Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenwaltje 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Herenwaltje 1 2-073 2-102 B-089 B-086
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 86 2-073 2-102 B-086 B-081
1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0050r van 29 jan 1625 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 1Zoutsloot in de noorder nieuwe stadhuis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenMarij
naastligger ten zuidenJan van Colen
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoperJelcke Lolckes voor haar zelf, weduwe van
verkoperwijlen Goytyen Jacobs
verkoper q.q.Wypke Tiaardts, curator over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Goytyen Jacobs
verkoper q.q.Jan Pieters Meut, geauthoriseerde curator over
verkoperde drie voorkinderen van wijlen Goytyen Jacobs


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0058v van 19 feb 1625 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 1Zoutsloot in de noorder nieuwe stadhuis
 
koper finaalN. N. 126-00-00 GG
naastligger ten oostenMarij
naastligger ten zuidenJan van Colen
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoperN. N.


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-073 Herenwaltje 1huis
eigenaarJanke Tieerds
gebruikerJacob Annes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-073 Herenwaltje 1huis
eigenaarJanke Tiaerds
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
opmerkinginsolvent


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-073 Herenwaltje 1huis
eigenaarJanke Tjeerds
gebruikerJanke Tjeerds
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingAo. 1721 insolvent verklaert


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-073 Herenwaltje 1huis
eigenaarTjeerd Jans
gebruikerwed. Willem Rutgers
huurwaarde17-10-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-06 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0201v van 17 dec 1741 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 86Zoutsloot NZestrikwerk, knechtswoning en hof
 
koper van 1/3gemeensman Seerp Swerms 1771-07-00 GG
koper van 1/3Antie Hylkes Hanekuik, gehuwd met
koper van 1/3Claes Tomas IJsenbeek
koper van 1/3Philippus Hylkes Hanekuik vrijgezel, kinderen van
koper van 1/3Hinke Philippus
naastligger ten oostenKleis Lanting rentmeester
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Teunis Fransen
naastligger ten noordenJacob Willems
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperKleis Lanting, gehuwd metrentmeester
verkoperNeeltie Hibma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Swerms, mede-gemeensman, voor 1/3, Antie Hylkes Hanekuik x Claas Thomas IJsenbeek, voor 1/3, en Philippus Hylkes Hanekuik, vrijgezel, voor 1/3, kopen een estrikwerk met knechtswoningen, hof, stal, wagenhuis en inventaris, en een nieuwgebouwde woning en pakhuis, nz. Zoutsloot. Ten O. het estrikwerk, de knechtswoning en de verkopers, ten W. wd. Teunis Jansen (Fransen?), ten Z. de straat en Zoutsloot, ten N. Jacob Willems en de Liemendijk. De stal en het wagenhuis hebben ten O. en N. de Baansteeg, ten W. Jacob Willems, ten Z. de Liemendijk. Kopers moeten tegen taxatie overnemen alle voorraden en grondstoffen etc. Ook al het ingehuurde personeel moet worden overgenomen en er zijn veel voorwaarden. Zeer interessante acte van 7 blz.. Gekocht van Kleis Lanting, rentmeester van Harlingen x Neeltie Hibma, voor 1771 gg. Zie bij Zoutsloot 86.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-073 Herenwaltje 1Taeke Pieters, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0082v van 9 okt 1768 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 86Zoutsloot ZZwoning
 
kopervroedsman Barend van der Meulen 275-00-00 CG
huurderde weduwe van Sweerus schoolmeester
naastligger ten oostenJan Hendriks Velthuis
naastligger ten zuidenJunius Alema
naastligger ten westenGryttje Gerryts
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperYede Tjeerdskaaskoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend v.d. Meulen, vroedschap, koopt huis zz. Zoutsloot, bewoond door wd. Sweerus....? Ten O. Jan Hendrik Velthuis, ten W. Gryttje Gerryts, ten Z. Junius van Alema, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Yede Tjeerds, kaaskoper, voor 275 cg.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0085r van 16 okt 1768 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 86Zoutsloot ZZhuis en weefwinkel
 
