Harlingen, quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)

Belastingen heffen en betalen is niets nieuws. Het bestuur van een land, provincie of stad moest toch op de een of andere manier aan geld komen om haar werk te kunnen doen. Zoals nu op bijv. benzine, alcohol en rookwaren accijns wordt geheven, werd dat vroeger op de toenmalige luxe-artikelen gedaan. Soms ook was er acute geldnood, bijvoorbeeld als er een oorlog werd gevoerd, en dan werd er een nieuwe belasting bedacht.

Zo werd in 1606, ten tijde van de Verenigde Nederlanden, "alomme binnen de Geunieerde Provintien, de Quartieren, Steden, Casteelen, Forten ende platte Landen, onder der selver ghehoorsaamheydt wesende, het Haertsteden- ofte Schoorsteen-geldt, tot onderstant van de Oorloge" [...] "onfangen ende geheven". In de loop der eeuwen is op een dergelijke manier ook belasting geheven op o.a. zout, trouwen en begraven, het malen van o.a. graan (het "gemaal"), huishuur (reëelkohieren), en op het hebben van dienstboden, wagens, paarden, ramen enz.

Rond 1748 ziet de burgerij door de bomen het bos niet meer en er breken rellen uit, gericht tegen de belastingpachters: het Pachtersoproer. De belastingpachters werden er sterk van verdacht nogal wat in eigen zakken te steken. Er wordt besloten om iets anders te proberen: één belasting waarin alles verwerkt is; de personele quotisatie. In 1749 wordt de belasting op die manier geheven en gaat men iedere woning langs om vast te leggen hoeveel personen van boven en onder de 12 jaar er wonen, wat het beroep van de hoofdbewoner is, en het belangrijkste: wat het inkomen van die hoofdbewoner is. Volgens een vastgestelde schaal wordt de belasting geïnd. Het vastleggen van de gegevens gebeurde in de zogenoemde quotisatie-kohieren.

Het volk is tegen de verwachtingen in met deze belasting zo mogelijk nog ontevredener dan met de vroegere belastingen, en in 1750 is de quotisatie dan ook alweer afgeschaft.

In de lijst staat "kw" voor kwartier, de wijk waar men woonachtig was. De stad was in deze tijd verdeeld in 8 kwartieren en de zgn. "Buytenbuirt" (hier kwartier 0).
In de kolom "beroep" staat nooit "burgemeester" of "vroedsman" omdat dat geen beroepen waren.
In de kolom "omschrijving" komt vaak "cu." voor, dat betekent "cum uxore", met echtgeno(o)t(e).
In de kolom "aanslag" staat het bedrag van de quotisatie vermeld in caroliguldens-stuivers-penningen. Een caroligulden (£) was 20 stuivers en een stuiver was 16 penningen.
In de kolommen "volw." en "kind." staan het aantal personen van boven resp. onder de 12 jaar.
De kolom "fol." staat voor folio, de pagina waarop in het originele boek de betreffende inschrijving is gedaan.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-11-30 12:46:33.nihil    Vanaf 6 gulden  12 gulden  18 gulden  24 gulden  30 gulden  60 gulden  90 gulden  120 guldenvoorn patr familienaam kw beroep omschrijving aanslag verhoging volw kind folio
wed. Janke Gerbens 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 1 1
wed. Tjeerdtje Pieters 1 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 1
Dirk Harmens 1 matroos gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 3 2
Coene Visscher 1 soldaet £ -- £ 0 0 0 3
wed. Tettje Douwes 1 genietende alimentatie £ -- £ 0 1 0 3
wed. Hendrik Annes 1 gealimenteerd £ -- £ 0 4 3 4
Lysbeth Boskhak 1 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 4
Pieter Laeses 1 wort gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 3 4
Willem Simons 1 alimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 2 4
Auke Hylkes 1 alimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 5
wed. Bartel Gerrits 1 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 5
Hylkjen Fongers 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 5
Oeds Lolkes 1 pauper, gealimenteerd cu. £ -- £ 0 4 0 5
Poulus Jansen 1 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 5
Taeke Sikkes 1 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 5
wed. Douwe Beernts 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 6
Hendrik Alberts 1 wever gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 7
Yde Keyser 1 soldaet gealimenteerd £ -- £ 0 5 3 7
Hendrik Tijssen 1 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 1 8
Wybren Ulbes 1 pauper, gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 8
vroedsman Hillema 1 tot Franequer aangegeeven £ -- £ 0 0 0 9
Claas Fontein 1 woont tot Ried £ -- £ 0 0 0 9
Abe Minnes 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 10
wed. Rinske Gerryts 1 arbeydster notoir arm £ -- £ 0 1 0 10
Gryttje Willems 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 12
Jacob Dirks 1 wort gealimenteerd cu. £ -- £ 0 5 3 12
wed. Jan Claeses 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 12
Sikke Jansen 1 wort gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 1 12
Claas Gerbens 1 wever gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 13
wed. Pieter Thomas 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 13
wed. Ruurd Jans 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 13
wed. Sybren Pytters 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 13
Dieuke Martens 1 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 14
Fedde Lieuwes 1 weever gealimenteerd cu. £ -- £ 0 0 0 14
Feyke Hendriks 1 zie Jacob Hendriks £ -- £ 0 0 0 14
Gerrit Dirks 1 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 4 14
wed. Grytje Jans 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 14
Jelger Elias 1 worden gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 14
Ruird Hessels 1 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 1 14
wed. Geertje Uilkes 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 15
Freerk Lolkes 1 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 16
wed. Geertje Tjallings 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 16
wed. Gerben Jetses 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 1 16
Jocchum Cornelis 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 16
Claas Pieters 1 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 16
wed. Minke Ritskes 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 16
Antje Jelles 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 18
Douwe Alberts 1 wort gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 18
wed. Hinke Taekes 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 18
wed. Janneke Jelles 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 18
wed. Ytske Wybrens 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 18
Trijntje Wybrens 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 18
Jan Oenes 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 2 20
Andries Jansen 2 matroos gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 3 21
wed. Beytske Willems 2 wort gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 21
wed. Grytje Gerbens 2 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 21
wed. Jan Matroosje 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 3 21
Jan Fokkes 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 21
wed. Willem Willems 2 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 21
wed. Feyke Fransen 2 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 22
wed. Jan Johannes 2 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 22
Jan Baentjer 2 timmermansknegt en gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 5 23
Jentje Dirks 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 4 0 24
wed. Pieter Sleef 2 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 24
Tuimelaer 2 sergiant £ -- £ 0 0 0 25
wed. Jurre Jans 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 25
wed. Haytse Claeses 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 25
Quintje Jans 2 bestaet seer geringh en wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 25
Rimmert Rommerts 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 25
wed. Antje Allerts 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 26
Baernt Sjoerds 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 2 26
Jan Sjoerds 2 alimenteerd cu. £ -- £ 0 2 3 26
Rinske Symons 2 gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 26
Gyke Simons 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 27
Jetske Jans 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 27
Jan Lammerts 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 28
wed. Marten Hessels 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 28
Pieter Jansen 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 5 28
Minne Hendriks 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 29
wed. Gerrit Jacobs 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 30
wed. Wybe Wybes 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 31
Hinke Mosch 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 32
wed. Jan Hendriks 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 3 32
Janke Cornelus 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 32
Theunis Ziegers 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 32
wed. Cornelis Sipkes 2 gealimenteert £ -- £ 0 2 0 33
Trijntje Boontes 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 33
wed. Sytske Ruurds 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 34
wed. Claaske Alles 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 36
wed. Styntje Jacobs 2 gealimenteerd door goede vrinden £ -- £ 0 1 0 36
Tjalling Geerts 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 36
Aeghjen Claeses 2 meyd van Broer Baukes £ -- £ 0 0 0 37
Sjoerd van der Hout 2 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 37
Hendrik Jansen 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 1 39
Lieuwe Dirks 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 5 2 40
Claas Pytters 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 41
Swerus Ruirds 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 1 41
Albert Jansen 3 soldaet £ -- £ 0 0 0 42
Klaeske 3 dienstmaegd (bij) weduwe Menalda geringh £ -- £ 0 1 0 42
Pytter Plas 3 soldaet £ -- £ 0 0 0 42
wed. Tjietske Robijns 3 gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 42
wed. Trijntje Fransen 3 gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 42
wed. Willem Jansen 3 gealimenteerd £ -- £ 0 1 1 42
Piebe Jacobs 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 43
wed. Hendrik Lieuwes 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 44
wed. Jan Beernts 3 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 44
Pytter Jansen 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 44
Claas Lodewijks 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 5 1 45
Wessel 3 soldaet £ -- £ 0 0 0 45
Wybe Harmens 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 1 45
Christiaan Anthoni 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 2 46
Evert Hendriks 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 46
wed. Jan Beernts 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 2 46
wed. Leentje Tijssen 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 46
Mattheus van Gerven 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 0 46
Rients Hendriks 3 weever gealimenteerd cu. £ -- £ 0 4 1 46
wed. Folkert Jans 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 3 47
Hendrik Warners 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 1 47
wed. Jacob Gerrits 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 47
wed. Gerryt Beernts 3 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 48
wed. Gerryt Hendriks 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 48
wed. Jan Beernts 3 winkeltje, klein gealimenteerd £ -- £ 0 2 1 48
wed. Jolte Jelles 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 3 48
wed. Roelof Tijssens 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 49
wed. Tjerk Rutgers 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 49
Joris Baernts 3 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 1 50
wed. Jan Gerbens 3 wort gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 51
wed. Lodewijk Gerrits 3 arbeydster gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 51
wed. Gooitjen Jans 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 52
wed. Hendrikjen Daniëls 3 gealimenteerd £ -- £ 0 3 1 52
Jan Wouters 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 52
wed. Marten Beernts 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 52
Theunis Jansen 3 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 52
wed. Trijntje Roukes 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 2 52
Beernt Harmens 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 3 53
Boote Okkes 3 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 53
Cobus Fransen 3 weever gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 4 53
Cornelis Cornelis 3 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 53
wed. Pieter Hendriks 3 gealimenteerd £ -- £ 0 3 1 53
Ettie Willems 4 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 57
Hendrik Kamphuys 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 4 57
Harmen Hendriks 4 soldaet gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 58
wed. burgemeester Schrik 4 is overleden £ -- £ 0 0 0 59
Geert Ruyter 4 soldaet onder Leewe £ -- £ 0 0 0 59
Grytje Cornelis 4 gealimenteert £ -- £ 0 2 1 59
wed. Frans Adriaens 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 1 61
Coenraad Fredenburgh 4 soldaet onder Leewe £ -- £ 0 0 0 61
wed. Willem Prins 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 4 1 62
wed. Baukjen Lammerts 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 63
Jan Huser 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 63
wed. Hendrik Claeses 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 65
Theodorus Gerrits 4 tamboer onder Leewe £ -- £ 0 0 0 66
Johannes Lodewijks 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 1 67
wed. Antje Tijssen 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 68
wed. Hendrik Jansen 4 bestaet gemeen £ -- £ 0 3 0 68
Ype Meynderts 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 68
Yttje Beerns 4 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 68
wed. Cornelis Mensis 4 gealimenteert £ -- £ 0 2 0 68
wed. Zytje Douwes 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 6 3 68
Claes Jansen 4 sjouwer gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 0 70
wed. Pybe Monses 4 arbeydster geringh wert gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 70
wed. Hiltje Keimpes 4 gealimentteerdt £ -- £ 0 1 0 71
Hubert 4 luitenant £ -- £ 0 0 0 73
Ruird Rintjes 4 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 3 73
van der Fuik 4 faendrik nihil nic £ -- £ 0 0 0 74
Bente Beernts 4 weever gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 1 75
Yve Heeres 4 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 75
Goytjen Geerts 4 gealimenteerd £ -- £ 0 2 2 75
Jacob Claesen 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 5 75
wed. Claas Harmens 4 gealimenteerd £ -- £ 0 3 3 75
Hillebrandi 4 faendrik £ -- £ 0 0 0 76
Obmeyer 4 captein luitenant £ -- £ 0 0 0 76
Heere Martens 4 baentjersknegt gealimenteerd £ -- £ 0 0 0 76
Hendrik Jansen 4 weever gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 78
Jan Jansen 4 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 4 78
Albert Joekkes 5 turfdraeger gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 4 80
Jan Lammerts 5 doghters, gealimenteerdt met turf £ -- £ 0 2 0 80
wed. Drogenham 5 baekenmeester gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 81
Grytje Claeses 5 en man, gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 81
wed. Jildert Sipkes 5 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 81
de heer Engelbert 5 luitenant onder Leeve £ -- £ 0 0 0 83
wed. erven Kleyn 5 nihil £ -- £ 0 0 0 83
wed. Baernt Hendriks 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 84
Beernt Jansen 5 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 3 84
wed. Jan Uilkes 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 84
Lijsbert Pytters 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 84
Wuist 5 chergiant onder Lewe £ -- £ 0 0 0 85
wed. Albert Gerrits 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 86
Hans Uilkes 5 matroos gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 5 0 86
Grytje Jans 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 87
Jan Jetses 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 87
Hylke Harmens 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 4 88
Sieuke Jacobs 5 zie Jan Hansen £ -- £ 0 0 0 88
Gerritje Sierks 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 89
wed. Hiltje Jans 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 90
Jocchum Meyes 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 6 0 90
wed. Lijsbert Lolles 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 90
Marten Jansen 5 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 1 90
Minne Cornelis 5 gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 90
