Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van William Boothstraat 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 23 2-181 2-210 D-064 D-062
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 25 2-181 2-210 D-064 D-062
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 27 2-181 2-210 D-064 D-062
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 125 2-181 2-210 D-064 D-062
Naastliggers vanWilliam Boothstraat 23
ten zuidenWilliam Boothstraat 25
ten westende William Boothstraat
ten noordenWilliam Boothstraat 21


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0093r van 5 mrt 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 23[staat: in de noordees]1/2 zoutkeet (de zuider helft)
 
koperTyaerdt Feyckes 0-00-00 GG
koperTrijn IJsbrandts
eigenaar van 1/2 (de noordelijke helft)Wybe Laesen
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij1-17-08 CG
floreenrente0-05-10 fl
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende [zout]keet van Reyner Fransen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWybe Laesen
verkoperPieter Syoerts Ens, gehuwd met
verkoperAnna Sytzes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTyaerdt Feyckes x Trijn IJsbrants kopen de zuiderhelft van een zoutkeet gebouwd door wl. Anne Sytzes, in de Noordees. Met eigendom en onderhoud van de halve steeg ten zuiden. Ten Z. Reyner Fransen [Tempelaar?], ten N. de eigenaar van de andere helft Wybe Laesen. Grondpacht 37 1/2 st aan de armen. Floreen 5 st 10 pn. Door wandel verkregen van Pieter Syoerts Ens x Anna Sytzes.


 


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0022v van 10 jul 1624 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 27Op de straat, daar de Minniste Keet staathuis met de eigendom van de halve steeg ten noorden tussen dit huis en de keet van burgermr. Saeff Hendricks; belast met 1/5 part van een floreen rente
 
koperdoctor Georgius Piphron, gehuwd met300-00-00 GG
koperMaycke Sickes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperReiner Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Georgius Piphron x Maycke Sickes kopen (op redemptie) een huis met de 1/2 steeg ten N. tussen dit huis en de keet van Saeff Hendricks gelegen, op de streek waar de Mennoniete keet staat. Gekocht van Reiner Jans voor 300 gg.


 


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0148r van 7 jul 1634 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 27[niet vermeld]huis
 
koperSicke Wybes, gehuwd met160-00-00 GG
koperAntke Louuerens
verpachter grondSytse Hilles 0-07-08 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenGeertie Pouuels
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPyter Harmens
verkoper q.q.Jan Bauckes


 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0232r van 17 okt 1646 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 27[niet vermeld]huis
 
koperBeernt Fockes c.u.glasmaker225-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-07-08 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenhet huis van Jan Thoenis
naastligger ten westenJarich Frieses
naastligger ten noordenhet huis van Pyter Harmens
verkoperSicke Wybes c.u.zoutzieder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernt Fockes, mr. glazenmaker, koopt een huis. Ten Z. Jan Thoenis met de openbare steeg ten zuiden die oostwaarts strekt tot aan het huis van Jarigh Frieses, ten N. Pyter Harmens. Gekocht van zoutzieder Sicke Wybes voor 225 gg.


 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0096v van 15 dec 1649 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 27[staat: achter de keet van Evout Jetses]huis
 
koperAnne Minnes c.u.244-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-07-08 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Tonis
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHarmen Pyters
naastliggerde keet van Evout Jetses
verkoperSaeck Rinses, weduwe van
verkoperwijlen Abbe Harings


 


 


 


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0214r van 18 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 27William Boothstraat OZ [staat: Keizersgracht]huis
 
koperJan Taedes mr. timmerman400-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: achterzoutsloot]
naastligger ten zuidenHendrick Ellerts c.u.mr. schoenmaker en trekschipper
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Keizersgracht]
naastligger ten noordende zoutkeet van Gerryt Gouckes
verkoperElisabeth Steensma, weduwe van
verkoperwijlen gedeputeerde staat van Friesland en burgemeester Ewout Jetses Steensma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Taedes, mr. timmerman, koopt een huis op de Keysersgracht. Ten O. de Achterzoutsloot, ten Z. het huis waarvan Hendrick Ellerts c.u. zojuist eigenaar van zijn geworden, ten W. de straat en diept, ten N. de zoutkeet van Gerryt Gouckes [Suringar]. Grondpacht 30 st. Gekocht van juffrouw Elisabeth Steensma wv Ewout Jetses Stiensma [Steensma], voor 400 gg.


