Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 79
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 791-0801-0801-123A-044A-041


Naastliggers vanNoorderhaven 79
ten oostenNoorderhaven 81
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 77
ten noordenBildtstraat 24


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0186r van 8 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 79Noorderhaven NZ bij de Raadhuiserbrugge1189‑00‑00 gghuis en pakhuis
koperJan Pieters koopman
koperPieter Jansen Oldaens koopman
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenAdius convooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westenBoncamp equipagemeester
naastligger ten noordende woning gekocht door Dieuwke Clases
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Martien Bouwens
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAntie Foppes, weduwe van
verkoperwijlen Huibert Claessen Braam
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(79 en 81) Jan Pieters- en Pieter Jansen Oldaens kopen een huis en een pakhuis, naast- en aan elkaar gebouwd, op de Noorderhaven N. zijde, omtrent de Raadhuiserbrugge. Ten O. de Bildstraat, ten Z. de haven, ten W. respectievelijk de convooymeester Adius en de equipagemr. Boncamp, ten N. de woning die door Dieuwke Clases nu van erven Martien Bouwens is gekocht, en de Droogstraat. Het onderhoud en het mede-gebruik van de steeg die naar de Droogstraat zijn in- en uitgang heeft, alsmede het houtstek en de muur ten W. met de equipagemeester Boncamp is mandelig, evenals de muur met het huis van de convooy mr. Adius. Gekocht van Antie Foppes wv de koopman Huibert Claessen Braam.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-080Noorderhaven 79huis
eigenaarPieter Oldaens
gebruikerAntoni Reynier
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-080Noorderhaven 79huis
eigenaarP.J. Oldaens
gebruikerAntoni Reynier
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan2‑7‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0227r van 15 apr 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 79Noorderhaven NZ 79/811870‑00‑00 cg3/4 huis en pakhuis
koperJarigh Jacobs van der Ley koopman te Harlingen
koperJoseph Salomons koopman te Harlingen
koperJan Reins Baarda koopman te Franeker
eigenaar van 1/4Pytter Jansen Oldaenskoopman
bewoner huisRinjeestrandmeester
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenAnna de Bruyn, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Belida
naastligger ten westenBoncamp equipagemeester
naastligger ten noordenPytter Jansen Oldaens
naastligger ten noordenHarmen Jansen
naastligger ten noordenDroogstraat
naastligger ten noordende kopers
verkoper van 1/4Pytter Jansen Oldaens
verkoper van 1/5Cornelis Jansen Oldaens
verkoper van 1/5de gezamelijke erfgenamen van wijlen Jan Pytters Oldaens
verkoperPyter Cornelis Oldaens
verkoper van 1/5Jan Jansen Post c.u.
verkoperSytze Claesen
verkoper van 1/5Anke Janz Oldaens
verkoperTrijntie Douwes, meerderjarige dochter
verkoper van 1/5Janke Douwes, gehuwd met
verkoperFolkert Jansen van der Plaats
verkoperweduwe Yelskjen Wybes Calff
verkoper van 1/5Andries Douwes
verkoper van 2/4N. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarig Jacobs v.d. Ley en Joseph Salomons en Jan Reins Baarda kopen 3/4 van een huis en groot pakhuis nz. Noorderhaven, waarvan Pieter Jans Oldaens de overige 1/4 bezit. Ten O. de Bildtstraat, ten Z. de straat en haven, ten W. Anna de Bruin en de equipagemeester Boncamp, ten N. de kopers en Pieter Jansen Oldaens, Harmen Jansen en de Droogstraat. Er is een steeg naar de Droogstraat. Gekocht van erven Jan Pieters Oldaens.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-080Noorderhaven 79huis
eigenaarPyter Jansen Oldaens c.s.
gebruikervan der Meulen
aanslag huurwaarde07‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-080Noorderhaven 79huis
eigenaarPieter J. Oldaan cum soc.
gebruikerPieter J. Oldaan cum soc.
aanslag huurwaarde07‑10‑00 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 79Noorderhaven NZ 79/81 bij de Raadhuisbrug1050‑00‑00 gg1/8 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij
koper provisioneelJan Reins Baerd
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven met koolstek
naastligger ten westende weduwe van wijlen oud burgemeester Jan Donker
naastligger ten westends. Pierson n.u.
