Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 1 8-131 8-143 F-108 (niet bekend)
   huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 2 8-131 8-143 F-102 F-102


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: de os
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Grote Ossenmarkt 1naamloze steeg ten oosten


 


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0093r van 29 mrt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe stad]hoekhuis en gebouw met zes gevels
 
kopermr. Andries Jacobs, gehuwd met7600-00-00 GG
koperFrancine Martini Bolsward
verpachter grondde Stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis en schuur van Meyle Rinnerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEpo Augustini Algera, gehuwd met
verkoperAeff Pyters


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0224r van 26 jun 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1Grote Ossenmarkt [staat: bij de zuidwesterhaven op de oude zuiderwal]huis
 
koperTaecke Taeckes biersteker770-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
demonstrantPietertie Pieters, gelastigde vanEnkhuizen
demonstrantLouw Sioerdtssmid
naastligger ten oostenSibbele Jans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAndries Herckes smid
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Lieuwes, gehuwd met
verkoperGeert Gerryts
tekst in de margePietertie Pietersdr. tot Enchuysen, als cessie ende transport hebbende van Louw Sioerdtszn. smid cum uxore van sijn recht t'welck hem gecompeteert heeft uut crachte van sekere reversael bij Jan Lieuwes aen hun gepasseert over de coop van dese geproclameerde huysinge, protesteert per Piphron dat haer de proclamatien ende inwijsinge van de huysinge hier neffens gemelt onschadelyck sal wesen, ende de coop vandien voor soo veel nodich mits desen oock verspierende, ter tijt ende soo lange sij protestante neffens haer achterwesen volgens 't voors. reversael sal sijn gecontenteert, voorts in forma. Actum den 12en january 1616.
tekst in de margeToegewesen opten proclamante onvercort de protestante ende verspierderse haer recht ende den proclamant sijn defensie ter contrarie, den 20en january 1616.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaecke Taeckes, biersteker, koopt een huis bij de zuidwester haven op de oude Zuiderwal. Ten O. Sibbele Janssen, ten W. smid Andries Herckes. Grondpacht 2 cg aan de Stad. Gekocht van Jan Lieuwes x Geert Gerryts voor 770 gg.


 


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0045r van 26 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]huis
 
koperJacob Wytzes, gehuwd met2730-00-00 GG
koperBauckien Marthens
verpachter grondde Stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van Meyle Rinnerts
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkopermr. Andries Jacobs, gehuwd met
verkoperFrancina Martiny


 


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0140v van 27 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1Zuidwester Nieuwe Haven huis daer de Calckoven uuytsteeckt
 
koperLolcke Sytses, gehuwd met700-00-00 GG
koperJancke Boeckes
naastligger ten oostenvoorhuis van wijlen Sibke Jans
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenerfgenamen van Andries Heerckes
verkoperLieuue OenesherbergierVlieland


 


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0170r van 24 mei 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZ [staat: ten westen van de gleibakkerij van de kopers]lege plaats
 
koperFrans Jacobs de Adam c.f.670-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
eerdere eigenaarJarich Claesen
verkoperburgervaandrig Jan Knijff c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Jacobs d`Adam koopt een ledige plaets, liggende ten W. van zijn gleibakkerij. Hij koopt het van vaandrig Jan Knijjf en Ipe Meinerts onder beding dat hij aan de vorige verkoper Jarigh Claesen van Ameland nog 120 GG betaalt, voor 670 GG.


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0144v van 24 aug 1662 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1aGrote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]huis
 
koperFredrick Samuels 1380-00-00 CG
naastligger ten oostenHiltie Cents* strowijf
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westende weduwe van Lolcke Sytzes* IJlst
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMarij Joesten, weduwe van
verkoperwijlen Tyte Hoites


 


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008r van 20 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]huis
 
koperUilke Pytters c.u.711-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Fredrik Samuel
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westende weduwe van Lyckele Andries
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLolke Sytzes, gehuwd met
verkoperJancke Doekes


 


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0163r van 6 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Zuiderhaven NZhuis
 
koperSimen Jacobs, gehuwd met1000-00-00 GG
koperAriaentie Fransen
naastligger ten oostende gleybakkerij van Jurrien Claesen Fonteyn
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenhet huis van Jurrien Claesen Fonteyn
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperJurrien Claesen Fonteyn, gehuwd met
verkoperAttie Pieters


 


 


 


