Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Scheerstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Scheerstraat 5 2-132 2-144 B-011 B-014
Naastliggers vanScheerstraat 5
ten oostenScheerstraat 7
ten zuidende Scheerstraat
ten westenScheerstraat 3
ten noordenHoogstraat 26


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0044v van 17 apr 1597 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenlege plaats van Tymen Hobbes


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0168r van 10 jun 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGijsbert Heynes


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0028v van 26 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuis en plaats van Reiner Hendriks brouwer


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0031v van 5 mrt 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jan Beerns


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0062v van 26 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 5Scheerstraat NZ [staat: straat van de Noordijs naar de Lombartspijp]huis
 
koperPyter Jansen, gehuwd metwaagmeester225-00-00 GG
koperImpck Ulckes
naastligger ten oostenBeatrix Lammerts
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sytse Foppes
naastligger ten noordenJacob Auckes
verkoperBarber Jacobs Forsenburgh


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0159v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet pothuis van Jan Sybes


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0209r van 10 apr 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 5Scheerstraat NZ [staat: om de hoek van het Noordijs]huis
 
koperHein Oenes c.u.925-07-08 CG
naastligger ten oostenBeatrix Lammerts
naastligger ten oostenScheerstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet kind van Jacob Roepers
naastligger ten westenN. N.
verkoperPiter Jansen c.u.stadsmakelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Oenes koopt huis om de hoek van `t Noordijs. Ten O. Beatrix Lammerts, ten W. Jacob Roeper`s kind. Gekocht van Piter Jansen, stads-makelaar.


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036v van 21 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHein Oenes


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0209r van 19 sep 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHeyn Oenes zeeman


1679 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 213 folio 404r van 14 mei 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Scheerstraat 5
 
overledeneHeyn Oenes Zeemansmalschipper
Ynse Jeltes, geauthoriseerde curator over
Oene Heynes oud in 't 27e jaar doch innocent zijnde
aangeverTrijntie Heyns oud in 't 20e jaar
inleiding bij de boedelinventarisatie[0404r] Ontsegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de vice prasiderende burgemeester Folkert Lammerts Nijkerk als mede commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Heyn Oenes Zeeman in leven burger ende smalschipper alhier, van alle sodanige goederen actien en credyten uyt- en inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoeke van Ynse Jeltes burger en holtcoper binnen onse stadt als geauthoriseerde curator over Oene Heynes old uit 27 jaer doch innocent zijnde, ende Trijntie Heyns old in't 20e jaer, beyde nagelatene kinderen van de overleden Heyn Oenes voornoemt, zijnde de aengevinge der goederen gedaen door gedachte Trijntie Heyns als den sterfhuyse gefrequenteert hebbende, die ook den behoorlijken eede daertoe staende heeft gepraesteert in handen van boven gemelte commissaris, waer op dan tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volgt. Actum de 14 may 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0023ra van 15 feb 1680 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 5Scheerstraat NZ [staat: om de hoek van het Noordijs]huis
 
koper provisioneelvroedsman Harmen Jansen 300-00-00 GG
huurderSytse Heins wijdschipper30-00-00 CG
naastligger ten oostenThijs timmerman
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: Noordijs]
naastligger ten westen[als bewoner] Hylck Claeses* knoopmaakster
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Ynse Ieetes, curator overkoopman
verkoperde kindere van wijlen Hein Oenes


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0175v van 26 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenwijlen Heyn Oenes


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0098v van 4 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 5Scheerstraat NZ [staat: om de hoek van het Noordijs]huis
 
koper door niaarSytske Pyters, gehuwd met395-00-00 CG
koper door niaarSybe Tjebbes nu ter zee uitlandigvarenspersoon
geniaarde koperSymen Feickes c.u.schuitschipper
huurderAnne van der Molen koopman
naastligger ten oostende moeder van de erfgenamen van wijlen Johannis glasmaker
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHendrick Hendricks*
naastligger ten noordende weduwe van Jacob Hiddes
verkoperDaam Cornelis Gelder, gehuwd metVrouwenparochie ?
verkoperTrijntie Heins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytske Pyters x Sybe Tjebbes, zeevarende, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen schuitschipper Symen Feikes, een huis om de hoek van de Noordijs. Ten O. de moeder van Johannes glasemakers erven, ten Z. de straat, ten W. Hendrick Hendrix, ten N. wd. Jacob Hiddes. Gekocht van Trijntie Heins x Daam Cornelis Gelder, voor 395 cg.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0110v van 9 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 5Scheerstraat NZ [staat: om de hoek van het Noordijs]huis
 
koperHans Arents Finck, gehuwd met314-08-00 GG
koperBerber Hendrix
bewonerAnne Hendrixkoopman
naastligger ten oostenGeertie Berents
naastligger ten zuidenScheerstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Hendrick Hendrix
naastligger ten noordende weduwe van Jacob Hiddes
verkoperSytske Pieters, gehuwd met
verkoperSybe Tjebbesbootsgezel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Arents Finck x Berber Hendrix koopt huis om de hoek van de Noordijs. Ten O. Geertie Beerents, ten Z. de straat, ten W. erven Hendrick Hendrix, ten N. Jacob Hiddes. Gekocht van Sytske Pieters x Sybe Tjebbes.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0118v van 13 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHans Aens


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0025r van 27 mrt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHans Anes Vink schipper


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0190v van 22 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 5Scheerstraat NZ [staat: straat om de hoek van de Noordijs naar de Lombardspijp toe lopende]huis
 
koperJan Arjens de Wilde c.u.554-00-00 CG
naastligger ten oostenSimen Feickes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTijs Ypes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHans Arents Finkonder de klokslag van Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Arjens de Wilde koopt huis nz. van de straat, om de hoek van de Noordijs naar de Lombartspijp lopende. Ten O. Simen Feickes, ten W. Thijs Ypes. Gekocht van Hans Arents Fink.


