Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 85
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 85 6-121 6-114 E-217 E-212
   huisnummer hoger Sint Christoffelsteeg 1 6-121 6-114 E-216 E-206
   huisnummer hoger Sint Christoffelsteeg 1 6-121 6-114 E-216 E-207
aangrenzende stegensteeg
Lanen 85naamloze steeg ten westen


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 296r van 11 mrt 1599 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Lanen 85Sjaerdt Sjaerdts grootschipper x Beent Tjalleffs kopen een dwarskamer of huis met een plaats daar achter. Ten O. de Wortelhaven, ten W. Luytien verver. Grondpacht 3 GG. Vrij medegebruik van de steeg ten westen. Gekocht voor 311 GG van Cornelis Claesen


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 322r van 30 jan 1619 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Lanen 85Thoenis Philips trommeter? X Jantien Jans kopen een huis op het oosteinde nz. Lanen. Ten O. het diept, ten Z. de straat en diept, ten W. en N. de verkopers. Grondpacht 42 st aan Sibrant Eedis. Gekocht van Hendrick Ottes x Detke Andries voor 510 cg.


 


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0144r van 7 dec 1650 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Christoffelsteeg 1Sint Christoffelsteeg OZ [niet opgenomen]mouterij, huis en paardenstal
 
koperJacob Reyns Pybema c.u.7150-00-00 GG
verpachter grond paardenstalJidtie Popta 1-02-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van Sent Huyberts
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stoffelsteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Ariensbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Reyns Pybema c.u. kopen (a) een brouwerij met bijbehorende steeg naar de Lanen, en (b) de mouterij en (c) het huis dat door de verkoper wordt bewoond, met een tuin ten N. daarvan en de westelijke loods van verkopers hooghuis met de 1/2 eigendom en onderhoud van de put etc. etc. De mouterij en de stal hebben ten W. de Christoffelsteeg, ten Z. het huis van Sent Huyberts. Dat huis en de brouwerij hebben ten O. het diept en de Wortelhaven, en het huis v.d. verkoper (nu bewoond door Ipke Jelles) ten Z. en nog deels de brouwerij, en de brouwerij heeft ten Z. de Lanen en het diept. Het geheel is bezwaard met jaarlijkse grondpacht aan erven dr. Dirck Lieuwes Scheltinga en pro quota aan de wateren gelijk de andere brouwers en de stal aan Idtie Popta. etc. etc. Gekocht van Dirck Ariens, brouwer, voor 7150 gg. N.B. de ingewikkelde acte is onvolledig.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0017v van 8 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85westLanenhuis
 
koperMarten Claesen c.s.665-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-16-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Morgenstar van de erfgenamen van Dirck Ariens
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende steeg van Arien Gisberts brouwer
naastligger ten noordenhuis en brouwerij van Arien Gisberts brouwer
verkoperArien Gisbertsbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Claesen koopt huis op de Lanen. Ten O. erven Dirck Ariens huis 'de Morgenster', ten Z. de Lanen, ten W. de steeg van de verkoper, ten N. het huis en de brouwerij van de verkoper. Gekocht van brouwer Arien Gisberts, voor 665 gg.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0200v van 28 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85oostLanen NZ op de hoekhuis genaamd de Morgenster
 
koperHylcke Pytters Coolhart, gehuwd metgerechtsbode537-00-00 GG
koperHincke Gatzes
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van Marten Clases
naastligger ten noordenPytter Feddes
verkoperde gecommitteerde crediteuren van Hoyte Hoytes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylcke Pytters Coolhart, gerechtsbode x Hincke Gatzes koopt 'de Morgenster', noordoosthoek van de Lanen. Ten O. het diept, ten W. wd. Marten Clases, ten N. Pytter Feddes. Gekocht van de crediteuren van Hoyte Hoytes, voor 537 gg.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0094v van 10 mrt 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Christoffelsteeg 1Sint Christoffelsteeg OZ [niet vermeld] met twee uitgangen in de Stroffelsteeg en een ander naar de Lanenmouterij, zolder, eest en eestkamer
 
koper door niaarLijsbet Claeses, dochter van835-15-00 GG
Claes Rinties Botsma, weduwnaar vankoopman
wijlen Lijsbet Pytters, mediate mede erfgenaam van
wijlen Pytter Huybertskoopman
geniaarde koperJan Foppeskoopman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenop de Lanen Sicko gortmaker
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis en hof gekocht door Fedde Tjeerdts c.u.
verkoperjuffrouw Adriana Langriet