wed. Hendrik Gerbens 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 4 91
Pytter Huberts 5 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 91
Antje Reydsma 5 zie Jacobus Steevens £ -- £ 0 0 0 92
Hessel Jacobs 5 gealimenteerd met turf cu. £ -- £ 0 3 0 92
Ymke Dirks 5 matroos gealimenteerd met turf cu. £ -- £ 0 5 2 92
Jacob Jansen 5 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 92
Jan Roelofs 5 wever gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 0 92
Willem Boneta 5 gealimenteerd met turf cu. £ -- £ 0 4 2 92
wed. Fokke Martens 5 zie Reynder Jansen £ -- £ 0 0 0 93
wed. Dieuke Uilkes 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 94
Femme Hansen 5 arbeyder gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 4 94
Jan Reffkes 5 soldaat, de man gealimenteerdt met turf cu. £ -- £ 0 3 0 94
Jan Jacobs 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 1 95
Trocks 5 chergiant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 96
wed. Marten Jansen 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 96
Aeghjen Sybes 5 gealimenteert £ -- £ 0 2 0 97
Freerk Jans 5 pannebakkersknegt gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 4 97
Lucas Bos 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 4 97
Pieter Cornelis 5 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 97
Gennip 5 faendrik onder Leewe £ -- £ 0 0 0 98
wed. Sytske Claeses 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 98
secretaris Braam 6 secretaris zie Barradeel £ -- £ 0 0 0 102
Rengers 6 majoor onder Leewe £ -- £ 0 0 0 102
Gerardus Luppus 6 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 102
Coenders 6 cap(tn) onder Leewe £ -- £ 0 0 0 103
wed. Sytse Harkes 6 gealimenteert £ -- £ 0 2 2 103
Harmen Dirks 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 106
Dirk Tyttes 6 gealimenteert cu. £ -- £ 0 2 1 107
Harmen Sipkes 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 107
Hendrik Melcherts 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 1 107
wed. Jacob Ripperts 6 gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 107
Matthijs Waller 6 rustmeester onder Leewe £ -- £ 0 0 0 107
wed. Melle Douwes 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 107
Pytter Frits 6 soldaat onder Leewe £ -- £ 0 0 0 107
Antje Jakles 6 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 108
Aeffke Foekes 6 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 109
Hessel Jansen 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 109
Jan Theunis 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 110
wed. Jetske Hansen 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 1 110
Maertjen Alefs 6 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 110
wed. Feyte Arjens 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 111
wed. Heere Dirks 6 zie Jan Heeres £ -- £ 0 0 0 111
wed. Mayke Wybes 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 111
Mindel Mindels 6 militaire chergiant onder Leeve £ -- £ 0 0 0 111
wed. Aart Hessels 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 112
Mathijs Hagelberg 6 tamboer onder B. Leewe £ -- £ 0 0 0 112
wed. Trijntje Jans 6 gealimenteerd £ -- £ 0 2 2 112
Albert Willems 6 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 1 113
wed. Janneke Jacobs 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 113
wed. Tjietske Willems 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 113
Barent Wolf 7 soldaet onder Leewe £ -- £ 0 0 0 118
Christiaen Claeses 7 nihil vermits door militairen wort bewoont £ -- £ 0 0 0 118
Beernt Adams 7 sjouwer gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 119
wed. Hendrik Beernts 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 119
Jan Eyberts 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 119
wed. Sytske Cornelis 7 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 119
wed. Andrys Wytses 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 4 120
Sjobma 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 121
wed. Eeke Eeverts 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 122
Gerrit Douwes 7 gleybakkersknegt gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 122
wed. Jetske Rinses 7 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 122
Cornelis Tjerks 7 pannebakkersknegt gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 4 122
wed. Lijsbert Hansen 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 3 122
wed. Rinske Claases 7 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 122
wed. Tytte Jansen 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 1 122
Claes Claesen 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 0 123
Martje Joosten 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 123
wed. Jan Sikkes 7 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 124
wed. Obbe Finkelbosch 7 gealimenteerd £ -- £ 0 4 1 124
wed. Cromhausen 7 wort gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 125
wed. Ollema 7 renteniersche zie Daniël Tausain £ -- £ 0 1 0 125
wed. Lolkjen Ages 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 126
wed. Meyndert Monses 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 4 0 126
Hempel 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 127
Ossebroek 7 luitenant cavallerye Van Eck £ -- £ 0 0 0 127
Rosinge 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 127
Bisschop 7 faendrik onder Lewe £ -- £ 0 0 0 129
Charloo 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 129
Clant 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 129
wed. Grytje Beerns 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 129
Jan Pispot 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 129
Albert Jansen 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 1 130
Hans Wopkes 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 1 130
wed. Hendrik Beernts 7 arbeydster gering, gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 130
dr. Smith 7 onder 't regiment Leewe £ -- £ 0 0 0 131
wed. Evert Jurjens 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 5 131
Casper Hansen 7 weeversknegt gealimenteerdt £ -- £ 0 1 1 131
Wyger Swerms 8 zie Jan de Reus £ -- £ 0 0 0 134
wed. Reinouke Obbes 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 1 136
wed. Reinskjen Sipkes 8 gealimenteerd £ -- £ 0 2 4 136
Dirk Klaesen 8 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 137
Eelke Bernhardus 8 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 4 137
wed. Folkert Saekes 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 137
wed. Lijsbert Joosten 8 gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 137
Livius Prigge 8 zie Midlum £ -- £ 0 0 0 139
wed. Dirk Jansen 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 140
wed. Neeltje Tyttes 8 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 140
wed. Sybrigjen Jans 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 140
wed. Uilke Pytters 8 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 141
wed. Antje Wygers 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 143
Jan Jansen Keyser 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 1 143
Douwe Jansen 8 matroos gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 2 144
Claas Gerrits 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 144
Keun 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 146
vrouw Dirk Jansens 8 gealimenteerd £ -- £ 0 2 2 147
Oorbel 8 cherjant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 148
de Wilde 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 148
Aeltje Wytses 8 zie Andle Bonnes £ -- £ 0 0 0 148
wed. Antje Pieters 8 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 148
Johannes Jacobs 8 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 5 148
wed. Johanna Alberts 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 3 148
Wiltens 8 sergiant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 150
Bottigius 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 152
Fledderius 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 152
Geersma 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 152
Poulus 8 faandrik onder Leewe £ -- £ 0 0 0 152
Jan Fopkes Swart 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 153
Sybren Joghums 8 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 3 153
Jan Claesen 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 5 3 154
Hessel Jacobs 0 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 6 0 155
wed. Hans Reynders 1 nayster suinigh £ 006-12-0 £ 1 1 0 1
wed. Carst Pieters 1 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 1
Weltje Wopkes 1 vistehuisbringster £ 006-12-0 £ 1 1 0 1
wed. Gerrit Douwes 1 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 2
Janneke Johannes 1 arbeydster bejaerde vrijster £ 006-12-0 £ 1 1 0 2
wed. Sybe Aukes 1 visafdraegster £ 006-12-0 £ 1 1 0 3
Dieuke Pieters 1 nayster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 5
Ymkjen Pieters 1 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 6
Yttje Sikkes 1 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 6
Sjoerdtje Saekles 1 arbeydster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 6
Yetske Cornelis 1 vlegster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 7
wed. Douwe Wybes 1 viswijff £ 006-12-0 £ 1 3 1 8
Janneke Jans 1 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 8
wed. Jouke Johannes 1 gering bestaan £ 006-12-0 £ 1 1 0 8
wed. Sjoerd Joukes 1 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 8
Geertje Jacobs 1 winkeltje, gering sober £ 006-12-0 £ 1 1 0 10
vrouw Pier Beernts 1 pauper £ 006-12-0 £ 1 1 0 10
wed. Saetske Hansen 1 arbeydster £ 006-12-0 £ 0 1 0 10
wed. Aeltje Wybes 1 arbeydster £ 006-12-0 £ 1 1 0 11
wed. Trijntje Jentjes 1 arbeydster £ 006-12-0 £ 0 1 0 11
wed. Tjeerd Claeses 1 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 1 12
wed. Pyttje Warners 1 wed. Jan Theunis, geringh £ 006-12-0 £ 1 2 0 13
Hendrina Hendriks 1 nayster £ 006-12-0 £ 1 1 0 14
Lijsbeth Claeses 1 spinster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 14
Tjeerdtje Ritskes 1 nayster £ 006-12-0 £ 1 1 0 14
Grytje Hendriks 1 spoelster pauper £ 006-12-0 £ 1 1 0 16
Ybeltje Jans 1 waster seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 16
wed. Trijntje Dirks 1 pauper £ 006-12-0 £ 1 1 0 18
wed. Gerrit Christiaans 2 groenteverkoopster £ 006-12-0 £ 1 1 0 23
wed. Pier Andries 2 soober bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 23
wed. Gerben Lolles 2 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 24
wed. Engeltje Doedes 2 nayster seer sober £ 006-12-0 £ 1 2 0 26
wed. Gorrit Dirks 2 waschter oud, geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 27
wed. Claas Wopkes 2 spoelster gering £ 006-12-0 £ 1 2 0 27
vrouw Pieter Arents 2 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 28
Johantje Sjoerds 2 nayster gering bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 29
wed. Claas Jansen 2 spoelster wint niets £ 006-12-0 £ 1 1 0 29
wed. Aeltje Jelles 2 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 30
Maertje Theunis 2 spoelster £ 006-12-0 £ 1 1 0 30
Antje Heeres 2 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 31
wed. Dirk Gerrits 2 nayster seer geringh £ 006-12-0 £ 1 2 0 31
wed. Evert Sybrens 2 bestaet seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 31
Sytske Jans 2 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 31
Sybrigjen Hessels 2 keetmaegdt £ 006-12-0 £ 1 1 0 37
Antje 3 dienstmaegd in de keet £ 006-12-0 £ 1 1 0 38
Janke Huberts 3 ondermaegd seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 38
wed. Jilt Baukes 3 turfmeetster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 39
Antje Gerrits 3 spoelster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 40
wed. Jacob Christiaans 3 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 42
Rink Sybrens 3 ondermaegd in keet Heer Fontein geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 42
Fredrik Jans 3 soldaet vrouw winkeltje £ 006-12-0 £ 1 1 0 43
Wypk Gerkes 3 ondermeyd in keet £ 006-12-0 £ 1 1 0 43
Dieuke Aukes 3 winkeltje, klein en Romke Aukes £ 006-12-0 £ 1 2 0 44
wed. Trijntje Dirks 3 spoelster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 50
wed. Hans Jansen 3 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 51
wed. Liefke Jacobs 3 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 51
Grietje Daniëls 3 arbeydster reedelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 52
wed. Saepe Theunis 3 spoelster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 52
Antje Mooy 3 geringe oude vrouw £ 006-12-0 £ 1 1 0 55
wed. Taeke Yntes 4 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 57
Trijntje Pytters 4 breydster seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 58
Trijntje Alberts 4 nayster seer sober £ 006-12-0 £ 1 1 0 59
Trijntje Douwes 4 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 59
wed. Antje Douwes 4 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 60
Marijke Sydses 4 £ 006-12-0 £ 1 1 0 60
wed. Cornelus Martens 4 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 0 1 0 66
Rinske Gerryts 4 groenteverkoopster £ 006-12-0 £ 1 1 0 68
wed. Trijntje Jans 4 arme vrouw £ 006-12-0 £ 1 1 0 68
Trijntje Harmens 4 stijffster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 70
wed. Jan Doorn 4 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 75
wed. Hesseltje 4 geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 76
wed. Janke Gerrits 4 arm £ 006-12-0 £ 1 1 0 76
wed. Stoffel Saekes 4 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 2 0 77
wed. Abe Jacobs 4 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 78
Antje Douwes 4 winkeltje geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 2 2 79
Hyke Jarigs 5 post gering £ 006-12-0 £ 1 0 0 81
wed. Reynder Pytters 5 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 0 1 0 81
Hiltje Douwes 5 nayster bestaet sober £ 006-12-0 £ 1 1 0 82
Marijke Davids 5 arbeydster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 83
Trijntje Feykes 5 arbeydster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 83
Berber van Beemen 5 nayster bestaet gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 84
Styntje Gerbens 5 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 0 0 84
Beytske Sybes 5 nayster bestaet wel £ 006-12-0 £ 1 1 0 85
wed. Lijsbert Tjallings 5 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 85
wed. Yffke Willems 5 turfmeetster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 86
Janke Wildschut 5 vlegster bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 87
wed. Pieter Jacobs 5 bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 87
Jetske Jans 5 nayster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 88
Janke Doekes 5 gladmangelster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 89
wed. Roelof Harmens 5 weverinne geringh £ 006-12-0 £ 1 1 1 89
wed. Jan Wybrens 5 spoelster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 90
Antje Pytters 5 spoelster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 91
wed. Elske Hoef 5 gladmangelster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 91
Aeltje Gerrits 5 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 92
wed. Douwe Martens 5 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 93
wed. Joost Popta 5 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 93
wed. Gerrit Willems 5 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 94
wed. Tjietske Lolles 5 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 2 0 94
wed. Feyte Christiaens 5 van geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 95
Yttje Sikkes 5 bestaet soober £ 006-12-0 £ 1 1 0 95
Trijntje Lieuwes 5 nayster reedelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 97
Lijsbert Claeses 5 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 98
wed. Tettje Gerbens 5 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 98
Hendrikjen Jans Claver 5 gemeen bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 99
Pyttje Heeres 6 stijffster geringh £ 006-12-0 £ 8 2 0 102
Aeltje Jans 6 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 103
Sytske 6 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 103
Susanna Hayes 6 vlegtster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 103
vrouw Reinder Jans 6 matroos seer gering £ 006-12-0 £ 1 2 0 104
Antje Beerns 6 arbeydster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 105
wed. Akke Tobias 6 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 106
Remkjen Tjepkes 6 nayster maetigh £ 006-12-0 £ 1 1 0 106
Romkjen Jacobs 6 nayster bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 107
Attje Bottes 6 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 108
Antje Jans 6 gladmangelster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 108
Geertje Jans 6 waschter geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 109
wed. Jelle Douwes 6 van geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 109
