Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerHoogstraat 22-1192-1192-163B-031B-037


Naastliggers vanHoogstraat 2
ten oostenHoogstraat 4
ten zuidenRozemarijnstraat 1
ten westende Rozemarijnstraat
ten noordende Hoogstraat


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0516v van 8 jun 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ [staat: bij de verlaten]386‑00‑00 gghuis
koperSjuerdt Pieters, gehuwd met
koperRynck Wybes
floreenrente1‑21‑00 floreen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenBartel Jans
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: de plaats bij de verlaten]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
eerdere eigenaarAnna Jacobs
verkoperburgemeester Allert Jacobs, gehuwd met
verkoperAelte Reyners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerdt Pieters x Rynck Wybes kopen een huis bij de verlaten. Ten Z. Bartel Jans, ten W. de plaats bij de verlaten, ten N. de straat. Belast in de algemene aanbreng met 37? floreenrente en opschadinge van den steenen dijck pro quota. In voegen hetzelve Anna Jacobs in leven heeft toebehoort. Gekocht van Albert Jacobs, burgemeester dezer stad x Aeltien Reyners voor 386 GG.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0030r van 17 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 2Hoogstraat bij de Verlaten, op de hoek van de225‑00‑00 gg1/2 huis
koperde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Jantien Syoerdts, gehuwd met
koperPieter van Achten
eigenaar van 1/2de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Jantien Syoerdts
koper q.q.Pieter Sioerdts, geautoriseerde voormomber
koper q.q.Cornelis Sibouts, geautoriseerde voormomber
floreenrente1‑21‑00 floreen
naastligger ten oostenThoenis Jouckes
naastligger ten zuidenHaancke Hessels
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperPieter van Achten
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(De geauthoriseerde voormombers over) de twee nagelaten kinderen van Jantyen Syoerdtsdr. bij Pieter van Achten, kopen 1/2 huis hoek Hoogstraat bij de Verlaten, waarvan die kinderen de andere helft al toebehoort. Ten O. Thoenis Jouckes, ten Z. Haancke Hessels, ten W. en N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van voornoemde Pieter van Achten, voor 225 gg.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0093v van 6 okt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ [staat: achter de drie nieuwe huizen bij het verlaat]600‑00‑00 gghoekhuis
koperLucas Doedes, gehuwd met
koperGriettie Gosses
toehaaktwee ducatons
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Auck Doeckes
naastligger ten zuidenHessel Haenties
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperFeycke Jetses


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0134v van 5 sep 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ [staat: bij de twee Vallaten]1000‑00‑00 cghuis
koperJacob Jansen du Bois koopman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hessel Haentie
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoper van 1/4Hendrick Gosses, erfgenaam te Haarlem
verkoper van 1/4Jidtie Gosses, erfgenaam te Haarlem
verkoper van 1/2Jidtie Doedes, erfgenamen van
erflaterwijlen Lucas Doedes, gehuwd met
erflaterwijlen Grietie Gosses


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLuicas Doedes e.a.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016r van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Lucas Doedes


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0399v van 22 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ [staat: dwarsstraat tussen het groot Vallaat en de Hoogstraat]370‑00‑00 cghuis of woning
koperDirk Andries, gehuwd metmr. metselaar
koperTrijntie Lolckes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Cornelis Jops
naastligger ten zuidenHomme Tiebbes timmerman
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperBroer Jansenmr. brouwer


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0197r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Andries


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-119 , folio 34Hoogstraat 2
eigenaarDirck Andries wed.
gebruikerDirck Andries wed.
opmerkingonvermogende


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0280r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ [staat: bij de nieuwe vallaten achter de drie huisen op de hoek van de Hoogstraat]310‑00‑00 gghuis
koperJan Beernts c.u.smalschipper
naastligger ten oostenCornelis Tieerdts
naastligger ten zuidenIpe Hessels
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoper van 1/3Stijntie Foppes jr., weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Dirk Andries, uit naam van de kinderenmr. metselaar
verkoper van 2/3Andries Dircksmr. metselaar