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0351v van 1 feb 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1aGrote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt] met vrije in- en uitgang in de steeg ten oostenhuis
 
koperBeernt Hendrix c.u.grootveerschipper720-00-00 CG
verpachter grondde weduwe en erven van wijlen Jan Jacobs 2-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostende weduwe van Ritske Pytters
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westenUylke Pytters nom. lib.
naastligger ten noordende weduwe en erven van Jan Jacobs
verkoper van 2/3Salomon Fredrix
verkoper van 1/6Antie Fredrix
verkoper van 1/6Sicco Fredrixmedicus doctorWorkum


 


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0056r van 25 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZ1/3 gleibakkerij genaamd de Seven Gevels
 
koperJancke Gerryts, weduwe van1215-00-00 CG
koperwijlen Theunis Foppes
verkoperGoitien Clases Braam, vader en voorstander van
verkoperAuckie Goitjens Braam
verkoperGoitien Clases Braam, vader en voorstander van
verkoperFoppe Goitjens Braam
verkoperHuibert Clasen Braam, gehuwd met
verkoperAntie Foppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJancke Gerryts wv Teunis Foppes koopt 1/3 v.d. gleybakkerij 'de 7 gevels', op de Zw. hoek v.d. Grote Ossenmarkt, en ook 1/6 van het huis op het Noordijs, waarin zij woont, en van het huis en de woning daarachter, bewoond door wd. Claes Gerryts. Zie de voorwaarden. Gekocht van Gooitje Clasen Braam, als vader en voogd over zijn 2 kinderen Antie- en Foppe Gooitjens Braam, en Huibert Clasen Braam, als man en voogd over zijn vrouw Antie Foppes, voor 1250 cg.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0151r van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]3/4 huis
 
koper door niaarPieter Uilkes 310-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
geniaarde koperYde Hemmes c.u.ijzersmid
huurderde weduwe van Sipke Harings 32-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van Beern Hendrix schipper
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossemarkt]
naastligger ten westenPyttje Jans
naastligger ten noordenCornelis Hansen van der Hout
verkoper van 1/4Geertje Uilkes, gehuwd met
verkoper van 1/4Claes Sybrensopzichter
verkoper van 1/4Baukje Uilkes
verkoper van 1/4meerderjarige vrijgezel Uilke Uilkeszeevarende
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Uilkes koopt, na niaar ratione sanguinis tegen IJde Hemmes, mr. ijzersmid, 3/4 huis nz. Ossenmarkt, nu verhuurd aan wd. Sipke Harings. Ten O. erven Beern Hendrix, schipper, ten W. Grijttie Jans, ten Z. die straat, ten N. Cornelis Hansen v.d. Hout. Gekocht van Geertje Uilkes x Claes Sybrens, opzichter op de Stadsbeurs, voor 1/4, Baukje Uilkes en Uilke Uilkes, zeeman, ieder voor 1/4, voor 310 gg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-131Grote Ossenmarkt 1huis
eigenaarBouwe Schiere
gebruikerPieter Boltjes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
grondpacht aan Jacob R. Braem
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-131Grote Ossenmarkt 1huis
eigenaarBouwe Schiere in qlt.
gebruikerFeye Jansen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-7-1720
grondpacht aan F. R. Braem
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
aansl. grondp. voldaan--


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0087v van 24 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1Grote Ossenmarkt NZ aan de havenhuis
 
koperJacob Jansen Ros c.u.mr. chirurgijn305-10-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Berent Hendrix
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: straat en ossenmarkt]
naastligger ten westenGerrit Freerx
naastligger ten noordenCornelis van der Hout
verkoperReinskje Hendrix Donker, gehuwd met
verkoperReinder IJsbrands
verkoperLijsbeth Jacobs Donker, gehuwd met
verkoperHomanscontrarolleurMakkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen Ros, mr. chirurgijn, koopt een huis nz. Ossenmarkt aan de haven. Ten O. erven Beernt Hendrix, ten W. Gerrit Freerx, ten Z. die straat, ten N. Cornelis v.d. Hout. Gekocht van Reinskje Hendriks Donker x Reinder IJsbrands en Lijsbeth Jacobs Donker x de controleur Homans te Makkum, voor 305 gg.