Albertje Willems 6 turfmeetster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 110
wed. Sjiouke Tjeerds 6 spoelster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 3 110
Eelkjen Jacobs 6 spoelster gering, door vrinden onderhouden £ 006-12-0 £ 1 1 0 112
Geertje Reins 6 gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 112
Aeffke Jetses 6 breydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
wed. Aeltje Saekes 6 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
Jeltje Claeses 6 gealimenteerd door goede vrinden £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
Trijntje Lourens 6 nayster bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
Mayke Simons 6 nayster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 114
Aefke Fransen 6 van goede vrinden onder houden £ 006-12-0 £ 1 1 0 115
wed. Jan van Dorsen 6 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 2 116
wed. erven Syds Schaef 6 wegens de dienstmaegt £ 006-12-0 £ 1 1 0 116
Taeaetske Rienks 6 houd slaepers geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 116
Sjieuke Oeges 7 geringhe vrouw £ 006-12-0 £ 1 1 0 118
wed. Anne Beernts 7 nayster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 119
wed. Fokke Abbes 7 spoelster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 119
Marten Fokkes 7 timmermansknegt geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 119
wed. Tabe Jansen 7 geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 121
wed. Akke Melles 7 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 122
wed. Claas Christiaens 7 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 122
Weine Norel 7 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 123
Tyttje Willems 7 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 124
Sijke Gerrits 7 groenteverkoopster £ 006-12-0 £ 1 1 0 126
wed. Marten Jilles 7 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 128
Tettje Martens 7 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 128
Rinske Romkes 8 arbeydster reedelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 134
Trijntje Romkes 8 arbeydster redelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 134
wed. Sytske Cornelis 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 0 1 0 136
wed. Oudkerk 8 oude vrouw; geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 138
wed. Jan Poppes 8 nayster bestaet armelijk £ 006-12-0 £ 1 1 1 138
Tjietske Arjens 8 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 138
Sytske Yges 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 139
Aukjen Jans 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
Maartje Joosten 8 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
Sjoerdtje 8 scheerster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
wed. Styntje Foppes 8 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
Theuntje 8 scheerster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
Engeltje 8 scheerster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 141
wed. Rijk Harmens 8 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 141
Aukjen Sybrens 8 melktapster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 142
Hinke Alberts 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 142
Sipkjen Johannes 8 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 142
Gryttje Hessels 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
Grytje Thomas 8 winkeltje geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
wed. Lijsbert Sjoerds 8 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
wed. Pyke Hommes 8 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
wed. Carst Hendriks 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 1 144
Righstje 8 arbeydster vrijster £ 006-12-0 £ 1 1 0 144
Pyttje Lieuwes 8 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 145
Grytje Folkerts 8 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 146
Eelkjen Jacobs 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 147
wed. Jacob Jansen 8 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 147
wed. Trijntje Eerrema 8 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 147
Aukjen Gerrits 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 148
Geertje Harkes 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 148
Aefke Claeses 8 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
Antje Scheltes 8 sonder bedrijff geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
Geertje van Beemen 8 jonge vrijster, gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
Claeske Claeses 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
Antje Pytters 8 turfmeetster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 151
wed. Harmen Willems 8 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 153
Antje Lenses 1 viswijff pauper £ 006-16-0 £ 1 2 2 7
wed. Yffke Huberts 1 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 7
wed. Marten Lammerts 1 stijfster gering bestaen £ 006-16-0 £ 1 1 2 11
wed. Sipke Arjens 2 van gering bestaen £ 006-16-0 £ 1 3 0 19
wed. Douwe Luitjens 2 bestaet suinigh £ 006-16-0 £ 1 2 2 20
wed. Joost Johannes 2 nayster geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 4 0 20
wed. Grytje Freerks 2 gering, pauper £ 006-16-0 £ 1 3 0 21
wed. Klaeske Lolkes 2 bestaet seer geringh £ 006-16-0 £ 1 1 0 21
wed. Mayke Jacobs 2 nayster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 21
wed. Jan Harmens 2 arbeydster soober £ 006-16-0 £ 1 1 1 22
wed. Sybout Douwes 2 winkeltje, klein geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 27
wed. Klaas Willems 2 scheerster £ 006-16-0 £ 1 2 0 28
wed. Aukjen Willems 2 haerv(l)egster £ 006-16-0 £ 1 1 0 30
wed. Ynskjen Jilts 3 spoelster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 30
wed. Jan Pieters 2 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 2 31
wed. Claes Wouters 2 melktapster £ 006-16-0 £ 1 1 1 33
wed. Lamkjen Daniëls 2 arbeydster £ 006-16-0 £ 1 2 0 33
Tjietske Heremyt 2 kraemwaerdster £ 006-16-0 £ 1 1 1 34
wed. Jacob Ydes 3 winkeltje, klein geringh £ 006-16-0 £ 1 2 2 41
wed. Sjoerd Lammerts 3 winkeltje, klein gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 42
wed. Harmen Jansen 3 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 44
wed. Symon Dekker 3 gladmangelster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 44
wed. Sjoerd Olpherts 3 uitdraegster seer geringh £ 006-16-0 £ 1 3 4 44
wed. Engbert Baernts 3 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 4 48
wed. Cornelis Gerrits 3 weeverinne soober £ 006-16-0 £ 1 4 0 50
wed. Sikke Jelles 3 weeverinne gemeen £ 006-16-0 £ 1 3 1 50
wed. Hendrik Jan Douwes 3 nayster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 51
wed. Claaske Hobbes 3 waster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 4 0 51
wed. Lijsbert Remmerts 3 seer geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 0 55
wed. Maeyke Willems 3 arbeydster armtlijk £ 006-16-0 £ 1 2 0 55
Antje Jentjes 4 arbeydster seer geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 58
wed. Hendrik Harmens 4 weeverinne gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 63
wed. Lieuwe Dirks 4 arbeydster seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 63
wed. Albert Seerps 4 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 64
wed. Hiltje Jurjens 4 arbeydster bestaet gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 64
wed. Beernt Jansen 4 arme vrouw £ 006-16-0 £ 1 3 0 65
wed. Auke Jans 4 seer arme vrouw £ 006-16-0 £ 1 1 3 66
wed. Roelof Wetsens 4 spoelster zijnde arm £ 006-16-0 £ 1 1 2 71
wed. Hessel Sytses 4 bestaet seer geringh £ 006-16-0 £ 1 3 1 74
wed. Janneke Harmens 4 seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 74
wed. Mayke Ewouds 4 seer geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 75
wed. Trijntje Fokkes 4 bestaet seer geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 76
wed. Jacob Jansen 4 winkeltje geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 77
Cornelia Ameels 4 nayster bestaet gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 77
wed. Pier Baentjer 5 bestaet seer geringh £ 006-16-0 £ 1 4 1 81
wed. Antje Hendriks 5 turfmeetster geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 84
wed. Symon Arjens 5 arbeydster geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 85
wed. Claes Brouwer 5 geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 3 0 88
wed. Claas Mattheus 5 spoelster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 90
wed. Trijntje Hiddes 5 soutkeet, werkt in de £ 006-16-0 £ 1 1 2 92
wed. Antje Claeses 5 seer geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 1 94
wed. Trijntje Sipkes 5 van sober bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 2 94
wed. Gerben Menses 5 turfmeetster geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 95
Jaepjen Pytters 5 turfmeetster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 96
wed. Hendrik Martens 5 turfmeetster soober £ 006-16-0 £ 1 5 1 98
wed. Sybrigjen Hiddes 6 melkverkoopster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 102
wed. Albert Beeuwes 6 winkeltje geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 105
wed. Geertje Bokkes 6 gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 106
wed. Yttje Ulbes 6 gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 106
wed. Trijntje Lieuwes 6 seer arm £ 006-16-0 £ 1 2 0 106
Ysbrand Felten(s) 6 oud en arm cu. £ 006-16-0 £ 1 2 0 109
wed. Ymke Sikkes 6 nayster seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 110
Pieter Geerts 6 heeft sijn vrouw verlaeten cu. £ 006-16-0 £ 1 2 1 110
wed. Elske Annes 6 oud en arm £ 006-16-0 £ 1 2 0 111
wed. Hendrik Leenderts 6 nayster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 114
Antje Gerrits 6 man nae Indiën gering £ 006-16-0 £ 1 3 1 115
wed. Pieter Jetses 7 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 118
wed. Frans Fransen 7 spoelster seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 123
wed. Cornelis Thomas 7 turfmeetster gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 123
wed. Lijsbert Pytters 7 gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 123
wed. Pytter Reins 7 winkeltje, klein geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 131
wed. Sierk Geytjebaan 7 breydster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 132
wed. Antje Claeses 8 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 140
wed. Yttje Luytjens 8 waschter gering £ 006-16-0 £ 1 3 0 140
wed. Trijntje Freerks 8 nayster gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 140
wed. Trijntje Minnes 8 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 140
wed. Pytter Gaeles 8 seer geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 141
wed. Johannes Eelkes 8 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 142
wed. Rienk Heyns 8 nayster bestaet maetigh £ 006-16-0 £ 1 1 2 142
Hylkjen Pybes 8 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 144
wed. Johannes Corneelis 8 arbeydster seer gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 144
wed. Auke Sybes 8 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 148
wed. Dirk Gerbens 8 seer arm £ 006-16-0 £ 1 1 1 148
wed. Jan Sjoukes 8 winkeliersche geringh £ 006-16-0 £ 1 2 3 149
Aefke Everts 8 stijfsters en Tjietske Everts, geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 0 151
wed. Douwe Fransen 8 melkverkoopster geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 151
wed. Harmke Warners 1 pauper £ 007-04-0 £ 1 2 0 9
wed. Antje Doekes 1 geringh bestaen £ 007-04-0 £ 1 2 0 10
Dirk Raeven 1 £ 007-05-0 £ 1 0 0 9
Minke Gabbes 1 nayster geringh £ 007-16-0 £ 1 1 0 2
Yisk Sjoerds 3 bovenmaegd in de keet van de Heer Fontein £ 007-16-0 £ 1 1 0 42
Pieter Abels 3 bovenmeyd in de keet dochter £ 007-16-0 £ 1 1 0 43
wed. Beernt Hemmes 8 nayster gering £ 007-16-0 £ 1 1 0 142
Laas Piers 1 bestaet seer gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 6
Age Jaenus 1 wever bestaet gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 14
Hessel Sybrens Hingst 1 weever seer geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 15
Jan Hessels 1 arbeyder in hout £ 007-17-0 £ 1 1 0 18
Willem Symons 1 houtsjouwer geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 18
Theunis Arjens 2 visafdraeger geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 19
Jan 2 molenaersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 22
Pieter Pool 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 25
Yie Feykes 2 vrijgezel sober bestaen £ 007-17-0 £ 1 1 0 26
Geert Geerts 2 pannebakkersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Harmen Velthuys 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Hendrik Coelman 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Jan Dirks 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Augustijn Sticker 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 29
Harmen ten Veen 2 weversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 29
Harmen Hendriks 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 29
Lammert Jansen 2 sakkedraeger £ 007-17-0 £ 1 1 0 31
Wybe Pieters 2 ticchellaersknegt vrijgesel £ 007-17-0 £ 1 1 0 31
Lieuwe Jacobs 3 weeversknegt gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 42
Jentje Fransen 3 arbeyder en sjouwer £ 007-17-0 £ 1 1 0 53
Douwe Sybes 3 schoenlapper seer geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 54
Crobinus 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Albert Holthuys 4 weeversknegt gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Gerrit Hendriks 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
wed. Gosse Jans 4 van geringh bestaen £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
wed. Harmen Ysraels 4 weverinne geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Jan Hendriks 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Beernt Steevens 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Engbert Beerns 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Harmen Jans 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Hendrik Lucas 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Wessel Geerts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Beernt Kock 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Frans Bruins 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Gerrit Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Hendrik Gerryts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Jan Gleys 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Jan Beernts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Jan Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Warner Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Beernt Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 63
Gerrit Gerrits 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 63
Jan Gerrits 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 63
Beernt Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Christiaen Door 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Joseph Dirks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Lubbert Steevens 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Marten Beernts 4 weeversknegt soober £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Monse Meynderts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Beernt Naegel 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Beernt Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Enghbert Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
wed. Hendrik Adams 4 weeverinne gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Jan Gerrits 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Abraham Bouman 4 soldaet, geappoincteerde £ 007-17-0 £ 1 1 0 66
Gerrit Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 67
Harmen Wessum 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 67
Beernt Jurjens 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 71
Gerrit Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 71
Harmen Hendriks 4 brouwersknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 71
Jan 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 72
Jan Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 72
Harmen Schoppen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 73
Jan Dirks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 73
Cornelis Cornelis 4 arbeyder gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 73
Marten Everts 5 schoenmaekersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 83
Jan Sikkes 5 sakkedraeger gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 84
Jan Hendriks 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 85
Jan Boelen 5 door vrinden onderhouden £ 007-17-0 £ 1 1 0 86
Jan Gerrits 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 89
Pieter Ulbes 5 nettebreyder gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 89
Hendrik van Heesen 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 90
