Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 27 4-134 4-129 G-096 G-100
 


1674 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 197r van 8 mei 1674 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Hofstraat 27
 
overledeneBelitie IJsbrands Codde, weduwe van
wijlen Isaeck Codde
aangeverRemrichien Isaecks Codde major annis
dr. Barnhardus Swaluwe, gelastigde van
Jan Isbrands Codde, curator over
Symon Isaecks Codde
inleiding bij de boedelinventarisatie[0197r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterfhuise van wijlen Belitie IJsbrands Codde weduwe van wijlen de capitein Isaeck Codde in leven binnen deser stede wonachtich, van alle sodanige goederen, actien ende crediten als bij den selven metter doodt ontruymt ende naegelaten sijn, ten overstaen van de heren burgemeesteren Edo Reins Wynia ende Hendrick Coenraads Ludinga als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, op 't versoeck van Remrichien Isaecks Codde voor haer selfs als major annis sijnde, ende doctor Barnhardus Swaluwe als last hebbende van Jan Isbrands Codde die curator is over Symon Isaecks Codde, soo te samen erfgenamen van de overledene voornoemt, sijnde de aengevinge geschiet door Remrichien [Rembrighje] Codde voornoemt, die om sulx getrouwelijck te sullen doen de boel ede heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris Edo Reins Wynia, waerop tot de beschrijvinge is geprocedeert soo volgt, binnen Harlingen, de 8e may 1674.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0031r van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 27Hofstraat NZwoning
 
koperClaes Pytters 105-07-00 GG
verpachter grondburgerhopman Seerp Lammerts Swerms 2-00-00 CG
bewonerHans Jansen
naastligger ten oostenhuis Bruinebeert
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenburgerhopman Seerp Lammerts Swerms
naastligger ten noordende hof van het huis Rome
verkoperHans Jansen


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0303r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 27Hofstraat NZwoning
 
koperJurcke Gerkes, gehuwd metgleibakker135-00-00 CG
koperJancke Joris
verpachter grondde erven van Seerp Lammerts Swerms 2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd Bruyebeert
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende erven van Seerp Lammerts Swerms
naastligger ten noordende hof van het huis genaamd Roma
verkoperAeltje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Claes Pytersrogmeter


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0332r van 9 okt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 27Hofstraat NZwoning
 
koperPytter Arjens, gehuwd met130-00-00 CG
koperGeeske Jans
verpachter grondde weduwe en erven van wijlen burgerhopman Swerms 2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Bruine Beert
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenweduwe en erven van burgerhopman Seerp Lammerts
naastligger ten noordende tuin van het huis genaamd Romen
verkoperJurke Gerkes, gehuwd met
verkoperJancke Joris


 


 


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0087r van 8 dec 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 27Hofstraat NZwoning
 
koperTjalling Pieckes 145-10-00 CG
verpachter grondoud burgemeester Jacob Velthuis 2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis de Bruine Beerd
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenHessel Pieckes
naastligger ten noordende hof van het huis Romen
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1662) Tjalling Pieckes koopt een woning in de Hofstraat. Ten O. het huis 'de Bruine Baert', ten Z. de Hofstraat, ten W. Hessel Pieckes, ten N. de hof van 'Romen'. Gekocht van de Diaconen v.d. Ware Geref. Kerk., voor 145 cg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-134Hofstraat 27
eigenaarFrans Andries
gebruikerFrans Andries
opmerkingpauper


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-134Hofstraat 27huis
eigenaarFrans Andries
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0216v van 14 jan 1725 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 27Hofstraat NZhuis
 
koper door niaarWybren Hessels, gehuwd met110-00-00 CG
koper door niaarAntje Arends
verpachter grondvan der Wolt kapitein2-00-00 CG
geniaarde koperHeere Adams, gehuwd met
geniaarde koperGeertie Pyters
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisJan Gadses
naastligger ten oostenhet huis genaamd Bruyne Beerdt
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenWaling Jans Kievyt
naastligger ten noordende tuin van het huis genaamd Romen
verkoperFettie Gadtzes, gehuwd met
verkoperDoede Dircx
verkoperFettie Gadtzes voor haar voorkinderen, weduwe van
verkoperwijlen 1 e man Tjalling Piekes


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-134 Hofstraat 27huis
eigenaarFrans Andries
gebruikerFrans Andries
opmerkingpauper


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0380r van 14 jan 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 27Hofstraat NZwoning
 
koperJacob Alberts, gehuwd metvarend persoon199-00-00 CG
koperTrijntje Miechiels
verpachter grondvan der Woldt kapitein2-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis genaamd Bruin Beert
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Waling Jansen Kievyt
naastligger ten noordende tuin van het huis genaamd Romen
verkoperWybren Hessels, gehuwd metturfdrager
verkoperAntje Arents
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1662) Jacob Alberts, varend persoon x Trijntie Michiels koopt een woning in de Hofstraat. Ten O. het huis 'de Bruine Baert', ten Z. de Hofstraat, ten W. wd. Waling Jansen Kievyt, ten N. de hof van Roma. Gekocht van Wybren Hessels, turfdrager x Antje Arents, voor 199 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-134 Hofstraat 27huis
eigenaarAnthony Vink
gebruikerAnthony Vink
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-134 Hofstraat 27Anthony Vink, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-134 Hofstraat 27huis
eigenaarAnthoni Vink
gebruikerAnthoni Vink
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG