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-131 Grote Ossenmarkt 1huis
eigenaarJacob Jansen Ros
gebruikerJacob Jansen Ros
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
grondpacht aan Jacob R. Braem
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-131 Grote Ossenmarkt 1huis
eigenaarwed. Jacob Jansen
gebruikerwed. Jacob Jansen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
grondpacht aanerven Jacob Romkes Braam
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0152r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1Grote Ossenmarkt NZ hoek [staat: op de hoek van de Ossenmarkt]grondpacht van 2-00-00 CG
 
koperBeernd Dreyer procureur fiscaal21-10-00 CG
huurderBerber Fredriks
wijlen Jacob Jansen Ros
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMarretje Keiser, weduwe vanAmsterdam
wijlen Jan Menso Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernd Dreyer, procureur fiscaal, koopt een jaarlijkse grondpacht van 2 cg. uit een huis bewoond door Berber Fredriks wv Jacob Jansen Ros, op de hoek van de Ossemerkt. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van notaris publicus Hendrik Pesma als gelastigde van Marretje Keiser wv wijlen Jan Menso Backer te Amsterdam, als geinstitueerde erfgenaam van haar wijlen man ingevolge de mutuale testamenten van 10 maart 1722 opgemaakt voor wijlen de notaris Ysaak Angelkot, en hare kinderen, volgens procuratie op 14 september 1750 gepasseerd voor notaris Abraham Coymans, voor 21 cg. 10 st.


 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0263r van 14 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZpakhuis verdieping
 
koperde Joodse Gemeente 300-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
toehaakeen zilveren geboortelepel voor het zoontje van de verkoper
naastligger ten oostenhet pakhuis van wijlen de heer Jan Roorda
naastligger ten zuidenBernardus Dreyer fiscaal
naastligger ten westenBernardus Dreyer fiscaal
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperBernardus Dreyerfiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Ysaaks en Benjamin Cohen, kooplieden, kopen als ouderlingen en diakenen van de Joodse Gemeente, het bovenste gedeelte van een pakhuis. Ten O. het pakhuis van Jan Roorda, ten N. de Ossenmarkt, ten W. en Z. Bernardus Dreyer. Er staan veel bedingen in over verbouwing van het pand. Gekocht van Bernardus Dreyer.


 


 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0114r van 6 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZpakhuis
 
koperEelke Jelles mr. huistimmerman400-00-00 CG
eigenaar bovende Joodse Gemeente
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Jan Roorda
naastligger ten zuidenBernardus Dreyer notaris en procureur fiscaal
naastligger ten westenAnthoni Vink
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperBernardus Dreyernotaris en procureur fiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Jelles, mr. huistimmerman koopt een pakhuis op de Ossenmarkt. Ten O. erven Jan Roorda, ten W. Antoni Vink, ten N. de Ossenmarkt, ten Z. de verkoper. Het bovenste deel van dit pakhuis behoort aan de Joodse Gemeente en wordt als hun Synagoge gebruikt. Gekocht van Bernardus Dreyer.


 


 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0112v van 26 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]pakhuis waarin boven een synagoge
 
koper door niaarGeertje Douwes, gehuwd met170-00-00 GG
koper door niaarJurjen Okkes mr. metselaar
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
geniaarde koper van 1/2Jurjen Okkes, enmr. metselaar
geniaarde koper van 1/2Eeltje Trawaliekoopman
gebruikerP. van Scheltinga
naastligger ten oostenJacob Roorda
naastligger ten zuidenJan Minnes
naastligger ten westende erfgenamen van Anthony Vink
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperEelke Jellesstadsbouwmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Okkes v.d. Stok mr. metselaar, koopt een pakhuis. Ten O. Jacob Roorda, ten W. erven Anthoni Vink, ten Z. Jan Nannes?, ten N. de Grote Ossenmarkt. Het bovenste deel van het pakhuis is in eigendom en onderhoud van de Joodsche Gemeente, als synagoge. Gekocht van Eelke Jelles, stadsbouwmeester.


 


 


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0201v van 5 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]pakhuis waarin boven een synagoge
 
koperLouwrens Clazen Koster, gehuwd met275-00-00 CG
koperEelkjen Theunis
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenJ. Roorda
naastligger ten zuidenJan Minnes
naastligger ten westende erfgenamen van Anthoni Vink
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperJurjen Okkes, gehuwd metmr. metselaar
verkoperGeertje Douwes


 