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0197r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 27William Boothstraat OZ [staat: Keisersstraat]huis met een tuintje erachter
 
koperJan Andries, gehuwd metkoopman295-21-00 GG
koperAegtie Pieters
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenReyner Gijsberts Fontein koopman
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende zoutkeet van Gerrit Gouckes
verkoperJan Tadespel- en graanmolenaar


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-181William Boothstraat 23pakhuis
eigenaarTiaerd Tiaerdsen
gebruikerTiaerd Tiaerdsen
opmerkingledigh


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-181William Boothstraat 23pakhuis
eigenaarPieter Tiebbes
opmerkingstaet ledig
aansl. huurw. voldaan--


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0174v van 5 okt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenEelco Ignatius a Suringar


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0174v van 5 okt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenEelco Ignatius a Suringar


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0174v van 5 okt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 25William Boothstraat OZ [staat: Keizersstraat] bij de zoutketenhuis
 
koperCasparus Brinckman koopman161-10-08 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: sloot]
naastligger ten zuidenBroer Bauckes
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot en straat]
naastligger ten noordenEelco Ignatius a Suringar
verkoper q.q.de stad Harlingen, crediteuren van
verkoperwijlen Jan Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCasparus Brinckman koopman koopt een huis aan de zgn. Keisersstraet bij de zoutketen. Ten O. een sloot, ten Z. Broer Bauckes, ten W. de Zoutsloot, ten N. dr. Eelco Ignatius a Suringar. Groncpaht 30 st aan de Stad.


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-181 William Boothstraat 23huis
eigenaarPyter Tjebbes
gebruikerPyter Tjebbes
opmerkingledig


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0096r van 15 jul 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenzoutketen van de heer G. S. Suringar


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0096r van 15 jul 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenzoutketen van de heer G. S. Suringar


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0096r van 15 jul 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 25William Boothstraat OZ [staat: Keyzersstraat]huis, nieuw vertimmerd
 
koperCornelis Ekama, gehuwd metstadsschoolmeester959-09-00 CG
koperAntie Sjoerds Glastra
huurdermr. Ecama
naastligger ten oostenuitwatering naar het Scheffersplein [staat: de Zoutsloot]
naastligger ten zuidenBroer Baukes koopman
naastligger ten westenuitwatering naar de William Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenzoutketen van de heer G. S. Suringar
verkoperoud burgervaandrig Casparus Brinkman, gehuwd met
verkoperWilhelmyna Carberg


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-181 William Boothstraat 23huis
eigenaarwed. Pieter Tjebbes
gebruikerwed. Pieter Tjebbes
opmerkingledigh 15-00-00


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0096r van 15 jul 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-181 William Boothstraat 23huis
eigenaarwed. Pytter Tjebbes
gebruiker
opmerkingleedigh 15-00-00
opmerkingleedigh 40-00-00


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0096r van 15 jul 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0125v van 3 okt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 27William Boothstraat OZ [staat: Voorzoutsloot]huis
 
koperde kinderen van wijlen Hylke Dreyer, met als curatorzoutbrander412-00-00 GG
koper q.q.Tjibbe Dreyer zoutbrander
huurderRoelof Jans c.u.
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Voorzoutsloot]
naastligger ten zuidenTjibbe Dreyer
naastligger ten westenScheffersplein [staat: Achterzoutsloot]
naastligger ten noordende weduwe van mr. Ekama
verkoper q.q.Allard Scheltinga, administrator overkoopman
verkoperwijlen Broer Baukes


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0019r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenB. van der Ley


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0019r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenB. van der Ley


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0019r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 25William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot tussen Lammert Warnersbrug en Lombardspijp]huis
 
kopermeerjarige jongeman David Beernds touwslager315-00-00 GG
huurdermilitairen
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hylke Dreyer
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenB. van der Ley
verkoperDerk Ekamaschrijf- en rekenmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDavid Beernds, meerderjarige jongman en touwslager koopt huis c.a. op de Soutsloot tussen de Lambert Warners brug en Lombarts pijp, thans door militairen bewoond. Ten O. de Soutsloot, ten Z. Hylke Dreyer erven, ten W. de straat, ten N. B. van der Ley. Koper moet zich reguleren naar het contract tussen de de voormalige eigenaren en ds. E. Suriger, wegens de Keet in deese, opgericht de 21 july 1724. Gekocht van mede vroedschap Klaas Poort als lasthebber van zijn schoonbroeder schrijf- en rekenmeester Dirk Ekama, voor 315 gg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-210 William Boothstraat 23Doopsgezinde Gemeente0-00-00 CGwees en diaconiehuis (lotten)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 23Anth ter Deus/TerdeusOok: Terdeus; gebruiker van wijk D-064, keetknegt; eigenaar is Frans W. Leemkoel vd zoutkeet ''De Valk'', 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 23Frans Willems Leemkoel... van wijk A-186, gebruiker is Klaas Wiebes van Klaarbergen, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk D-064, zoutkeet ''de Valk'', gebruiker is Anth. ter deus, keetknegt, 1814. (GAH24); id. van wijk D-065 en wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 23Johan Willem Petreus... Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Aaltje Jans Finkeles, dienstmaagd, wonende te ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-064William Boothstraat 23Frans W Leemkoel zoutkeet de valk
D-064William Boothstraat 25 zoutkeet de valk
D-064William Boothstraat 27 zoutkeet de valk
D-064Zoutsloot 125 zoutkeet de valk
D-064William Boothstraat 23Anthonie ter Deus keetknegt
D-064William Boothstraat 25Anthonie ter Deus keetknegt
D-064William Boothstraat 27Anthonie ter Deus keetknegt
D-064Zoutsloot 125Anthonie ter Deus keetknegt
D-064William Boothstraat 23Oud Adres: Zoutsloot 125
D-064William Boothstraat 25
D-064William Boothstraat 27
D-064Zoutsloot 125


