Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 57
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 57 1-136 1-206 A-097 A-106
Naastliggers vanDroogstraat 57
ten oostenZoutsloot 48
ten oostenZoutsloot 50
ten oostenKarremanstraat 28
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 55
ten westenZoutsloot 46
ten noordenZoutsloot 48


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0236r van 21 dec 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 57Droogstraat NZhuis
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondWaatze Ydes 0-10-00 CG
protesteert vanwege een vorderingWaatze Ydes
bewonerJoost Ariaenswagenaar
naastligger ten oostenTonys Symons
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenLijsbet Doedes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Wytze Pybes, geauthoriseerde curator over
verkoperhet kind van Aene Salviskarreman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Wytze Pybes als curator over) het kind van Aene Salvus Carmans, een huis in de Droege straete, nu bewoond door wagenaar Joost Ariaans. Ten O. Tonys Symons, ten W. Lijsbet Doedes.


 


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0206r van 22 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 57Droogstraat NZhuis
 
koperN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenTonis de Waeyer
naastligger ten oostenJenne Minnes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenLijsbeth Doedes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jets Stoffels
verkoper van 1/2Sytse Sents, gehuwd met
verkoper van 1/2Naenck Goyties
verkoper q.q.Jan Folckerts, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/2Jacob Goyties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild een huis nz. Droogstraat


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0214r van 12 feb 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 57Droogstraat NZhuis
 
koper provisioneelJenne Minnes 230-15-00 GG
naastligger ten oostenToenis de Wayer
naastligger ten oostenJenne Minnes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenLijsbet Doedes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jets Stoffels
verkoperwijlen Goeytyen Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild het huis van Goeytyen Jacobs, nz. Droogstraat. Ten O. Toenis de Wayer en Jenne Minnes, ten W. Lijsbet Doedes, ten N. erven Jets Stoffels. Nu onlangs provisioneel gekocht door Jenne Minnes voor 231 GG 15 st.


 


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0167v van 18 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 57Droogstraat NZhuis of woning
 
koperAnna Jacobs Banga, weduwe van200-00-00 GG
koperwijlen Eelcke Harmanus
naastligger ten oostenWillem Claesen Burger
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLijsbeth Doedes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Pyters, gehuwd met
verkoperAntie Kiljaens


 


 


 


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0024v van 4 sep 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 57Droogstraat NZwoning, loods en ledige hoekplaats
 
koperTiaerd Sioerds q.q.200-00-00 GG
koperLieuue Lolkes q.q.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Willem Claesens Burger
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Lijsbeth Doedes
naastligger ten westensteeg in eigendom
naastligger ten noordenCornelis Piters
verkoperAnna Jacobs Banga, weduwe van
verkoperwijlen Gelke Harmanus


 


1674 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 154r van 14 mei 1674 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Droogstraat 57
 
overledeneLijsbeth Freeriks, weduwe van
wijlen Arjen Theunis
Ayse Arjens Mahiu, geauthoriseerde curatorkoopman
Jan Freerx, geauthoriseerde curatoren overmr. schoenmaker
aangeverYtie Arjens minderjarig
Theunis Arjens minderjarig
Freerck Arjens minderjarig
Jan Arjens minderjarig
inleiding bij de boedelinventarisatie[0154r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuyse van wijlen Arjen Theunis ende Lijsbeth Freeriks in tijden echteluiden binnen deser stede van alle sodanige goederen actien ende crediten als bij de selve metter doodt ontruymt ende nagelaten sijn, op 't versoeck van de coopman Ayse Arjens Mahiu ende Jan Freerx mr. schoenmaker als geauthoriseerde curatores over Ytie, Theunis, Freerck ende Jan Arjens, alle vier minderjarige weeskinderen van de overledene voornoemt, ten overstaen van de heren praesiderende burgemeesteren Symon W. Sloterdijck ende Lourens Jacobs Asperen als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, sijnde de aengevinge geschiet door voornoemde Ytie Arjens als de sterfhuyse gefrequenteert hebbende, die om sulx getrouwelijck te sullen doen den belofte onder manuale stipulatie heeft gedaen in handen van de mede commissaris Asperen, waer op tot de beschrievinge is geprocedeert so volgt. Actum den 14e may 1674.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0321v van 18 mei 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 57Droogstraat NZ naast de Blauwe Schuurs gemeente en vermaning1/4 huis
 
koperAntie Jans 25-00-00 CG
eigenaar van 1/2Antie Jans
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vermaning
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden [staat: westen]Jacob Romkes
verkoperFreerck Arjensschuitmaker


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0306r van 2 mei 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 57Droogstraat NZ1/2 woning
 
koperAnne Jansen, gehuwd metkoopman50-00-00 CG
koperHincke Pieters Dreyer
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende hof van Anne Jansen c.u.
naastligger ten noordenJacob Romckes Braam koopman
verkoperYdtie Arjens, gehuwd met
verkoperDirk Jacobsmr. bakker
verkoperTeunis ArjensVlieland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Jansen Huidekoper x Hinke Pieters Dreyer koopt een woning c.a. zz. Zoutsloot. Ten O. de Blauwe Schuursgemeente, ten W. de hof van de koper, ten Z. de Droogstraat, ten N. Jacob Romkes Braam. Gekocht van IJdtie Arjens x Dirk Jacobs, mr. bakker, en Teunis Arjens op Vlieland, voor 50 cg.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0011v van 26 mrt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 57Droogstraat NZ1/2 huis
 
koperAnne Jansen c.u.koopman100-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vergaderplaats
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenAnne Jansen c.u.
naastligger ten noordenJacob Romkes Braam
verkoperJacob Douwes, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperMayke Jans