 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0029va van 14 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85oostLanen NZ, hoekhuis genaamd de Morgenstar
 
koper provisioneelYsack Bastjaens mr. bakker486-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: het Wortelhavensdiept]
naastligger ten zuidenLanen [staat: de pijp]
naastligger ten westende brouwerij van Pyter Feddes
naastligger ten westende stokerij van Sijke Sybes
naastligger ten noordende brouwerij van Pyter Feddes
verkoperHencke Gatties, weduwe van
wijlen Hylcke Colart, voor haar en wegens haar zoontjegerechtsbode
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Hincke Gatzes wv gerechtsbode Hylcke Coolhart, voor zich en voor haar zoontje, een mooi huis, 'de Morgenster' (met beschrijving), op de hoek van de Lanen. Ten O. het Wortelhavendiept, ten Z. de Pijp, ten W. de brouwerij van Pieter Feddes en de stokerij van Sybe Sybes, ten N. ook de brouwerij.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0035ra van 16 jan 1681 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85oostLanen NZ op de hoekhuis de Morgenstar genaemt, met stoepen en loyff
 
koper finaalJan Jansen Bostijn 301-00-00 GG
koper provisioneelFrederick Bourman 300-12-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
huurder benedenSusanna Jochums
huurder bovenTjeerd Jacobs
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhavens diept]
naastligger ten zuidenLanen [staat: pijp]
naastligger ten westende [steeg naar de] brouwerij van Pyter Feddes brouwer
naastligger ten westende stokerij van Sijke Sybes stoker
naastligger ten noordende brouwerij van Pyter Feddes
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens c.u.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0001r van 2 sep 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85westLanen NZ1/3 huis
 
koperDoede Jacobs distillateur210-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-16-00 CG
bewonerDoede Jacobsdistillateur
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Morgenster
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenPieter Feddes brouwer
verkoper q.q.Oost-Terschelling diaconie, alimentatores
verkoper q.q.West-Terschelling armvoogdij, alimentatores van
verkoperde weeskinderen van wijlen Hillebrandt Jacobs Schar, gehuwd met
verkoperwijlen Aeffke Frans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Jacobs, destillateur, koopt 1/3 van een huis nz. Lanen. Ten O. 'de Morgenster', ten W. de openbare steeg, ten Z. de Lanen, ten N. brouwer Pieter Feddes. Gekocht van de diaconen van Oosterschellingh en de armenvoogden van Westerschellingh, als alimentatoren over de weeskinderen van Hillebrandt Jacobs Schar x Aeffke Frans.


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0339v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85oostLanen NZ [niet vermeld]huis al waar De Morgenstar in de gevel staat
 
koperDoede Jacobs mr. bakker330-14-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurder voor 1 jaarTeye Pytters c.soc.wijdschipper36-00-00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDoede Jacobs mr. bakker
naastligger ten noordende weduwe van Pytter Feddes
verkoperSaeckjen Symons, gehuwd met
Rintie Kingmaoproeper der boelgoederen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Jacobs, mr. backer, koopt huis 'de Morgenster'. Ten O. de Wortelhaven, ten Z. de Lanen, ten W. de kopers, ten N. wd. Pytter Feddes. Gekocht van Saeckjen Symens, de vrouw van Rintie Kingma.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0026ra van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85westLanen NZhuis en brouwerij met een vrije steeg
 