kopervroedsman Beerend van der Meulen 315-00-00 GG
huurderTaeke Jacobs c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Johannes Harmens
naastligger ten zuidenhof van de heer Junius van Alema
naastligger ten westenYede Tjeerds
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Velthuisoud bontweverMunsterland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend v.d. Meulen, vroedschap, koopt huis en weefwinkel zz. Zoutsloot. Ten O. wd. Johannes Harmens, ten W. Yede Tjeerds, ten Z. de hof van Junius van Alema, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Johannes Velthuis, bontwever, thans wonende in Munsterland, voor 315 gg.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0087r van 6 nov 1768 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 86Zoutsloot ZZ tegenover het panwerk van de burgemeester Lantinghuis en hof
 
koper door niaarvroedsman Barend van der Meulen koopman700-00-00 CG
geniaarde koperHendrik Stomp, gehuwd metleerlooier
geniaarde koperJanke Claases Danser
naastligger ten oostende heer Junius van Alema
naastligger ten zuidende heer Junius van Alema
naastligger ten westenBarend van der Meulen
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/2Trijntje Wybes, weduwe vanGrettingabuurt onder Almenum
verkoper van 1/2wijlen Johannis Harmens Tigchelaar
verkoper van 1/4Age Johannis Tigchelaar, erfgenaamAlmenum
verkoper van 1/4Wybe Johannis Tigchelaar, erfgenamen van hun vaderAlmenum
erflaterJohannis Harmens Tigchelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend v.d. Meulen koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Hendrik Stomp, leerlooier x Janke Claases Danser, een huis en hof aan de zz. Zoutsloot, TEGENOVER het panwerk van burgemeester Lanting. Ten O. en Z. Junius van Alema, ten N. de Zoutsloot, ten W. de koper. Gekocht van Trijntje Wybes wv Johannes Harmens en Wybe- en Age Johannes, allen tigchelaars op Grettingabuurt (Almenum), voor 1/2, 1/4 en 1/4, als erven Johannes Harmens, voor 700 cg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0202r van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 1Zoutsloot ZZ op de hoek bij het brugje bij de oliemolenhuis
 
koperHein Wybrens mr. metselaar140-00-00 CG
huurderIJsbrand Gonggrijp oud bakker
naastligger ten oostenburgemeester B. van der Meulen
naastligger ten zuidenRinse Wopkes stadsbierdrager
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot en straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperWybren Broerstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Wybrens, mr. metzelaar, koopt huis aan de Zoutsloot op de hoek bij het brugje bij de olymoolen, bewoond door IJsbrand Gonggrijp, oud bakker, c.u. Geen grondpacht. Ten O. burgemeester B. van der Meulen c.s., ten Z. Rinse Wopkes, stads bierdrager, ten W. en N. de straat en Zoutsloot. Gekocht van Wybren Broers, timmerman, 140 cg.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0069r van 29 jan 1786 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 86Zoutsloot en Droogstraatpan- en estrikwerk
 
koperJelle Nauta minderjarig jongman5000-00-00 CG
sterkt haar zoon Jelle NautaSjoukjen Hoogstraten, weduwe van
wijlen Ruurd Nautakoopman
naastligger ten oostenS. Wybenga
naastligger ten zuidenBaantjerspad
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperP. Lanting
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelte Nauta en zijn moeder Sjoukje Hoogstraaten wv Ruurd Nauta kopen een welbeklant pan- en estrikwerk met de knechtswoning en bloks etc., tussen Zoutsloot en Droogstraat. Ten O. Schelte Wybenga, ten W. de straat, ten Z. het Baantjerspad, ten N. de Stadsvesten. Verkoper (onleesbaar), voor 5000 cg.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 215r van mrt 1790 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zoutsloot 86Jan- en Paulus Gerrits de Boer te Franeker (en hun vader Gerrit Sytses de Boer) kopen elk voor 1/2 een pan- en estrikwerk met knechtswoning, stalling voor 3 of 4 paarden, wagenhuis en zomerhuis en alle verdere inventaris, tussen Zoutsloot en DROOGSTRAAT. Ten O. S. Wybenga, ten W. de straat, ten Z. het Baantjerspad, ten N. de Stadsvesten. Met veel gegevens. Gekocht van Jelte Nauta.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0214v van 21 mrt 1790 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 86Zoutsloot en Droogstraat wagen en zomerhuis en woningen
 