Harmen Lucas 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 93
Claes Ydes 5 matroos bestaet gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 96
Gerrit Sipkes 5 silversmidsknegt gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 99
Jelle Pytters 5 schoenmoekersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 99
Styntje Rinnerts 5 nayster reedelijk £ 007-17-0 £ 1 1 0 99
Tjeerd Lammerts 6 weeversknegt seer gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 105
Cornelis IJsbrands 6 scheepstimmerman, waert voor bestaet gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 109
Uike Jans 6 sakkemaeker gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 116
Albartus Kost 7 boekebindersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 121
Age Uilenburg 7 verwersknegt maetigh wel £ 007-17-0 £ 1 1 0 123
wed. Andrys Sandstra 7 nayster gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 123
Hartman Yges 7 bakkersknegt maetigh £ 007-17-0 £ 1 1 0 123
Rinske Marnstra 7 winkeltje soober £ 007-17-0 £ 1 1 0 126
wed. Saara Gilles 8 bestaet gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 134
Aukjen Heeremyt 8 winkeliersche maetigh £ 007-17-0 £ 1 1 0 138
Jilderen Ruirds 8 bestaet geringh cu. £ 007-17-0 £ 1 1 0 142
Johannes 8 weeversknegt gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 145
Sytse Folkerts 8 sonder bedrijff geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 146
Carst Douwes 0 houtmolenaersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 155
wed. Antje Cornelis 1 arbeydster £ 008-04-0 £ 1 1 1 10
Zeeger Theunis 1 pannebackersknegt cu. £ 008-09-0 £ 1 2 0 11
wed. Sikke Siderius 4 geringh bestaen £ 008-09-0 £ 1 2 0 69
wed. Schelte Tyttes 4 winkeliersche geringh £ 008-09-0 £ 1 2 0 78
wed. Christiaen Claeses 7 sleepersche geringh £ 008-09-0 £ 1 2 0 118
Janke Gorrits 2 nayster gemeen bestaen £ 008-17-0 £ 1 1 0 20
Antje Tjeerds 2 bestaet taemelijk wel £ 009-00-0 £ 2 1 0 32
wed. Tjeerd Cornelis 2 winkeltje £ 009-00-0 £ 2 1 0 32
Pieter Carsten 1 arbeider sijnde alleen £ 009-01-0 £ 2 1 0 2
Tjebbe Sybrens 1 zeijlmaekersknegt £ 009-01-0 £ 2 1 0 2
Bernhardus Siccama 2 kooperslaagersknegt £ 009-01-0 £ 2 1 0 19
wed. Rimmert Luitjens 3 bestaet reedelijk £ 009-01-0 £ 2 1 0 46
Frans Johannes 4 weever geringh bestaen £ 009-01-0 £ 2 1 0 70
Robijn Johannes 4 weever geringh bestaen £ 009-01-0 £ 2 1 0 70
Wybren Bartels 5 uirwerkmaeker gemeen £ 009-01-0 £ 2 1 0 94
Broertje Tjebbes 7 nayster bestaet gemeen £ 009-01-0 £ 2 1 0 120
Johannes Tjebbes 7 gortmaeker, mr. £ 009-01-0 £ 2 1 0 120
Trijntje Luitjens 8 nayster maetigh £ 009-01-0 £ 2 1 0 135
Daniël Christoffels 5 van gemeen bestaen £ 009-09-0 £ 2 1 1 99
wed. Foppe Dirks 8 winkeltje geringh £ 009-09-0 £ 2 1 1 150
Maeyke Bentes 2 nayster taemelijk £ 009-12-0 £ 2 1 0 23
Trijntje Ypkes 2 nayster taemelijk £ 009-12-0 £ 2 1 0 23
wed. Jan Tjeerds 5 stoelsetster gemeen £ 009-12-0 £ 2 1 0 85
Lammert Martens 1 wint niets £ 009-13-0 £ 2 1 0 11
Hubert Pieters 4 weever maetigh £ 009-13-0 £ 2 1 0 65
wed. Ysbrand Cornelis 5 winkeltje, klein £ 009-16-0 £ 2 2 0 96
Albert Jelles 2 renten, leeft van gemeen £ 010-02-0 £ 2 1 0 21
Hendrik Reints 4 weever gering £ 010-02-0 £ 2 1 0 61
wed. Maeyke Tjeerds 1 seer gering £ 010-04-0 £ 2 2 0 2
wed. Tyttje Simons 1 arbeydster gering £ 010-04-0 £ 2 2 0 5
wed. Fijke Broers 1 turfmeetster geringh £ 010-04-0 £ 2 2 0 12
wed. Pieter Johannes 1 arbeydster gering £ 010-04-0 £ 2 2 0 18
Hendrik Arents 4 weever gering £ 010-13-0 £ 2 1 1 74
Sybren Symons 1 schipper, old gering £ 010-17-0 £ 2 1 0 11
Jan Hendriks 2 smid, mr. en sleeper £ 010-17-0 £ 2 1 0 37
Bouwe Gerryts 3 weever bestaet reedelijk £ 010-17-0 £ 2 1 0 40
Theunis Roosendaal 3 weever bestaet reedelijk £ 010-17-0 £ 2 1 0 42
Hester Castelhorn 4 winkeltje, klein geringh £ 010-17-0 £ 2 1 0 56
wed. Jan Lammerts 4 winkeltje, klein maetig £ 010-17-0 £ 2 1 0 56
Kornelia Kuik 4 gering bestaen £ 010-17-0 £ 2 1 0 57
Wouter Jans 4 weever gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 64
Theunis Alberts 4 weever gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 72
Willem Beernts 4 weever gering cu. £ 010-17-0 £ 2 1 0 72
Jan Beernts 4 wever bestaet maetigh £ 010-17-0 £ 2 1 0 76
Cornelis Pieters 5 schoenmaeker, mr. gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 88
Willem Ruirds 5 potwinkel gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 88
Dirk Jansen 6 ijsersmid, mr. gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 112
wed. Werp Bastiaens 6 van gemeen bestaen £ 010-17-0 £ 2 1 0 113
Sipke Hennes 7 bakker, mr. geringh £ 010-17-0 £ 2 1 0 118
Albert Hiddes 8 houtstaepelaer maetigh £ 010-17-0 £ 2 1 0 139
Minne Abes 1 geringh £ 011-01-0 £ 2 1 2 10
wed. mr. Jan de Wit 3 weeversche gering £ 011-01-0 £ 2 1 2 40
Pals Bokkes 4 scheepstimmerman £ 011-01-0 £ 2 1 2 76
wed. Rients Jansen 1 arbeydster reedelijk £ 011-04-0 £ 2 1 1 17
wed. Arjen Gerrits 7 seer geringh bestaen £ 011-05-0 £ 2 1 4 123
Hubert Jetses 1 matroos met vrouw £ 011-09-0 £ 2 2 0 1
Jan Hansen 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 1
Frans Sjoerds 1 arbeyder geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 2
Sjoerd Tjebbes 1 matroos £ 011-09-0 £ 2 2 0 5
Jilles Bakker 1 metselaar cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 6
Harmen Warners 1 wever cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 8
Jan Alberts 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 8
Freerk Hendriks 1 schoolkinders, houdt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 9
Jan Johannes 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 9
Wybe Piers 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 9
Lieuwe Jansen 1 metselaersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 11
Lieuwe Lieuwes 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 12
Dirk Bolta 1 schoenlapper cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 13
Theunis Jilts 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 13
Arjen Aris 1 weewer bestaet gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 15
Hendrik Zeegers 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 16
Jan Sandstra 1 metselaersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 17
Dirk Riemers 2 schoolkinders, houdt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 19
Jan Trompetter 2 beurtschipper, old geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 20
Jocchum Eelkes 2 van geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 24
Taeke Pytters 2 weever cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 27
Jaerig Arjens 2 brouwersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 28
Auke Aukes 2 gleybakkersknegt £ 011-09-0 £ 2 2 0 31
Roelof Roelofs 2 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 31
Willem Gerbens 2 bootsgesel cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 32
Jacob Jaspers 2 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 33
Jan Allerts 2 sackmaeker cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 34
Rinse Douwes 2 gleybakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 34
Tjeerd Ates 2 matroos seer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 35
Arjen Bottes 2 arbeider cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 37
Fokke Lolkes 2 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 37
Johan Pytters 3 keet, in Ferwerda's geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 38
Kornelus Jansen 3 weever maetig bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 39
Keimpe Bouwes 3 knegt in de Leuwerder trekschippers peerdestal £ 011-09-0 £ 2 2 0 41
Meyndert Urks 3 arbeyder geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 42
Johannes Douwes 3 uitdraeger geringh £ 011-09-0 £ 2 1 1 44
Anne Wybes 3 arbeyder bestaet suinigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 45
Dirk van Weerd 3 weeversknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 47
Fedde Haerings 3 trekschipper geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 0 0 54
Rein Gijsberts 3 weeversknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 54
Sybren Pieters 3 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 54
Jan Hendriks 4 sjouwer seer geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 57
Lammert Dirks 4 schoenmaekersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 57
Hendrik Jielles 4 pannebakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 60
Jacob Annes 4 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 63
Hendrik Hendriks 4 weever gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 65
Pytter Jetses 4 weeversknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 65
Jan Sybrens 4 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 66
Jurjen Gerryts 4 weeversknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 68
Gerryt Pieters 4 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 69
Ulbe Ypes 4 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 74
Cornelis van Beemen 4 nae opgetekend £ 011-09-0 £ 2 2 0 75
Claas Gerryts 4 sjouwer bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 77
Wyntjen Rost 4 sjouwer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 78
Hans Meynderts 5 matroos geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 80
Marten Jans 5 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 82
Sipke Dirks 5 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 82
Bernardus Aedsgers 5 helpbakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 83
Jan Claesen 5 vaerendspersoon cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 83
Harmen Harmens 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 84
Jacob Joosten 5 kleermaeker sober cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 85
Claes Haerings 5 vaerenspersoon maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 85
Uilke Foekes 5 schoenlapper gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 87
Cornelis Olderman 5 brouwersknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 88
Caspar Hendriks 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 89
Caspar Dirks 5 weeversknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 90
Pytter Jacobs 5 sakkedraeger gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 90
Tjeerd Jacobs 5 matroos gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 90
Heere Adams 5 sjouwer geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 92
Sjoerd Annes 5 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 92
Andries Olpherts 5 matroos geringh £ 011-09-0 £ 0 2 1 94
Gerben Wigles 5 matroos bestaet gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 95
Meye Saakes 5 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 95
Eeltje Sjoerds 5 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 96
Johannes Schaaf 5 matroos reedelijk cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 96
Okke Bootes 5 weeversknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 97
Hendrik Poulus 5 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 99
Boote Oebles 6 oud, geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 102
Yde Pytters 6 helpbakker geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 102
Harke Geerts 6 matroos gering £ 011-09-0 £ 2 2 0 105
Hendrik Harmens 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 105
Jan Ruirds 6 metselaersknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 105
Hendrik Sybrens 6 timmermansknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 107
Rintje Harmens 6 weeversknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 108
Jacob Joosten 6 pannebakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 109
Jan Jansen 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 110
Dirk Christiaens 6 gleybackersknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 111
Cornelis Jans 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 113
Johannes Jansen 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 114
Marten Douwes 6 weeversknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 114
Ellert Heyns 6 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 115
Floris Pytters 6 gleybakkersknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 116
Freerk Wybes 6 seepsiedersknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 5 2 116
Zalomon Cohen 7 craemer maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 118
Harmen Jilles 7 wieldrayersknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 121
Sybe Stoffels 7 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 121
Antje Folkerts 7 scheersters, twee en Claeske Folkerts, geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
Augustynus de Graaf 7 bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
Jelle Alles 7 matroos geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
Wytse Heyns 7 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
Pier Reydses 7 en suster, bestaet seer geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 123
Rinse Abbes 7 vaerend persoon nae Oost Indiën cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 123
Eelke Emriks 7 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 124
Jan Martens 7 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 125
Claas Ypes 7 vaerendpersoon gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 127
Claas Jansen 7 matroos bestaet gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 127
Gabbe Hibbes 7 seer arm cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 128
Marnstra 7 procureur; oud cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 129
wed. Uiltje Aukes 7 geringh bestaen £ 011-09-0 £ 2 2 0 129
Aene Martens 7 vaerend persoon gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 132
Harke Seerps 7 matroos seer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 132
Meyndert Jansen 7 matroos gering £ 011-09-0 £ 2 2 0 132
Feyke Jansen 8 oud en arm cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 135
wed. Engeltje Pytters 8 bestaet seer geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 137
wed. Jilles Saekes 8 arbeydster geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 138
wed. Jan Pytters 8 nayster seer gering £ 011-09-0 £ 2 2 0 139
Jentje Wybrens 8 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 142
wed. Gerrit Gerrits 8 van geringh bestaen £ 011-09-0 £ 2 2 0 143
Heyn Jansen 8 glaesemaeker gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 144
Antje Emmeriks 8 spoelster gering, met haer broeder matroos £ 011-09-0 £ 2 2 0 145
Doede Alberts 8 sjouwer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 146
Hessel Lammerts 8 weever bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 147
wed. Jocchum Douwes 8 van geringh bestaen £ 011-09-0 £ 2 3 0 147
Carst Palsen 8 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 147
Ruird Dirks 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 147
wed. Symon Hiddes 8 nayster geringh bestaen £ 011-09-0 £ 2 2 0 149
Cornelis Geerts 8 stokersknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 150
Age Claeses 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Fokke Carsten 8 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Jacob Sybes 8 sjouwer bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Claas Beerns 8 weever bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Pyke Dirks 8 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Tjallingh Gerlofs 8 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Hendrik Postma 8 schipslaeper geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 152
Lolke Henninghs 8 scheepstimmerman cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 153
Jan Heyns 0 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 155
wed. Rommert Remmerts 0 bestaet geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 155
Jurjen Claeses 1 makelaer oud en alleen £ 011-12-0 £ 2 1 0 1
Remmert Huberts 2 bestaet geringh £ 011-12-0 £ 2 1 0 22
Wybren Sierks 2 rentenier gemeen £ 011-12-0 £ 2 1 0 34
Emmetje Thomas 2 renteniersche taemelijk £ 011-12-0 £ 2 1 0 35
Jan Micchiels 2 binnenvaeder in 't Mennonyte weeshuys cu. £ 011-12-0 £ 2 2 0 37
Pieter Joekes 3 uytdraeger vrijgesel £ 011-12-0 £ 2 1 0 43
Jetske van Taeaeken 5 winkeltje geringh £ 011-12-0 £ 2 1 0 80
wed. Doede Sikkes 5 bestaet gemeen £ 011-12-0 £ 2 1 0 94
Anskjen Andles 5 bestaet reedelijk £ 011-12-0 £ 2 1 0 97
Emke Johannes 5 stijffster bestaet £ 011-12-0 £ 2 1 0 97
Jan Harmens 6 weever bestaet wel £ 011-12-0 £ 2 1 0 112
Hendrik Norel 8 binnenvaeder in 't gereformeerde weeshuis cu. £ 011-12-0 £ 2 2 0 139
Jacob Claesen 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 1
Jacob Cornelis 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 1
Oene Jacobs 1 arbeyder cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 1
Roelof Meynderts 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 1
Dirk Claeses 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 3
Sjoerd Wessels 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 3
Ysaäk Fokkes 1 wever cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 4
