Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 26a 2-105 2-136 B-017 B-021
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 26 2-105 2-136 B-017 B-021
 


 


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0142r van 15 mrt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 26Hoogstraat ZZ tot het huis van wijlen Jan Hendricxhuis
 
koperAucke Jacobs, gehuwd metmetselaar342-00-00 GG
koperMeyns Melles
bewonerAucke Jacobs c.u.
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Jan Hendricx bilbakker
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Beerns
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrandt Sydtkes leidekker
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperFocke Beerns c.u.


 


 


 


 


 


 


 


 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0040v van 20 apr 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 26Hoogstraat ZZhuis
 
koperJacob Hiddes, gehuwd metmr. metselaar250-00-00 CG
koperGrietie Harmens
naastligger ten oostenJacob Seerps kooltjer
naastligger ten zuidenDaem Cornelis
naastligger ten westenPytter Roorda mr. stadssmid
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperAucke Jacobsmr. metselaar


 


 


 


 


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0333v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 26Hoogstraat ZZhuis
 
koperJacob Jansen vrijgezel142-00-00 GG
naastligger ten oostenJacob Zeerps kooltjer
naastligger ten zuidenDaem Cornelis
naastligger ten westenPieter Roorda
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperGrietie Harmens, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Hiddesmr. metselaar


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-105Hoogstraat 26ahuis
eigenaarburgemeester Tiaard Bouwens
gebruikerHendrikjen Ewerts cum soc.
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-105Hoogstraat 26ahuis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerJan Douwes cum soc.
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-7-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-105 Hoogstraat 26ahuis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerFolkert Rutjes cum soc.
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-03-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-105 Hoogstraat 26ahuis
eigenaarClaas Joostens
gebruikerClaas Joostens
opmerking1733 insolvent verklaart 19-00-00


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-105 Hoogstraat 26aClaas Joosten, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-105 Hoogstraat 26ahuis
eigenaarKlaas Joostens
gebruikerKlaas Joostens
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerking1733 insolvent verklaart en is onvermogende


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0251r van 19 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 26Hoogstraat ZZhuis
 
koper van 1/2Arjen Boikes portier120-07-00 GG
koper van 1/2Broer Tjeerds zakkendrager
huurderJetske Jacobs c.s.
naastligger ten oostenAge Cornelis
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Jacobs
naastligger ten westenClaas Joosten
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperde Gereformeerde Gemeente
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Boikes, portier en Broer Tjeerds, sakkedrager, kopen huis. Ten O. Age Cornelis, ten Z. wd. Jan Jacobs, ten W. Claas Joosten, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van de Geref. Diaconie.


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0018v van 14 sep 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 26Hoogstraat ZZ1/2 huis
 
koperBroer Tjeerds graandrager38-03-08 GG
eigenaar van 1/2Broer Tjeerds
naastligger ten oostenAge Cornelis
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Jacobs
naastligger ten westenClaas Joosten
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperArjen Boikesportier van de Havenpoort
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBroer Tieerds, graandrager, koopt de helft over hoog en laag van een huis in de Hoogstraat. Ten O. Age Cornelis, ten Z. wd. Jan Jacobs, ten W. Claas Joosten, ten N. de Hoogstraat. Bewoond door twee aparte huisgezinnen. De wederhelft behoort al aan de koper. Geen grondpacht. Verkocht door portier van de havenspoort Arjen Boikes, voor 38 gg. 3st. 8 pn.


 


 


 


 


 


 


 


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0173v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 26Hoogstraat ZZhuis
 
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar102-00-00 GG
koperMinne Pieters mr. huistimmerman
huurderGeorg Johan Hempel c.u.
naastligger ten oostenGerryt Gerryts
naastligger ten zuidende weduwe van Douwe Simons
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van Evert Jans
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperSijke Claasen, gehuwd metFraneker
verkoperCoenraad TuinemakasteleinFraneker


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0327v van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 26Hoogstraat ZZ1/2 huis
 
koperJoris Pieters mr. timmerman104-00-00 GG
koperClaas Pieters mr. metselaar
koperClaas Wybes schoenlapper
huurderFolkert Johannes 32-00-00 CG
naastligger ten oostenGerrit schoenmaker
naastligger ten zuidenJetze Boomsma
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperoud burgemeester Sybout Hoornstra
verkoper q.q.Pieter Lenzius, geauth. curatoren bonorum overkoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Minne Pieters, gehuwd met
verkoperAntje Hoffius