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0227v van 12 mei 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1aGrote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]huis
 
koperJan Bolman, gehuwd metkoopman190-00-00 GG
koperChristina Briel
huurderDirk Jans 40-00-00 CG
naastligger ten oostenPhilip Oolgard
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westenJan Schonebeek
naastligger ten noordende weduwe van Claas Hansen
geauthoriseerde administratorburgemeester Sybout Hoornstra
burgervaandrig Nichiel Nauta, geauthoriseerde administratoren van
verkoperWiltetus Bernardus Jelgersma, erfgenaam van zijn vaderpredikantExmorra
wijlen Bernhardus Jelgersma
burgemeester Sybout Hoornstra, curator en
burgervaandrig Michiel Nauta, curatoren over
verkoperSytske Jelgersma
burgemeester B. van der Meulen, geauthoriseerde curator
Matthijs van Idzinga, geauthoriseerde curatoroud secretaris
Minne Blok, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperAdriaantje Abitschz, weduwe van
verkoperwijlen B. Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bolman, koopman x Christina Briel kopen huis op de Ossemerkt, verhuurd aan Dirk Jans voor 10 cg. Ten O. Philip Oolgard, ten Z. de Ossemarkt, ten W. Jan Schonebeek, ten N. wd. Claas Hanses. Steeg ten O., waardoor ook de naastligger ten N. in- en uitgang heeft. Geen grondpacht. Gekocht van (de administratoren over de erfenis van) Bernardus Jelgersma x Adriaantje Abitschz, voor 190 gg.


 


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0312v van 21 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koperJeltje Pieters Kleyn, gehuwd met350-00-00 CG
koperBernardus Smeeding koopman
huurderSjoerd J. de Groot c.u.mr. schoenmaker
naastligger ten oostenAlbert Bolman
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenHendrik Ulbes
naastligger ten noordenJeltje Pieters Kleyn, gehuwd met
naastligger ten noordenBernardus Smeeding koopman
verkoperJarig Jacobs van der Ley, gehuwd metkoopman
verkoperWietzi Schonebeek


 


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0331r van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1aGrote Ossenmarkt NZhuis
 
koperClaas Tobias schuitschipper129-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenB. Smeding
naastligger ten noordenTrijntie Stroo
verkoper van 1/2Albert Bolman, als erfgenaam vankoopman
verkoper van 1/2wijlen Jan Bolman
verkoper van 1/4Hermana Bril, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen D. Wytsma
verkoper van 1/4Elsa Dorothea Bril, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan VoskoopmanPekela
erflaterde weduwe van Jan Bolman


 


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0028r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1aGrote Ossenmarkt NZhuis
 
koperHendrik Harmens Doornat sjouwerman325-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenB. Smeeding
naastligger ten noordenTrijntje Strooi
verkoperRiemke Haayes, weduwe van
verkoperwijlen Klaas Jans Tobias


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0174v van 12 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 2Grote Ossenmarkt ZZpakhuis
 
koperJacob Sas koopman100-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Roorda
naastligger ten zuidenJacob Sas
naastligger ten westenPieter Feikes
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperTheunis Lourens Kostermr. slager


 


 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0109v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1aGrote Ossenmarkt NZhuis
 
koperJacob Philippus Goldsmith joods koopman700-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenB. Smeeding
naastligger ten noordende weduwe van Claas Hansen
verkoperHendrik Harmens Doornat


 


 


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0197r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 1aGrote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]huis
 
koperRinnert Johannes 550-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: straat]
naastligger ten westenB. Smeeding
naastligger ten noordende verkoper Jacob Philippus Goldsmit Veendam
verkoper q.q.Levi Jacobs, gelastigde van
verkoperJacob Philippus GoldsmitVeendam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinnert Johannes