Jan Hendriks 1 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 4
Sander Jansen 1 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 4
Dirk Ypkes 1 schuitschipper suinigh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 5
Dirk Roelofs 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 5
Hendrik Jarigs 1 leerloyersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 5
IJsbrand Cornelis 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 5
Jelle Ottes 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 5
Minne Ruurds 1 blauwferwersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 5
Dirk Roelofs 1 bootsgesel cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 6
Keympe Saekes 1 bootsgesel cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 6
Lolke Beernts 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 6
Willem Lammerts 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 6
Eylart Jurjens 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 7
Jacob Cornelis 1 arbeyder cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 7
Jacob Sipkes 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 7
Steffen Elias 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 7
Jilles Jansen 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 8
Sytse Poelstra 1 peerdepiceur gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 8
Hartman Hartmans 1 metseleersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 10
Jelte Jeltes 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 11
Hendrik Pieters 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 12
Jan Louws 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 12
Douwe Bolta 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 13
Gerrit Johannes 1 weever seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 13
Claes Jansen 1 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 13
Cornelis Dirks 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 13
Lieuwe Alles 1 wolkammersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 13
Wybren Wybes 1 baentjersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 13
Jacob Hendriks 1 wevers en Feyke Hendriks £ 011-13-0 £ 2 2 2 14
Rein Jansen 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 14
Ruurd Hillebrandts 1 zeylmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 6 1 14
Barent Sybrens 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 15
Jurjen Christiaans 1 baentjersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 15
Haye Willems 1 sakkedraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 16
Wybe Fongers 1 arbeyder gering £ 011-13-0 £ 2 3 0 16
Eeltje Tjallings 1 houtsjouwer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 18
Pytter Hansen 1 arbeyder geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 18
Jacob Ebbes 2 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 19
Sipke Saekes 2 matroos maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 20
Hendrik Hendriks 2 wever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 6 21
Jan Claesen Kool 2 rogmeeter geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 21
Bartel Jansen 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 22
Klaes Lodewijks 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 22
Gerben Heeres 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 23
Henningh Cornelis 2 seer geringh bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 23
Jurjen Jans 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 24
Wybe Durks 2 turfdraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 24
Beernt Jansen 2 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 25
Feyte Hoytes 2 turfdraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 26
Jan Simons 2 kuipersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 26
Jocchum Jansen 2 pottebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 26
Johannes Steffens 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 5 26
Wopke Hanses 2 matroos £ 011-13-0 £ 2 2 2 26
Hendrik Jansen 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 27
Anthoni Eises 2 sakkedraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 28
Jan Jansen de Groot 2 paruikmaekersknegt £ 011-13-0 £ 2 2 1 30
Edsger Tyttes 2 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 31
Hans Hansen 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 31
Jan Beernts 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 31
Jan Hendriks 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 31
Pytter Beernts 2 stoelwinder seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 31
Jan Eerks 2 schildener en ferwer cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 32
Cornelis Dirks 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 32
Lieuwe Lieuwes 2 metselaersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 32
Gerrit Gerrits 2 turfdraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 33
Hessel Jelles 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 33
Dirk Jansen 2 ticchelaersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 34
Hylke Orks 2 schoenmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 34
Taede Steensma 2 bestaet seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 34
Klaas Louwrens 2 rogverschieter cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 36
Cornelis Pytters 2 waegenmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 37
Jan Hansen 3 gering, wonende in de keet van dr. Tjallingii c.s. £ 011-13-0 £ 2 3 0 38
Gerrit Jacobs 3 smid, mr. seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 39
Karst Arjens 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 39
Lammert Jansen 3 soldaat, militaire cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 39
Pieke Zacharias 3 rogmeeter geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 39
Bauke Jocchums 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 40
Jan Rijks 3 sleefmaeker maetigh £ 011-13-0 £ 2 1 1 40
Pieter Claeses 3 turffdraeger en weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 40
Hendrik Everts 3 metselaersknegt, mr. £ 011-13-0 £ 2 2 1 41
Jan Coenraeds 3 weever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 41
Claas Yges 3 arbeyder bestaet soober £ 011-13-0 £ 2 2 2 41
Minne Ages 3 schipper, Sneeker gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 41
Pieter Jansen 3 timmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 41
Hans Jacobs 3 schoenlapper gering cu. £ 011-13-0 £ 2 5 2 42
Harmen Beernts 3 weeversknegt seer gering £ 011-13-0 £ 2 1 2 42
Meyndert Willems 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 42
Jetse Dirks 3 schoenmaeker geringh £ 011-13-0 £ 2 3 3 43
Cornelis Johannes 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 43
Lourens Lents 3 soldaet ten oorlogh, als cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 43
Minne Pytters 3 waeterhaelder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 43
Pieter Thomas 3 arbeyder seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 4 43
Hendrik Wolles 3 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 44
Tobias Cornelus 3 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 44
Alef Wybes 3 weever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 45
Arent Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 45
Geert Harmens 3 weever seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 45
Joseph Josephs 3 bollebuisjebakker cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 46
Jan Tijssen 3 weever seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 47
Caspar Christiaens 3 weever bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 47
Allert Adriaans 3 weever bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 48
Jan Sipkes Buma 3 winkeltje geringh £ 011-13-0 £ 2 2 1 48
Rutger Tjerks 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 48
Evert Jurjens 3 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 49
Louw Taeaekes 3 weever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 49
Goitse Rinses 3 hoveniersknegt gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 51
Hendrik Janus 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 51
Sjoerd Cornelis 3 arbeyder geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 51
Thomas Waterbeecq 3 arbeyder bestaet gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 51
Uilkjen Cornelis 3 met haer broeder, bestaen geringh £ 011-13-0 £ 2 2 0 51
Wiltje Pytters 3 hoedemaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 51
Gerlof Jansen 3 aschkarreman en sakkedraeger gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 53
Claas Arjens 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 53
Uilke Jansen 3 kuiper bestaet gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 53
Gerlof Ymes 3 seer gering, door vrinden onderhouden cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 54
Hans Jansen 4 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 57
Lieuwe Tjerks 4 slaegersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 57
Ruird Hotses 4 bootsgesel gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 57
Freerk Pieters 4 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 58
Ysbrand Jocchums 4 matroos seer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 59
Fedde Jansen 4 arbeyder arm cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 60
Frans Alberts 4 weever arm cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 61
Schelte Bruyns 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 62
Age Wybes 4 arbeyder geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 63
Harmen Jansen 4 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 63
Micchiel Romkes 4 arbeyder sober cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 64
Willem Thomas 4 weeversknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 65
Arent Schuiman 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 66
Carel Bouman 4 arbeyder in een zoutkeet cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 66
Tjalling Dirks 4 seer geringh bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 66
Albert Jansen 4 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 67
Ysbrand Ypes 4 smidsknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 67
Johannes Pieters 4 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 68
Johannes Lambertus 4 weeversknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 70
Claes Claesen 4 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 70
Doitse Tjeerds 4 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 71
Jacob Joukes 4 vaerendspersoon als scheepstimmerman gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 71
Theodorus Bensonides 4 arbeider sober cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 71
Freerk Ruirds 4 bakkersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 73
Lubbert Beernts 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 73
Meyndert Hansen 4 vaerendspersoon gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 73
Saeke Ydes 4 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 73
Wybren Sybrens 4 matroos gering bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 74
Albert Feckes 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 75
Beernt Lomans 4 weever maetigh £ 011-13-0 £ 2 1 0 75
Jan Luitjens 4 vaerend persoon gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 75
Carst Hansen 4 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 76
Benne Tomas 4 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 77
Heyn Harings 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 78
Hendrik Martens 4 matroos bestaet gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 78
Dirk Tjeerds 4 vaerendpersoon geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 79
Douwe Portier 4 zeylmaekersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 6 79
Wybren Douwes 4 bakker, mr. maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 79
Hans Abrahams 5 turfdraeger sober cu. £ 011-13-0 £ 2 2 5 83
Gerrit Roelofs 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 84
Marten Claesen 5 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 85
Arnoldus Ydes 5 sakkedraeger gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 86
Jan Rients 5 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 86
Jan Jacobs 5 kooltjer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 87
Tymon Pytters 5 gleybakkersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 87
Jan Gerrits 5 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 89
Jacob Jacobs 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 90
Jan Gerbens 5 sjouwer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 90
Freerk Tjeerds 5 sakkedraeger geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 91
Jan Jelles 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 6 0 91
Haentje Jacobs 5 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 92
Douwe Claeses 5 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 94
Pytter Sytses 5 bestaet seer sober cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 95
Meyndert Lieuwes 5 wolkammersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 96
Jan Lammerts 5 schoenlapper geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 99
Wybe Jansen 6 turfdraeger geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 102
Gerrit Keimpes 6 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 104
Warner Jacobs 6 vaerendspersoon geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 104
Claes Claeses 6 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 105
Jan Jurjens 6 knegt secretaris Braem cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 106
Evert Goslings 6 wieldrayersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 107
Goslingh Beernts 6 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 107
Jan Oebles 6 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 108
Ulbe Cornelis 6 metselaersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 108
Wytse Ysbrands 6 kleermaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 108
Harke Gaeles 6 scheepstimmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 109
Geert Willems 6 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 110
Harmen Hylkes 6 oud en seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 110
Jan Jansen 6 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 110
Haantje Baltus 6 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 111
Pals Carsten 6 gleybackersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 111
Hendrik Freedriks 6 suikerbakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 112
Freerk Pytters 6 matroos gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 113
wed. Jan Gerrits 6 bestaet gering £ 011-13-0 £ 2 4 0 114
Jan Johannes 6 matroos gemeen bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 114
Frans Jansen 6 knegt van de burgemeester Nollides weduwe cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 115
Gerryt Gerryts 6 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 115
Goslingh Danyels 6 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 115
Meyndert van Hoek 6 blikslaeger, mr. geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 3 116
Hendrik Dirks 7 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 118
Jan Jansen de Wit 7 sjouwer bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 120
Jouke Jolles 7 oud en arm cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 121
Dominicus de Vries 7 saedelmaeker gering £ 011-13-0 £ 2 2 1 123
Jacob Saekes 7 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 123
Jacob Jans 7 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 124
Johannes Caspers 7 stookersknegt maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 125
Foppe Symons 7 baentjersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 126
Haering Sipkes 7 kaersmaeker soober cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 126
Hendrik Johannes 7 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 126
Stoffel Pytters 7 sjouwer bestaet geringh £ 011-13-0 £ 2 1 2 126
Lourens Jans 7 matroos is arm, geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 127
vroedsman Heyns 7 kleermaeker, mr. bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 129
Dirk Willems 7 boode van de armekaemer cu. £ 011-13-0 £ 2 5 3 129
Ype Willems 7 sleeper gering £ 011-13-0 £ 2 5 0 129
Jan Coenraeds 7 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 129
Jilles Martens 7 bestaet seer armptlijk cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 129
Hessel Poulus 7 baentjersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 130
Jan Minnes 7 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 130
Jocchum Cornelis 7 stadstimmerknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 5 1 130
Johansen Fransen 7 oud en seer geringh £ 011-13-0 £ 2 3 0 130
wed. Claas Rintjes 7 viswijff met Jan Hendriks, van gering bestaen £ 011-13-0 £ 2 3 1 130
