Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 8 8-015 8-015 C-189 C-183
aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 8Zeepaardsteeg ten oosten


 


 


 


 


 


 


 


1681 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 216 folio 324v van 7 dec 1681 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Noorderhaven 8
 
Trijntie Pieters, weduwe (1) van
wijlen Joannis Doeckesmr. blokmaker
Trijntie Pieters, gehuwd (2) met
Taecke Doeles
Sybren Kingma, geauthoriseerde curator ad actum divisionis overmr. ijzerkramer
de drie kinderen uit (1)
Dieucke Claesesgezworen uitdraagster
Dieucke Jansgezworen uitdraagster
inleiding bij de boedelinventarisatie[0324v] Warderinge ende respectievelycke inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeesteren Tieerdt Bouwens ende Lourens Jacobs Asperen als commissarien, geadsocieerdt met dr. Dominico Wringer secretaris, ten huyse van Trijntie Pieters weduwe wijlen Joannis Doeckes in leven burger en mr. blockmaecker alhier, doch sich nu wederom ad secunda vota begeven hebbende met Taecke Doeles, haer tegenwoordigh echte man in desen met den selven gesterckt, van alle sodanige goederen actien en crediten als gedachte Joannes Doeckes ende Trijntie Pieters eerstelyck ten echte hebben ingebracht voor stante matrimonio gepossideert ende bij haer Trijntie Pieters nae haer voorschreven mans overlijden tot dus lange pro indivisio beseten, omme daer uyt der kinderen vaderlycke goederen uyt te wijsen, ter instantie van Sybren Kingma, burger ende meester ijserkramer alhier, als geauthoriseerde curator ad hunc actum divisionis over de drie kinderen van gedachte Trijntie Pieters, hebbende [0325r] hebbende de selve oock den behoorlycken belofte, om alles wel ende getrouwelyck te sullen aengeven gepraesteert bij manuale stipulatie in handen van welgedachte commissaris Asperen, sijnde dese warderinge voor eerst gedaen door Dieucke Claeses ende Dieucke Jans, beide gesworen uytdraeghsteren deser stede, in welx doende eerstelyck tot de warderinge en vervolgens tot de beschrievinge geprocedeert is als volgt. Actum den 7e december 1681.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-015Noorderhaven 8huis
eigenaarTaecke Doeles
gebruikerDoeke Johannes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-015Noorderhaven 8huis
eigenaarDoeke Johannes
gebruikerFreerk Tietes cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-10-1720


 


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0098v van 26 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 8Noorderhaven ZZhuis
 
koperHaringh Jansen c.u.mr. kompasmaker444-00-00 GG
verpachter grondaan erfgenamen van Pyter Ackerslooth 1-00-00 CG
naastligger ten oostenZeepaardsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenTjeerd Sjoerds Sywerda
naastligger ten westenLuytien Pyters
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperTrijntie Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Take Doeles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaringh Jansen, mr. kompasmaker, koopt een huis zz. Noorderhaven. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. Tjeerd Sioerds Siverda, ten W. Luitje Pyters, ten N. die haven. Er is een uitlopend riool dat de koper met de eigenaar mede moet onderhouden. Gekocht van Trijntje Pyters wv Taeke Doeles, voor 444 gg.


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0111v van 11 mei 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 8Noorderhaven ZZhuis
 
koperJan Hendrix, gehuwd metkistmaker585-00-00 CG
koperHylckjen Jacobs Bonk
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Pyter Ackersloot 1-00-00 CG
naastligger ten oostenZeepaardsteeg [staat: doorgaand steegje]
naastligger ten zuidenTjeerd Syverda koopman
naastligger ten westenLuytien Pyters Roorda
naastligger ten noordenNoorderhaven
Arjen Teunis, curator
Jan Cornelis, curatoren over
verkoperHaringh Jansen, enkompasmaker
verkoperzijn dochter Trijntje Haringhs


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-015 Noorderhaven 8huis
eigenaarFeyke Jansen
gebruiker
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-015 Noorderhaven 8huis
eigenaarFeyke Jansen
gebruikerFeyke Jansen
opmerking1722 insolvent verklaart


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-015 Noorderhaven 8wed. Jan Hendriks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG
8-015 Noorderhaven 8Feyke Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-015 Noorderhaven 8huis
eigenaarwed. Jan Hendrix
gebruikerwed. Jan Hendrix
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
grondpacht aanerven Pyter Akkersloot
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
8-015 /2Noorderhaven 8huis
eigenaarFeyke Jansen
gebruikerFeyke Jansen
opmerking1722 insolvent verklaard en nog onvermogende


 


 


 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0196v van 4 feb 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 8Noorderhaven ZZ bij de Kettingbrughuis
 
koperJan Gerritsz Putter koopman581-07-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Stinstra 1-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Pot
naastligger ten zuidendr. Cornelius Sivarda
naastligger ten westenhuis gekocht door vroedsman Taeke Stefani
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/3Ymkjen Luitjens Roorda, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Lieuwe Huibertsturfdrager
verkoper van 1/3Leendert Luitjens Roordaoud mr. ijzersmid
verkoper van 1/9Hendrikjen Pyters Roorda, gehuwd met
verkoper van 1/9Hylke Bouwesschipper
verkoper van 1/9Luitjen Pyters Roordaoud mr. ijzersmid
verkoper van 1/9Aaltje Pyters Roorda, gehuwd met
verkoper van 1/9wijlen Claes Hansenvarend persoon
erflaterTrijntje Luitjens Roorda