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-143 Grote Ossenmarkt 1Bernardus Smeeding2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-102Grote Ossenmarkt 2Wopke Djoerds van der Stel... van wijk E-188; gebruiker Douwe M. vd Mey, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-102, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-154, pakhuis; gebruikers Sikke Bonnes, sjouwer, en Johannes ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-108Grote Ossenmarkt 1Bernardus Smeding... en de jura voldaan f. 10:10:0 aan de GR, op wo. 12 nov 1788. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk F-108, wewer, 1814. (GAH204); Johannes BS en Jeltje Pieters Klein, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-108Grote Ossenmarkt 1Bernard Smeding Bernard Smeding wewer
F-102Grote Ossenmarkt 2Wopke D van der Stel pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1440Grote Ossenmarkt 1Rinnert Johannes ZijlstraHarlingenblokmakerhuis (110 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1447Grote Ossenmarkt 2Jan Sjoerds van der WeideHarlingenkoekbakkerpakhuis (48 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-108Grote Ossenmarkt 1Rinnert Johannes Zijlstra, overleden op 4 mei 1834mr. blokmaker Vijverstraat /Ossenmarkt F 105/108, vader van Robijn, blokmaker, Johannes, idem, Sybrigje (vrouw van Jacob Roelofs de Boer, kastelein) en wijlen Grietje Rinnerts Zijlstra (vrouw van wijlen Job Jelles Adema, moeder van minderjarige Rinnert, Rinske, Antje en Johannes Jobs Adema: voogd is Jan van der Weide, bakker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1440 Rinnert j ZijlstraHarlingenvan voren vernieuwd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-108Grote Ossenmarkt 1Johannes Jans de Vries... dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1827, huw 1860, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-180, wijk F-108, wijk G-036; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, veerschipper, wijk F-087; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-108Grote Ossenmarkt 1Robijn Rimmerts Zijlstra... 1813, huw 1815, huw 1819, huw 1833, ovl 1841; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, blokmaker, wijk F-108; VT1839; Wij Ondergetekenden Rimmert Johannes Zijlstra, Mr. Blokmaker en Antie Robijns Echtelieden te HRL, ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-108Grote Ossenmarkt 1P Johannes Zijlstra stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-108OssemarktRobijn R Zijlstra50 jHarlingenm, protestant, gehuwd, blokmaker
F-108OssemarktWemeltie Hogenbrug53 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-108OssemarktSjouwkje Zijlstra16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-108Grote Ossenmarkt 1Robijn Rinnerts Zijlstra, overleden op 6 mei 184152 jr, blokmaker, overleden Ossenmarkt F 108, man van Wendelina Hogenbrug, vader van Anna (vrouw van Klaas J. Godthelp, slager) en minderjarige Sjoukje Robijns Zijlstra. (in tafel 'Rimmerts') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-108Grote Ossenmarkt 1Barend Johannes Bos, overleden op 10 februari 18449 mnd (geboren 24/4/1843), overleden Grote Ossenmarkt F 108, zoon van Johannes Barend Bos, kleermaker en Pietertje Douwes Idserda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-102Grote Ossenmarkt 2Akke Beernts... dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk A-198, 200, wijk D-172, wijk E-274, wijk F-102, wijk G-182, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-108Grote Ossenmarkt 1Wemeltje Rimmerts Hogenburg... supp wijk C-234, supp wijk G-437; oud 53 jaar, (geslnm: Hogenburg), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-108; VT1839; Wij Ondergetekenden Rimmert Johannes Zijlstra, Mr. Blokmaker en Antie Robijns Echtelieden te HRL, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1440F-108 (Grote Ossenmarkt)Pieter de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 1447F-102 (Grote Ossenmarkt)Albert van der Weide en mede eig.pakhuis


1870 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49068 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 79 van 10 mei 1870
adressoortbedraggebruik
F-108Grote Ossenmarkt 1koopaktefl. 900huis en erf aan de Groote Ossenmarkt F-108
 
verkoperTheodora de Vries
koperfa. gebr. Scheuer
firmant dezer firmaJohan Christoph Scheuer
firmant dezer firmaEgbertus Bernardus Scheuer


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1447F-102 (Gr. Ossenmarkt)Simon Wiardapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1439Grote Ossenmarkt 1 (F-103)Mense Crop (en Cons., te Leeuwarden)woonhuis
Sectie A nr. 4251Grote Ossenmarkt 2 (F-102)Jacobus Nic. Wiarda (en Cons.)pakhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Ossenmarkt 1 August Gudmundsonwinkelier
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1926 - kentekenadresnaam
B-9379
Ossenmarkt 1Gerrit Jan Kaspers


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 1G.J.Kasperssmid


1930 - kentekenadresnaam
B-15744
Grote Ossenmarkt 1Pieter Wassenaar


1932 - kentekenadresnaam
B-17603
Grote Ossenmarkt 1Pieter Wassenaar


1935 - kentekenadresnaam
B-21844
Grote Ossenmarkt 1Gebroeders A. en G. Bijlsma


1939 - kentekenadresnaam
B-15744
Grote Ossenmarkt 1Pieter Wassenaar


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Ossenmarkt 1A. Bijlsma969Rijw.- en motorenh., taxiverh.


1965 - adresboekadresnaam
Grote Ossenmarkt 1B. (Bernard) Wassenaar


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 2rijksmonument 20375


2005 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4251Grote Ossenmarkt 2
  terug