Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 41
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 411-025 1-028 A-024A-023


Naastliggers vanNoorderhaven 41
ten oostenNoorderhaven 43
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 39
ten noordenNoorderhaven 43


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0416v van 24 jun 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 41Noorderhaven NZ [staat: nieuwe haven strekkende tot in de Soltsloote]1050‑00‑00 GGhuis met het vrije medegebruik van de steeg, breed 5 voet
koperWybrandt Seerps, gehuwd met
koperBauck Dierx
naastligger ten oosten[het huis] eertijds gebouwd door Loderwijck Fox
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg van de Noorderhaven tot de Zoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Symen Harmens
naastligger ten westenAmel Arents
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Reyners, gehuwd met
verkoperGeertgien Harmens


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybrant Seerps zeilmaker


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0120r van 8 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybrandt Seerps zeilmaker


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0016v van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van wijlen Wybrant Seerps


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0056v van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Wybren Seerps


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 1, fol. 3rNoorderhaven 41Lammert Clasenf. 90000-00-00 (70000+9000+11000)


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkoper Lammert Claessen boormaker


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 41Noorderhaven NZ1200‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelLammert Claessen boormaker
bewonerRuyrd Sybes Bontekoe
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenNoorderhaven en straat
naastligger ten westenAise Arjens Mahui
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Freerck Jacobs, curator overontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes
verkoper q.q.Jan Pieters Oldaens, curator over
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes
verkoper q.q.Lammert Claessen, gelastigdeboormaker
verkoper q.q.Seerp Gatties, gelastigden van
verkoperde gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants, gehuwd met
verkoperLammert Claessenboormaker


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0323r van 22 jun 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 41Noorderhaven NZ1200‑00‑00 CGhuis
koperLieuwe Willems Graaff, gehuwd met
koperEttie Wybes
huurder voor 12 jarenLieuwe Willems Graaf 25‑00‑00 CG
huurder voor 12 jarenEttie Wybes
naastligger ten oostenHendrick Roelofs
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenAyse Arjens Mahiu houtkoper
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperCornelis Lammerts Boremakerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Willems Graaff x Ettie Wybes kopen een huis dat ze nu als huurders bewonen. Ten O. Hendrick Roelofs, ten Z. de Noorderhaven, ten W. houtkoper Ayse Arjens Mahiu, ten N. de Achterdroogstraat en het panwerk van de vroedsman Hylaarda. Belast met 12 jaren huur ingegaan op 1 mei 1689, voor 25 CG per jaar. Gekocht van Cornelis Lammers Boremaker, burger en koopman te Hoorn, voor 1200 CG.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0257r van 6 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 41Noorderhaven NZ1050‑00‑00 CGhuis
koperJilles Martens, gehuwd met
koperBarber Andries
naastligger ten oostenJan Tammes gortmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenAise Arjens Mahiu
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde gelastigden van Lieuwe Willems de Graaff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJilles Martens [Mesdag] x Barber Andries kopen een huis Noorderhaven NZ. Ten O. Jan Tammes, ten Z. de Noorderhaven, ten W. Aise Arjens Mahiu, ten N. de Droogstraat. Geen grondpacht. Gekocht van (mr. smid Hette Tietes, gortmaker Jan Tammes en koopman Jan Reyners als gelastigden van) Lieuwe Willems de Graaff voor 1050 CG en een ducaat.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0162r van 19 feb 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGilles Martens makelaar


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0167v van 5 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0231r van 6 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGillis Martens makelaar


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-025Noorderhaven 41huis
eigenaarJilles Martens
gebruikerJilles Martens
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-025Noorderhaven 41huis
eigenaarGilles Martens
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan29‑4‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0088r van 24 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gillis Martens