koperTjeerd Reyners, voor300-00-00 GG
koperDina Tjebbes
verpachter grondde Stad Harlingen2-16-00 CG
huurderTjeerdt Ypes wijdschipper
huurderCaspar Ruer distillateur
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Morgenstar
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende weduwe van Pyter Feddes
naastligger ten noordende weduwe van Pyter Feddes
verkoper van 4/12Mintje Martens, gehuwd met
Tjeerdt Ypes, enwijdschipper
Jacob Romckes Braem, curator overkoopman
verkoper van 7/12Neeltie Doedes, dochter van
Doede Jacobs, gehuwd met
Neeltje Martens, en
verkoperAeltje Foppes, weduwe van
verkoperwijlen Doede Jacobs, als wettig vertegenwoordiger van haar dochtermr. bakker en distillateur
verkoper van 1/12Engeltje Doedes


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0025va van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85oostLanen NZ [niet vermeld]huis alwaer de Morgenstar aen de geevel staet
 
koperTjeerd Yppes 151-22-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
huurderTeye Pyters c.soc.wijdschipper
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenTrijntie Cornelis
naastligger ten noordende weduwe van Pieter Feddes
verkoper van 1/2Aeltje Foppes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Doede Jacobs, als wettig vertegenwoordiger van haar dochtermr. bakker en distillateur
verkoper van 1/4Engeltje Doedes
Jacob Romckes Braem, curator over de voordochterkoopman
verkoper van 1/4Neeltje Doedes


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-121 Sint Christoffelsteeg 1huis
eigenaarJochem Dircks
gebruikerJochem Dircks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-12 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0264r van 24 mei 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85westLanen NZhuis
 
koperDouwe Gerrits mr. brouwer200-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Tieerd Ypes
naastligger ten oostenhet huis de Morgenstar
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDouwe Gerrits mr. brouwer
naastligger ten noordenDouwe Gerrits mr. brouwer
verkoperDina Tiebbes, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Feddes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Gerrits, mr. brouwer, koopt huis Lanen nz. Ten W. en N. de koper zelf, ten O. wd. Tieerd Ypes in 'de Morgenster', ten Z. de Lanen. Gekocht van Dina Tiebbes wv Pyter Feddes (Lanen 83?)


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-121 Sint Christoffelsteeg 1huis
eigenaarJochem Dirks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-7-1720
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-12 CG
aansl. grondp. voldaan14-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-121 Sint Christoffelsteeg 1huis
eigenaarJochem Dirks
gebruikerJochem Dirks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-06 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0009ra van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85westLanen NZhuis de Morgenstarre
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis de Morgenstar
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenhuis, brouwerij en mouterij het Hart
naastligger ten noordenhuis, brouwerij en mouterij het Hart
verkoperTjeerd Fockes Esta, grootvaderkoopman
erflaterwijlen Douwe Gerrits Prins, gehuwd metmr. brouwer
erflaterwijlen Tyttje Tjeerds Esta


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0348r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85oostLanen NZ hoek Wortelhavenhuis de Morgenstarre
 
koperYsaak de Roose, gehuwd met312-14-00 GG
koperClaaske Annes Huydekoper
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende tapperij van Jan Hendriks
naastligger ten noordenJohannes Hylkema mr. brouwer
verkoperHintje Martens, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Ypes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYsaak Roosen x Claaske Annes Huidekoper koopt huis 'de Morgenstarre', hoek Lanen en Wortelhaven. Ten N. Johannes Hylkema, ten Z. de Lanen, ten O. de Wortelhaven, ten W. Jan Hendriks' tapperie. Gekocht van Mintje Martens wv Tjeerd Ypes.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0014v van 6 mei 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85westLanenhuis
 
koperburgerkolonel Sybrand Feykes Camsma, gehuwd met300-00-00 CG
koperAntie Tjommes
naastligger ten oostenhuis genaamd Morgenstar
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJohannes Hylkama mr. brouwer
naastligger ten noordenJohannes Hylkama mr. brouwer
verkoperJan Hendrixmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Feikes Camsma, burger-colonel x Antie Tiommes koopt nz. Lanen een huis dat nu als tapperij wordt gebruikt. Ten O. 'de Morgenster', ten Z. de Lanen, ten W. en N. mr. brouwer Johannes Hylkema. Gekocht van mr. brouwer Jan Hendrix voor 300 cg.