naastligger ten noordenoud hopman Harmen van Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Jacob Josephs de Vries, curator over zijn broerkoopman
verkoperBenjamin Josephs de Vries
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(79 en 81) Jan Reins Baard doet een bod op 1/8 deel van een dubbelhuis van de suikerraffinaderij. Ten O. de Bildtstraat, ten W. wd. Jan Donker en ds. Pierson, ten Z. de straat en het koolstek (op de wal misschien?), ten N. Harmen van Vliet en de Droog straat. Tevens een pakhuis nz. Droogstraat. Ten O. doorgaande steeg, ten W. erven Jan Aukes Bakker, ten Z. de Droogstraat, ten N. de straat en Zoutsloot. Verder een huis hoek Bildtstraat/Noorderhaven. Ten O. Jan Kuyk en Jacob Symons, ten W. de Bildtstraat, erven Wyger Gerlofs en Hendrik Faber ten Z. de Noorderhaven, ten N. de Droogstraat. Jan Reins Baard bezit al 6/8 en Jacob Josephs de Vries bezit 1/8. De verkoper Benjamin Josephs de Vries wil nu zijn 1/8 verkopen.


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 79Noorderhaven NZ 79/81 bij de Raadhuisbrug1060‑00‑00 ggdubbelhuis bekend als suikerraffinaderij
koper provisioneel van 1/8Jan Reins Baerd
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven met koolstek
naastligger ten westende weduwe van wijlen oud burgemeester Jan Donker
naastligger ten westends. Pierson n.u.
naastligger ten noordenoud hopman Harmen van Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Jacob Josephs de Vries, curator over zijn broerkoopman
verkoper van 1/8Benjamin Josephs de Vries
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(79 en 81) Jan Reins Baard biedt opnieuw.


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0105v van 28 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 79Noorderhaven NZ 79/81 bij de Raadhuisbrug1060‑00‑00 gg1/8 dubbel huis bekend als suikerraffinaderij
koper van 1/32Jan Reyns Baard te Franeker
koper van 1/32Sybren Wijngaarden te Franeker
koper van 1/64Jan Oldaans
koper van 1/64Yme Freerks Tichelaar te Makkum
koper van 1/64Theunis Jarigs van der Ley koopman
koper van 1/64Jan Jarigs van der Ley koopman
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven met koolstek
naastligger ten westende weduwe van wijlen burgemeester Jan Donker
naastligger ten westends. Pierson n.u.
naastligger ten noordenoud hopman Harmen van Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJacob Josephs de Vrieskoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(79 en 81) Jan Reins Baard en Sybrand Wijngaarden te Franeker voor 1/16, Jan Oldaens en Yeme Freerks Tichelaar te Makkum voor 1/32 en Theunis- en Jan Jarigs v.d. Ley ook voor 1/32 kopen samen het 1/8 part van Jacob Josephs de Vries.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-080Noorderhaven 79huis
eigenaarJan Reins Baard
gebruikerJan Reins Baard
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0115v van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 79Noorderhaven NZ 79/81400‑00‑00 cg3/64 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij
koperPhilippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven met koolstek
naastligger ten westenTjepke Gratema n.u.
naastligger ten noordenburgerhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperGijsbert Altenakoopman te Franeker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(79 en 81) Philippus Swart, boekhouder bij de suikerraffinaderij, koopt 3/64 part van (a) dubbel huis aan de noordkant van de Noorderhaven bij de Raadhuisbrugge. Ten O. de Bildstraat, ten Z. de straat met een koolstek, ten W. Tjepke Gratema nom. ux., ten N. hopman Harmen van `t Vliet en de Droogstraat. Gekocht van Gijsbert Altena te Franeker, voor 400 cg.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0126v van 18 apr 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 79Noorderhaven NZ 79/81 bij de Raadhuisbrug800‑00‑00 cg3/32 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij
koperJan Pieterz Oldaens koopman
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven met koolstek
naastligger ten westenTjepke Gratema n.u.
naastligger ten noordenburgerhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperTyttie Pieters Altena, gehuwd met te Sexbierum
verkoperGoffe Cloosterman te Sexbierum
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(79 en 81) Jan Pieters Oldaens koopt (a) 3/32 van een dubbel huis, met alle goederen, voorraden en voor- en nadelige schulden etc. van de suikerraffinaderij, aan de Noorderhaven nz. bij de Raadhuisbrug. Ten O. de Bildstraat, ten Z. de straat, waar een koolstek op staat, ten W. Tjepke Gratema nom. ux., ten N. de hopman Harmen van `t Vliet en de Droogstraat. Steeg naar de Droogstraat, muur ten W. achterwaarts gemeen met ds. Pierson. De koper c.s. heeft al 29/32 in bezit. Geen grondpacht. Gekocht van Tytie Pieters Altena x Gosse Cloosterman, erfgezeten te Sexbierum, voor (a+b+c) 800 cg, en de losse goederen en voor- en nadelige boekschulden voor 6450 cg.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0129r van 2 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 79Noorderhaven NZ 79/81 bij de Raadhuisbrug800‑00‑00 cg3/32 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij
koper van 1/2burgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsma
koper van 1/4Teunis Jaerigs van der Ley koopman
koper van 1/4Jan Jaerigs van der Ley koopman
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven met koolstek
naastligger ten westenTjepke Gratema n.u.