koperJan de Boer 1465-00-00 GG
koperPaulus G. de Boer, gesterkt met hun vaderFraneker
koperGerrit Sytses de Boer Franeker
naastligger ten oostenS. Wybenga
naastligger ten zuidenBaantjerspad
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJelle Nautakoopman


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0240r van 18 jan 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 1Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot] hoek bij brugje bij de oliemolenhuis
 
koperCarst Pieters scheepstimmerman130-00-00 CG
huurderJacob Gosses c.u.leerlooiersknecht24-00-00 CG
naastligger ten oostenoude oliemolen
naastligger ten zuidenPieter van Campen
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperWybren Heeresmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCarst Pieters, scheepstimmerman koopt een huis aan de Zoutsloot, op de hoek bij het brugje bij de oliemolen. Ten O. de oliemolen, ten W. en N. de Zoutsloot, ten Z. Pieter van Campen. Gekocht van Wybren Heeres, mr. metselaar.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0220v van 23 feb 1806 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 86Zoutsloot ZZ bij de Franekerpoort, vooraan detuin met vruchtbomen, zomerhuis, gallerij en keuken
 
koperSicco Rienstra oud procureur900-00-00 CG
huurderSicco Rienstra 36-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrik Jans
naastligger ten zuidende woningen in het Wortelstraatje
naastligger ten westende heer Albarda n.u.
naastligger ten westenBarend Bontjema
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTrijntje Wynia, weduwe van
verkoperwijlen S. Schaaff


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0264r van 16 nov 1806 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 86Zoutsloot bij de Franekerpoorttuin, zomerhuis, gallerij, keuken en secreet
 
koperHendrik J. Smith, gehuwd metprocureur postulant623-00-00 CG
koperHiltje Eeuwes
voormalig eigenaarwijlen Sicco Rienstra
voormalig eigenaarde weduwe van S. Schaaff
naastligger ten oostenHendrik Jans
naastligger ten zuidenWortelstraat
naastligger ten westenAlbarda
naastligger ten westenBarend Bontjema
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTrijntje Rienstra, gehuwd metLeeuwarden
verkoperValentinus Slothouwerrector der Latijnse ScholenLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik J. Smith, Procureur Postulant, later notaris, x Hiltje Eeuwes, koopt een tuin met vrugtdragende bomen, waarbij een zomerhuis dat uitziet op de stadsvesten en in `t veld, met een galerij en keuken etc., voor aan de Zoutsloot, omtrent de Franekerpoort. Ten O. Hendrik Jans, ten W. de heer Albarda nom. uxoris en Barend Bontjema, ten Z. de woningen in het Wortelstraatje, ten N. de straat en Zoutsloot. Voor de voorwaarden betreffende het zomerhuis, de afvoer van de mest uit de stal, het onderhoud van de straat en het huis ten O., zie de acten van 25 feb 1729 in Proclbk. 247, van 17 jun 1737 in nr. 249, van 4 jul 1769 in nr. 257 en van 12 nov 1799 in nr. 265. Gekocht van Trijntje Rienstra x Valentinus Slothouwer, rector v.d. Latijnse school te Leeuwarden, als erfgename ex testamento van haar broer, wl. de oud-procureur Sicco Rienstra, voor 623 cg.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-102 Herenwaltje 1P de Boer0-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-089Herenwaltje 1Paulus Gerrits de Boer... (GAH204); id. van wijk B-088; gebruiker Jan Jansen Wagenaar, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-089; gebruiker Tjebbe Riemers de Boer, arbeider, 1814. (GAH204); id. van wijk B-101; gebruiker is Reinder ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-089Herenwaltje 1Tjebbe Riemers de Boergeb 1755 Bozum, ovl 10 dec 1827 HRL, huwt met ... ; BS ovl 1827; gebruiker van wijk B-089, arbeider; eigenaar is Paulus G. de Boer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-089Herenwaltje 1Paulus G de Boer Tjebbe Riemers de Boer arbeider
B-086Zoutsloot 86 ledig plak gronds