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-025Noorderhaven 41huis
eigenaarGillis Martens erven
gebruikerAnthony Riniae
huurwaarde47‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑17‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-025Noorderhaven 41huis
eigenaarerven Gilles Martens
gebruikererven Gilles Martens
huurwaarde47‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑16‑10 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0142r van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 41Noorderhaven NZ tussen de Raadhuis-en Vismarktsbruggen200‑00‑00 CG1/8 huis
koperJanke Jans, gehuwd met
koperRomke Wytses Wassenaar mr. glasmaker
bewoner en gebruiker van 1/2Maten Gillis Mesdagmakelaar60‑00‑00 CG
naastligger ten oostenoud hopman Junius Alema
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Ait Arjens
naastligger ten noordenoud hopman Junius Alema
verkoperGerben Johannismr. schoenmaker


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0198r van 20 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 41Noorderhaven NZ999‑00‑00 CG1/2 huis
koperJanke Jans, gehuwd met
koperRomke Wassenaar mr. verver en glasmaker
naastligger ten oostenJunius Alema
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aise Arjens
naastligger ten noordenJunius Alema
verkoperAagjen Jans, weduwe en erfgenaam van wijlen
verkoperMarten Gillis Mesdagmakelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJanke Jans x mr. verver Romke Wassenaar, koopt 1/2 huis nz. Noorderhaven met een steeg tot aan de Droogstraat. Ten O. Junius Alema, ten Z. de straat en haven, ten W. erven Aise Arjens [Mahui], ten N. Junius Alema. Gekocht van Aagjen Jans wv gezworen makelaar Marten Gilles Mesdag, voor 999 cg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-025 Noorderhaven 41Romke Wassenaar, bestaande uit 6 personen12‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-025Noorderhaven 41huis
eigenaar van 3/4Romke Wassenaar nom. ux.
eigenaar van 1/8Berber Jans
eigenaar van 1/8Lijsbert Jans
gebruikerRomke Wassenaar
huurwaarde47‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑10‑14 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0120r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRomke Wassenaer c.s.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0051r van 24 apr 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRomke Wassenaar c.s.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0159r van 4 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 41Noorderhaven NZ1200‑14‑00 GGhuis
koperde heer A. J. Conradi advocaat en secretaris
koperde heer Ev. Oosterbaan advocaat
huurderBarend I. Visser c.u.koopman
naastligger ten oostenburgemeester J. van Alema
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenAle Andries koopman
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: Achterstraat]
verkoper van 3/9Wytse Heinsschilder
verkoper van 3/9Johannes Kibbelaar, gehuwd metarbeider
verkoper van 3/9Rigtje Heins
verkoper van 1/9Berber Jans Bot meerderjarige vrijster
verkoper van 1/9Claas Jans Weydeman, gehuwd met
verkoper van 1/9Antje Romkes Wassenaar
verkoper van 1/9Jan Cornelis Bakker, gehuwd met
verkoper van 1/9Dieuwke Romkes Wassenaar
erflaterwijlen Pieter Wytses Blok, gehuwd metmr. schilder
erflaterwijlen Lijsbert Jans Bot


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0187r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 41Noorderhaven NZ1200‑14‑00 GGhuis en erf met zolders
koperMarten Berends Bosch, gehuwd metmr. kuiper
koperTrijntje Sybrens de Groot
huurderBarend Visser c.u.koopman70‑00‑00 CG
naastligger ten oostenburgemeester J. van Alema
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenAle Andries koopman
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: Achterstraat]
verkoperA. J. Conradisecretaris
verkoperEvert Oosterbaanadvocaat
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Bosch


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0110r van 24 mei 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMarten B. Bos


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0324r van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmevrouw Matack


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-025 , pag. 4Noorderhaven 41Marten Bos


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0245r van 18 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenM. Bos


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0025r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Marten Bos


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0161v van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMarten Bos


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-028, pag. 4Noorderhaven 41Marten J Bos erven6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-024Noorderhaven 41Barend Martens Bos... Sijbrens de Groot; BS huw 1812, huw 1814, huw 1815, huw 1816, ovl 1817, ovl 1846; gebruiker van wijk A-024, kuiper; eigenaar is wed. Marten Bos (moeder van gebruiker), 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-024Noorderhaven 41Marten Beerends Bos... in leven meester kuiper; BS huw 1812, huw 1817, huw 1820, ovl 1841, ovl 1842; wed. M.B. eigenaar van wijk A-024; gebruiker is Barend Bos (zv eigenaar), kuiper, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-024Noorderhaven 41Marten Bos wedBarend Bos kuiper


