Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 19 8-001 8-001 C-019 C-013


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 19, Harlingen
aangrenzende stegensteeg
Grote Bredeplaats 19naamloze doorlopende steeg ten oosten


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0128v van 11 jun 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 19Grote Bredeplaats NZ [niet vermeld]huis en brouwerij met een lege plaats ten zuiden daaroor gelegen, strekkende van
 
koperburgerhopman Rinnert Oedses 1500-00-00 GG
koperRinse Jeltes
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenBoldewijn Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBaucke Enes
verkoperGeert Enes
verkoperGrietie Enes, gehuwd met
verkoperCornelis Egberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinnert Oedses, burgerhopman en Rinse Jeltes kopen een huis en brouwerij, met de ledige plaats ten zuiden daar voor gelegen, strekkende van vooren van de straat tot achter aan de haven. Ten O. de openbare steeg, ten W. Boldewijn Jans. Grondpacht 7 st aan de Stad. Gekocht van Bauke Emes, Geertie Emes en Grietie Emes x Cornelis Eyberts, voor 1500 GG.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0143r van 11 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 19Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat]huis en brouwerij met de lege plaats ten zuiden daaraan gelegen, strekkende van
 
koperFrans Dircx, gehuwd met1500-00-00 GG
koperJantien Herens
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenBoldewijn Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgerhopman Rinnert Oedses
verkoperRinse Jeltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Dircks x Jantien Herens kopen een huis en brouwerij met een ledige plaets erachter, strekkende van voor tot aan de Noorderhaven, nz. Voorstraat. Het gereedschap is niet inbegrepen. Ten O. een steeg, ten W. Boldewyn Jans. Grondpacht 7 st aan de Stad. Gekocht van burgerhopman Rinnert Oeds en Rinse Jeltes, voor 1500 GG.


 


 


 


 


1677 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 213 folio 125r van 9 jul 1677 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Grote Bredeplaats 19
 
overledeneMeyle Uylckes, gehuwd metmr. bakker en koopman
Trijntye Tjallings
Claes Huyberts, geauthoriseerde curatorkoopman
Hessel Wytzes Wassenaer, geauthoriseerde curatoren overoud rentmeester
Martien Meyles kind van de overledene
Jacobus Meyles kind van de overledene
inleiding bij de boedelinventarisatie[0125r] Ontsegelinge ende respectivelycke inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemeesteren Take Wijbrants Jellema als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Meyle Uylkes in leven burger, coopman en mr. bakker binnen Harlingen, van alle soodanige goederen actien en credytten sampt in- en uytschulden als den overledene metter doodt ontruymt ende naegelaten heeft ende aldaer ten sterfhuyse zijn bevonden, en dat ter instantie van de coopman Claes Huyberts, ende de olde rentmeester Hessel Wytzes Wassenaer als geauthoriseerde curator over Martien en Jacob Meyles nagelaten weeskinderen van meergedachte wijlen Meyle Uylkes, alles op 't aengeven van Trijntye Tjallings nagelaten vrouw van den overleden Meyle Uylkes, nadat den selve den behoorlycken beloffte omme alles wel ende getrouwelyck te sullen aengeven bij manuale stipulatie heeft gepraesteert in handen van welgedachte heere commissaris, waerop dan alsoo tot de beschrijvinge is geprocedeert soo volgh. Actum den 9e july 1677.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0090v van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 19Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de blauwe trappen]huis
 
koperSibren Arjens Bilckert mr. bakker600-00-00 GG
bewonerwijlen Hein Franses Visscher
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jurjen Groenwolt kapitein
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten westenhet huis nagelaten door wijlen Meyle Uylckes
naastligger ten noordenhet huis alwaer de Toelast uithanght
verkoper q.q.burgemeester Jacobus Goslings, verordonneerde commissaris
verkoper q.q.Jan Symens Bijlaen, verordonneerde commissarissen over
verkoperde vacante boedel van wijlen Heyn Franses Visscher
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibren Arjens Bilckert, mr. bakker, koopt een huis bij de Blauwe Trappen, voorheen van Hein Fransen Visscher. Ten O. wd. capitein Jurjen Groenwolt, ten W. Meile Uylkes, ten Z. de Grote Bredeplaats, ten N. het huis 'de Toelast' (=groot wijnvat). Gekocht van de curatoren over de boedel van Hein Fransen Visscher, voor 600 gg.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0101v van 9 mei 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 19Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de blauwe trappen]kelder onder des kopers huis
 
koperSibren Arjens, gehuwd met220-00-00 CG
koperTrijntie Tjallings
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHylckien Foppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibren Arjens x Trijntie Tjallings koopt een kelder onder zijn huis c.a., bij de Blauwe Trappen, nz. Grote Bredeplaats. Ingewikkelde zaak. Gekocht van Hylckien Foppes.