 


 


 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0007av van 22 sep 1776 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 27Hofstraat NZhuis
 
koperMarten Hendriks, gehuwd mettegelbakker430-00-00 CG
Saakje Geerts
verpachter grondhet huis de Fontein van Johannes Schrader commies 2-00-00 CG
huurderjonge dochter Sytske Wetsens
naastligger ten oostenJan Paulus
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenHylke Sybes
naastligger ten noordende hof van Roma
verkoperMichiel Jacobs, gehuwd metbeurtschipper op Amsterdam
Jantie Jans
verkoperGosling Everts, gehuwd metmr. metselaar
Stijntie Jacobs


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0149v van 18 okt 1778 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 27Hofstraat NZhuis
 
koperJan Feikes, gehuwd metscheepstimmerman450-00-00 CG
koperHagien Rutgers
verpachter grondhet huis de Fontein van Johannes Schrader 2-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Poulus
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenHylke Sybes
naastligger ten noordenherberg Roma
verkoperMarten Hendriks, gehuwd mettegelbakker
verkoperSaakjen Geerts


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-129 Hofstraat 27M Vink0-00-00 CGwoning


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-096Hofstraat 27Harmen Schuur... Kerk HRL 1794, BS geb 1811, huw 1816, huw 1820, huw 1835, ovl 1843, ovl 1848, ovl 1859; eigenaar van wijk G-096; gebruikers Jan Wiebes Meelman, metzelknegt, en Rienk Botes wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-096Hofstraat 27Jan Wiebes Meelman... M, en Jetske Teunis Reitsma; huw Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1812, ovl 1819, ovl 1835; gebruiker van wijk G-096, metzelknegt; medegebruiker Rienk Botes wed, gealimenteerd; eigenaar is Harmen Schuur, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-096Hofstraat 27Rients Botesgeb 1741 ... , ovl 9 apr 1811 HRL, wonende te in de Hofstraat; BS ovl 1811; wed. R.B. gebruiker van wijk G-096, gealimenteert; medegebruiker Jan Wiebes Meelman, metzelknegt; eigenaar is Harmen Schuur, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-096Hofstraat 27Harmen Schuur Jan Wiebes Meelman metzelknegt
G-096Hofstraat 27Rienk Botes wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1662Hofstraat 27Beerend Helmers en mede E.Harlingentimmermanhuis en erf (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-096Hofstraat 27Johanna Bisschop... 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk G-096; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-096HofstraatJohanna Bisschop69 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe, winkeliersche


1847 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 49 van 23 okt 1847
adressoortbedraggebruik
G-096Hofstraat 27koopaktefl. 370huis in de Hofstraat, G-096
 
verkoperMaria Schuur (wv Jurjen Vink)
koperHendrik Hendriks Faber


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-096Hofstraat 27Christina Elizabeth Coeze... ovl 30 mei 1867 HRL, 1e huwt met Broer Klazes Plantinga, 2e huwt met Gerhardus Acronius, (gk), ovl wijk G-096, N.H., dv Jacob C, en Anna Catharina Juliana Stein; BS ovl 1842; 1867 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1853 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-096Hofstraat 27Lolkje Hendriks Faber, overleden op 14 april 1853geboren 17/11/1846, dochter van Hendrik Hendriks Faber, gleibakker (Hofstraat G 96) en Tjitske Fokkes Palsma, zuster van minderjarige Jacoba en Grietje Hendriks Faber. (volgens sterfregister 16/4) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1853 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-096Hofstraat 27Wytske Baukes Visser, overleden op 1 augustus 1853geboren 13/2/1853, dochter van Bauke Harmens Visser, matroos (Hofstraat G 96) en Douwtje Douwes de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1853 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-096Hofstraat 27Grietje Hendriks Faber, overleden op 5 september 1853geboren 26/6/1852, dochter van Hendrik H. Faber, plateelbakker (Hofstraat G 96) en Tjitske Fokkes Palstra, zuster van minderjarige Jacoba Hendriks Faber. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1662G-095 (Hofstraat)Meinte H. Tigchelaarwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4116*G-100 (Hofstraat)Hendrik H. Faberwoonhuis
Sectie A nr. 4116*G-101 (Hofstraat)Hendrik H. Faberwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4863Hofstraat 27 (G-100)St. Luciagesticht (te Rotterdam)woonhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9252Hofstraat 27gemeentelijk monument17 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9252Hofstraat 27
  terug