Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenwaltje 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 10 2-070 2-103 1/3 B-094 B-109a
 huisnummer lager   Herenwaltje 12 2-071 1/2 2-103 B-094 B-109
 huisnummer lager   Herenwaltje 12 2-071 2-103 B-094 B-109
Naastliggers vanHerenwaltje 10
ten oostenhet Herenwaltje
ten zuidenHerenwaltje 12
ten westenDroogstraat 83
ten noordenHerenwaltje 8


 


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0246v van 21 okt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 10Herenwaltje WZ [staat: bij de drie pijpen] hoek Droogstraatmouterij en ledige plaats
 
koperArian Dircks c.u.900-00-00 GG
teruggetrokken koperFeycke Everts
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisburgemeester Harmen Gerryts Phelten
protesteert vanwege een hypotheekGeertie Geldorps
gebruikerIpe Feddesbrouwer
naastligger ten oostenHerenwaltje [niet vermeld
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDouue Jansen
verkoper van 1/4Symen ErasmiLeeuwarden
verkoper van 1/4Arien ErasmiLeeuwarden
verkoper van 1/2Ariaentie van Loo, weduwe vanLeeuwarden
verkoper van 1/2wijlen Harmen Claesen


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0168r van 18 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Aryen Dirckx


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0168r van 18 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0106v van 13 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 10Droogstraat NZ, op de hoek van dehuis en mouterij
 
koperLaes Pytters 905-00-00 GG
eerdere bewonerJan Sybrantsmoutmaker
naastligger ten oostenHerewaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenhet panwerk van Jacob Aerts
naastligger ten noordenhet panwerk van Jacob Aerts
verkoperde erfgenamen van wijlen Heyltie Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLaes Pyters koopt een huis en mouterij met de inventaris en gereedschappen, op de hoek v.d. Droogstraat. Ten O. de straat en diept, ten W. en N. het panwerk van Jacob Aerts, ten Z. de Droogstraat. Het huis is bewoond geweest door Jan Sybrants, moutmaker. Gekocht van erven Heiltje Piters, voor 905 gg. DEZE acte hoort bij 243 blz. 0127v.


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0168r van 18 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0213r van 18 dec 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 10Herenwaltje WZ [staat: Zoutsloot bij de drie pijpen]huis, loods en plaats
 
koperPier Piersen c.u.pottenbakker420-12-00 GG
huurderDoecke Wybes c.u.22-00-00 GG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenPier Piersen c.u.pottenbakker
naastligger ten noordende weduwe van Jan Arjens
verkoperHidde TjerxBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Piersma, pottenbakker


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0127v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 10Herenwaltje WZ [staat: op de hoek van de Droogstraat]mouterij
 
koperEesge Lieuwes koopman860-00-00 GG
koperJacob Popta koopman
koperPhilippus Lucas koopman
koperAnne Jans koopman
huurderJoannes Hannema schrijver
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Jacob Aerts
naastligger ten noordenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Jacob Aerts
verkoper van 1/4Anne Jansenkoopman
verkoper q.q.Anne Jansen, curator overkoopman
verkoper van 1/4de nagelaten kinderen van wijlen Sytske Laeses
verkoper van 1/4Mayke Laeses, gehuwd met
verkoper van 1/4Gosse Spannenburgh
verkoper van 1/4Grietie Laeses ongehuwde meerderjarige dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEesge Lieuwes, Jacob Popta, Philippus Lucas en Anne Jansen, kooplieden, kopen een mooie, welgelegen mouterij c.a. op de hoek van de Droogstraat. Ten O. de straat en het diept (Herenwaltje), ten W. en N. het panwerk van erven Jacob Aerts, ten Z. de Droogstraat. Het wordt bewoond door de schrijver Joannes Hannema. De mouterij heeft put en bak, moutvloer, 2 eesten, een bak voor het weitwassen, camer en paardenstal. Zie de condites. Verkoop van gereedschap en inventaris etc. tegen taxatie. Gekocht van Anne Jansen, voor zich, voor 1/4, en als curator over de minderjarige kinderen van wl. zijn vrouw? Sytske Laeses voor 1/4, Maycke Laeses x Gosse Spannenburg voor 1/4, en Grietie Laeses, meerderjarige vrijster, voor 1/4, voor 860 gg.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0006ra van 31 mrt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende mouterij van Eesge Lieuwes c.s.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0303r van 28 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 70, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende mouterij van Aesge Lieuwes c.s.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0006ra van 31 mrt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0002r van 5 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 10Droogstraat NZ hoek1/4 mouterij, kamer en paardenstal
 
koperburgemeester Jacob Hatsma, gehuwd met250-00-00 CG
koperFroucktjen Willems Sloterdijk
eigenaar van 3/4Esge Lieuwes c.s.koopman
naastligger ten oostenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenPybe Auckes pannenbakker
naastligger ten noordenPybe Auckes pannenbakker
verkoperAnne Jansenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hatsma, burgemeester x Froukjen Willems Sloterdijk koopt 1/4 van een mouterij met een camer en paardenstal, hoek Droogstraat. Ten O. de straat en diept, ten W. en N. Poppe Aukes, panbakker, ten Z. de Droogstraat. De andere 3/4 zijn van Esge Lieuwes. Gekocht van Anne Jansen, voor 250 cg.


