Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 20 8-102 8-108 E-112 E-112
aangrenzende stegensteeg
Kleine Bredeplaats 20Tabakspijpmakerssteeg ten zuiden


 


 


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0059v van 5 mrt 1625 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 20Jan Johannissteeg, strekkende zuidwaarts tot aan de straat daarachterhuis, lege plaats en loods
 
koperHidtie Annes, weduwe van307-00-00 GG
koperwijlen Anske Alles
naastligger ten oostenhuis en plaats van Griet Ewerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenIdts Sibolts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperNeeltie Buve, weduwe van
verkoperwijlen Taecke Feckes


 


 


 


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0030r van 17 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 20Kleine Bredeplaats WZ [staat: op de Plaets] tot aan de Vijver [staat: Vijverstraat]huis en het huis er recht achter
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten zuidenvoor tot achter Melis Heyns
naastligger ten westenVijver [staat: Viverstraat]
naastligger ten noordenaan de voorkant Piter Janssen
naastligger ten noordenaan de achterkant Fonger Buwes
verkoperde erfgenamen van wijlen Grietje Beerns


1648 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kleine Bredeplaats 20, HarlingenKleine Bredeplaats 20Tjepkes, Ipe;Pieters, JetskeAfbeelding van een vat met een huismerk en de initialen 'I.T.' & 'I.P.'In de boedelinventaris van de overleden Jetske Sybouts, weduwe van Sibren Martens (beschreven 29 december 1682), wordt dit pand als hun eigendom genoemd, op de bredeplaets, alwaer de butterton in de gevel staet.


 


 


 


 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0165v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 20Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]huis bestaande uit 2 gebouwen met een plaatsje ertussen en een eigen steeg ten z
 
koperSibout Andries, gehuwd metwijdschipper2200-00-00 GG
koperYfk Tymens
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuideneigen steeg naar de Vijverstraat
naastligger ten zuidende weduwe van Huibert Sent
naastligger ten westenHarmannus Sapiedes conrector
naastligger ten westenlege plaats
naastligger ten noordenStoffel Clasens
verkoperJetske Pyters, weduwe vanSneek
verkoperwijlen Ype Tiepkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibout Andries, wydschipper x Yfk Tymens koopt een huis dat gebouwd is in 1648, wz. Bredeplaats, bestaande uit een voor- en achtergebouw, met een plaats er tussen en een eigen steeg ten Z., zo lang als deze beide huizen strekken. Geen grondpacht. Ten O. de straat, ten W. de conrector Harmannus Sapaeides en een ledige plaets, ten Z. wd. Huibert Sents, ten N. Stoffel Clasen. Gekocht van Jetske Pyters wv Ipe Tjepkes te Sneek voor 2200 gg.


 


 


1682 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 215 folio 189r van 29 dec 1682 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Kleine Bredeplaats 20
 
overledeneJetske Sibouts, weduwe (1) van
wijlen Sibren Martens
Jan Pieters Oldaens, geauthoriseerde curator over
Sybout Sybrens kind uit (1)
Marten Sybrens kind uit (1)
Hessel Sybrens kind uit (1)
overledeneJetske Sibouts, gehuwd (2) met
Pieter Pieters Graudakoopman
Grietie Harmensgezworen waardeerster
Dieucke Jansgezworen waardeerster
inleiding bij de boedelinventarisatie[0189r] Warderinge ende Inventarisatie gedaen ten overstaen van de Praesiderende Burgemeesteren Tjeerd Bouwens ende Lourens Jacobs Asperen als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer Secretaris, ten huise van Jetske Sibou[t]s weduw van w: Sibren Martens, van alle sodanige goederen, uyt- en inschulden aldaer ten huise bevonden, ten versoecke van Jan Pieters Oldaens als geauthoriseerde curator over de twe segge drie voorkinderen, met namen Sybout, Marten, ende Hessel Sybrens bij haer overleden wijlen man Sibren Martens voornoemt in echt getogen, in dier qualiteit requirant, ende de selve Jetske Sybouts sich ad secunda vota begeven hebbende met de koopman Pieter Pieters Grauda in desen met de selven gesterckt, in dier qualiteit requirerende, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij de requirerende, de waerderinge door Grietie Harmens en Dieucke Jans beide gesworen wardeersters, die ook den belofte daertoe staende, hebben gepraesteert in handen van de mede commissaris Asperen, waerop dan tot de warderinge geprocedeert is, als volght. Actum den 29 december 1682.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-102Kleine Bredeplaats 20huis
eigenaarWillem Berents
eigenaarWybe Grauda
gebruikerWybe Grauda
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-102Kleine Bredeplaats 20huis
eigenaarWybe Grauda
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-102 Kleine Bredeplaats 20huis
eigenaarMarten Syberens
gebruikerMarten Syberens
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-102 Kleine Bredeplaats 20huis
eigenaarMarten Sybrens
gebruikerMarten Sybrens c.s.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-102 Kleine Bredeplaats 20Wijke en Attje Martens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-102 Kleine Bredeplaats 20huis
eigenaarerv. Wijke Martens
eigenaarerv. Attie Martens
gebruiker
opmerkingledig