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0248r van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85oostLanen NZ hoek Simon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]huis genaamd de Morgenster
 
koperFoppe Dirx, gehuwd metkorenmeter334-00-00 GG
koperFrouckien Jans
huurderDaniel Christoffels 39-00-00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhavensdiept]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenburgerkolonel Sybrand Camsma
naastligger ten noordenJohannes Hylkes mr. brouwer
verkoperYsaak Roosenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Dirx, korenmeter x Frouckien Jans koopt huis 'de Morgenster'. Ten O. het Wortelhavendiept, ten Z. de straat, ten W. Sybrand Camsma, ten N. mr. brouwer Johannes Hylkes. Gekocht van Ysaak Roosen.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-121 Sint Christoffelsteeg 1huis
eigenaarJochem Dirks
gebruikerJochem Dirks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-121 Sint Christoffelsteeg 1Johannes Hylkema, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0114r van 14 feb 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85oostLanen NZ [niet vermeld]huis
 
koperJan Alberts, gehuwd mettimmerman550-00-00 CG
koperMarijke Harmens
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat]
naastligger ten westenburgerkolonel Camsma
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van Johannes Hylkama
verkoperFoppe Dirx, gehuwd metwinkelier
verkoperFroukien Janswinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Alberts, timmerman x Marijke Harmens koopt 'de Morgenstar'. Ten O. de Wortelhaven, ten Z. de Lanen, ten W. de colonel Camsma, ten N. wd. en erven van Johannes Hylkama. Geen grondpacht. Met de conditie dat luiffel en stoep, voor zover die voor de naastligger ten westen zijn huis betimmert is, aldaar precario is volgens acte van 24 december 1675. Gekocht van winkeliers Foppe Dirx x Froukjen Jans, voor 550 cg.


1766 - reëelkohieradresgebruik
 
6-121 Sint Christoffelsteeg 1huis en brouwerij
eigenaarLolle Steensma
gebruikerLolle Steensma
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-07-12 CG
af: grondpacht1 2 0
 
6-121 /2Sint Christoffelsteeg 1huis
eigenaarCaye Slaapkool c.s.
gebruiker
opmerkingledig


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0147v van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85oostLanen NZ [staat: Wortelhaven WZ]huis
 
koperAlbert Jans mr. bakker317-00-00 GG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen of pijp
naastligger ten westenburgemeester Lolle Steensma
naastligger ten noordenburgemeester Lolle Steensma
verkoperJan Alberts, gehuwd mettimmerman
verkoperMarijke Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Jans, mr. bakker koopt het huis 'de Morgenster'. Ten O. de Wortelhaven ten W. en N. de burgemeester Lolle Steensma, ten Z. de Lanen of Pijp. Gekocht van Jan Alberts, timmerman x Marijke Harmens.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0167v van 4 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85oostSpekmarkt, tegenover dehuis genaamd de Morgenstar
 
koperJohan Abrahams, gehuwd met800-00-00 CG
koperHyke Arjens Wassenaar
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen of pijp
naastligger ten westenburgemeester Lolle Wybes Steensma
naastligger ten noordenburgemeester Lolle Wybes Steensma
verkopervroedsman Albert Jansmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Abrahams x Hijke Arjens Wassenaar koopt een huis c.a. 'de Morgenster', tegenover de Spekmarkt, hoek Lanen/Symon Stijlstraat, met alle losse en vaste goederen. Ten O. de Wortelhaven, ten W. en N. burgemeester Lolle Wybes Steensma, ten Z. de Lanen of pijp. Zie de acte voor de details. Gekocht van vroedschap en mr. bakker Albert Jans, voor 800 cg.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0007v van 12 mei 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85oostLanen NZ tegenover de Spekmarkthuis
 