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0207v van 11 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 10Droogstraat NZ hoek achter de Rode Ploegmouterij
 
koperEwert Hingst c.u.koopman542-00-00 GG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenhet panwerk van Pybe Auckes
naastligger ten noordenhet panwerk van Pybe Auckes
verkoper van 1/4Jacob Poptakoopman
verkoper van 1/4Philippus Lucaskoopmanonder Arum
verkoper van 1/4Esge Lieuweskoopman
verkoper van 1/4Nanke Hatsma, erfgenaam, gehuwd met
verkoper q.q.vroedsman dr. Dominicus Sloterdijk, gelastigde vanadvocaat Hof van Friesland
erflaterde erfgenamen van wijlen Sjouckjen Willems Sloterdijk
erflaterwijlen oud burgemeester Jacob Hatsmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEwert Hingst koopt mouterij hoek Droogstraat, achter 'de Roode Ploeg'. Ten O. de straat en diept, ten W. en N. het panwerk van Poppe Auckes, ten Z. de Droogstraat. Gekocht van Jacob Popta, Philippus Lucas, Esger Lieuwes en Nanke Hatsma x dr. Dominicus Sloterdijk, elk voor 1/4 als erfgenamen van hun vader Jacob Hatsma, oud-burgemeester x Frouckjen Willems Sloterdijk.


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0145v van 25 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende mouterij van Evert Hingst


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-070Herenwaltje 10perk
eigenaarAnne Jans
gebruikerAnne Jans
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
2-071Herenwaltje 12
eigenaarWillem Rutgers
gebruikerWillem Rutgers
opmerkingonvermogende


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0264v van 14 jun 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 10Droogstraat NZ achter de Rode Ploegmouterij
 
koperSimon Fockes c.u.450-00-00 GG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenhet panwerk van Simon Fockes c.u.
naastligger ten noordenhet panwerk van Simon Fockes c.u.
verkoperEvert Hingst c.u.koopman


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-070Herenwaltje 10hoff
eigenaarWillem Rutgers
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
opmerkingdeese post is bij de executeur ontfangen volgens sijn verclaringe gedaen den 17 xber 1720
aansl. huurw. voldaan--
2-071Herenwaltje 12huis
eigenaarWillem Rutgers
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-070 Herenwaltje 10hoff
eigenaarWillem Rutgers
gebruikerWillem Rutgers
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG
2-071 Herenwaltje 12huis
eigenaarWillem Rutgers
gebruikerWillem Rutgers
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-070 Herenwaltje 10hoff
eigenaarClaas Harmens
gebruikerClaas Harmens
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG
2-071 Herenwaltje 12huis
eigenaarClaas Harmens
gebruikerClaas Harmens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
2-071 Herenwaltje 12kamer
eigenaarBeernt Beerns
gebruikerJochem Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-070 Herenwaltje 10Claas Harmens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG
2-071 /2Herenwaltje 12Beernt Beernts, bestaande uit 4 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-070 Herenwaltje 10hof
eigenaarClaas Harmens
gebruikerClaas Harmens
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-01-12 CG
2-071 Herenwaltje 12huis
eigenaarKlaas Harmens
gebruikerKlaas Harmens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
2-071 /2Herenwaltje 12kamer
eigenaarBeernt Beernts
gebruikerBeernt Beernts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0060v van 27 feb 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 10Zoutsloot ZZ tot aan de Droogstraat en van het panwerk tot de straat en het diept ten oostenestrikwerk, 3 huizen, paardenstal, wagenhuis en cementhuis
 
koperTjepke Gratema koopman620-00-00 GG
huurderEeltje Hotses
huurderTeunis van der Ley
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat:Zoutsloot]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenhet panwerk van Doeke Symons
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperFocke Symonsoud estrikbakker


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 28 van 20 nov 1809
adressoortbedraggebruik
B-094Herenwaltje 10koopaktefl. 316woning
 
verkoperTjepke Gratama (voor twee panden)
koperPaulus de Boer (voor twee panden)


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0316v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostennr 8 van het Klooster