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-132Scheerstraat 5huis
eigenaarSimen Feickes
gebruikerSimen Feickes
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-132Scheerstraat 5huis
eigenaarSimen Feickes
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-132 Scheerstraat 5huis
eigenaarSymon Feykes
gebruikerSymon Feykes
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-08 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0273v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Jarigs de Wilde


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-132 Scheerstraat 5huis
eigenaarTjeerd Clasen
gebruikerJohannes Jansen
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-10 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0279r van 2 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 5Scheerstraat NZ [staat: in de straat om de hoek van het Noordijs naar de Lombartspijp]blauwpand dwarshuis
 
koperDirk Gerrits, gehuwd metmr. damastwever370-14-00 GG
koperAntie Arjens
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Simon Feykes schipper
naastligger ten westenIJsbrand Thomas
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat om de hoek van het Noordijs naar de Lombartspijp]
naastligger ten noordenClaas Wopkes
verkoperJan Arjens de Wilde, weduwnaar van
verkoperwijlen Baatie Poppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Gerrits x Antie Arjens koopt een blauwgepand dwarshuis nz. in de straat, om de hoek van `t Noordijs naar de Lombartspijp streckende. Ten O. erven Simen Feykes, ten Z. de straat, ten W. IJsbrand Thomas, ten N. Claas Wopkes. Gekocht van Jan Arjens de Wilde, tot betaling van zijn en zijn wl. vrouws schulden.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-132 Scheerstraat 5wed. Dirk Gerrits, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-132 Scheerstraat 5huis
eigenaarwed. Dirk Gerrits
gebruikerwed. Dirk Gerrits cum soc.
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0159r van 18 dec 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Gerrits


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0130r van 25 apr 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAntje


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0233v van 9 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 5Scheerstraat NZ [staat: Midlumerstraat] naast de Scheerblauwpand dwarshuis
 
koperMelle Ynses oud schipper358-00-00 GG
huurder benedenEdsger Tyttes 28-00-00 CG
huurder bovenN. N. 20-00-00 CG
naastligger ten oostenAntje Fokkes
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: Midlumerstraat]
naastligger ten westenMinne Ruirds
naastligger ten noordenClaas Joosten
verkoper van 1/2Antje Arjens, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Dirk Gerryts
verkoper van 1/2Gerryt Dirks, erfgenaam van zijn vaderbontwever


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0253v van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMelle Ynses


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0025v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDieuwke Melles


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0010v van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0092r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Douwe Simons


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-137 Scheerstraat 5Claas Jacobs


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0174v van 6 okt 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKlaas Jacobs


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-144 Scheerstraat 5B2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-011Scheerstraat 5Bouwe Jetzes Boomsma... geb 1775 HRL, Jetze Bouwes B., geb 1775 HRL; BS ovl 1831; 1849 overlijdens; wed. B.B. eigenaar van wijk B-011; gebruiker Jan J. de Groot, kuipersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-083; gebruiker Jacob Klaases ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-011Scheerstraat 5Jan Jansen de Groot... BS huw 1812, huw 1815, huw 1819, huw 1820, ovl 1828, ovl 1837, ovl 1849, ovl 1855; gebruiker van wijk B-011, kuipersknegt, eigenaar is B. Boomsma wed., 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-011Scheerstraat 5B Boomsma wedJan J de Groot kuipersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 452Scheerstraat 5wed. Bouwe BoomsmaHarlingenhuis en erf (70 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-011Scheerstraat 5Anthonia Kwaadoud 37 jaar, geb Enkhuizen en wonende te HRL. 1839, wijk B-011; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-011Scheerstraat 5Gerryt van Veldenoud 41 jaar, geb Enkhuizen en wonende te HRL. 1839, tabakswerker, wijk B-011; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-011Scheerstraat 5Roelofke Wybes de Vries... (gk), dv Wiebe Pieters dV, en Iemkje Wobbes Harkema; BS huw 1839, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk B-011; oud 32 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, wijk G-157; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-011ScheerstraatGerryt van Velden41 jEnkhuizenm, protestant, gehuwd, tabakswerker
B-011ScheerstraatAnthonia Kwaad37 jEnkhuizenv, protestant, gehuwd
B-011ScheerstraatDirk van Velden7 jAmsterdamm, protestant, ongehuwd
B-011ScheerstraatMeinoutje van Velden3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-011Scheerstraat 5Anne Jentjes Blauw, overleden op 13 september 1852zoon van Jentje Annes Blauw, zilversmidsknecht (Scheerstraat B 11) en Antje Aukes Kappenburg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 452B-011 (Scheerstraat)Rinse W. de Wildewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 452B-014 (Scheerstraat)Willem Hilariuswoonhuis


1895 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
B-011Scheerstraat 5Huis in de Scheerstraat, in eigen gebruik bij j.j., wilkeshuis. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 door notaris Kijlstra..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4551Scheerstraat 5 (B-014)Klaas de Vries (Kzn.)pakhuis en keuken


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Scheerstraat 5 Rintje Posthumaschipper
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Scheerstraat 5R.Posthumaschipper


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Scheerstr.C. Hobma441Veehouder, handel en landb.


1965 - adresboekadresnaam
Scheerstraat 5K. (Klaas) van Wier


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Scheerstraat 5rijksmonument 20647
  terug