Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 64
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 64 7-147 7-151 C-155 C-147
aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 64naamloze doorlopende steeg ten westen


 


 


 


 


 


 


 


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0209v van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 64Noorderhaven ZZhuis
 
koperJurrian Syborgh, gehuwd metkoopman2513-00-00 GG
koperAntje Vetzens
naastligger ten oostenhet huis genaamd het Haantje van Pals Bauckes
naastligger ten zuidenFeike meelker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenAlethea Lauta
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAlethea Lauta, gehuwd met
verkoperde heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurrien Syborgh x Antje Vetzens koopt een huis met een kelder eronder, zz. Noorderhaven. Ten O. het huis '`t Haantje' van Pals Bauckes, ten W. de verkoper en een steeg, ten Z. Feike Meelker? Vrij mede-gebruik van de steeg, zover het huis strekt. Gekocht van Alatea Lauta x dr. Isbrandus van Viersen, secretaris v.d. Rekenkamer in Friesland, voor 2530 gg.


 


 


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0172r van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 64Noorderhaven ZZ huis
 
koperBente Gosses wijdschipper900-00-00 GG
huurderdr. Piphron
naastligger ten oostenHylckjen Foppes
naastligger ten zuidenL. de Gavere
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperAntie Vetsentius c.u.Makkum


 


 


1691 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 220 folio 1r van 7 aug 1691 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Noorderhaven 64Noorderhaven ZZ
 
aangeverSiouckjen Douwes
wijlen Aeltie Jacobs, moeder van hun kind
Antie Bentes
Sicke Hettes, curator
Jan Gosses, curatoren over
Antie Bentes nagelaten minderjarige dochter
inleiding bij de boedelinventarisatie[0001r] Ontzegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie en beschrivinge gedaen, ten overstaen van de heere burgemeester Theodorus Stansius als commissaris, geadsocieert met Arnold van Idsinga secretaris, ten sterffhuise van Bente Gosses, in leven burger en wijdschipper deeser stad, nalatende een minderjarige dochter met namen Antie Bentes bij Aeltie Jacobs in echte getogen old 15 jaren, en dat van alle sodanige goederen als aldaer ten sterffhuise bevonden en bij de overledene metter dood ontruimt en nagelaten sijn, sijnde de aengevinge ende van gedaen door Siouckjen Douwes, tegenwoordigh weduwe van de overledene voornoemt, de welke bij ja en neen in plaats van eede solemneel belooft heeft om alles na haer beste geweten te sullen op- en aengeven, sonder iets te verswijgen, sijnde dese bescrijvinge mede gedaen ter praesentie van Sicke Hettes en Jan Gosses als geauthoriseerde curatoren over voornoemde kint, in welx doende de bescrivinge is geprocedeert op navolgende wijse. Actum den 7e augusti 1691.
de boedelinventarisatie[0001v] In de binnen kamer
een bed met twee peulen
twee oorcussens
drie deekens met een kindere deken
twee paer gordijnen met de rabatten en
een schoosteenkleed
ellef stoelen en seven stoelcussens
seven stuckjes steenwerck
een cantoor
een stoffer en mantelstock
een kandelaer met een lamp daerop
negentien pannen in de spijscamer
sestien stenen tafelborden
twee potten met smeer
twee vleeskeetels
noch eenigh schuttelgoed

[0002r]
een vuijr becken en gootlingh
een messchen ellen met een potseel
eenige flessen en kantjes
drie kroesen en twee pijpkannen
een suikertromp met een plateel
een eeken kevy daarin
vier en dartigh laekens
elleff sloopen
vijff groote kindere doeken een dito kleine
vijff en twintigh mans hembden
wollen
twee mans broeken met twee rockjes
twee lapjes cherjes de nijn
elleff silveren leepels
een dito eyerlepeltie
twee spreetjes voor de glasen