 


 


 


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0390r van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 19achterachter het huis van de verkoperkamer
 
koperSymen Fockes mr. huistimmerman350-00-00 GG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van Sybren Arjens
naastligger ten westenSymen Fockes mr. huistimmerman
naastligger ten noordenmede regerend burgemeester Sybe Sijes Hilma
verkopermede regerend burgemeester Sybe Sijes Hilma
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Simon Fockes, mr. huistimmerman koopt een kamer achter het huis van de verkoper. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. erven Sybren Arjens, ten W. de koper, ten N. de verkoper. Geen grondpacht. Gekocht van burgemeester Sybe Sijes Hilma voor 350 gg.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0398v van 15 jan 1699 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 19Grote Bredeplaats NZ [staat: Bredeplaats]huis
 
kopervaandrager Tjalling Pyters c.u.791-15-00 GG
huurderHans Jurjens c.u.koopmansbode
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende weduwe van Jurjen Groenewolt kapitein
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten westenSymen Fockes mr. huistimmerman
naastligger ten noordenSymen Fockes mr. huistimmerman
verkoperTrijntje Tjallings, weduwe van
verkoperwijlen Sybren Arjensmr. bakker


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-001Grote Bredeplaats 19huis
eigenaarTjalling Braaxma
gebruikerwed. Dirck Jacobs
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-001Grote Bredeplaats 19huis
eigenaarTjalling Pieters
gebruikerwed. Dirk Jacobs
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan7-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-001 Grote Bredeplaats 19huis
eigenaarwed. Dirk Jacobs
gebruikerwed. Dirk Jacobs
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-001 Grote Bredeplaats 19huis
eigenaarBauke Pyters n.u.
gebruikerBauke Pyters n.u.
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0034v van 12 apr 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 19Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] bij de blauwe trappenhuis en koekenbakkerij
 
koperSymon de Haes, gehuwd metstadswachtmeester606-00-00 GG
koperBiatrix Ages Agema
naastligger ten oostendoorgaande steeg, waarin het verkochte een vrij in- en uitgang heeft
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenFokke Symens
naastligger ten noordenFokke Symens
verkoperJan Popta, gehuwd metmr. koekbakker
verkoperStijntie Spiegel


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-001 Grote Bredeplaats 19huis
eigenaarJan Scheltes Popta
gebruikerJan Scheltes Popta
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


 


 


 


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0218v van 21 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 19achterGrote Bredeplaats NZ [staat: bij de blauwe trappen tussen de Bredeplaats en de Noorderhaven]kamer
 
koperSierk van der Ley, gehuwd metkoopman130-00-00 CG
koperLolkje Schrik
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van majoor de Haas
naastligger ten westenWillem Barents
naastligger ten noordenSierk van der Ley c.u.koopman
verkoperFocke Simonspan- en estrikbakker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Sierk v.d. Ley x Lolkje Schrik koopt een camer bij de Blauwe Trappen, tussen Bredeplaats en Noorderhaven, tussen zijn eigen huis en dat v.d. erven majoor de Haas. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. erven majoor de Haas, ten W. Willem Barends, ten N. de koper. Gekocht van pan- en estrikbakker Focke Symons voor 130 cg. Het geld moet betaald worden aan verkopers' vrouw Doetje Edsges als houderse v.d. reversaalbrief op deze camer.


 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0165v van 16 feb 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 19Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de Bredeplaats]huis nieuw geboud in 1756
 