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 184 van 26 okt 1816
adressoortbedraggebruik
D-064William Boothstraat 23koopaktefl. 600huis bij de Lammert Wardersbrug D-064
 
verkoperGatske Jans Visser (gehuwd met Dirk Bakker)
Reyer Cornelissen de Boer (gehuwd met Margaretha Blauw)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 754William Boothstraat 25Doopsgezinde GemeenteHarlingenweeshuis (470 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 754William Boothstraat 27Doopsgezinde GemeenteHarlingenweeshuis (470 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 754Zoutsloot 125Doopsgezinde GemeenteHarlingenweeshuis (470 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 754William Boothstraat 23Doopsgezinde GemeenteHarlingenweeshuis (470 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 23Catharina Burkels... Schaafsma; BS huw 1820, ovl 1845, ovl 1858; oud 42 jaar, geb Beetgum en wonende te HRL. 1839, wijk D-064; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 23Jelle Spoelstra... bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 73; oud 46 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk D-064 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 23Soukje Zijphofoud 93 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL 1839; wijk D-064; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-064ZoutslootJelle G Spoelstra46 jKimswerdm, rooms katholiek, gehuwd, keetknegt
D-064ZoutslootJelle G Spoelstra46 jKimswerdm, rooms katholiek, gehuwd, keetknegt
D-064ZoutslootJelle G Spoelstra46 jKimswerdm, rooms katholiek, gehuwd, keetknegt
D-064ZoutslootJelle G Spoelstra46 jKimswerdm, rooms katholiek, gehuwd, keetknegt
D-064ZoutslootCatharina Burkels42 jBeetgumv, rooms katholiek, gehuwd
D-064ZoutslootCatharina Burkels42 jBeetgumv, rooms katholiek, gehuwd
D-064ZoutslootCatharina Burkels42 jBeetgumv, rooms katholiek, gehuwd
D-064ZoutslootCatharina Burkels42 jBeetgumv, rooms katholiek, gehuwd
D-064ZoutslootGerryt Spoelstra12 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootGerryt Spoelstra12 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootGerryt Spoelstra12 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootGerryt Spoelstra12 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootFranciscus Spoelstra25 wHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootFranciscus Spoelstra25 wHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootFranciscus Spoelstra25 wHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootFranciscus Spoelstra25 wHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootSjouwkje Spoelstra18 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootSjouwkje Spoelstra18 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootSjouwkje Spoelstra18 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootSjouwkje Spoelstra18 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootElskje Spoelstra16 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootElskje Spoelstra16 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootElskje Spoelstra16 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootElskje Spoelstra16 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootJeltie Spoelstra10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootJeltie Spoelstra10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootJeltie Spoelstra10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootJeltie Spoelstra10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootElisabeth Spoelstra4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootElisabeth Spoelstra4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootElisabeth Spoelstra4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootElisabeth Spoelstra4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootSjieuwke Sipkes [Soukje] Spoelstra [Zijphof]93 jWitmarsumv, rooms katholiek, weduwe
D-064ZoutslootSjieuwke Sipkes [Soukje] Spoelstra [Zijphof]93 jWitmarsumv, rooms katholiek, weduwe
D-064ZoutslootSjieuwke Sipkes [Soukje] Spoelstra [Zijphof]93 jWitmarsumv, rooms katholiek, weduwe
D-064ZoutslootSjieuwke Sipkes [Soukje] Spoelstra [Zijphof]93 jWitmarsumv, rooms katholiek, weduwe


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754D-062 Adriaan van der VlietHarlingenverandering van bestemming van een weeshuis tot een pakhuis ingerigt


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754D-062 Adriaan van der VlietHarlingenverandering van bestemming van een weeshuis tot een pakhuis ingerigt