[0002v]
In de voorcamer
twee oorcussens
een sloop met een wijtlingh
een paar gordijnen met een rabath
een schoorsteenkleed
drie deekens
tien kleine pantjes
drie groote pannen
twee stenen flessen met een pottie
ses stoelen en drie stoelcussens
een eken kistje met een schabeltie
een kleetje voor de glasen met een koofke
Een hollanse kas daarin
veertien lakens en twee wijtlingh
vijfftien sloopen
twee witte schoorsteenkleden

[0003r]
twee peul doeken met een grote kinderdoek
drie kleine kindere doeken
twaleff witte neusdoeken
vier borsthemtjes met een borstrockjen
achtien dasjes
negen mans hembden
twee witte hembdrocken
twee roode ruften met een valhoed
een lapke cherjes de nyn met een lapke grein
een witte onderbroek met een roode hembdrock
een rockjen
een mantel
een vaste kas daarin
een stuck doek 29 ellen langh
een dito langh 50 ellen
een lap wijtlinghs goed 4 1/2 ellen
een lapke doek langh ses ellen

[0003v]
een dito vier ellen
een dito vijff en een half ellen langh
een dito 13 ellen langh om voor Antie
hembden van gemaeckt te worden
een dito 29 1/2 ellen
twee witte en twee groene deekens met
twee peulen
een paar gordijnen met een rabath
vier kleetjes
een stuck swart laken tot klederen
vier en twintigh servetten
twee tafellakens en twee handdoeken
int voorhuis
een geel geverfd kasje
acht en twintigh bonte doeken
vijftien bonte sloopen

[0004r]
drie bonte schoorsteenkleden
seven bonte tafellakens
sestien bonte stucken
twintigh boeken soo groot als kleen
drie tobben
dartien kopkes en pantjes t'samen
een koperen ketel met een dexel
achter
twee taefels
een rack met sestien panties
vier water emmers
eenigh kocks goed
een vloerveger met twee mangelborden
een handstoffer
Boven
een bed met een peul
een deeken

[0004v]
vijff oorcussens met de sloopen
twee laekens
twee stoelen en twee tonnen
een paer gordijnen met een rabath en schoor-
steenkleed
vier oorcussens
vier deekens twee kindere deekens
een wyge met een wieghbanck
een restje vlas
een laken
eenige vatjes en flessen
een kindere wagen
een packkorff
twee mans rocken
drie onderbroeken

[0005r]
drie bovenbroeken
drie hembdrocken met een duffels rockjen
een kleerkorff met eenige matten
een eken parsje
eenige sacken
Op de bovenkamer
twee bedden met de peulen
drie deekens
vijff oorcussens met bonte sloopen
vier laekens
twee kisten met drie stoelen
eenigh turff en hout op de bovensolder
eenigh rommelerij
een partij steenwerk

[0005v]
Gelt
vier hondert werp schellingen in een witte sack met no 1 isf 600-00-00
een dito met no 2 400 werp schellingen als bovenf 600-00-00
in een bonte sack 57 werpschellingen met no 3 gequot isf 85-10-00
een hondert twee ent negentigh werpdubbelties in een sack met no 4f 96-00-00
twee hondert enkelde ducatons in een sack met no 5 gequotf 630-00-00
noch twee hondert vijff en vijftigh en een halve enkelde ducaton in een sack met no 6f 804-16-08
aen goud en een silver stuck t'samen in een wit sackjen met no 7f 160-00-00
in een bont buideltie aen ducatons en rijxdaalders t'samen no 8f 50-00-00
aen diverse specie met no 9f 43-00-00
in een bont sackjen aen diverse stucken gout in een sackjen met no 10f 72-10-00
-----------------
f 3141-16-08

[0006r]
Bryven
een obligatie op Jan Reijners tot Dockum van dato den ... ter summa van twee hondert vijff en t'seventigh caroliguldensf 275-00-00
een dito op Jan Gosses van den ... tot somma vanf 200-00-00
het huis al waer de overledene uit versturven is, staende op d'Noorderhaven naest'haentie
een vierde part van de huisinge bij Jan Gosses bewoont, in de Katteruch deser stede staende
in de kelder eenich geborgen touwwerk en zeilen van t'gebleven schip
een anker en braedspit

De ontscheidinge deses te sien in t'weesboek van den 19e februari 1692.