koperSybren Reitsma, gehuwd met280-21-00 GG
koperLijsbert Jans wonende in het Makkumer Slaaps
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen of pijp
naastligger ten westenburgemeester L. W. Steensma
naastligger ten noordenburgemeester L. W. Steensma
verkoperJohan Adam Abraham, gehuwd metoud beurtschipper
verkoperHyke Wassenaar


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0214v van 26 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85oostLanen NZ tegenover de Spekmarkthuis genaamd de Morgenster
 
koper van 1/3Albert Wymers bakker220-15-00 CG
koper van 1/3Jan Sibrens reidmaker
koper van 1/3Ritske Croonenburg mr. timmerman
huurder bovenPieter Johannes c.u.
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen of pijp
naastligger ten westenoud burgemeester L. W. Steensma
naastligger ten noordenoud burgemeester L. W. Steensma
verkoperJacob Sibrandus Reidsma
verkoperGerrit Sibrandus Reidsmaonder Tzummarum
verkoperAaltje Sibrandus Reidsma, weduwe van
wijlen Evert Hoogzand
verkoperLutske Sibrandus Reidsma, gehuwd met
Eilert Jurjens
verkoperVolkert Sibrandus Reidsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert [Jans] Wijmans, bakker, Jan Sibrens, reidmaker en Ritske Croonenburg, mr. timmerman, kopen elk 1/3 deel van het huis 'de Morgenster' tegenover de Spekmarkt aan de nz. Lanen. Ten O. de Wortelhaven, ten W. en N. L.W. Steensma, ten Z. de Lanen of Pijp. Gekocht van erven Elisabeth Jans wv Sibren Reidsma.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0122r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85oostLanen NZ1/3 huis
 
koperoud burgemeester Albert Wymers Bakker 40-00-00 CG
koperRitske J. Kronenburg mr. timmerman
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende heer L. Steensma
naastligger ten noordende heer L. Steensma
verkoperJan S. Reidmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Jans Wijmans, bakker, en Ritske Kronenburg kopen samen 1/3 deel van 'de Morgenster', waarvan zij elk reeds 1/3 deel bezaten. Ten O. de Wortelhaven, ten Z. de Lanen, ten W. en N. L. Steensma. Gekocht van Jan. S. Reidmaaker (Reidsma).


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-114 Sint Christoffelsteeg 1H W Zijlstra8-10-00 CGhuis en brouwerij


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-216Sint Christoffelsteeg 1Hans Willem Cornelis Zijlstra... Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1811, huw 1823, huw 1838; levert bier in 1810; eigenaar en gebruiker van wijk E-216, brouwerij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-217 en wijk E-218, tapperij, 1814. (GAH204); H.W.C.Z. van HRL. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-216Sint Christoffelsteeg 1H W C Zijlstra brouwerij
E-217Lanen 85 tapperij


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1305Sint Christoffelsteeg 1Gozewijn Jan Loncq Jr.Harlingenbierbrouwerpakhuis (98 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1307Lanen 85Gozewijn Jan Loncq Jr.Harlingenbierbrouwerhuis en erf (230 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1307aLanen 85Gozewijn Jan Loncq Jr.Harlingenbierbrouwerbrouwerij (180 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-216Sint Christoffelsteeg 1Zwerus Aukes Vogelzang... Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1818, ovl 1831, huw 1832, ovl 1873; geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-216; ... (alles)