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-129 Hoogstraat 26aGerben Jeltes


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0107r van 9 dec 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 26Hoogstraat ZZ bij de Roode Ploegspijphuis
 
koperGerben Jeltes, gehuwd mettichelaarsknecht300-00-00 CG
koperSymontje Alberts
huurderGerben Jeltes tichelaarsknecht26-00-00 CG
huurderSymontje Alberts
naastligger ten oostende weduwe van Gerryt Hendriks
naastligger ten zuidenBouwe Boomsma
naastligger ten westende weduwe van Sikke van der Laan
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper van 1/2Harke Jurjens van der Stokmr. metselaar
verkoper van 1/6Joris Pietersmr. timmerman
verkoper van 1/6Claas Pieterskoopman
verkoper van 1/6Claas Wybeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Jeltes x Symentje Alberts koopt huis zz. Hoogstraat bij de Roode Ploegs pijp. Ten O. wd. Gerryt Hendriks, ten W. wd. Sikke van Laan, ten Z. Bouwe Boomsma, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van Harke Jurjens v.d. Stok, mr. metselaar voor 1/4 en Joris Pieters, mr. timmerman, Claas Pieters en Claas Wybes elk voor 1/4.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-136 Hoogstraat 26aGerben Jeltes1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-017Hoogstraat 26aGerben Jeltes Hilverda... geb 1811, ovl 1815, huw 1821, huw 1825, ovl 1835, 1838 ov1846 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk B-017, tichelaar, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-017Hoogstraat 26aGerben J Hilverda Gerben J Hilverda tichelaar
B-017Hoogstraat 26Gerben J Hilverda tichelaar


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 23 van 19 mrt 1830
adressoortbedraggebruik
B-017Hoogstraat 26akoopaktefl. 150bouwvallig huis B-017
 
verkoperSimentje Alberts (wv Gerben Jeltes)
verkoperAlbert Gerbens Hilverda
verkoperJelte Gerbens Hilverda
koperJan Jeltes Hilverda


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 453Hoogstraat 26aJan Jeltes HilwerdaHarlingenbakkerhuis en erf (84 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 453Hoogstraat 26Jan Jeltes HilwerdaHarlingenbakkerhuis en erf (84 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-017Hoogstraat 26aIede Holmans... 1851 wijk B-021, wijk D-013, supp wijk E-320; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk B-017; VT1839; IJde H.H., geb 26 okt 1792, ged 27 nov 1792 Grote Kerk HRL, zv Harmen Jans Holmans en Trijntje ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-017Hoogstraat 26aRinske Tjeerds Stoker... HRL 1851 wijk B-021, wijk D-013 supp wijk E-320; oud 50 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-017; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-017HoogstraatYede Holmans47 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schoenmaker
B-017HoogstraatYede Holmans47 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schoenmaker
B-017HoogstraatRinske Stooker50 jFranekerv, protestant, gehuwd
B-017HoogstraatRinske Stooker50 jFranekerv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-017Hoogstraat 26aAntje Egberts de Wilde... Alberts dW, en Maaike Jeltes Visser; BS huw 1825, ovl 1826, huw 1828, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk B-017, wijk G-216; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-129; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-017Hoogstraat 26aJoeke Minnes Radsma... R, en Grietje Bierma; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1831, huw 1855, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk B-017, 34, 189, wijk C-164, wijk F-196, wijk G-020; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 453B-017 (Hoogstraat)Willem Hilariuswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3273B-021 (Hoogstraat)Willem Hilariuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4550Hoogstraat 26a (B-021)Jan P. Schaafsmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 26a Sjouke van der Woudezonder
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 500
Hoogstraat 26a Rinske van der Woudeonderwijzeres
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1100


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 26G. v/d Heidebroodbakker


1930 - kentekenadresnaam
B-14810
Hoogstraat 26Harmen van der Heide


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 26H. (Harmen) v.d. Heide


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 8161Hoogstraat 26gemeentelijk monument11 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8161Hoogstraat 26a
  terug