Sybe Hansen 7 baentjersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 130
Tymon Tijssen 7 sakkedraeger geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 130
Broer Fongers 7 scheepstimmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 131
Coenraad Hendriks 7 bakker, mr. geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 131
Wattje Jacobs 7 scheepstimmerman, nae Indiën seer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 131
Philippus Levi 7 hoedschoonmaeker cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 132
Pieter Aris 7 stoeldrayersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 132
Zalomon Hoytes 7 matroos seer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 132
Pytter Gerbens 8 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 134
Jan Feykes 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 5 135
Feyke Willems 8 metselaersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 136
Pytter Ulbes 8 man nae Indiën geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 136
wed. Sara Baukes 8 winkeliersche geringh £ 011-13-0 £ 2 1 0 136
Jan Rijkerts 8 setschipper geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 137
Cornelis Hendriks 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 138
Cornelis Ypes 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 138
Douwe Tomas 8 sjouwer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 139
Symon Jans 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 4 139
Reinder Taekes 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 140
Willem Hendriks 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 140
Pybe Jacobs 8 schoenmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 141
Jacob Jurjens 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 142
Hendrik Arjens 8 brouwersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 2 143
Jacob Jetses 8 timmerman geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 143
Claas Johannes 8 vaerendpersoon gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 143
Pytter Doekes 8 bootsgesel geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 143
Symon Taeaekles 8 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 143
Yde Tjeerds 8 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 144
Gijsbert Thijssen 8 matroos seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 6 1 145
Jelle Steffens 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 145
Pier Ruurds 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 145
Jan Roelofs 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 146
Rodmer Arjens 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 146
Saake Floris 8 keeskooper geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 146
Thomas Hiddes 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 146
Wopke Jans 8 matroos geringh bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 146
Engel Gerrits 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 147
Dirk Ypes 8 weeversknegt gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 149
Dirk Jacobs 8 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 149
Frans Jeltes 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 149
Jan Ypes 8 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 149
Pieter Daniëls 8 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 5 4 149
Thomas Feykes 8 stuirman maetig cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 149
Warner Sikkes 8 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 149
Hendrik Jurjens 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 150
Johannes Arents 8 gleybakkersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 151
Tymon Jetses 8 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 151
Banier Schotineus 8 adsistent collegie der admiraliteyt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 152
Jacob Jurres 8 vaerendpersoon maetig cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 152
Gerrit Jansen 8 scheepstimmerman cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 153
Jacob Ottes 8 stuirman bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 153
Ocke Sjoerds 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 153
Ate Folkerts 0 scheepstimmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 155
Gryttje Jans 1 redelijk in staat £ 012-00-0 £ 2 1 0 17
wed. Johannes Haentjes 4 gering bestaen £ 012-01-0 £ 2 3 0 77
wed. Dieuke Sipkes 5 van gemeen bestaen £ 012-01-0 £ 2 3 0 99
Sikke Ennes 7 potverkooper geringh £ 012-01-0 £ 2 3 0 119
Poulus Jansen 8 stookersknegt geringh cu. £ 012-01-0 £ 2 3 0 145
Tjerk Heeres 8 matroos bestaet soober cu. £ 012-01-0 £ 2 3 0 149
wed. Anjus Sjoerds 8 nayster geringh £ 012-01-0 £ 2 3 0 152
wed. Hidde Wybes 2 nayster sittende met kinders £ 012-04-0 £ 2 1 0 33
Tjamke Sierks 3 oppermaegd in keet van burgemeester Ripma wed. £ 012-04-0 £ 2 1 0 38
Claes Jansen 3 gleybakkersknegt £ 012-04-0 £ 2 1 0 55
Lolke Sytses 6 trekschipper reedelijk £ 012-04-0 £ 2 1 0 109
Doeke Jans 6 bestaet reedelijk wel £ 012-04-0 £ 2 1 0 114
wed. Piekenbroek 8 captein £ 012-09-0 £ 2 1 1 145
Jarigh Fransen 1 arbeider £ 012-13-0 £ 2 2 0 1
Marten Jansen 1 setschipper op een schuite cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 2
Jan Claesen 2 wever cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 20
Johannes Gijsberts 2 matroos cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 24
wed. Douwe Gosses 2 winkeltje, klein geringh £ 012-13-0 £ 2 1 3 30
Jan Gerrits 2 en suster, gemeen bestaen £ 012-13-0 £ 2 2 0 30
wed. Theunis Jelles 2 potwinkeltje, klein £ 012-13-0 £ 2 2 0 33
Tjeerd Gerrits 3 sleepersknegt geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 43
Jan Tjeerds 3 weever taemelijk cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 49
Pieter Joosten 3 turfdraeger cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 50
Albert Dirks 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 52
Pytter Joris 3 gortmaekersknegt gering cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 52
Ane Claeses 4 oud, kan niets winnen cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 64
Eybert Ypes 4 weever geringh £ 012-13-0 £ 2 2 0 66
wed. Geeske Jans 4 winkeltje, klein maetigh £ 012-13-0 £ 2 2 0 69
Arjen Claesen 4 weever bestaet geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 70
Henne Sipkes 4 schoenlapper geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 75
Ype Ysbrands 4 ijsersmid maetigh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 79
Tjallingh Hylkes 5 weever bestaet gemeen cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 83
Fedde Claesen 5 weever bestaet soober cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 91
wed. Aefke Nanninghs 5 capmaekster gemeen £ 012-13-0 £ 2 2 0 93
Saeke Jacobs 6 loodsman gering bestaen cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 106
Jan Gerryts 6 kleermaeker, mr. geringh £ 012-13-0 £ 2 2 0 108
Hendrik Taek 6 suikerbackersknegt cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 112
Jan Tabes 7 trekschipper geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 121
Jan de Graaf 7 saedelmaeker geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 122
wed. Geertje Obbes 8 geringh £ 012-13-0 £ 2 2 0 137
Cornelis Edsges 8 schoolmeester geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 145
wed. Jan Hendriks 8 nayster reedelijk bestaen £ 012-16-0 £ 2 1 0 135
Jacob Harmens 1 baentjersknegt cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 14
IJsbrand Thomas 1 suikerbakkersknegt cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 16
Jacob Cornelis 3 blikslager, mr. maetigh cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 44
wed. Gerrit Harmens 3 weverinne met knegt £ 013-01-0 £ 2 2 1 49
Rintje Vos 5 van gering bestaen cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 84
Jurjen Okkes 6 metselaer gering bestaen cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 105
Wybe Nammes 6 matroos gemeen cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 105
Cornelis Cornelis 8 timmerman maetigh cu. £ 013-01-0 £ 2 2 0 139
Wytse Wassenaar 1 veerschippers gildeboode £ 013-05-0 £ 2 1 0 3
Keympe Johannes 1 vaerendpersoon cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 11
Jan Trompetter 2 beurtschipper de jonge, redelijk £ 013-05-0 £ 2 1 0 20
Beernt Beernts 4 weever seer gering cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 72
Keimpe Bouwes 5 coordewerker gemeen £ 013-05-0 £ 2 1 0 81
wed. Dirk Hendriks 5 van gemeen bestaen £ 013-05-0 £ 2 1 0 83
Jacob Dirks 5 maekelaer reedelijk £ 013-05-0 £ 2 1 0 88
Antje Claeses 5 winkeltje maetig £ 013-05-0 £ 2 1 0 99
Wopke Tjepkes 6 weever bestaet maetigh £ 013-05-0 £ 2 1 0 106
Jacob Johannes 6 waeterhaelder geringh cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 111
Jan Eellerts 8 timmermansknegt geringh cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 145
wed. Marten Hansen 3 winkeltje gering £ 013-06-0 £ 2 1 2 43
wed. Dirk Pieters 2 bestaet maetigh wel £ 013-07-0 £ 2 1 0 33
Trijntje Oosterbaan 1 vrijster gemeen bestaen £ 013-10-0 £ 2 1 0 2
Harmen Blom 1 wever cu. £ 013-13-0 £ 2 3 1 7
Hendrik Jansen 3 gleybakkersknegt gemeen cu. £ 014-05-0 £ 2 2 1 53
Jelle Eeltjes 5 wolkammersknegt cu. £ 014-05-0 £ 2 2 1 86
Taeke Heyns 7 turfdraeger maetigh £ 014-05-0 £ 2 2 1 120
Albert de Vries 1 schuitschipper gemeen cu. £ 014-08-0 £ 2 4 0 15
Keimpe Jansen 1 glaesenmaeker, mr. cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 1
Engelbertus Klinkert 1 chergier, gewesen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 7
Albert Doedes 2 scheepstimmerman cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 20
Simon Sybrens 2 trekschipper op Leeuwarden et vice versa cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 20
Urk Freedriks 2 schoen- en leestmaeker cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 28
Roelof Tjerks 2 turfdraeger cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 28
Johannes Fransbergen 3 trekschipper reedelijk cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 42
Jilles Pieters 3 weever bestaet geringh cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 45
wed. Loiter Jans 3 weeversche geringh £ 014-09-0 £ 2 2 0 46
Harmen Gerrits 3 weever bestaet gemeen £ 014-09-0 £ 2 2 0 49
wed. Symon Jacobs 3 rentenierske geeft godsdienst onderwijs £ 014-09-0 £ 2 2 0 53
Pieter Douwes 4 gleybackersknegt cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 60
Hein Wytses 4 weeversknegt cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 61
Taede Dirks 4 weever bestaet geringh cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 63
Pieter Hayes 5 weever geringh bestaen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 88
Johannes Bensonides 5 bakker van de armekaemer bestaet gemeen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 96
Gerben Johannes 6 coopmansknegt gemeen £ 014-09-0 £ 2 2 0 109
Jacob Baukes 6 timmermansknegt gemeen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 109
Keimpe Jans 8 winkeltje maetigh cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 140
Hendrik Hansen 8 weever bestaet gemeen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 147
Johannes Jarighs 8 weever gering cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 148
Hidde Sipkes 1 pannebackersknegt cu. £ 014-13-0 £ 2 4 1 15
Wyger Cornelus 2 blauwferversknegt cu. £ 014-13-0 £ 2 2 3 27
Steeven Alberts 3 weever seer geringh cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 41
Otte Hettes 4 weever geringh cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 78
Jan Jansen 5 glijbakkersknegt cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 94
Freerk Bootes 6 weever gering cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 111
Marten Willems 6 matroos gemeen cu. £ 014-13-0 £ 2 2 1 111
Jacob Wouters 1 timmerman, mr. £ 014-15-0 £ 2 1 0 9
Antje Abbes 4 nayster bestaet maetigh £ 014-15-0 £ 2 1 0 58
Hauke Hilles 4 schipper, Bolswarder £ 014-15-0 £ 2 1 0 69
Hylkjen Abbes 5 nayster reedelijk £ 014-15-0 £ 2 1 0 85
Jarigh Adema 5 constaepel, winkelier en merkmeester £ 014-15-0 £ 2 1 0 87
Sara Andries 5 nayster bestaet wel £ 014-15-0 £ 2 1 0 97
Antje Feddes 5 van een goed bestaen £ 014-15-0 £ 2 1 0 98
wed. Elske Huberts 6 winkeliersche maetigh £ 014-15-0 £ 2 1 0 109
wed. Wybe Bakker 6 renteniersche gemeen £ 014-15-0 £ 2 1 0 113
Deeltje Hendriks 6 renteniersche gemeen £ 014-15-0 £ 2 1 0 114
Hinke Dirks 7 bestaet maetigh wel £ 014-15-0 £ 2 1 0 118
Minne Marnstra 7 chirurgijn vaerende op Oost-Indiën £ 014-15-0 £ 2 1 0 126
Antje Harmens 8 sonder bedrijff maetigh £ 014-15-0 £ 2 1 0 150
Klaas Rommerts 2 gleybakkersknegt cu. £ 014-17-0 £ 2 2 4 20
Tjebbe Douwes 8 turfdraeger geringh cu. £ 014-17-0 £ 2 2 4 138
Pieter Jansen 1 wever cu. £ 015-00-0 £ 3 2 1 6
Rein Gerlofs 1 wever cu. £ 015-00-0 £ 3 2 1 6
Hendrik Frank 4 arbeyder gering cu. £ 015-00-0 £ 3 2 1 78
wed. Jan Tabes 8 bestaet geringh £ 015-00-0 £ 3 1 0 146
Frans Goitjens 1 grofsmid, geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 2
Gerrit Jansen 2 wever cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 23
Jan Willems 3 weever bestaet maetigh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 45
Jan Hendriks 3 weever reedelijk cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 47
Dirk Rooseboom 3 weever geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 50
wed. Sybe Pytters 3 nayster reedelijk £ 015-01-0 £ 3 2 0 51
Jan Harmens 3 blauverwersknegt cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 53
Jan Jansen de Boer 3 soutdraeger gemeen £ 015-01-0 £ 3 3 0 54
Gijsbert Gerrits 4 trekschipper geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 66
wed. Swaentje Fokkes 4 vroedvrouw maetigh £ 015-01-0 £ 3 2 0 70
Beernt Beernts 5 weever bestaet geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 89
wed. Fedde Reins 5 weeverinne gering £ 015-01-0 £ 3 3 0 90
Pieter Daniëls 5 winkelier en paruikmaker cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 99
Ype Heeres 7 turfdraeger geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 120
Oepke Claases 7 briefbesteller geringh £ 015-01-0 £ 3 3 0 126
Dieuke Pytters 7 winkeliersche maetigh £ 015-01-0 £ 3 2 0 133
Sybe Jilts 8 metselaer geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 140
Ype Durks 2 matroos cu. £ 015-05-0 £ 3 4 0 21
Foppe Pytters 2 blauwferwersknegt cu. £ 015-05-0 £ 3 2 3 23
Eeltje Hotses 2 pannebackersknegt cu. £ 015-05-0 £ 3 2 4 24
Govert Reinders 2 koemelker gering cu. £ 015-05-0 £ 3 4 3 24
Harmen Alberts 2 kooltjers cu. £ 015-05-0 £ 3 2 3 25
Hendrik Jansen 3 soutdraeger maetigh cu. £ 015-05-0 £ 3 3 2 51
Cornelis Fransen 3 weever maetigh cu. £ 015-05-0 £ 3 3 2 53
Obbe Ypes 6 hoedemaeker, mr. £ 015-05-0 £ 3 3 2 105
Ernst Jansen 1 weever cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 4
Johan Jansen 2 matroos maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 19
Hendrik Jansen 2 wever cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 21
Harmen Claesen 2 wever geringh bestaan cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 22
Harmen Harmens 2 weever cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 23
Jan Jansen 3 bestaet reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 44
Harmen Jans 3 weever geringh bestaen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 2 46
Steeven Hendriks 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 46
Gerrit Gerrits 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Gerrit Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Jan Gerryts 3 weever reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Willem Nannings 3 weeversbaas bestaet wel cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Willem Willems 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Beernt Harmens 3 weever bestaet taemelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 0 48
Gerrit Hendriks 3 weever bestaet geringh £ 015-06-0 £ 3 2 3 48
Gerryt Jansen 3 weever gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 2 48
Hendrik Beernts 3 weever maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 48
Jan Poppes 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 48
Steffen Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 48
Rein Feytes 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 50
Sytse Andries 3 turfdraeger reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 50
Jelger Hessels 3 koemelker gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 52
wed. Abbe Rinses 3 winkeltje, klein geringh £ 015-06-0 £ 3 2 1 54
Wybe Claeses 4 scheepstimmermansknegt cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 60
Ysbrand Harmens 4 weeversknegt geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 63
Frans Adams 4 weever gering cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 65
Joris Ottes 4 matroos geringh bestaen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 67