 


 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0259r van 7 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 20Kleine Bredeplaats WZhuis
 
koper door niaarburgemeester Sjoerd Bosscha, gehuwd metkoopman661-07-00 GG
koper door niaarSipkje Tjalles Fopma
geniaarde koperBeert Brouwer
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenPoppe Salomons Builart
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenburgemeester Bosscha
naastligger ten noordenburgemeester Bosscha
ds. Ritsco Ripema, curator
Joost Zeeman, curatoren over
verkoper van 1/3Trijntje Jarigs
verkoper van 1/3Jeltje Dirks, weduwe van
wijlen Jarig Sybouts Ademaassistent wachtmeester
verkoper van 1/3Sybren Jarigs, erfgenamen ex testamentair vanijzersmidWorkum
wijlen Jarig Sybouts Adema


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0260v van 7 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 20achterVijver en de Bredeplaats achter het groot huis van Beert Brouwerhuis
 
koperburgemeester Sjoerd Bosscha koopman220-00-00 GG
huurderHendrik Arjens c.s.36-00-00 CG
naastligger ten oosten[geniaarde koper] Beert Brouwer
naastligger ten zuidenPoppe Builart
naastligger ten westenLieuwe de Bruin
naastligger ten noordenburgemeester Sjoerd Bosscha
ds. Ritsco Ripema, curator
Joost Zeeman, curatoren over
verkoper van 1/3Trijntje Jarigs
verkoper van 1/3Jeltje Dirks, weduwe van
wijlen Jarig Sybouts Ademaassistent wachtmeester
verkoper van 1/3Sybren Jarigs, erfgenamen ex testamentair vanijzersmidWorkum
erflaterwijlen Jarig Sybouts Adema


 


 


 


 


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0323v van 19 apr 1807 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 20achterVijver OZ [staat: Vijverstraat wijk E-106 achter de Kleine Bredeplaats]huis
 
koperMelchior Schraage, gehuwd metmr. varkenslagerBolsward
koperMaria Josepha Joosten
huurderJacobus Beuker
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenBauke Thomas
naastligger ten westenJan Schiere
naastligger ten noordende weduwe van Persijn
verkoperGrietje Bosscha, weduwe van
verkoperwijlen Michiel Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMelchior Schraage x Maria Josepha Joosten kopen (b) een huis bij de Vijverstraat, wijk E-106. Ten O. perceel (a), ten Z. Bauke Thomas, ten W. Jan Schiere, ten N. wd. Poppe Persijn. Gekocht van Grietje Bosscha wv Michiel Nauta.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0323v van 19 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 20Kleine Bredeplaats WZ wijk E-112huis
 