 


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0047v van 26 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 8Noorderhaven ZZ bij Kettingsbrugsmeersmelterij en huis
 
koperSybren Nannings, gehuwd met700-00-00 CG
koperJantje Annes
verpachter grondds. Johannes Stinstra 1-00-00 CG
huurderFreerk Sybrens
naastligger ten oostenJan Hendriks Pot
naastligger ten zuidendr. Cornelis Siverda
naastligger ten westenLuitzen Pieters
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHeer Jan Gerrytsz PutterkoopmanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Nannings x Jantje Annes koopt huis en smeersmelterij bij de kettingbrug. Ten O. Jan Hendriks Pot, ten W. Luitjen Pieters, ten Z. dr. Cornelis Siverda, ten N. de straat en haven. Gekocht van Jan Pyter Gerrytszn. te Amsterdam.


 


 


 


 


 


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0300r van 20 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 8Noorderhaven ZZ dichtbij de Kettingsbrughuis
 
koperLijsbert Luitjes 440-05-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van dr. Johannes Stinstra 1-00-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van dr. Siverda
naastligger ten westenLuitje Pieters
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJan Dijkstra, mede erfgenaam van zijn moedermr. pruikmaker
erflaterwijlen Tjietske Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLijsbert Luitjes koopt huis zz. Noorderhaven, dichtbij de kettingbrug. Ten Z. de herberg 'de Valk' en erven dr. Siverda, ten N. de Noorderhaven, ten W. Luitje Pieters, ten O. een doorgaande steeg. Gekocht van erven haar moeder Tjietske Jans.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0352r van 30 aug 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 8Noorderhaven ZZ wijk C-196 bij de Kettingsbrughuis
 
koperAdam Hartog, gehuwd metjoods slager900-00-00 CG
koperBela Moses
verpachter grondde erfgenamen van Johannes Stinstra 1-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van dr. Siverda
naastligger ten westenLuitje Pieters
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperLijsbert Luitjes, gehuwd met
verkoperGerben Claasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdam Hartog, Joods slager x Bela Moses koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Luitje Pieters, ten Z. dr. Siverda en huis en herberg 'de Valk', ten N. de straat. Gekocht van Lijsbert Luitjes x Gerben Claasen. Is Pietje Gerbens (Posthuma) een dochter van Gerben Claasen?)


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-015 Noorderhaven 8Adam Hartog3-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-189Noorderhaven 8Adam Hartog Meyer... Beele Moses Goldsmits, slager; BS geb 1811, ovl 1817, ovl 1822, ovl 1823; eigenaar en gebruiker van wijk C-189, slager; medegebruiker Marcus Adam Meyer, 1814. (GAH204); A.H.M. en Bela Moses, Jooden, beide van HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-189Noorderhaven 8Marcus Adam Meyergebruiker van wijk C-189; eigenaar en gebruiker is Adam Hartog Meyer, slager, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-189Noorderhaven 8Adam Hartog Meyer Adam Hartog Meyer slager
C-189Noorderhaven 8Marcus Adam Meyer


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 125 van 21 sep 1821
adressoortbedraggebruik
C-189Noorderhaven 8koopaktefl. 500huis C-189
 
verkoperAdam Hartog Meyer
verkoperBela Moses
koperJan Jansen Faber
koperPietje Gerbens


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 498Noorderhaven 8Jan Janzen FaberHarlingengrofsmidhuis en erf (126 m²)


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-189Noorderhaven 8Jan Jansen Faber, overleden op 7 november 184066 jr, grofsmidsbaas, overleden Noorderhaven C 189, man van Pietje Gerbens Posthuma (erft vruchtgebruik), vader van Baukje Jans Faber. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-189Noorderhaven 8Baukje Jans Faber, overleden op 26 november 184332 jr (geboren 8/8/1811), overleden Noorderhaven C 189, ongehuwd, dochter van wijlen Jan Jansen Faber en Pietje Gerbens Posthuma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-189Noorderhaven 8Anne R Blijstra... en broodbakker in 1851, zv Reinder Annes B en Klaske ... ; BS ovl 1886; bev.reg. HRL 1851 wijk C-189, 16; oud 32 jaar, geb Blija en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk C-016; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 498C-189 (Noorderhaven )Rinse van Vlietwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 498C-183 (Noorderhaven)Benjamin Buiswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 498Noorderhaven 8 (C-183)Benjamin Buijswinkel


1918 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 8, HarlingenNoorderhaven 8D. Waltatimmerman, handel in brandstoffen


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 8 Auke H. Aukemawinkelier
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 8D.Waltatimmerman


1949 - kentekenadresnaam
B-35561
Noorderhaven 97Willem de Kater


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenP. Postma213H. in olieën, vetten en vloeib. brandst., vert. N.H.L. Mij.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 8beeldbepalend pand7 van 10
  terug