJan Beerntsmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Jansen, bontwever x Willemke Fokkes kopen huis en weefwinkel aan het groot kerkhof, laatst gebruikt door verkopers wl. vader Beernt Beernts. Bezwaard met een jaar inwoning van Stijntie Jans voor 12 cg. en de weefwinkel met een jaar gebruik aan de verkoper voor 8 cg. Grondpacht 7st. aan wd. Allert Krol. Ten O. en Z. het kerkhof, ten W. het kerkpad, ten N. voornoemde wd. Krol. Gekocht van Jan Beernts, mr. bontwever, voor 335 cg.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0207v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: aan het groot kerkhof]370‑00‑00 CGhuis en weefwinkel
koperAbraham Hansen, gehuwd metbontwever
koperMarijke Everts
verpachter grondde weduwe van Allert Krol 0‑07‑00 CG
huurderArent Freerks mr. bontwever30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordende weduwe van Allert Krol
verkoperGerryt Janzen, gehuwd metmr. bontwever
verkoperWillemke Fockes


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0035v van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAbraham Hansen


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0235r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAbraham Hansen


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0113r van 17 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: aan het groot kerkhof]250‑00‑00 GGhuis
koperWillem Bakker, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland
koperMaayke de Haas
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordenDirk C. Wetzens c.s.
verkoperMarijke Everts, weduwe van
verkoperwijlen Abraham Hanses


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0166r van 11 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: Kerkpad op de hoek aan het groot kerkhof]475‑00‑00 CGhuis
koperEvert Jansen Lindeboom, gehuwd met
koperGrietje Jurres
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordenDirk C. Wetsen c.s.
verkoperWillem Coenraads Bakker, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland
verkoperMaaike F. de Haas


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0162r van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEvert Jans


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0329r van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAbraham Hansen


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0273v van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEvert Jans Lindeboom


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-093, pag. 78Kerkpad 1Evert Lindeboom
5-093, pag. 78Kerkpad 1Johannes Dekker, 36 jaar, gehuwd
5-0931/2, pag. 78Kerkpad 1Rein Floris
5-0931/2, pag. 78Kerkpad 1Sybe Teunis
5-0931/2, pag. 78Kerkpad 1Hendrik Cleemans


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-088, pag. 111Kerkpad 1E Lindeboom1‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-178Kerkpad 1Evert Lindeboom... wonende te HRL. 1813, id. bij P.J. vd Sande, (gk), en E. Hendriks, 1813, baardscheerder in 1814, ovl wijk G-178; BS huw 1813, ovl 1814, ovl 1828; wed. E.L. eigenaar en gebruiker van wijk G-178, baardscheerdersche, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Kerkpad 1 E. Lindeboomfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-178Kerkpad 1Evert Lindeboom wedEvert Lindeboom wedbaardscheerdersche


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1650Kerkpad 1Hendrikus WittekoopmanHarlingenhuis (84 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 62 en 66 van 21 mrt 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-178Kerkpad 1provisionele en finale toewijzingfl. 3902 woningen onder een dak aan het Kerkpad en Groote Kerkhof G-178 en G-179
 
verkoperHendrik Witte
koperTiemen Ruurds Schaap
koperJohannes Schuur


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
G-178Kerkpad 1Woning naast G-179 aan het Kerkpad, bij de nieuwe kerk. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-178Kerkpad 1Aukje van der Werfoud 44 jaar, gedb. Joure en wonende te HRL. 1839, wijk G-178; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-178Kerkpad 1Johannes Schuur... huw 1831, huw 1837, huw 1843, overlijdens; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, baardscheerder, wijk G-178; VT ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-178Kerkpad 1Rein Tjerks de Groot... HRL, 3e huwt met Grietje Veenstra op 2 jun 1859 HRL, metselaar in 1851, DG, in 1808 nog N.H., ovl wijk G-178, molenaarsknecht in 1839, huw.get. bij F.P. Schaafsma en S.A. Hilwerda, timmerman, 1836, ged 18 sep 1808 ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
G-178Kerkpad 1J Schuur stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-178KerkpadJan Wybrens Dijkstra23 jbalkflotterFranekergezin 1, m, protestant, gehuwd
G-178KerkpadWytske Geerts Prozee24 jBergumgezin 1, v, protestant, gehuwd
G-178KerkpadTietje J Dijkstra2 jEngelumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-178KerkpadMinke Dijkstra6 mHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-178KerkpadJohannes Schuur37 jbaardscheerderHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd
G-178KerkpadAukje van der Werf44 jJouregezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-178Kerkpad 1Akke Thomas van der Werf, overleden op 23 september 184247 jr, geboren Joure, overleden Kerkpad G 178, gehuwd. (Certificaat van onvermogen nr. 95) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 462 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-178Kerkpad 1Johannes Harmens Schuur, overleden op 20 augustus 184342 jr (geboren mei 1801), barbier, overleden Kerkepad G 178, man van Aaltje de Wit, baardscheerdersche (mede testamentair erfgenaam), geen kinderen, zoon van wijlen Harmen Schuur en Johanna Bisschop (mede testamentair erfgenaam), broer van Marijke (wed. Harmen Vink), Trijntje (vrouw van Johannes Schoenmaker), Elisabeth (vrouw van Wouter Keyzer, wever) en Pieter Harmens Schuur (soldaat in koloniale dienst). Saldo fl. 135,80. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1650Kerkpad G-178Durk de Witwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1650Kerkpad G-205Dirk de Witwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1650Kerkpad 1 (G-205)Margaretha Damen (wed. D. de Wit, en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpad 1bJ. Glasambtenaar gem. secretarie
Kerkpad 1bM. Glascoiffeur


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpad 1R.P. (Pietje) Zeilmaker
  terug