koperMelchior Schraage, gehuwd met1065-03-00 CG
koperMaria Josepha Joosten Bolsward
huurderLourens Nak mr. varkenslager
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenBauke Thomas
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordende weduwe van Poppe Perzijn
verkoperGrietje Bosscha, weduwe van
verkoperwijlen Michiel Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMelchior Schraage x Maria Josepha Joosten kopen (a) een huis wz. Kleine Bredeplaats, wijk E-112. Ten O. die straat, ten Z. Bauke Thomas, ten W. perceel (b), ten N. wd. Poppe Persijn. Gekocht van Grietje Bosscha wv Michiel Nauta.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-108 Kleine Bredeplaats 20M Schrage4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-112Kleine Bredeplaats 20Geertje Abrahams Brouwer... Abrahams; geb 1788 ... , ovl 1 sep 1814 HRL, huwt met Marten Heeres van Dijk op 20 mei 1810 HRL, ovl wijk E-112; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814, ovl 1830; Extract uit het Reg. der ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-112Kleine Bredeplaats 20Melchior Schrage... ovl 1878, ovl 1882, VT1839; eigenaar en gebruiker van wijk E-106, agterhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-112, boendermaker, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb Kalkwijk en wonende te HRL. 1839, orgelmaker, wijk E-112; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-112Kleine Bredeplaats 20M Schrage M Schrage boendermaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1221Kleine Bredeplaats 20wed. Johannes Hendriks JoostenLeeuwardenkoopvrouwhuis en erf (119 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1221aKleine Bredeplaats 20wed. Johannes Hendriks JoostenLeeuwardenkoopvrouwhuis en erf (49 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1221wed Johannes Hendrikus JoostenLeeuwardende gevel veel vernieuwd (stond eerst: schrage)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-112Kleine Bredeplaats 20Gerardus Schragegeb 1810 HRL, ovl 26 aug 1840 HRL, ongehuwd, koopman, zv Melchior S, en Maria Josepha Joosten; BS ovl 1840; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-112; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-112Kleine Bredeplaats 20Maria Josepha Joostengeb 1776 Bronsum, ovl 8 jan 1842 HRL, huwt met Melchior Schrage, dv Jacobus J, en Johanna Cornelia Hanraats; BS ovl 1842; oud 64 jaar, geb Bronzum, Lb, en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-112; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-112Kleine Bredeplaats 20G Schrage stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-112VijverstraatMelchior Schrage67 jKalkwijk in Groningerlandm, rooms katholiek, gehuwd, orgelmaker
E-112VijverstraatMaria Joseph Joosten64 jBronzem Limburgv, rooms katholiek, gehuwd, winkeliersche
E-112VijverstraatGerhardus Schrage29 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-112VijverstraatJoha. Catharina Schrage22 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-112Kleine Bredeplaats 20Gerardus Melchior Schrage, overleden op 26 augustus 184030 jr, koopman, overleden Kleine Bredeplaats E 112, ongehuwd, zoon van Melchior Schrage, orgelmaker en Maria Josefa Joosten, broer van Jacobus, koopman, Johannes, schoenmaker, Hermanus, winkelier, Susanna (vrouw van Martinus Hovenier, franekertrekschipper) en minderjarige Johanna Melchiors Schrage. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-112Kleine Bredeplaats 20Melchior Sjoerds Schoonhoff, overleden op 15 april 18478 mnd, overleden Kleine Bredeplaats E 112, zoon van Sjoerd Schoonhoff, timmerman en Johanna-Catarina Schrage, koopvrouw, broer van minderjarige Hermanus-Gerhardus Sjoerds Schoonhoff. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-112Kleine Bredeplaats 20Melchior Schrage, overleden op 22 november 184876 jr, geboren Sappemeer 24/7/1772, overleden Kleine Bredeplaats E 112, wednr., vader van Hermanus, kleermaker, Jacobus, koopman, Johannes, schoenmaker, Susanna (vrouw van Martinus Hovenier, schipper) en Johanna Melchiors Schrage (vrouw van Sjoerd Schoonhoff, koopman). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-112Kleine Bredeplaats 20Rinske Halma... H, en Grietje Reins; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1835, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-112, 113, 130, supp wijk G-437; Douwe Jans en R.P.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1221E-112 (Kleine Breedeplaats)Sjoerd Schoonhoffwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3596E-112 (Kleine Breedeplaats)Hermanus Gerardus Schoonhoffwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3596Kleine Bredeplaats 20 (E-112)Lodewijk J. Kruithofwoonhuis


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 20, HarlingenKleine Bredeplaats 20L.J. Kruithofdameskleding


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 20, HarlingenKleine Bredeplaats 20L.J. Kruithofketelpakken, jassen, broeken voor werklieden


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kl. Breedeplaats 20 Lodewijk J. Kruithofmanufacturier
vorige grondslagf. 1800
huidige grondslagf. 2500


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 20L.J. Kruithof159In manufacturen, heeren- en kinderconfectie


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 20L.J. Kruithof159In manufacturen, heeren- en kinderconfectie


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Breedeplaats 20L.J. Kruithof159Manufact., heeren- en kinderconf.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Breedeplaats 20L.J. Kruithof159Manufact., heeren- en kinderconf.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Breedeplaats 20L.J. Kruithof159Manufact., heeren- en kinderconf.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Breedeplaats 20L.J. Kruithof159Manufact., heeren- en kinderconf.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 20wed.Kruidhofmanufacturierster
Kleine Breedeplaats 20aG.A.Nijdamkommies r.d.b.


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 20Oud Harlingen Magazine 1994Aannemer Joh. Postma, daarvoor: fam. L.J. Kruithof, J. Dijk, Schoonhof


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Bredeplaats 20J.S. (Johannes) Postma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 20rijksmonument 20482


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 20Oud Harlingen Magazine 1994Energiewinkel
  terug