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-089Herenwaltje 1Dorothea L. Fredriks Repko, overleden op 28 november 1822L.=Louisa, dochter van Fredrik J. Repko, arbeider (Zoutsloot B 89) en Trijntje Beuker, zuster van minderjarige Helena-Maria en Johannes Fredriks Repko. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 180Herenwaltje 1Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurhuis (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 185Zoutsloot 86Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurpakhuis en erf (155 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-086Zoutsloot 86Broer Baukes Kramer... Bauke K, en Rinske Hayes; BS huw 1833, ovl 1844; oud 38 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk B-086; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-086Zoutsloot 86Elisabeth Hendriks Zeilmaker... BS huw 1833, ovl 1844, ovl 1867; oud 40 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-086; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-089Herenwaltje 1Wytske IJsbrandsoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-089; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-086ZoutslootBroer Kramer38 jStavorenm, protestant, gehuwd
B-086ZoutslootElizabeth Zeylmaker40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-089ZoutslootWytske IJsbrands42 jHarlingenv, protestant, weduwe
B-089ZoutslootSybrandus Sidcrius12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-089ZoutslootDieuwke Siderius18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-089ZoutslootGeertje Siderius6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - bewonersadresnaamgegevens
B-086Zoutsloot 86Pieter Feyes Schaafsma... huwt met Lijsbert Jans Westra, kind: Feye Pieters S, geb 1812 Kimswerd, timmerman in 1862, N.H., ovl wijk B-086, huw.get. bij J. ten Bokkel en L. Gaykema, wonende te HRL, zv Feye S, en Marijke Koster; BS huw 1836, huw ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 180B-089 (Zoutsloot)Foppe Plantengawoonhuis
Sectie A nr. 2608B-077 (Wortelstraat)Sijbren Takemawoonhuis
Sectie A nr. 2608B-086 (Zoutsloot)Sijbren Takemawoonhuis


1863 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49061 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 10 en 20 van 4 feb 1863
adressoortbedraggebruik
B-086Zoutsloot 86provisionele en finale toewijzing en inhoudinghuis en bakkerij C-086
 
verkoper en inhouderJouke van Rees


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2829*B-081 (Zoutsloot)Julien Johs. Pescharwoonhuis
Sectie A nr. 2829*B-082 (Zoutsloot)Julien Johs. Pescharwoonhuis
Sectie A nr. 180B-086 (Heerenwaltje)Foppe Plantengawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 180Herenwaltje 1 (B-086)erv. Foppe W. Plantinga
Sectie A nr. 3367Zoutsloot 86 (B-081)wed. R. Faber


1909 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Herenwaltje 1, HarlingenHerenwaltje 1B. Weeninktimmerman


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heerenwaltje 1wed F. Plantinga geb. Buismanzonder
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerenwaltje 1B.Weeninktimmerman


1965 - adresboekadresnaam
Herenwaltje 1G.B. (Gerrit) Weenink


1975 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 86Hein Buisman StichtingBouw laat zeventiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1975


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 1beeldbepalend pand8 van 10
Zoutsloot 86beeldbepalend pand6 van 10
  terug