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 236a (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-024Noorderhaven 41Hieke Hettes Brouwer, overleden op 2 mei 1823dochter van Hette Ruurds Brouwer, mr. kuiper (Noorderhaven A 24) en Rinske Johannes Proosterbeek (wed. Barend Bos), zuster van minderjarige Aukje en Simkje Hettes Brouwer, halfzuster van minderjarige Marten, Johannes en Sybren Barends Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 29 nov 1825
vermeld alsgeschat adresbericht
A-024Noorderhaven 41Huizinge c.a. waarin voorheen een kuipersaffaire aan de Noorderhaven, Marten, Bos en erven. Finaal verkocht op 14 dec 1825 bij Hendrik Winter door nots. Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 330Noorderhaven 41Arjen Andries KoopmansmetzelaarHarlingenhuis en erf (144 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-024Noorderhaven 41Arjen Andries Koopmans... BS huw 1818, huw 1820, huw 1824, ovl 1842; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-024; VT1839; A.A.K. eigenaar van perceel nr. 330 te HRL, metzelaar, woonplaats HRL, legger nr. 384, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-024Noorderhaven 41Geertje Everts Bouwknegt... 1842, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-065, wijk H-015; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-024; VT1839; geb 24 jan 1790, ged 16 feb 1790 Grote Kerk HRL, dv Evert Bouwknegt en Klaaske ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-024Noorderhaven 41Hendrika Jacobus Posthuma... Posthuma en Anna Martgens Mijll; geb 1810 HRL, vanaf 1861 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-024NoorderhavenArjan Koopmans50 jmetzelaarHarlingenm, protestant, gehuwd
A-024NoorderhavenGeertje E Bouwknegt50 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 57 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-024Noorderhaven 41Arjen Andries Koopmans, overleden op 6 juni 184253 jr, mr. metselaar, overleden Noorderhaven A 24, man van Geertje Everts Bouwknegt (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van Geertuida, Aaltje, Akke en wijlen Johannes Andries Koopmans (vader van niet met name genoemde kinderen). Saldo fl. 1.983,62. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 330Noorderhaven 41 Gerrit van Bijleveld jr.Harlingenhet gebouw van binnen en buiten aanmerkelijk verbeterd en verfraaid, voorts een kantoortje in hetzelve gemaakt enz.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 330Noorderhaven A-024Hendrik van Schouwenburg Jz.woonhuis


1863 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49061 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 113 van 20 aug 1863
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-024Noorderhaven 41koopaktefl. 5500huizinge met erf A-024
 
verkoperHendrik Jacobs van Schouwenburg
koperKatharina Elisabeth Brandenburg (wv Sipke van Slooten)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 330Noorderhaven A-023Catharina Elizabeth Brandenburg wed. S. van Slootenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 330Noorderhaven 41 (A-023)Klaaske Brouwer (wed. Ybe Bolman)woonhuis


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 41J. Wiersma47Handelsagent


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 41 Tjepke Eppingakalkbranderf. 2000f. 2700


1920 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-3293
Noorderhaven 41Tj. Eppinga


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 41v.d. Wal, Eppinga155Schelpkalkfabrikanten


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 41v.d. Wal, Eppinga155Schelpkalkfabrikanten


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 41J.F. Posthumacollecteur staatsloterij


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 41A. Haringa608Waterschapssecr., admin. en ass.kant., belastingen


1948 - advertentiebron: Zeehaven Harlingen (Wyga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 41, HarlingenNoorderhaven 41A. HaringaHaringa, A.makelaarskantoor


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenA. Haringa608Admin. Watersch., koop- en verk., verh. v. onr. goed. enz.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenA. Haringa608Admin. Watersch., koop- en verk., verh. v. onr. goed. enz.


1954 - advertentiebron: Handel en Industrie in Harlingen (Wijga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 41, HarlingenNoorderhaven 41A. HaringaHaringa, A.makelaarskantoor


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 41J. (Jan) Sijtsma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 41rijksmonument 20543


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 330Noorderhaven 41
  terug