Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Heiligeweg 8 (niet bekend) (niet bekend) G-052 G-050
aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 8naamloze steeg ten oosten
Heiligeweg 8Pietermolentjessteeg ten westen


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0245r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ [staat: recht achter de Grauwe Kat bij de twee bruggen]huis
 
koperPetrus Heronimus Sibersma apotheker1061-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van Anne Hessels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Moellen straat]
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperPyter Hendrickx de Roy


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0248r van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ 8/10 [staat hoek Pytter Molentjesteeg]huis waarin 2 kamers
 
koper provisioneelN. N. 410-00-00 GG
naastligger ten oostenJan Arends kuiper
naastligger ten zuidenTaecke Jacobs scheepstimmerman
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoperGerbrich Tiommes voor haar kinderen, gehuwd met
verkoperJacob Pytters


 


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0156r van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ [staat: hoek Pieter Molentjesteeg]woning
 
koperRienck Ruirds 350-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
huurderN. N. 20-00-00 GG
naastligger ten oostenhet tweede perceel (woning) in deze akte
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoperJacob Jochums
verkoperJochum Ruirds


 


 


1684 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 218 folio 36r van 25 mrt 1684 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Heiligeweg 8
 
overledeneRienck Ruyrdts vrijer
oud burgemeester Jan Symens Bijlaen, geauthoriseerde curator over
Ruyrdt Jochums omtrent 23e jaar, en over
Judith Jochums omtrent 21e jaar
aangeverBeytske Jacobs, weduwe van
wijlen Jochum Ruyrdts
Cornelis Jansen te Amsterdam, zoon van
Jan Ruyrdts broeder van de overledene
Nanneke Joannis te Sappemeer, dochter van
wijlen Joannis Ruyrdts
inleiding bij de boedelinventarisatie[000036r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de burgemeesteren Lourens Jacobs Asperen ende Tjeerdt Bouwens als commissarien geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Rienck Ruyrdts, burger ende old vrijer binnen Harlingen, ten versoeke van d'old burgemeester Jan Symens Bijlaen als geauthoriseerde curator over Ruyrdt ende Judith Jochums respectievelijk old ontrent 23e ende 21e jaer, beyde kinderen van Beytske Jacobs bij wijlen Jochum Ruyrdts in echte getogen, sampt Cornelis Jansen wonachtig tot Amsterdam sijnde sijn broeder Jan Ruyrdts soon, ende Nanneke Joannis wonachtig tot Sapmeer sijnde een dochter van wijlen Joannis Ruyrdts, sijnde de aengevinge gedaen bij voorschreven Beytske Jacobs desen sterfhuyse meest gefrequenteert hebbende, welke den behoorlycke belofte onder manuale stipulatie in handen van de heer burgemeester Lourens Jacobs Asperen als commissaris belooft heeft om alle goederen getrouwelijk aen te geven, waer op dan tot de beschrijvinge is geprocedeert als volgt. Achtum den 25e marty 1684.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0089v van 15 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ [staat: hoek Pieter Molentjesteeg]woning
 
oud burgemeester Jan Symons Bylaen, curator over de kinderen vanlakenkoper62-00-00 CG
koperde kinderen van Beytske Jacobs, gehuwd met
koperRintie de Vos mr. kleermaker
koperkinderen zijn van Jochum Ruyrdts, mede erfgenamen van
wijlen Rienck Ruyrdts
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenJan Aerns mr. kuiper
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentiesteeg]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoperNanneke Joannes, gehuwd met
verkoperArjen Andries, tevens mede erfgename vanchirurgijnSappemeer
erflaterwijlen Rienck Ruyrdtskoordwerker


 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0071v van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 8Both Apothekerstraat OZ [staat: hoek Pietermolentjesteeg]1/4 twee separate woningen
 
koperJan Fransen gortmaker55-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
huurderMarten Clases c.s.
naastligger ten oostenBeitske Jacobs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: diept en straat]
verkoperCornelis Jansen de WitgorterAmsterdam


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0066r van 28 apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]3/8 huis
 
koperJan Fransen 120-05-08 GG
eigenaar van 3/8Ruierdt Jochums
eigenaar van 2/8Jan Fransen
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderSybe Reins c.u. e.a.32-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van Antie
naastligger ten zuidenburgemeester Jacob Auckes metselaar
naastligger ten westenZierk Nauta
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJudith Jochums, gehuwd met
verkoperSybe Reinstrekveerschipper op Leeuwarden