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0209r van 18 feb 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 57Droogstraat NZhuis
 
koperJan Pieters, gehuwd met250-00-00 CG
koperGrietie Martens
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): vergaderplaats
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenAnne Jansen c.u.Huidekoper
naastligger ten noordenAnne Jansen c.u.Huidekoper
verkoperAnne Jansen c.u.Huidekoper


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-136Droogstraat 57
eigenaarwed. Tijs Douwes
gebruikerwed. Tijs Douwes
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-136Droogstraat 57huis
eigenaarMenniste Gemeente
aansl. huurw. voldaan--


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-136 Droogstraat 57huis
eigenaarMennonite Gemeente
gebruikerMennonite Gemeente
opmerking


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-136 Droogstraat 57huis
eigenaarmenniste Gemeente
gebruikermenniste Gemeente


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-136 Droogstraat 57huis
eigenaarMennonyte Gemeente
gebruiker


1768 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Droogstraat 57 (binnen in de gang tussen Mennozaal en Vermaning), HarlingenDroogstraat 57 (binnen in de gang tussen Mennozaal en Vermaning)Tot Beter Onderhoud
van de Oude Behoeftige
Leden der Doopsgesinde
Gemeente te Harlingen
is dit Huis Gebouwd
uit Byzondere hier toe
Verzamelde Liefdegaven
in 't Iaar
1768'

Bovenstaande steen is afkomstig
uit het pand, Zoutsloot No 123,
waarin van 1768 tot 1822 het
Doopsgezinde Diaconiehuis
gevestigd geweest is.'
Zoutsloot 123 is nu William Boothstraat 29, waar nu het Leger des Heils gevestigd is.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-206 Droogstraat 57Doopsgezinde Gemeente0-00-00 CGwoning


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-097Droogstraat 57Doopsgesinde Gemeente kerk


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 238Droogstraat 57Doopsgezinde GemeenteHarlingenkerk (454 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-097Droogstraat 57Antje Jelles de Haan... bekende, 26 okt 1805; ondertrouw HRL; oud 63 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, kosterinne, wijk A-097; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-097Droogstraat 57Fenne Willems Muller... 30 sep en 7 okt 1827 HRL, werkster, dv Sijtske Cornelis; BS huw 1827, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-097, wijk G-071, 143, 216, supp wijk G-470; oud 39 jaar, geb en wonende te Hrl. 1839, wijk G-156; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-097Droogstraat 57Klaaske Rimmerts Pannebakker... Vst 26 jun 1862 uit Midlum, dv Rimmert P, en Trijntje Hogerhuis; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk A-097, wijk D-124, wijk G-195, wijk H-209; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-142; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-097Droogstraat 57Tjietske Abels van der Hout... 1833, ovl 1845, ovl 1900, bev.reg. HRL 1851 wijk A-081; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-097; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-097Droogstraat 57Wybe van Vliet... Antje Jelles de Haan; BS huw 1833, ovl 1845; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, aanspreker, wijk A-097; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-097KarremanstraatAntje de Haan63 jWorkumv, protestant, weduwe, kosterinne
A-097KarremanstraatWiebe D van Vliet30 jHarlingenm, protestant, gehuwd, aanspreker
A-097KarremanstraatTjietske van der Hout33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-097KarremanstraatAbel van Vliet1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-097KarremanstraatAntie van Vliet3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-097KarremanstraatGeertje van Vliet2 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1857 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Droogstraat 57 (noordgevel (zoutsloot)), HarlingenDroogstraat 57 (noordgevel (zoutsloot))1857'Doopsgezinde kerk, gesloopt in 1997


1857 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Droogstraat 57 (oostgevel (Zoutsloot)), HarlingenDroogstraat 57 (oostgevel (Zoutsloot))Cool, P.'Op den 28sten Mei 1857,
werd door den
WelEerwaarden Heer P.COOL,
Leeraar der Doopsgezinde
Gemeente te Harlingen,
de eerste steen aan dit
Kerkgebouw gelegd.
1 COR: III vers XI.'
Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus'


1857 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Droogstraat 57, HarlingenDroogstraat 57Cool, POp den 28sten Mei 1857
werd door de
WelEerwaarde Heer P.Cool,
Leeraar der Doopsgezinde
Gemeente te Harlingen,
den eersten steen aan
dit gebouw gelegd.'


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2605A-096 (Achterstraat)Doopsgezinde Gemeentekerk
Sectie A nr. 2605A-097 (Achterstraat)Doopsgezinde Gemeentekerk


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3449A-106 (Droogstraat)Doopsgezinde Gemeentekerk


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3449Droogstraat 57 (A-106)Doopsgezinde Gemeentekerk


1997 - variaadresbronbericht
Droogstraat 57Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1997
  terug