naastligger ten noordenburgerhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperTrijntie Altena, weduwe van te Franeker
verkoperwijlen Sybrandt Wijngaerdenkoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(79 en 81) Sybrandt Feykes Kamsma voor 1/2 en Teunis- en Jan Jarigs v.d. Ley tezamen voor de andere 1/2, kopen 3/32 van (a) een dubbel huis, met alle goederen, lusten en lasten, geld en inboedel, van de suikerraffinaderij aan de nz. van de Noorderhaven. Ten O. de Bildtstraat, ten W. Tjepke Gratama, ten Z. de straat en het koolstek, ten N. Harmen van `t Vliet en de Droogstraat. Er is een steeg naar die straat en de W. muur daarvan is mandelig met ds. Pierson, evenals die met Tj. Gratama. Gekocht van Trijntje Altena wv Sybrandt Wijngaarden te Franeker, voor (a+b+c) 800 cg. en de losse goederen en voor- en nadelige boekschulden voor 6200 cg.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0154r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 79Noorderhaven NZ 79/81 bij de Raadhuisbrug400‑00‑00 cg3/64 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij
koper van 1/2burgerkolonel Sybren Feikes Kamsma
koper van 1/4Teunis van der Ley
koper van 1/4Jan van der Ley
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven met koolstek
naastligger ten westenTjepke Graetema n.u.
naastligger ten noordenburgerhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperLuirdske Hendriks Altena, gehuwd met te Groningen
verkoperArnoldus Dirks Vlasbloemsuikerraffineerder en koopman te Groningen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(79 en 81) Sybren Feikes Kamsma, burger-colonel, voor 1/2 en Teunis en Jan v.d. Ley, voor 1/2 kopen samen (a) 3/64 deel van een DUBBEL huis, met alle losse en vaste goederen van geraffineerde en ongeraffineerde suikers, stropen, smidskool, kalk, paard en ander gereedschappen en voor- en nadelige boekschulden etc. zoals de fabriek nu werkt, aan de nz. Noorderhaven bij de Raadhuisbrug. Ten O. de Bildtstraat, ten W. Tjepke Gratama, ten Z. de straat, waarop een koolstek staat, ten N. de hopman Harmen van `t Vliet en de Droogstraat. De raffinaderij is voorzien van een koel-, kalk- en schuimbak, en heeft een steeg die in- en uitgang heeft in de Droogstraat. Gekocht van Luirdske Hendriks Altena x Arnoldus Dirks Vlasbloem, suikerraffineerder en koopman te Groningen, voor (a+b+c) 400 cg. (de goederen en gereedschappen), en 3100 cg. (voor de voor- en nadelige boekschulden).


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-080Noorderhaven 79huis
eigenaarJan P. Oldaen
gebruikerJan P. Oldaen
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0238r van 16 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 79Noorderhaven 79/81 NZ bij de Raadhuisbrug3625‑00‑00 cg29/64 dubbelhuis, bekend als suikerrafinaderij
koper van 8/64Freerk Fontein koopman
koper van 8/64Taekle Lambsma, gehuwd metontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks te Minnertsga
koper van 8/64Dina Huidekooper
koper van 8/64Pieter Huidekooper koopman
koper van 5/64Philippus Swart koopman
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westends. J. Pierson n.u.
naastligger ten westenTjepke Gratama n.u.