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0067r van 28 apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ [staat: Pieter Molentiesteeg op de hoek]3/8 huis
 
koperRuirdt Jochums 25-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
huurder westzijdeJilt Metzelaer 15-00-00 GG
huurder oostzijdeHendrik bokkenverkoper9-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Reintien Romkes
naastligger ten zuidenJacob turfdrager
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperJudith Jochums, gehuwd met
verkoperSybe Reinstrekveerschipper op Leeuwarden


 


 


 


 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0202v van 8 mrt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ 8/10 [staat: op de hoek van de Pyter Molentiesteeg]twee huizen aan elkaar
 
koper door niaarFrans Pieters zoon van de verkoper150-00-00 CG
geniaarde koperPhilippus Bosdistillateur
huurderCornelis mr. bontwever
naastligger ten oostenVaandrig Abraham Rosen
naastligger ten zuidenOckien Alberts
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pyter Molentiesteeg]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperPieter Fransenoud mr. gortmaker


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0261v van 22 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ [staat: op de oosthoek van de Pieter Molentiesteeg]2 huizen en een weefwinkel
 
koper door niaarBote Gerbens, gehuwd metschuitschipper300-00-00 CG
koper door niaarMincke Jans
geniaarde koperCornelis Gabes, gehuwd metmr. metselaar
geniaarde koperTrijntie Jans
naastligger ten oostenburgervaandrig Abraham Roosen mr. reidmaker
naastligger ten zuidenPhilippus Bos
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentiesteeg]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: diept]
verkoperburgervaandrig Abraham Roosenmr. reidmaker


 


 


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0323r van 16 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ [staat: oosthoek Pieter Molentiesteeg]huis
 
koperCornelis Gabbes, gehuwd metmr. metselaar300-00-00 CG
koperTrijntie Jans
naastligger ten oostenCornelis Gabbes mr. metselaar
naastligger ten oostenTrijntie Jans
naastligger ten noordenCornelis Gabbes mr. metselaar
naastligger ten noordenTrijntie Jans
naastligger ten zuidenPhilippus Bos
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentiesteeg]
koperMinke Jans, gehuwd met
Bothe Gerbensschuitvoerder


 


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0023v van 17 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ [staat: Pietermolentjessteeg OZ op de hoek]huis en woning naast en aan elkaar
 
koperGerrit Jacobs, gehuwd metmr. sleefmaker390-00-00 GG
koperMaertje Hendriks Bredenbrugh
naastligger ten oostenvroedsman Abraham Roosen
naastligger ten zuidenFilippus Bos
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperCornelis Gabbesmr. metselaar


 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0065r van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ hoek Both Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjessteeg]huis met een woning ernaast
 
koperHuige Gerryts, gehuwd metkoopman325-07-00 GG
koperSybrigje Pyttersz
reversaalhouderA. Rosen
huurderYttje Beernds
naastligger ten oostenA. Rosen
naastligger ten zuidenPhilippus Bos
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjessteeg]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoperGerryt Jacobs, gehuwd metmr. sleefmaker
verkoperMaartje Hendriks Breedenbrug
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHuige Gerryts x Sybrigje Pytters koopt een huis met een woning terzijden, bij en aan elkaar, op de hoek van de zogenaamde Pyter Molentje steeg. Ten O. wd. burgemeester Rosen, ten W. die steeg, ten Z. Philippus Bos, ten N. de straat en diept. Gekocht van mr. sleefmaker Gerryt Jacobs x Maartje Hendriks Breidenburg?.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0040v van 27 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ [staat: op de hoek van de zogenaamde Pytermoolentjessteeg OZ]huis met woning terzijde
 
koperFolkert de Haas, gesterkt met zijn vader400-00-00 CG
koperJacobus de Haas
koperJeltie de Haas ongehuwde jongedogter
huurderJacob Heerts schipper op Bolsward
huurderJan Himils
naastligger ten oostenGerryt Offringa
naastligger ten zuidenJan Poulus c.s.
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pytermoolentjes steeg]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoperJan Hesselsstalman


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0193r van 11 dec 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ [staat: bij de Twee Bruggen op de Turfhaven]huis
 
koperEvert Jakles de Hoop, gehuwd met1200-00-00 CG
koperGeertje Johannes Fijlstra
huurderwijlen Pieter van der Brugh
naastligger ten oostenwijlen Pieter Kievit
naastligger ten zuidenwijlen burgervaandrig Alb. Noordga
naastligger ten westenJan Paulus
naastligger ten westenFolkert de Haas
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoperGerrit Offringa, gehuwd metmr. bakker
verkoperLupkjen Bouwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Jakles de Hoop x Geertje Johannes Fijlstra kopen een huis omtrent de twee bruggen op de Turfhaven. Ten O. Pieter Kievit c.u., ten Z. de wv burger-vaandrig Albert Noordga, ten W. Jan Paulus en Folkert de Haas, ten N. straat en diept. Geen grondpacht. Gekocht van mr. bakker Gerryt Offringa x Lupkjen Douwes, voor 1200 CG.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0164r van 31 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ bij de twee bruggen [staat: Turfhaven]huis
 