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754D-062 Adriaan van der VlietHarlingenverandering van bestemming van een weeshuis tot een pakhuis ingerigt


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754D-062 Adriaan van der VlietHarlingenverandering van bestemming van een weeshuis tot een pakhuis ingerigt


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-064William Boothstraat 23Sjieuwke Sipkes Spoelstra, overleden op 7 juli 184093 jr, geboren Witmarsum, overleden Zoutsloot D 64, weduwe, moeder van Jelle, keetknecht, Sipke, wever en Elisabeth Gerrits Spoelstra (wed. Ype Harmens van der Tol), tolvrouw Koetille. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-064William Boothstraat 25Sjieuwke Sipkes Spoelstra, overleden op 7 juli 184093 jr, geboren Witmarsum, overleden Zoutsloot D 64, weduwe, moeder van Jelle, keetknecht, Sipke, wever en Elisabeth Gerrits Spoelstra (wed. Ype Harmens van der Tol), tolvrouw Koetille. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-064William Boothstraat 27Sjieuwke Sipkes Spoelstra, overleden op 7 juli 184093 jr, geboren Witmarsum, overleden Zoutsloot D 64, weduwe, moeder van Jelle, keetknecht, Sipke, wever en Elisabeth Gerrits Spoelstra (wed. Ype Harmens van der Tol), tolvrouw Koetille. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-064Zoutsloot 125Sjieuwke Sipkes Spoelstra, overleden op 7 juli 184093 jr, geboren Witmarsum, overleden Zoutsloot D 64, weduwe, moeder van Jelle, keetknecht, Sipke, wever en Elisabeth Gerrits Spoelstra (wed. Ype Harmens van der Tol), tolvrouw Koetille. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-064William Boothstraat 23Nicolaas Jans Tikkel, overleden op 2 november 18423 jr (geboren 1/8/1838), overleden bij de Lombard D 64, zoon van Jan Berends Tikkel, tichelaar en Helena Meyers van den Berg (wed. Jan Schabels), broer van minderjarige Clara Jans Tikkel, halfbroer van minderjarige Johannes Jans Schabels (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-064William Boothstraat 25Nicolaas Jans Tikkel, overleden op 2 november 18423 jr (geboren 1/8/1838), overleden bij de Lombard D 64, zoon van Jan Berends Tikkel, tichelaar en Helena Meyers van den Berg (wed. Jan Schabels), broer van minderjarige Clara Jans Tikkel, halfbroer van minderjarige Johannes Jans Schabels (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-064William Boothstraat 27Nicolaas Jans Tikkel, overleden op 2 november 18423 jr (geboren 1/8/1838), overleden bij de Lombard D 64, zoon van Jan Berends Tikkel, tichelaar en Helena Meyers van den Berg (wed. Jan Schabels), broer van minderjarige Clara Jans Tikkel, halfbroer van minderjarige Johannes Jans Schabels (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-064Zoutsloot 125Nicolaas Jans Tikkel, overleden op 2 november 18423 jr (geboren 1/8/1838), overleden bij de Lombard D 64, zoon van Jan Berends Tikkel, tichelaar en Helena Meyers van den Berg (wed. Jan Schabels), broer van minderjarige Clara Jans Tikkel, halfbroer van minderjarige Johannes Jans Schabels (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1845 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754D-062 Afgescheiden christelijke GemeenteHarlingenvan buiten en van binnen geheel ingericht tot kerk en tot woningen


1845 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754D-062 Afgescheiden christelijke GemeenteHarlingenvan buiten en van binnen geheel ingericht tot kerk en tot woningen


1845 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754D-062 Afgescheiden christelijke GemeenteHarlingenvan buiten en van binnen geheel ingericht tot kerk en tot woningen


1845 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754D-062 Afgescheiden christelijke GemeenteHarlingenvan buiten en van binnen geheel ingericht tot kerk en tot woningen


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4795Zoutsloot 125 (D-062)fa. Sjoerd Hannemabergplaats


1943 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 125, HarlingenZoutsloot 125A. Schreurkolenhandel, turf


1946 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 125, HarlingenZoutsloot 125A. Schreur & zonenkolenhandel, turf enz.


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 125, HarlingenZoutsloot 125A. Schreur & zonenkolenhandel, turf enz.


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 125, HarlingenZoutsloot 125A. Schreur & zonenkolenhandel, turf enz.


1955 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 125, HarlingenZoutsloot 125A. Schreur & zonenkolenhandel, huisbrandolie, bene-gas


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
William Boothstraat 23beeldbepalend pand9 van 10ca. 1920
William Boothstraat 25beeldbepalend pand9 van 10ca. 1920
Sectie A nr. 7086William Boothstraat 27gemeentelijk monument13 van 20 1955
  terug