Aldus gedaen ende geinventariseert in dato als voren

In kennisse van ons commissaris
ende secretaris
(get.) Haersma
(get.) Arnold van Idsinga


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0024ra van 13 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 64Noorderhaven ZZhuis met kelder
 
koper provisioneelAkker c.u.notaris900-14-00 CG
naastligger ten oostenburgerhopman Walingh Jansen Grauda
naastligger ten zuidenTrijntie Hengevelt, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Jan Dirxen Roorda
naastligger ten westendoorgaande steeg waarlangs vrije in- en uitgang
naastligger ten westenvroedsman Symen Cornelis
verkoper van 1/2Sjouckjen Douwes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Bente Gosseswijdschipper
de weduwe Sjouckjen Douwes, moeder en legitima tutrix over haar kinderen
verkoper van 1/8Geertje Bentes, en
verkoper van 1/8Tjepkje Bentes
Sicke Hessels, curator
Jan Gosses, curatoren over
verkoper van 1/8Antie Bentes minderjarige voordochter
verkoper van 1/8Maycke Bentes, gehuwd met
verkoper van 1/8Freerk Thijssen


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0065r van 17 sep 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 64achterin de steeg achter het pakhuis en de grote keuken van het huis van de koperswoning of kamer
 
kopervroedsman Pyter Jacobs Clinckhamer, gehuwd met50-00-00 CG
koperAeltie Allerts
naastligger ten oostenvroedsman Pyter Jacobs Clinckhamer
naastligger ten zuidenSybren Kinghma c.u.oud boelgoedroeper
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenvroedsman Pyter Jacobs Clinckhamer
verkoperSybren Kinghma, gehuwd metoud boelgoedroeper
verkoperAeltie Gosses


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0358v van 1 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 64Noorderhaven ZZhuis met plaats en loodske
 
kopergezworen gemeensman Pyter Jacobs Klinkhamer wijnhandelaar1550-00-00 CG
huurderSibout blikslager
naastligger ten oostenJacob Hendriks
naastligger ten zuidende erfgenamen van Trijntie Hengevelt, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Jan Dirxen Roorda
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenburgemeester Simon Cornelis
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperGerhardus Akkernotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jacobs Clinkhamer, wijnhandelaar en gezw. gem. man, koopt een huis zz. Noorderhaven. Met beschrijving. Ten O. Jacob Hendriks Donker, ten Z. erven Trijntje Hengevelt wv Jan Dirxen Roorda, ten W. een doorgaande steeg en burgemeester Simon Cornelis, ten N. de straat en haven. Vrij mede-gebruik van de steeg ten westen, zover het huis strekt. Gekocht van notaris publicus Gerardus Akker, voor 1550 cg en 1 gouden ducaton voor de vrouw van verkoper.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-147 Noorderhaven 64huis
eigenaarhopman Clinkhamer
gebruikerburgemeester Corver
huurwaarde83-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-12-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0006v van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 64Noorderhaven ZZhuis
 
koperburgemeester Jacobus Corver, gehuwd met840-07-00 GG
koperTjietskjen Wijngaerden
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Donker
naastligger ten zuidende weduwe van dr. Winter
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenburgemeester Gonggrijp
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/4Jacob Jansen Klinkhamer
verkoper van 1/4Lourens Jansen Klinkhamer
verkoper van 1/4Dirck Jansen Klinkhamer
verkoper van 1/4Froukjen Jansen Klinkhamer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Corver, burgemeester x Tjietske Wijngaarden koopt het huis 'de Wijnberg' zz. Noorderhaven. Ten O. wd. Jacob Donker, ten Z. wd. dr. Winter, ten W. burgemeester Gonggrijp en een steeg, ten N. de haven. Gekocht van Jacob, Lourens, Dirck en Froukjen Jansen Klinkhamer.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-147 Noorderhaven 64huis
eigenaarb[urgem]r. Corver
huurwaarde83-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-6-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-147 Noorderhaven 64huis
eigenaarburgemeester Corver
gebruikerburgemeester Corver
huurwaarde83-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-17-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-147 Noorderhaven 64huis
eigenaarerven burgemeester Corver
gebruikercommys Klein
huurwaarde150-00-00 CG
aanslag huurwaarde25-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-147 Noorderhaven 64de equipagemr. Tenckinck, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal100-00-00 CG