Frans Hessels 4 schipper, Bolswerder cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 69
Heere Harmens 4 weever geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 72
Simon Claeses 5 stuirman, vaerend als cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 81
Lykle Reytses 5 ferwer, mr. gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 84
Hendrik Dirks 5 scheepstimmerman, vaerd voor maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 96
Foeke Johannes 5 gleybakkersknegt cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 98
Pieter Aukes 7 metselaer, mr. geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 122
Douwe Alefs 8 houdtstaepeler maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 139
Claas Dirks 8 weever bestaet geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 139
Claas Alberts 8 weever geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 151
Casper Caspers 4 weever gering cu. £ 015-08-0 £ 3 2 0 64
Jetse Ottes 4 vaerendspersoon als scheepstimmerman £ 015-08-0 £ 3 1 2 70
Age Cornelis 2 turf- en sakkedraeger cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 30
Jacob Ypes 2 scheepstimmerman cu. £ 015-13-0 £ 3 2 0 33
Albert Janus 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 41
Haytse Wouters 3 weever reedelijk cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 49
Beernt Willems 3 matroos op 't Princejagt cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 50
Folkert Doekles 3 weever bestaet maetigh cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 50
Adam Goslings 3 metselaersknegt gemeen cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 52
wed. Hendrik Harmens 5 bestaet seer gemeen £ 015-13-0 £ 3 1 0 80
wed. Dirk Uilkes 5 spoelster bestaet geringh £ 015-13-0 £ 3 4 0 81
Claas Scheltes 5 huistimmermansknegt cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 87
Allert Krol 5 ruilbuiter gemeen cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 89
wed. Pieter Wassenaer 6 geringh bestaen £ 015-13-0 £ 3 4 0 106
Samuel Hendriks 1 grofsmid gering bestaen £ 015-16-0 £ 3 2 0 10
Douwe Ypkes 2 pannebackersknegt cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 19
Hendrik Hendriks 2 weever cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 19
Bauke Cornelus 2 trekschipper cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 27
Hendrik Jansen 3 weever geringh bestaen cu. £ 015-16-0 £ 3 2 4 39
Jan Alberts 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 4 39
Cornelis Pieters 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 39
Harmen Everts 3 bestaet taemelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 41
Julianus Pieters 3 weever reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 45
Albert Gerrits 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 46
Hendrik Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 49
Hendrik Gerrits 3 weever reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 50
hopman Haesenhoek 3 chirurgijn, mr. reedelijk £ 015-16-0 £ 3 2 0 53
Cornelius van Velsen 4 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 56
Beernt Harmens 4 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 61
Gerrit Steffens 4 weever geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 61
Frans Jansen 4 weever gering cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 62
Sipke Aedes 4 weever gering cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 65
Harmen Dirks 4 weever bestaet maetigh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 66
Jan Beernts 4 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 66
Hendrik Jansen 4 weever geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 67
Jurjen Fongers 4 scheepstimmerman cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 67
Fekke Joosten 4 weever bestaet maetigh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 77
Lieuwe Sybes 4 bestaet maetigh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 78
Beernt Dirks 5 korfdraeger, mr. cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 83
Hendrik Eijberts 5 weever bestaet gemeen cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 92
Dirk Jansen 6 metselaer, geweesen cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 107
Felten Gerrits 6 kuiper, mr. reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 108
Arent Harmens 8 weever geringh £ 015-16-0 £ 3 2 0 152
Gerrit Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 49
Pieter Hendriks 3 weever reedelijk wel cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 50
Ruird Pytters 3 keetwerker reedelijk cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 51
Augustinus Harmens 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 52
Yde Ydes 4 matroos cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 57
Claas Harmens 4 weever gering cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 65
Pytter Gerryts 4 schoenmaeker maetigh cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 77
Ritske Oenes 7 kuiper gering cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 124
Dirk Jansen 1 wever cu. £ 016-00-0 £ 3 2 1 12
Harmen Harmens 1 weever cu. £ 016-00-0 £ 3 2 1 12
Willem Josephs 1 weever cu. £ 016-00-0 £ 3 2 2 12
wed. Trijntje Jans 2 blauferfster taemelijk £ 016-00-0 £ 3 1 0 31
Haentje Willems 2 baantjersknegt redelijk £ 016-01-0 £ 3 1 1 22
Broer Tjeerds 3 sakkedraeger reedelijk £ 016-01-0 £ 3 1 1 53
Gerryt Jansen 3 weever bestaet geringh cu. £ 016-05-0 £ 3 2 3 41
Floris Pieters 5 weever bestaet gemeen cu. £ 016-05-0 £ 3 2 3 88
Hendrik Alberts 3 weever bestaet qeringh cu. £ 016-09-0 £ 3 2 5 40
Schelte Sipkes 5 timmerman geringh cu. £ 016-09-0 £ 3 2 5 97
Doede Sierks 2 boode van 't smal schippersgild cu. £ 016-11-0 £ 3 2 0 34
wed. Grytje Heeremyt 5 stijffster bestaet maetigh £ 016-12-0 £ 1 1 0 95
Okke Doedes 1 turfdraeger cu. £ 016-13-0 £ 3 3 1 6
Lammert Andeles 2 scheepstimmerman cu. £ 016-13-0 £ 3 3 1 31
Barent Ysaaks 7 craemer joodsch, gering cu. £ 016-13-0 £ 3 3 1 124
Albert Jacobs 2 schuytschipper cu. £ 016-17-0 £ 3 2 3 24
Wypke Jans 4 beurtschipperskneght cu. £ 016-17-0 £ 3 3 3 78
Haye Boeles 5 weever geringh cu. £ 016-17-0 £ 3 3 3 92
Otte Aukes 1 beurtschipper, old £ 017-00-0 £ 3 1 0 11
Hendrik Tijssen 1 scheepstimmerman cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 15
Gerrit Jansen 2 weever cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 23
Frans Beernts 2 weever £ 017-00-0 £ 3 2 0 26
Tjeerd Sandstra 2 turfdraeger cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 30
Dirk Hendriks 2 weever cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 32
Symon Douwes 2 matroos op 't Princejagt £ 017-00-0 £ 3 1 2 32
Gatse Tjallings 3 koordewerker gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 42
Beernt Jansen 3 weever maetigh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 49
Harmen Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 49
Bauke Jans 3 matroos redelijk cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 54
Eeke Sjoerds 3 turfdraeger en geleybackersknegt reedelijk £ 017-00-0 £ 3 1 0 55
wed. Otte Johannes 3 winkeltje bestaet wel £ 017-00-0 £ 3 1 0 55
Jan Rients 4 weever bestaet geringh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 64
Jacob Jarigs 4 weever bestaet gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 67
Beernt Jansen 4 weever maetigh bestaen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 72
Lieuwe Everts 5 cooperslaeger, mr. gering cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 81
Tjeerd Cornelis 5 timmerman gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 81
Jaye Tjallings 5 wolkammersknegt en schoenmaekersknegt met sijn broeder £ 017-00-0 £ 3 2 0 83
Boote Gerbens 5 turfvoerder reedelijk cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 93
Wybe Doekles 5 schuitschipper gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 96
Jouke Douwes 6 schoenmaeker, mr. geringh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 103
Hendrik Zacharias 6 weever gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 111
Sierk Cornelis 6 schoenmaeker, mr. £ 017-00-0 £ 3 1 0 111
Jelmer Gerbens 6 trekschipper gerinh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 113
Reyn Jansen 6 leerloyersknegt gemeen £ 017-00-0 £ 3 2 0 114
Frans Pytters 6 turfdraeger maetigh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 115
Neeltje Greolds 7 stadsvroedvrouw maetigh £ 017-00-0 £ 3 1 0 129
Folkert Claeses 7 metselaer bestaet maetig £ 017-00-0 £ 3 2 0 131
Grytjeen Tjieskjen Wassenaer 8 nayster bestaen maetigh £ 017-00-0 £ 3 2 0 152
Ype Feykes 2 geen bedrijf, bestaet wel £ 017-04-0 £ 3 1 0 26
Harmen van Vlie 1 glaesemaeker, mr. gemeen £ 017-05-0 £ 3 4 1 9
Klaas Sybrens 1 suikerbackersknegt cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 13
Minne Feddes 2 arbeyder cu. £ 017-05-0 £ 3 2 1 34
Coenraad Beernts 3 weever bestaet gemeen cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 48
Feyte Tjommes 3 scheepstimmerman cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 54
Hans Mensis 3 cooltjer bestaet geringh cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 54
Geert Harmens 4 weever geringh cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 76
Doitse Anis 4 scheepstimmerman cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 78
Taeke Cornelis 7 korfmaeker gering cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 118
old burgemeester J. Form 7 collecteur van 't reëel cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 126
Floris Ydes 8 stadstimmerknegt cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 145
Thijs Ulbes 1 modderleyker cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 11
Theunis Remmerts 1 matroos cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 17
Gerrit Gerrits 2 weever cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 29
wed. Jan Hendriks 2 bestaet seer geringh £ 017-06-0 £ 3 3 0 36
Gerryt Harmens 3 bestaet maetigh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 45
Poulus Jansen 3 matroos cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 52
wed. Berber Haentjes 4 gering bestaen £ 017-06-0 £ 3 3 0 64
Gerrit Harmens 4 weever bestaet geringh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 66
Sybe Lieuwes 4 arbeyder gering cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 78
Pieter Bokkes 5 arbeyder sober cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 86
Beernt Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 91
wed. Tjerk Andrys 8 winkeltje geringh £ 017-06-0 £ 3 3 0 134
Geert Rijnje 8 matroos maetigh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 141
Jelle Hayes 8 schoenmaeker, mr. cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 143
Harmen Visser 8 weever bestaet matigh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 148
Hendrik Baltus 8 matroos bestaet geringh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 149
Hendrik Jacobs 1 turfdraeger en winkelier cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 12
Jan Caspers 2 weever cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 29
Claas Jansen 3 kan just sijn kost winnen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 40
Jan Hendriks 4 weever gering cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 60
Pieter Eelkes 4 timmermansknegt sober cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 60
Pieter Claesen 4 weever gering cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 65
Gerrit Claeses 5 scheepstimmerman cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 83
Jan Harmens 5 kuiper reedelijk cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 96
Jacob Folkerts 7 slotmaeker, mr. maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 118
Jurjen Jansen 7 turfdraeger maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 119
Lourens Claesen 7 vleeshouwer, mr. gering cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 130
Pytter Wytzes 7 kladferwersknegt gemeen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 130
Jan Wax 7 bakker, mr. gemeen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 131
Theunis Block 7 coopman gemeen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 131
Douwe Hendriks 8 weeversknegt maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 137
Johannes Andrys 8 weever bestaet maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 140
Wybe Taekes 8 matroos op 't Princejagt cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 142
Arjen Arjens 8 matroos op 't Princejagt cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 147
wed. Jocchum Stellingwerf 8 bestaet geringh £ 017-08-0 £ 3 2 1 150
Bouwe Claeses 2 timmermansknegt cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 29
Johannes Jansen 4 kuiper gering cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 58
Hendrik Daniëls 5 turfdrager geringh cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 91
Philippus Ysaaks 7 coopman bestaet geringh cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 121
Harmanus Sladoo 7 castmaeker gemeen cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 125
Jelle Gerryts 8 weever bestaet gemeen cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 136
Sybe Simons 1 matroos cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 7
Pieter Dirks 1 schoenmaeker, mr. gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 17
Arent Steevens 2 bontweever, mr. cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 21
Hendrik Harmens 2 setschipper cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 31
Pytter Johannes 3 ruilbuiter geringh £ 017-13-0 £ 3 2 2 38
Feyke Sjoerds 3 scheepstimmerman, klein winkeltje cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 40
Jan Withuys 3 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 40
Jan Gerrits 3 weever reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 45
Dirk Claesen 3 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 3 1 46
Ewert Willems 3 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 3 46
Jan Gerryts 3 weever redelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 3 46
Jan Arents 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 47
Hendrik Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 49
Hendrik Beernts 3 weever reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 50
Gerrit Harmens 4 weever soober cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 60
Beernt Harmens 4 weever seer gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 65
Jan Roelofs 4 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 66
Broer Wybrens 4 timmermansknegt geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 67
Harmen Beernts 4 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 67
Jan Hendriks 4 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 67
Jan Hendriks 4 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 71
Hendrik Hendriks 4 weever geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 74
Adriaenus Swart 5 matroos bestaet gemeen £ 017-13-0 £ 3 2 2 85
Freerk Lucas 5 weever reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 89
Harmen Harmens 5 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 90
Marten Martens 5 weever gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 92
Bonne Theunis 5 matroos bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 93
Jacob Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 96
Anthoni Reukens 6 weever gemeen £ 017-13-0 £ 3 4 2 110
Pytter Pytters 6 matroos op 't Princejagt cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 116
Hendrik van Beemen 7 paruikmaeker geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 128
Ynte Sybrens 7 winkeltje, klein geringh £ 017-13-0 £ 3 2 2 128
Auke Ottes 7 matroos op 't admiraliteytsjagt gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 130
Jan Beernts 8 weever bestaet geringh cu.. £ 017-13-0 £ 3 2 2 143
Gerrit Harmens 8 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 145
Coenraad Vonck 8 kock op de legger cu. £ 017-13-0 £ 3 3 1 147
Wybe Wybrens 8 gleybakkersknegt cu. £ 017-13-0 £ 3 2 0 152
Hinke Dreyer 2 renteniersche taemelijk £ 017-14-0 £ 3 1 0 24
Jan Huiselaer 8 constapel op de legger cu. £ 017-16-0 £ 3 3 0 147
Harmen Jansen 3 weever gering bestaen cu. £ 017-17-0 £ 3 2 4 39
Baernt Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. £ 017-17-0 £ 3 2 4 50
Christoffel Christiaens 5 weever bestaet geringh cu. £ 017-17-0 £ 9 3 1 91
Cornelis Lautenbach 6 schoenmaeker, mr. cu. £ 017-17-0 £ 3 3 1 108
Alexander Kemmer 7 boekverkooper geringh cu. £ 017-17-0 £ 3 3 1 119
Wybren Hessels 1 pannebackersknegt, mr. cu. £ 018-00-0 £ 3 2 1 4
Foeke Claeses 1 vaerendspersoon en timmerman cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 8
Jan Doekes 1 scheepstimmerman gemeen £ 018-00-0 £ 3 1 0 10
Remmert Theunis 1 scheepstimmerman, vaert voor cu. £ 018-00-0 £ 3 2 1 10
Jan Willems 1 scheepstimmerman £ 018-00-0 £ 3 1 0 12
Sipke Sybrens 1 weever cu. £ 018-00-0 £ 3 2 2 13
Andries Jansen 2 turfvaarder cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 28