naastligger ten noordenoud burgerhopman Harmen van 't Vliet
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 2/64Yme Freerks Tichelaarkoopman te Makkum
verkoper van 9/128Theunis van der Leykoopman
verkoper van 9/128oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma
verkoper van 4/64Bente van der Leykoopman
verkoper van 4/64huisman Anna van der Ley te Reahûs
verkoper van 4/64Adriaantie van der Ley, gehuwd met
verkoper van 4/64Marten Fockes
verkoper van 3/64erfgezeten Goffe Cloosterman, erfgenaam van zijn vrouwkoopman te Sexbierum
verkoper van 3/64Titia Altena
verkoper van 1/64Tjitske Reins Baard, weduwe van te Franeker
verkoper van 1/64wijlen Pieter Gosses
verkoper van 1/64Aaltje Reins Baard, gehuwd met te Franeker
verkoper van 1/64Douwe Aukes Wassenaarmr. bakker te Franeker
verkoper van 1/64Taetske Reins Baard, gehuwd met te Oosterbierum
verkoper van 1/64huisman Hessel Simons te Oosterbierum
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(79 en 81) Freerk Fontein, voor 8/64, Taekle Lambsma, Ontv. 5 delen zeedijken Binnendijks, te Minnertsga x Dina Huidekooper, voor 8/64, Pyter Huidekoper, voor 8/64, en Philippus Swart, voor 5/64, kopen samen 29/64 van een DUBBEL huis waarin lange tijd de Suikerraffinaderij is gedreven. Ten O. de Bildtstraat, ten W. ds. Pierson en Tjepke Gratama, ten Z. de haven en de straat waarop een koolstek staat, ten N. de oud-burgerhopman Harmen van `t Vliet en de Droogstraat. (Uitvoerige beschrijving van het huis in de acte.). Voorts kopen zij 29/64 van een pakhuis erachter, OVER de Droogstraat, dus Nz., met ten O. een doorgaande steeg, ten W. de burgemeester Taeke Stephanus, ten Z. de Droogstraat, ten N. de Zoutsloot. Tevens nog 29/64 van een een groot huis t/o de raffinaderij op de hoek v.d. Bildtstraat. Ten O. Jan Harmens Speltie, ten W. de Bildtstraat, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Inclusief alle losse en vaste gereedschappen en goederen. Gekocht van Yme Freerks Tichelaar te Makkum, voor 2/64, Theunis v.d. Ley, voor 4, 5/64, Sybrand Feykes Camsma, oud-burgerkolonel, voor 4, 5/64, en Bente v.d. Ley, Anne v.d. Ley te Roordahuizum, Adriaantje v.d. Ley x Marten Fockes, allen voor 4/64, en Gosse Cloosterman, erf gezeten te Sexbierum x wl. Titia Altena, Tjitske Reins Baard wv Pieter Gosses te Franeker, Aaltje Reins Baard x Douwe Aukes Wassenaar, mr. bakker te Franeker en Taetske Reins Baard x Hessel Simons te Oosterbierum, elk voor 2/64, samen voor 29/64, voor 3625 cg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-080Noorderhaven 79huis
eigenaarJan P. Oldaan
gebruikerJan P. Oldaan
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-123Noorderhaven 79suikerraffineerderij
eigenaarde suikerraffineerderij
gebruikerde suikerraffineerderij
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg
gebruikerEvert Strootman
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 79Noorderhaven NZ5925‑07‑00 gggebouw met kantoor en vulhuis
koperDirk Wytsma gewaldige provoost Admiraliteit
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenT. Gratama
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoper van 1/8Freerk Fonteinkoopman
verkoper van 1/8Rinske Hendriks Rademaker, weduwe van
verkoper van 1/8wijlen Philippus Swart
verkoper van 1/8Hinke Huidekoper, met haar zuster
verkoperElisabeth Huidekoper
verkoper van 1/8P. Huidekoper
verkoper van 1/8Jarig J. van der Ley, enkoopman
verkoperJarig A. van der Leykoopman
verkoper van 1/8Taekle Lambsma, gehuwd metontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks te Minnertsga
verkoper van 1/8Dina Huidekoper
verkoper q.q.P. Ymes Tichelaar, gelastigde en mede-erfgenaam van zijn vaderkoopman te Makkum
verkoper van 1/8wijlen Yme Freerks Tichelaarkoopman te Makkum
verkoper q.q.P. Ymes Tichelaar, gelastigdekoopman te Makkum
verkoper q.q.P. Huidekoper, gelastigde van
verkoper van 1/8de erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopman
verkoper q.q.erfgezeten Claas Fontein, geauthoriseerde administrator te Ried
verkoper q.q.Cornelis Scheltema, geauthoriseerde administratoren vansecretaris van de stad Franeker te Franeker
verkoper van 2/6Elisabeth Scheltema, gehuwd met
verkoper van 2/6Sjoerd Hannema