 


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0099r van 7 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 64Noorderhaven ZZ lopend tot aan de Voorstraat1/3 huis waarin wijnhandel, en tuin
 
koperBaukien Coedirk, zuster van550-00-00 GG
koperAntie Coedirk, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Johannes Coedirk, gehuwd met
erflaterwijlen Martijntie Corver
eigenaar van 2/3Baukien Coedirk, zuster van
eigenaar van 2/3Antie Coedirk
huurdervroedsman S. Altena c.u.135-00-00 CG
naastligger ten oostenRomke Wassenaar nom. liberorum c.s
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkopererfgezeten Tietia Yda Prigge, gehuwd metonder Pingjum
verkopererfgezeten Gerardus Luppusonder Pingjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaukje- en Antje Coedirk, kinderen van Johannes Coedirk x Martijntje Corver, kopen 1/3 van een huis en tuin waarvan de andere 2/3 al aan hen toebehoort, strekkende tot de Voorstraat, waarin een wijnhandel en bewoond door S. Altena. Ten O. Romke Wassenaar, ten Z. de Voorstraat, ten W. een doorgaande steeg, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van Titia Yda Prigge x erfgezetene onder Pingjum Gerardus Luppus.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0036r van 17 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 64Noorderhaven ZZ strekkende tot aan de Voorstraat1/2 huis met hof en stenen galerij
 
koper door niaarPyter de Bruin, gehuwd metkoopman900-00-00 GG
koper door niaarAnna Coedirk
eigenaar van 1/2Pyter de Bruin c.u.
geniaarde kopergemeensman dr. Bernhardus Jelgersma, gehuwd metkoopman
geniaarde koperCatharina Jorna
naastligger ten oostenRomke Wassenaar c.s.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperBaukjen Coedirk, gehuwd met
verkoperJacob Noordgakoopman en fabrikeur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter de Bruin x Anna Codercq koopt, na niaar ratione sanguinis tegen dr. Bernardus Jelgersma x Catharina Jorna, een 1/2 voortreffelijk huis en hof met een stenen galerij, zz. Noorderhaven en strekkende tot de Voorstraat, waarvan de andere 1/2 al v.d. koper is. Met indeling van het huis. Ten O. Romke Wassenaar, ten Z. de Voorstraat, ten W. een doorgaande steeg, ten N. de haven. Gekocht van Baukje Codercq x fabrikeur Jacob Noordga, voor 900 gg.


 


 


 


 


 


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0153r van 8 nov 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 64Noorderhaven ZZhuis met achtererf
 
koperAdam Roerich kastelein 2200-00-00 CG
eerdere huurderJan Ekkringa
huurder nieuw voor vijf jarenS. Roerich
naastligger ten oostenJan de Haan
naastligger ten westenThomas IJsenbeek
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJan Bentel, gehuwd met
verkoperAnna Coudercq
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdam Roerich, kastelein in `t Heerenlogement, koopt een huis en achtererf, met diverse kamers, zz. Noorderhaven. Ten O. Jan de Haan, ten W. Thomas IJsenbeek, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van Jan Bentel, capitein bij het regiment van generaal Bentingh x Anna Codercq, nu in garnizoen te Groningen, voor 2200 CG.