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-119 , folio 20vHoogstraat 2huis
eigenaarJan Beerns
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan22‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-119 , folio Hoogstraat 2huis
eigenaarJan Beerns
gebruikerJan Beerns
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-119 , folio 21rHoogstraat 2huis
eigenaarJan Beerns
gebruikerJan Beerns
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0127v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ op de hoek bij de grote sluis achter de Drie Huizen400‑07‑00 gghuis
koper van 1/2Tjeerd Pytters oud mr. sleefmaker
koper van 1/2Ulbe Jans Menalda mr. bakker
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Cornelis Tjeerds
naastligger ten zuidenHein Freerks c.s.
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperTrijntie Yeges, weduwe van
verkoperwijlen Jan Berentssmalschipper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-119Hoogstraat 2Aegjen Dirks, bestaande uit 2 personen03‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-119 , folio 21rHoogstraat 2huis
eigenaarUlbe Jansen
eigenaarTjeerd Pyters
gebruikereen wed. Aeghjen
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0134v van 16 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenUlbe Jansen c.s.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0164v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 2Rommelhaven NZ [staat: ten oosten van de Hoogstraat op de hoek achter de Drie Huizen bij de grote sluis]200‑00‑00 cg1/2 huis
koperUlbe Jans Menalda oud mr. bakker
eigenaar van 1/2Ulbe Jans Menaldaoud mr. bakker
huurderDirk Sandstra schipper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRozemarijnstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperAnske Tjeerds, gehuwd met
verkoperHeere Hoitesschuitvoerder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUlbe Jans Menalda, voormaals mr. backer, koopt 1/2 huis c.a. omtrent de groote sluys, ten oosten van de Hoogstraat, op de hoek agter de drie huysen, als huurder gebruikt door schipper Dirk Sandstra, waarvan hij de andere helft al bezit. Gekocht van Anske Tjeerds x Heere Hoites, schuitevoerder, voor 200 cg.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0249r van 14 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-119 , folio 21rHoogstraat 2huis
eigenaarUlbe Jans wed.
eigenaarTjeerd Pyters
gebruikereen weduwe Aagje
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0268r van 21 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Ulbe Jans Minalda


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0028r van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Hessels


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-119 , folio 21rHoogstraat 2huis
eigenaarUlbe Jans wed.
eigenaarTjeerd Pyters
gebruikereen weduwe Aagje
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-163 , folio 42rHoogstraat 2huis
eigenaarHarmen de Wilde
gebruikerPier Jans
huurwaarde27‑00‑00 cg
gebruikerJan Claasen wed.
huurwaarde09‑00‑00 cg
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0150v van 2 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Hessels Wilda


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-163 , folio 42rHoogstraat 2huis
eigenaarH. de Wilde
gebruikerDouwe Sjoukes
huurwaarde33‑00‑00 cg
gebruikerRuurd Johannes
huurwaarde10‑00‑00 cg
huurwaarde totaal43‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0309v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenH. de Wilda


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0117v van 14 jul 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ [staat: op de hoek van het straatje achter de drie huizen bij het groot vallaat]90‑00‑00 gg1/2 huis
koperHendrik J. Smith executeur
huurderJohannes Elias 36‑00‑00 cg
naastligger ten oostenWieger Fredriks
naastligger ten zuidenHenne Sydses
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperburgemeester Cornelis Heineman te Bolsward


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-163 , folio 42rHoogstraat 2huis
eigenaarH. Smith
gebruikerJohannes Krakau
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0183v van 4 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Smith


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0253r van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 2Hoogstraat op de hoek van het straatje achter de drie huizen bij het groot vallaat325‑00‑00 cghuis
koperJan Vogelsang, gehuwd metkoopman
koperJohanna Bastiaans van Campen
naastligger ten oostenFolkert Johannes
naastligger ten zuidenFolkert Johannes
naastligger ten westenRozemarijnstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperHendrik Jans Smithprocureur postulant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Vogelsang, koopman x Johanna Bastiaans van Campen koopt huis op de hoek van het straatje in de Hoogstraat achter de drie huizen bij het groot vallaat. Ten O. en Z. Folkert Johannes, ten W. en N. de straat. Gekocht van Hendrik Jans Smith, procureur postulant.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-155, pag. 30Hoogstraat 2Jan Vogelzang, 38 jaar, gehuwd