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-216Sint Christoffelsteeg 1Gozewijn Jan Loncq, overleden op 1 december 184750 jr, geboren Den-Haag 29/12/1796, overleden Wortelhaven E 216, bierbrouwer, wednr. Ibella-Allegonda Zijlstra, man van Pronica-Johanna van Assen, vader van Gozewijn-Jan en Jetske Gozewijns Loncq (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Ernst en Helena-Catharina Gozewijns Loncq (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-216Sint Christoffelsteeg 1Maaike Ottes Kampgeb 18 jun 1784 HRL, huwt met Jan Cornelis Wagenaar op 23 aug 1832 HRL; N.H., A 1 nov 1860 Amsterdam, dv Otte Jakobs K., en Trijntje Wybes Kwest; BS huw 1832, 139ov, bev.reg. HRL 1851 wijk E-216


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-217Lanen 85Rinkje Ottes Kamp... niet bekend), N.H., dv Otte Jacobs K., en Trijntje Wybes Kwest; BS huw 1820, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1305E-213 (Stokersteeg)Leendert Hannema en mede eig.pakhuis
Sectie A nr. 1307E-218 (Wortelhaven)Oeke van der Werf wed. S. Wiardawoonhuis
Sectie A nr. 1307aE-216 (de Lanen)Oeke van der Werf wed. S. Wiardabrouwerij
Sectie A nr. 1307aE-217 (de Lanen)Oeke van der Werf wed. S. Wiardabrouwerij


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 08 sep 1871
E-216Sint Christoffelsteeg 1Een winkelhuis op den hoek van de Lanen en de Wortelhaven. Provisioneel verkocht op 20 sep 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 08 sep 1871
E-217Lanen 85Een winkelhuis op den hoek van de Lanen en de Wortelhaven. Provisioneel verkocht op 20 sep 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 sep 1871
E-216Sint Christoffelsteeg 1Een winkelhuis op den hoek van de Lanen en de Wortelhaven. Finaal verkocht op 4 okt 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 sep 1871
E-217Lanen 85Een winkelhuis op den hoek van de Lanen en de Wortelhaven. Finaal verkocht op 4 okt 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1305*E-206 (Stokersteeg)Gooike Abes van Slootenpakhuis
Sectie A nr. 1305*E-207 (Stokersteeg)Gooike Abes van Slootenpakhuis
Sectie A nr. 3348*E-211 (De Lanen)Jan Herman Snijderwoonhuis
Sectie A nr. 3348*E-212 (Wortelhaven)Jan Herman Snijderkantoor


1889 - variaadresbronbericht
Lanen 85Oud Harlingen Magazine 1990Fijne en ordinaire tabaks- en sigarenpijpen bij D. Zeilmaker, Lanen E 211


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3632Lanen 85 (F-171)Jan K. Wassenaar
Sectie A nr. 1305Sint Christoffelsteeg 1 (E-207)Hermanus van Slooten


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 85 Jan Ruiterapotheker
vorige grondslagf. 5000
huidige grondslagf. 6000
Lanen 85 Dieuwke Terpstraapoth. assistente
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 83A. Bouma81Apotheek


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 83A. Bouma81Apotheek


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 83A. Bouma81Apotheek


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 85, HarlingenLanen 85A. Boumaapotheker - scheikundige


1928 - adresboekadresnaamberoep
Stokersteeg 1aR.Schelfsmasigarenmaker


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 85, HarlingenLanen 85C. Suir-Verwaalapotheek


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 85, HarlingenLanen 85C. Suir-Verwaalapotheek


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 83Apotheek81Mevr. C. Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 83P. Suir81


1939 - kentekenadresnaam
B-25760
Lanen 85Pieter Suir


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 85Apotheek818Mevr. C.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 85P. Suir818


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenApotheek818Mevr. C.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenP. Suir818


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenApotheek818Mevr. O.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenP. Suir818


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 85, HarlingenLanen 85P. Suirfilmer


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenApotheek818Mevr. O.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenP. Suir818


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenApotheek818Mevr. O.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker


1960 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenApotheek C. Westerterp2818


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 85C. (Cornelis) Westerterp


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 1305Sint Christoffelsteeg 1
  terug