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-158 Noorderhaven 64wed Albarda


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-151 Noorderhaven 64A Roerich7-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
C-155Noorderhaven 64Dieuwke de Schiffartgeb 1725 ... , ovl 2 mrt 1812 HRL, huwt met Jan Albarda, ovl wijk C-155, dv Johannes dS, en Catharina Wietringa; BS ovl 1812; 1841 overlijdens


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-155Noorderhaven 64Hendrik Winter... ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-155Noorderhaven 64Hendrik Winter ledig


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 568Noorderhaven 64Klaas Pieters MetzelaarHarlingenverwerhuis en erf (200 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-155Noorderhaven 64Jan Willems van der Meer... 1862, ovl 1897, bev.reg. HRL 1851 wijk F-311; geb Ameland en wonende te HRL. 1839, beurtschipper, wijk C-155; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-155Noorderhaven 64Johanna Coulbout... dv Petrus Josephs C, en Anna Wijngaarden; BS huw 1829, ovl 1839, huw 1844, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, 168, wijk F-115, 249, supp wijk C-236; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-148; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-155Noorderhaven 64Johanna Engeltje van Taken... BS huw 1827, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 F- 311; geb en wonende te HRL. 1839, (geslnm: van Takelen), wijk C-155; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-155Noorderhaven 64Klaas Pieters Metzelaar... 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk C-151; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schilder en verver, wijk C-155 VT1839; K.P.M. eigenaar van de percelen nrs. 567 en 568 te HRL, verwer, woonplaats HRL, legger nr. 441, 2 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-155Noorderhaven 64Maria Elisabeth Keil... Jelgerhuis; BS huw 1814, bev.reg. HRL 1851 wijk C-151; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-155; VT1839; M. Elizabeth Keyl, geb 16 feb 1794, ged 23 mrt 1794 Grote Kerk HRL, dv Georg Jacob Keyl en ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-155NoorderhavenKlaas P Metzelaar45 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, schilder en glazemaker
C-155NoorderhavenMaria Elisabeth Keil45 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-155NoorderhavenJohannes Metzelaar21 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-155NoorderhavenMaria Elyst. Metzelaar13 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-155NoorderhavenAntie Metzelaar11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-155NoorderhavenMaria Metzelaar5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-155NoorderhavenJan W [B] van der Meer37 j*Amelandgezin 2, m, protestant, gehuwd, beurtschipper
C-155NoorderhavenJohanna van Taaken [Takelen]42 j*Harlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
C-155NoorderhavenWillem van der Meer11 j*Harlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-155Noorderhaven 64Antje Hendriks Erich... Hendrik E, en Feikjen Klaases; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1839, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk G-152, wijk H-083, 90; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-137; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-155Noorderhaven 64Auke Jansen... te HRL, werkman in 1851, N.H., zv Gerritje Jans Faber; BS huw 1839, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk G-152, wijk H-083, 90; oud 28 jaar, geb Beetgum en wonende te HRL. 1839, wijk B-137; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-155Noorderhaven 64Grietje Hendriks Roelofsgeb 1806 St Jansga, 1e huwt met Hendrik Jans Daalwijk, (gk), 2e huwt met Martinus Lieuwma op 22 okt 1874 HRL, Vst 16 dec 1861 uit Havelte, dv Hendrik Roelofs en Jantje Lamberts; BS huw 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-155Noorderhaven 64Hendrikje Johannes... HRL, EvL, dv Johannes Foppes en Willemke Foppes; BS huw 1816, huw 1837, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk F-012, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-155Noorderhaven 64Sytske Folkerts Oostra... IJpes O, en Marijke Jacobus Folkerda; BS huw 1829, ovl 1842, huw 1844, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk C-042; oud 31 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-055; ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
C-155Noorderhaven 64Ruurd Ymes Hellema... 1851-1861, zv IJeme H, en IJmkje Baukes; BS huw 1837, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-175, 125, wijk C-155, wijk F-012, 114; oud 44 jaar, geb Jislum (!) en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk C-196; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2334C-155 (Noorderhaven )Harmens & Zonenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2334C-147 (Noorderhaven) Harmens & Zonenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2334Noorderhaven 64 (C-147)Willem Oldenburg


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 64 Lauwrens Dijkstramandenmaker
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 700


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 64, HarlingenNoorderhaven 64E. TuinhoutZuivelindustrie, dezuivelproducten, eieren, thee en koffie


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 64E.Tuinhoutwinkelier
Noorderhaven 64aG.Radsmabootwerker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 64beeldbepalend pand4 van 10
  terug