koper door niaarAndries Cornelis, gehuwd metbeurtschipper1135-00-00 CG
koper door niaarNeeltje Minnes
geniaarde koperBeerent Westendorp, gehuwd metmr. bontwever
geniaarde koperLijsbeth Hendriks
huurderUilke Aukema c.u.70-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSara Groenewold
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat en Bredeplaats]
naastligger ten westenArent van Urk hofmeester
naastligger ten noordenSierk van der Ley
verkoperLijsbeth de Haas, gehuwd met
verkoperEvert Wiardamr. zilversmid
verkopermajoor Age de Haasexecuteur
verkoperBerber de Haas, gehuwd met
verkoperEkko Friesemankoopman
verkoperCatharina de Haas
Uilke Aukemamr. zilversmid
verkopervroedsman Albartus de Haasmr. bakker
verkoperLydia Roengers, weduwe van
verkoperwijlen Goverd de Haas, als voogdes van haar minderjarig kindprocureur fiscaal van Franekeradeel
Beatrix de Haas, erfgename van haar vader en van
ongehuwde jonge dochter Anna de Haas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Cornelis [Klein], beurtschipper x Neeltje Minnes koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Berent Westendorp, mr. bontwever, een deftig huis, in 1756 NIEUW GEBOUWD, bij de Blauwe Trappen, nz. Voorstraat. Ten O. Sara Groenewold, ten W. de hofmeester Arent van Urk, ten Z. de Bredeplaats, ten N. Sierk v.d. Ley. Met vrij in- en uitgang door een steeg ten O. Gekocht van erven wl. Lydia Rengers x wl. procureur-fiscaal van Franekeradeel Govert de Haas voor 1135 gg. Koper had al een gedeelte verkregen bij de boedelscheiding van wl. Govert de Haas en koopt nu de rest van Lijbeth de Haas x mr. zilversmid Evert Wiarda, majoor en executeur Age de Haas, Berber de Haas x Ekko Frieseman, Catharina de Haas x mr. zilversmid Uilke Aukema en mr. bakker en mede-vroedschap Albertus de Haas.


 


 


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0300v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 19Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]huis
 
koperBouwe Jetses Boomsma, gehuwd met1042-21-00 GG
koperAntje Douwes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten westenJan Repko
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten noordende kopers Bouwe Jetses Boomsma c.u.
vroedsman Jan Wax, geauthoriseerde redder
Jarig van der Ley, geauthoriseerde redders vankoopman
verkoperde boedel van Neeltje Minnes, weduwe van
verkoperwijlen Andries Cornelis Kleinschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Jetses Boomsma x Aaltje Douwes koopt huis nz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen, nagelaten door Neeltje Minnes. Ten O. een steeg met vrij in- en uitgang voor de koper, ten Z. de Grote Bredeplaats, ten W. schipper Jan Repko, ten N. de koper zelf. Gekocht van (mede-vroedschap Jan Wax en Jarig v.d. Ley, beiden in qlt. als redders van de boedel van) Neeltje Minnes wv schipper Andries Cornelis Klein voor 1042 gg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-001 Grote Bredeplaats 19B Boomsma wed4-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-019Grote Bredeplaats 19Bouwe Jetzes Boomsma... (GAH204); id. van wijk B-121; gebruiker is Tjalling Wiebrens wed., naaister, 1814. (GAH204); id. van wijk C-019; gebruikers J.D. Toussaint wed., Simon Tierens, ingenieur, Sijbrand Toussaint, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-019Grote Bredeplaats 19Johan Daniel Toussaint... no. 20, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 237:13:0, quit. no. 4, 1 jun 1789. (GAH1121); wed. gebruiker wijk C-019; medegebruikers Simon Tierens, ingenieur, Sijbrand Toussaint; eigenaar is B. Boomsma wed., 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-019Grote Bredeplaats 19B Boomsma wedJ D Toussaint wed
C-019Grote Bredeplaats 19Simon Tierens ingenieur
C-019Grote Bredeplaats 19Sybrand Toussaint


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 516Grote Bredeplaats 19erven Bouwe BoomsmaHarlingenhuis en erf (108 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-019Grote Bredeplaats 19Baukje Cornelis Lautenbach... dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1826, ovl 1879; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-019; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-019Grote Bredeplaats 19Hendrik Alberts Sluik... besteller in 1851, zv Albert S, en Albertje Jans Zwart; BS huw 1826, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-019; oud 42 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, beurtschipper, wijk C-019; VT1839; H.A.S. eigenaar ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-019BreedeplaatsHendrik Sluik42 jTerschellingm, protestant, gehuwd, beurtschipper
C-019BreedeplaatsBaukje Lautenbach38 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-019BreedeplaatsJacoba Zonsveld20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-019BreedeplaatsFemke Buisman7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 516C-019 (Grote Breedeplaats)Hendrik A. Sluikwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 516C-013 (Grote Breedeplaats)erven Hendrik A. Sluikwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 516Grote Bredeplaats 19 (C-013)Klaaske Brouwer (wed. Y. Bolman)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 19 Pieter Verschuurevisscher
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 19H.J.Juursmaleeraar h.b.s.


1931 - kentekenadresnaam
B-16780
Grote Bredeplaats 19Klaas Bos


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 19L. (Lammert) Veltman


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 19rijksmonument 20359


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7676Grote Bredeplaats 19
  terug