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0316v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 10Herenwaltje WZ [staat: Zoutsloot] 8/10 hoek Droogstraatwoning nr. 8 (wijk B-094) in het zgn. Klooster
 
koperwethouder Paulus de Boer 165-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westennr 9 van het Klooster
naastligger ten noordennr 7 van het Klooster
verkoper q.q.Tjepke Gratama, gelastigde van zijn broerkoopman
verkoperprofessor S. GratamaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus de Boer, wethouder, koopt 2 woningen in het zgn. 'Klooster' aan de Droogstraat en Zoutsloot, met nr. 8 (wijk B-094) en nr. 9 (wijk B-076). Het 'klooster' telde 12 woningen. Ten O. en Z. die straten, ten W. nr. 10, ten N. nr. 7 en de binnenplaats. Zie voorwaarden in de acte. Gekocht van Tjepke Gratama, als gelastigde van zijn broer Seerp Gratama, prof. te Groningen, voor resp. 165 en 151 gulden.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0007v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-103 Herenwaltje 10P de Boer2-10-00 CGoliemolen


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0085r van 11 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 10Herenwaltje [staat: Zoutsloot en Droogstraat] wijk B-094huis
 
koperSchelte Doedes opzichter165-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westennr 9 van het Klooster
naastligger ten noordende binnenplaats van het Klooster
verkoperwethouder Paulus de Boer


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-094Herenwaltje 10Schelte Doedes de Vries... BS geb 1811, ovl 1814, huw 1818, ovl 1826, ovl 1842, ovl 1848; eigenaar en gebruiker van wijk B-094, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-094Herenwaltje 10Schelte Doedes de Vries Schelte Doedes de Vries
B-094Herenwaltje 12Schelte Doedes de Vries


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 212Herenwaltje 10Bouwe Aukes ZeinHarlingensjouwermanhuis (55 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 212Herenwaltje 12Bouwe Aukes ZeinHarlingensjouwermanhuis (55 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-094Herenwaltje 10Catharina Wiederoud 64 jaar, geb Maastricht en wonende te HRL. 1839, wijk B-094; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-094Herenwaltje 10Jacobus van Bree... Widders; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk D-142; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-094; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-094Herenwaltje 10Yetje J. de Boeroud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-094; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-094ZoutslootYetje J de Boer44 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
B-094ZoutslootYetje J de Boer44 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
B-094ZoutslootAndries J Koopmans15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-094ZoutslootAndries J Koopmans15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-094ZoutslootSjoerd J Koopmans9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-094ZoutslootSjoerd J Koopmans9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-094ZoutslootAntie J Koopmans6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-094ZoutslootAntie J Koopmans6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-094ZoutslootCatharina Wieder64 jMaastrichtgezin 2, v, rooms katholiek, weduwe
B-094ZoutslootCatharina Wieder64 jMaastrichtgezin 2, v, rooms katholiek, weduwe
B-094ZoutslootJacobus van Bree40 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
B-094ZoutslootJacobus van Bree40 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-094Herenwaltje 10Hendrik van der Veen, overleden op 5 september 184231 jr, militair/huzaar/tompetter, overleden Venlo (garnizoenshospitaal), broer van Sytske van der Veen (vrouw van Germen van der Linden, arbeider Zoutsloot B 94). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-094Herenwaltje 12Hendrik van der Veen, overleden op 5 september 184231 jr, militair/huzaar/tompetter, overleden Venlo (garnizoenshospitaal), broer van Sytske van der Veen (vrouw van Germen van der Linden, arbeider Zoutsloot B 94). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-094Herenwaltje 10Jacobus Winckel, overleden op 6 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 64 jr, geboren Hondheim 9/3/1783, overleden Zoutsloot B 94, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-094Herenwaltje 12Jacobus Winckel, overleden op 6 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 64 jr, geboren Hondheim 9/3/1783, overleden Zoutsloot B 94, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-094Herenwaltje 10Roelof Westerhuis, overleden op 20 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 5 jr (geboren 1843), overleden Droogstraat B 94. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-094Herenwaltje 12Roelof Westerhuis, overleden op 20 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 5 jr (geboren 1843), overleden Droogstraat B 94. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 212B-094 (Zoutsloot)Reinder Tj. Wijnaldawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 212B-109 (Heerenwaltje)Rein Wijnaldawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 212Herenwaltje 10 (B-109)Eele Nauta (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerenwaltje 10D.Tigchelaargrondwerker
Heerenwaltje 12J.Bruinsmavarensgezel


1965 - adresboekadresnaam
Herenwaltje 10J.G.M. (Johannes) Donia
Herenwaltje 12O. (Obbe) Helvrich


1972 - variaadresbronbericht
Herenwaltje 10Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1972


1972 - variaadresbronbericht
Herenwaltje 12Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1972


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 10rijksmonument 20422 1850
  terug