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0099v van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 2Hoogstraat ZZ op de hoek van het straatje achter de drie zgn. Nieuwe Huizen bij het groot vallaat300‑00‑00 cghuis
koperAnne Martens, gehuwd met
koperAnna van Lingen
naastligger ten oostenFolkert Johannes
naastligger ten zuidenFolkert Johannes
naastligger ten westenRozemarijnstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper q.q.huisman Job Eeuwes, curator over te Midlum
verkoperJan Vogelsang, gehuwd met
verkoperJohanna Bastiaans van Kampen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-163 , pag. 42Hoogstraat 2Anne Martens 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-031Hoogstraat 2Anne Martens Hovenier... H, geb 1805 te HRL; BS huw 1815, ovl 1824, huw 1829, ovl 1853, ovl 1875; eigenaar en gebruiker van wijk B-031, hovenier, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-031Hoogstraat 2Anne Martens HovenierAnne Martens Hovenierhovenier


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 31 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-031Hoogstraat 2Anne Martens Hovenier, overleden op 5 juli 1824hovenier (Hoogstraat B 31), vader van Martinus, trekschipper, Willem, schoenmakersknecht, Zwaantje (vrouw van Antoon Knipper) en minderjarige Hermanus Annes Hovenier (voogd is broer Martinus en toeziend voogd is Jan Nak, mr. schoenmaker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 474Hoogstraat 2Augustinus Decker kleermakerHarlingenhuis (63 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-031Hoogstraat 2Elisabeth Huyfferoud 48 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-031; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-031Hoogstraat 2Johannes Johannes Posthuma... bev.reg. HRL 1851 wijk B-037 oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, schoenmakersbaas, wijk B-031; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-031HoogstraatJohannes Posthuma40 jschoenmakersbaasFranekerm, rooms katholiek, gehuwd
B-031HoogstraatElisabeth Huyffer48 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd


1852 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 3 van 16 feb 1852
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-031Hoogstraat 2obligatieobligatie met huis aan de Hoogstraat B-031 als onderpand
 
schuldenaarCornelis Davids Nijkamp
schuldeiserGerben Meyer


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 474Hoogstraat B-031Maria Bosma woonhuis


1879 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 66 en 77 van 19 mrt 1879
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-031Hoogstraat 2provisionele en finale toewijzingfl. 281huis B-031
 
verkoperPieter Hendrikus Wilhelm Kleinschmit (q.q.)
verkoperPieter Ferwerda (q.q.)
koperJelle Gerrits Spoelstra


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3284Hoogstraat B-037 Jelle G. Spoelstra woonhuis


1881 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
vermeld alsgeschat adresbericht
B-031Hoogstraat 2Een voor weinige jaren nieuw gebouwd winkelhuis met bovenwoning, op uitmuntenden stand in de Hoogstraat. Finaal verkocht op 30 dec 1881 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 2345.


1884 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49082 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 1 en 2 van 16 jan 1884
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-037Hoogstraat 2provisionele en finale toewijzingfl. 1725huis B-037
 
verkoperBernardus van Loon (q.q.)
Johannes Gerard Peeting (kantonrechter)
koperJan Krijtenburg


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3284Hoogstraat 2 (B-037)Jan Krijtenburgwoonhuis


1926 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 2, HarlingenHoogstraat 2T. de Vriesbloemenmagazijn, aanleg en onderhoud van tuinen


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 2Tj. de Vriesbloemist
Hoogstraat 2aG. Krijtenburgtimmerman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 2C. (Cornelia) Meijn


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 2beeldbepalend pand4 van 10


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 2, HarlingenHoogstraat 2T. de Vriesbloemsierkunst


2023
0.1082592010498


  terug