verkoper q.q.Jan Fontein, gelastigde van zijn broerkoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Dirk Fonteinkoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(79 en 81) Dirk Wytsma, provoost bij de Admiraliteit, koopt een grote Suikerraffinaderij aan de nz. Noorderhaven, van de firma P. Huidekoper & Comp. De fabriek bestaat uit 5 gebouwen nl. 1e) een groot gebouw met diverse kamers en ruimten. Ten O. een groot pakhuis, ten W. T. Gratama, ten Z. de straat, ten N. het 3e perceel. 2e) Een zeer groot pakhuis met 3 grote zolders en een vliering boven elkaar. Ten O. de Bildstraat, ten W. het 1e perceel, ten Z. de Noorderhaven, ten N. het 3e perceel. 3e) Een huis achter de vorige 2 percelen met 4 zolders en een vliering boven elkaar. Ten O. de Bildstraat, ten W. Tjitze Smit, ten Z. de 2 vorige percelen, ten N. Jan van `t Vlie. 4e) Een groot huis hoek wz. Bildstraat en Noorderhaven tegen over de 2e en 3e percelen, met diverse kamers en 2 grote kelders met een uitgang naar de Bildstr Ten O. Jan Douwes Zeilmaker en wd. Pier Rutgers Akkringa, ten W. de Bildstraat, ten Z. de Noorderhaven, ten N. wd. Gerlof Wygers (Backer?) en Rein Faber. (Zie ook bij `de 3 Kaarsen`.) 5e) Een groot pakhuis 'de Vermaning' genaamd in de Droogstraat, strekkende tot aan de Zoutsloot. Ten O. een steeg, ten W. erven S. de Vries en Zeilmaker, ten Z. de Droogstraat, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van er velen, o.a. Huidekoper, Fontein, Tichelaar te Makkum en erven Jan Pieters Oldaans. Zie voor meer gegevens de copie-acte.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-123Noorderhaven 79
eigenaarzuikerrafineerderije
gebruikerzuikerrafineerderije
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 79Noorderhaven NZ1310‑14‑00 ggpakhuis of suikerraffinaderij
koperSchelte Wybenga koopman
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenT. Gratema
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoper van 1/2Harmanna Briel, erfgenaam van
verkoper van 1/2wijlen Dirk Wytsmaprovoost Admiraliteit
verkoper van 1/2Sjoek Wytsma meerderjarige zoon, erfgenaam van
erflaterwijlen Dirk Wytsma
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en verder) Schelte Wybenga koopt een gebouw of pakhuis nz. Noorderhaven, gebruikt als kantoor van de suikerraffinaderij. (Perceel 1). Ten O. een gebouw of pakhuis nz. Noorderhaven, ten W. Tjepke Gratama, ten Z. de straat en haven, ten N. een huis achter de pakhuizen, voorheen bewoond door de meesterknecht. (perceel 3). Ook dit laatste huis koopt hij. Ten O. de Bildtstraat, ten W. Tjitse Smit, ten Z. de 2 pakhuizen, ten N. de vroedsman Jan van `t Vlie. Gekocht van Harmanna Briel wv Dirk Wytsma, Geweldige Provoost bij de Admiraliteit en suikerraffinadeur, voor 1/2 en Sjoek Wytsma, haar zoon, voor 1/2.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0074v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 79Noorderhaven NZ330‑00‑00 ggpakhuis
koperSeerp Gratema koopman
koperTjepke Gratema koopman
gebruikerwijlen D. Wytsmasuikerraffineerder
naastligger ten oostenSeerp Gratema
naastligger ten oostenTjepke Gratema
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenT. Gratema
naastligger ten noordenJ. van 't Vlie
verkoperBaukje Feytama, gehuwd met
verkoperSchelte Wybenga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp en Tjepke Gratama kopen groot en sterk pakhuis, vroeger van D. Wytsma, suikerraffinadeur. Ten O. de kopers, ten W. Tjepke Gratama ten Z. de haven, ten N. J. van `t Vlie. Gekocht van Baukje Feytama x Schelte Wybinga.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-123 , pag. 14Noorderhaven 79S. en T. Gratama 3‑07‑00 cgpakhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-044Noorderhaven 79Tjepke Tjepkes Gratama... quit. no. 10, 4 jan 1791. (GAH1123); id. f. 6:0:0, 10 may 1809, quit. no. 27 (GAH1141); eigenaar van wijk A-044, gebruiker is IJpe Rodenhuis, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-045, gebruiker is IJpe ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-044Noorderhaven 79Ype Jetzes Rodenhuis... feb 1788 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk A-037, koopman, 1814. (GAH204);gebruiker van wijk A-044 en wijk A-045, pakhuizen; eigenaar is T. Gratama, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-046, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-044Noorderhaven 79T GratamaYpe Rodenhuispakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 354Noorderhaven 79erven Pieter Rodenhuis Harlingenpakhuis (102 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 354Noorderhaven A-044Franciscus Velthuis pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3300Noorderhaven A-041 Leendert Hannema pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3300Noorderhaven 79 (A-041)fa. Sjoerd Hannemapakhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 79rijksmonument 20562


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8777Noorderhaven 79  terug