koperTjepke de Hoop koopman 650-00-00 GG
huurder benedenTheunis Norbruis c.u.50-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Jansen
naastligger ten zuidende weduwe van A. Noordga
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: vrije steeg]
naastligger ten westenJan Poulus c.s.
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
Johannes Frank, curator overkoopman
verkoperEvert Jakles de Hoop, gehuwd met
verkoperGeertje Johannes


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0214v van 12 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 8Heiligeweg ZZ bij de twee bruggen [staat: Turfhaven]huis
 
koperFokke Martens, gehuwd met449-21-00 GG
Geeske Pieters
huurderTheunis Noberhuis mr. koperslager
naastligger ten oostenPieter Jans
naastligger ten zuidende erfgenamen van de weduwe van A. Noordga
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoper q.q.burgemeester J. van Slooten, curator
verkoper q.q.burgemeester S. S. Hoornstra, curator
verkoper q.q.J. P. Boomsma, curatoren overkoopman
verkoperT. de Hoop
verkoper q.q.burgemeester J. van Slooten, boedelredder
verkoper q.q.burgemeester J. P. Hoornstra, boedelredder
verkoper q.q.J. P. Boomsma, boedelredders vankoopman
verkoperJ. de Hoop
Seerpje Everts
verkoper q.q.burgemeester J. van Slooten, gelastigde
verkoper q.q.burgemeester J. P. Hoornstra, gelastigde
verkoper q.q.J. P. Boomsma, gelastigden vankoopman
verkoperAnke HeinemanWarns


 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-052Heiligeweg 8Folkert Jakobus de Haas... blikslager, 1814 (GAH204); id. van wijk G-051, smederij, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-052, slotemaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-142, agterhuis, 1814. (GAH204); F. d. H. ende Roelofje ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-052Heiligeweg 8Folkert de Haas Folkert de Haas slotemaker


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-052Heiligeweg 8Jacob Idzes de Boer, overleden op 3 november 1827wednr. NN, man van Geertje Sybrens (Heilige Weg G 51/52, erft deelvruchtgebruik, geen kinderen), vader van Hyltje Jacobs de Boer, te Pingjum (vader van minderjarige Jacob, Pieter, Trijntje en Jetze Hyltjes de Boer) (uit1e huwelijk), testamentair erfgenamen zijn zoon en kleinkinderen (elk 1/2). Saldo fl. 7.690,51. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1584Heiligeweg 8wed. Jacob Idzes de BoerHarlingenhuis en erf (168 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1584G-051 (Heilige weg)Jacob Nontjeswoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
G-052Heiligeweg 8Jacob Jacobs Nontjes... Bouma op 13 nov 1836 Franeker, bakker en wonende te HRL. 1836, voerman in 1851, Rooms Katholiek, ovl wijk G-052, zv Jacobus N, en Catharina Jelles(= Trijntje Jilles ??); BS ovl 1866; BS Franeker huw 1836, bev.reg. HRL ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3637G-050 (Gedempte Heiligeweg)Johannes G. Stootmanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3637Heiligeweg 8 (G-050)Johannes Stootmanwoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Heiligeweg 8J.H. Stootmanjongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
verver


1915 - schoolgeldadresnaam
Heiligeweg 8Henricus Stootman


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 8 Henricus Stootmanverver
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700
Heiligeweg 8 Hendricus Attema Hzn.zoutkeetsknecht
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 8H.Stootmanverver


1929 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 8, HarlingenHeiligeweg 8H.J. Stootman


1930 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 8, HarlingenHeiligeweg 8H.J. Stootmanschilder, behanger, glaszetter


1933 - kentekenadresnaam
B-19625
Heiligeweg 8Fokke van der Mei


1933 - kentekenadresnaam
B-19648
Heiligeweg 8T.H. Jonker


1940 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 8, HarlingenHeiligeweg 8H.J. Stootmanschilder, behanger, glaszetter


1950 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 8, HarlingenHeiligeweg 8S. Bourgonjeschildersbedrijf


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.G. Bourgonje314Schilder


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 8, HarlingenHeiligeweg 8G. Bourgonjeschildersbedrijf


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 8G. (Gerhard) Bourgonje
  terug