Heere Meyles 2 blauwferwersknegt cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 28
wed. Johannes Ypes 2 winkeliersche £ 018-00-0 £ 3 1 0 28
Oeds Gijsbert 6 weever bestaet wel cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 104
Foppe Dirks 6 winkeltje geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 112
Hibbe Gabbes 7 scheepstimmerman cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 124
Claas Swerus 8 boekbinder maetigh £ 018-00-0 £ 3 1 0 134
Jan Alberts 8 matroos op 't admiraliteytsjagt maetigh cu. £ 018-00-0 £ 3 4 2 135
Pytter Louws 8 weever bestaet geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 2 4 137
Sjoerd Arjens 8 metselaer, mr. maetigh £ 018-00-0 £ 3 2 0 138
Johannes Harings 8 trompetter op 't admiraliteytsjagt bestaet van sijn bedieninge £ 018-00-0 £ 3 1 0 149
Heere Pytters 8 sleefmaeker geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 3 1 150
Okke Hessels 8 vaerendpersoon geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 3 1 150
wed. Sierk Folkerts 1 winkelneeringe gemeen £ 018-01-0 £ 3 2 0 10
Claas Ottes 1 geringh bestaen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 11
Heere Heeres 1 metselaar, mr. reedelijk cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 14
Ype Zijes 1 baantjersknegt, mr. £ 018-01-0 £ 3 2 0 14
Jan de Boer 3 turfdraeger redelijk £ 018-01-0 £ 3 2 0 41
Tjerk Lolkes 3 sakkedraeger reedelijk £ 018-01-0 £ 3 2 0 55
Tjerk IJsenbeek 4 timmerman gemeen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 56
Jan Broers 4 sackedraeger maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 68
Jan van Blessum 4 timmermansknegt geringh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 6 69
Harmen Jansen Braemers 4 weever gering £ 018-01-0 £ 3 1 3 72
Dirk Dirks 4 weever geringh bestaen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 73
Ruird Jansen 4 weever bestaet maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 78
Dirk Pytters 5 trekschipper gemeen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 86
Jacob Sybes 5 timmerman gemeen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 88
Robijn Cornelis 5 sleefmaeker, mr. redelijk cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 93
Christiaen Temmer 5 paruikemaeker, mr. cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 95
wed. Lieuwe Huberts 6 turfmeetster goed bestaen £ 018-01-0 £ 3 2 0 105
Hans Jansen 6 gleybakkersknegt gemeen £ 018-01-0 £ 3 2 0 114
Trijntje Ulbes 6 nayster en suster, bestaet maetigh £ 018-01-0 £ 3 2 0 115
Jan Jansen 7 schoenmaeker, mr. cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 118
Sytse Hessels 7 vleeshouwer, mr. geringh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 120
Christiaen Bessingh 7 kleermaeker maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 125
Yde de Groot 7 schuitschipper geringh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 128
Jocchum Zacharias 7 hoedemaeker geringh £ 018-01-0 £ 3 2 0 129
Jan Bakker 7 sonder bedrijff gering cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 131
Trijntie Edsges 8 winkeltje bestaet geringh £ 018-01-0 £ 3 2 0 134
Hendrik Jansen 8 sjouwer bestaet maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 136
Wyger Dirks 8 stuirman maetig cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 145
Eeltje Pieters 8 stuirman maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 154
Hendrik Stiphout 2 weever cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 22
Hendrik Duman 2 suikerbakkersknegt cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 30
Jan Hendriks Boekholt 3 weever bestaet maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 41
Reynder Jansen 3 weever maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 41
Hendrik Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 45
Jan Beernts 3 weever bestaet maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 45
Jan Annes 4 turfdraeger geringh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 66
Freerk Johannes 5 matroos gemeen bestaen cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 93
Jan Wybrens 5 kleermaeker, mr. £ 018-04-0 £ 3 1 0 98
Frans Beernts 3 weever bestaet gemeen cu. £ 018-05-0 £ 3 3 2 45
Dirk Alberts 5 weever bestaet geringh cu. £ 018-05-0 £ 3 3 2 86
Willem Gerrits 5 brouwersknegt gemeen £ 018-05-0 £ 3 3 2 94
Wouter Hessel 1 metselaer geringh cu. £ 018-06-0 £ 3 2 1 7
Pieter Claesen 2 weever cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 20
Christiaen Gerrits 3 weever seer geringh cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 44
Hendrik de Wit 4 weever bestaet geringh cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 65
Jan Zacharias 4 schoolmeester geringh cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 65
wed. Albert Joukes 8 winkeltje maetigh £ 018-09-0 £ 3 1 1 137
Jan Pieters 3 winkelier gemeen cu. £ 018-13-0 £ 3 4 0 54
Ype Broers 4 sakkedraeger maetigh cu. £ 018-13-0 £ 3 4 0 56
wed. Gerben Aukes 5 van gemeen bestaen £ 018-13-0 £ 3 4 0 97
Sybren Sipkes 2 wever geringh £ 018-16-0 £ 3 2 0 22
Harmen Hendriks 2 weever cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 27
Gerryt Jurjens 3 bestaet maetigh cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 40
Gerben Gerryts 4 waegenmaeker maetigh cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 70
Rinse Pytters 4 scheepstimmerman cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 77
Abel Dirks 5 schoenmaeker, mr. £ 018-16-0 £ 3 2 0 84
Rinse Tjepkes 5 stalknegt van Vosma cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 84
Willem Anthoni 5 weever bestaet geringh cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 85
Haye Keympes 5 bierdraeger gemeen cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 91
Dirk Jacobs 5 sleefmaeker, mr. reedelijk cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 95
Jan Kuik 5 bakker, mr. soober cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 95
R. Swart 7 clercq ter secretarye £ 018-16-0 £ 3 2 0 125
Wopke Jansen 1 pottebackersknegt cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 13
Harmen Jansen 2 bontwever bestaet sober cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 21
Abe Lenses 2 ruilerbuiter cu. £ 018-17-0 £ 3 2 4 26
Tytte Hendriks 3 zoutkeet, werken in cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 53
Frans Mathijssen 4 weever bestaet geringh cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 75
Jacobus Pytters 4 molenmaekersknegt cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 77
Wyger Jarigs 5 weever bestaet geringh cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 81
Johannes van Zeyst 5 toornblaeser gemeen cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 84
Hendrik Hendriks 8 weever gering cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 138
wed. Claas Haukema 1 winkelierse bestaet wel £ 018-19-0 £ 3 1 0 9
Zeelis Sijl 1 rentenier welgesteld £ 018-19-0 £ 3 1 0 17
wed. burgemeester van Sloten 5 £ 018-19-0 £ 3 1 0 84
Jacob Harmens 6 rentenier £ 018-19-0 £ 3 1 0 101
wed. Pieter Gosses 6 renteniersche gemeen £ 018-19-0 £ 3 1 0 109
Yske Klaeses 7 scheeps- en huistimmerman maetigh bestaen £ 018-19-0 £ 3 1 0 128
Freerk Wybrens 4 weever bestaet geringh cu. £ 019-00-0 £ 3 2 0 76
Sytse Gerrits 2 onderbaes op een panwerk £ 019-01-0 £ 3 2 1 19
Beernt Beernts 2 weever, mr. cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 22
Claas Harmens 2 weever £ 019-01-0 £ 3 2 1 27
Jan Gerrits 3 weever maetigh cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 40
Jurjen Jansen 3 geringh bestaen cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 40
Tjebbe Heerkes 3 kuiper, mr. gemeen cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 54
Gerrit Gerrits 4 weever gering cu. £ 019-01-0 £ 3 2 4 61
Evert Jansen 4 ijsersmid gering cu. £ 019-01-0 £ 3 2 4 63
Simon Sjoerds 4 scheepstimmerman gering cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 74
Jan Hendriks 6 chirurgijn, mr. gemeen cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 106
Luitjen Pytters 8 ijsersmid geringh cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 141
Pytter Hylkes 8 timmerman maetigh cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 150
Jan Pieters Oldaen 1 voor de suikerrafineerderije, voor knegt en meyd £ 019-04-0 £ 3 2 0 9
Johannes Hendriks 1 stokersknegt cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 6
Jacob Lourens 1 winkelier geringh cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 17
Hendrik Merkus 2 weever cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 30
Theunis Wouters 4 turfdraeger geringh £ 019-05-0 £ 3 1 2 62
wed. Pytter Pyters 4 spoelster gering £ 019-05-0 £ 3 5 0 67
vroedsman Klinckhaemer 7 kalkverkooper cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 123
Horatius van Seyst 8 weever bestaet geringh cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 153
Gijsbert Johannes 1 leertouwer reedelijk cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 14
wed. Dirk Annes 1 costerinne van de doopsgesinde gemeente £ 019-08-0 £ 3 3 0 16
Beernt Lammerts 3 bestaet reedelijk £ 019-08-0 £ 3 3 0 47
Beernt Hendriks 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 49
Hendrik Claever 3 winkeltje, klein cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 54
Jan Wouters 4 weever geringh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 60
Hendrik Alberts 4 weever gemeen cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 64
Sjoerd Rommerts 4 pannebackersknegt, mr. cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 72
Taeke Jelles 4 weever geringh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 73
Gerrit Jansen 4 weever bestaet maetigh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 75
Harmen Gerrits 5 weever bestaet gemeen cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 89
Willem Claesen 5 winkelier gemeen cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 93
Sipke Cornelis 6 boomwagter geringh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 101
Fedrik Allerts 8 kooldraeger gering £ 019-08-0 £ 3 3 0 145
Jan Egberts 1 pannebackersknegt, mr. £ 019-13-0 £ 3 3 1 3
Leendert Jansen 2 weever cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 24
Dirk Lourens 2 koopmanskneght cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 33
Ewout Franck 4 hovenier bestaet geringh cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 68
Johannes Gerryts 4 pannebackerskneght, mr. cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 72
Claes Ydes Wijngaerden 5 schoolmeester gemeen cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 84
Harrit Eeuwes 5 turfdraeger maetigh cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 91
Hendrik Willems 6 weever reedelijk £ 019-13-0 £ 3 3 1 112
Tytte Jans 6 stuirman, vaerd voor cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 113
Pieter Gerardus 1 metselaar, mr. en een klein winkeltje cu. £ 019-14-0 £ 3 2 0 1
wed. Hans Jetses 3 backerinne just haer cost £ 019-15-0 £ 3 1 2 48
Harmen Jansen 4 weever gering cu. £ 019-17-0 £ 3 3 3 62
Haytse Wybrens 4 wever bestaet geringh cu. £ 019-17-0 £ 3 4 0 66
Willem Jansen 5 weever gemeen cu. £ 019-17-0 £ 3 4 0 89
Jan Sybrens 6 adsistent bestaet geringh cu. £ 019-17-0 £ 3 4 0 103
Miechiel Rienks 7 bierdraeger geringh cu. £ 019-17-0 £ 3 3 3 121
Tjalling Jansen 1 schoenlapper cu. £ 020-00-0 £ 3 2 0 3
Gerrit Pytters 1 gleijbakkersknegt gemeen cu. £ 020-00-0 £ 3 4 0 5
Claas Jacobs 1 turfdraeger cu. £ 020-00-0 £ 3 4 1 7
Jan Claesen 1 weever cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 15
Simon Meyles 2 molenaar, mr. maetigh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 22
Taewis Jacobs 2 bakkersknegt cu. £ 020-00-0 £ 3 2 0 28
wed. Anthoni Gerardi 2 bestaet redelijk wel £ 020-00-0 £ 3 2 0 33
Bauke Reinders 2 modderleyker cu. £ 020-00-0 £ 3 3 0 34
Jan Everts 2 weever cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 37
Jan Arents 3 weever bestaet geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 43
Uilke Meelis 4 waegenaer geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 59
Jan Wiglinghuisen 4 wijnsteekersknegt cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 69
Harmen Jansen 4 weever gering cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 72
Gerrit Jacobs 5 turfdraeger maetigh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 1 94
Thijs Nanninghs 5 vaerendspersoon gemeen cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 95
wed. Symon Fokkes 8 sonder bedrijff maetigh £ 020-00-0 £ 3 1 0 134
wed. Jacob Wiersma 8 bakkerinne geringh £ 020-00-0 £ 3 3 0 135
Leendert Luitjens 8 ijsersmid geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 4 0 135
Heere Ruurds 8 scheepstimmerman cu. £ 020-00-0 £ 3 5 0 137
Johannes Freerks 8 scheepstimmermansknegt cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 137
Pytter Luikas 8 ijsersmid geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 141
Syble Hayes 8 stuirman, vaert voor cu. £ 020-00-0 £ 3 4 1 141
Wiltje Ages 0 arbeyder gemeen cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 155
Gerryt Gerrits 1 schoenmaeker, mr. gemeen cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 10
Claas Norel 2 timmerman, mr. geringh cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 25
Beernt Jansen 2 wever bestaet maetigh cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 29
Heere Wybrens 2 waterhaelder voor een zoutkeet cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 37
Beernt Jansen 3 weever, mr. maetigh £ 020-01-0 £ 3 1 5 38
Jan Gerrits 3 weever, mr. gemeen £ 020-01-0 £ 3 2 2 39
Jacob Jelles 3 slotmaeker, mr. maetigh cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 93
Sjouke Geerts 6 kooltjer bestaet gemeen cu. £ 020-01-0 £ 4 2 2 112
Jacob Wybrens 2 arbeyder cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 22
Beernt Beernts 2 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 27
Oene Fokkes 2 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 29
Harmen Gerrits 2 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 30
Jacob Poppes 2 turfvoerder cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 30
Johan Johannes 3 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 42
wed. Aukjen Baukes 6 arbeydster gemeen £ 020-03-0 £ 3 3 0 106
Evert Jansen 3 weever maetigh cu. £ 020-05-0 £ 3 4 1 45
Lammert Sybrens 5 scheepstimmerknegt cu. £ 020-05-0 £ 3 4 1 98
Cornelis Block 1 glaesemaeker, mr. gering cu. £ 020-08-0 £ 3 2 0 2
Jacob Tjerks 1 soutdraeger cu. £ 020-08-0 £ 3 2 1 15
Jan Harmens 4 blauferver, mr. maetig cu. £ 020-08-0 £ 3 2 1 70
Reynder Jansen 6 metselaer maetigh £ 020-08-0 £ 3 2 1 110
Sjoerd Harmens 1 schoenmaeker, mr. cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 1
Dirk Jacobs 1 kladschilder cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 2
Johannes Jansen 1 bierdraeger cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 16
Jelle Jocchums 2 scheepstimmerman cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 24
wed. Jan Jacobs 2 smidswinkel, houdende een £ 020-09-0 £ 3 4 3 32
Sible Lodewijks 2 wever cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 36
Sent Ypes 4 haerweever, mr. maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 64
Regt Symons 4 vaerendspersoon geringh cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 68
Lolle Heyns 4 blauferversknegt maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 69
Jurjen Everts 4 pannebakkersknegt cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 71
wed. Frans Zeeman 4 sonder bedrijf £ 020-09-0 £ 3 2 0 76
Hendrik Dirks 4 ijsersmid, mr. reedelijk cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 77
Beernt Hendriks 5 weever bestaet maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 88
Evert Poulus 5 riedmaeker bestaet wel cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 89
Jan Wijngaerden 5 kleermaeker, mr. maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 95
Theunis Dirks 5 verkenslaeger gemeen cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 97
Ellert Jansen 6 timmerman, mr. maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 116
Tymon Jacobs 8 matroos op 't admiraliteyts jagt maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 146
Andle Bonnes 8 stuirman bestaet matigh cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 148
Harmen Beernts 4 weever gering cu. £ 020-10-0 £ 3 3 2 64
burgemeester Tobes 2 £ 020-12-0 £ 3 1 0 35
Douwe Jacobs 6 rentenier gemeen £ 020-12-0 £ 3 1 0 104
Gerlof Wygers 7 wolkammersknegt £ 020-12-0 £ 3 1 0 130
wed. Helena Kuik 8 bestaet maetigh £ 020-12-0 £ 3 1 0 150
Douwe Arjens 1 scheepstimmermansknegt cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 6
Harmen Arents 2 weever cu. £ 020-17-0 £ 4 5 1 26
Alle Jacobs 2 ijsersmid, mr. cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 30
Jan Blom 4 weever gering cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 61
Gerrit Aarents 5 weever bestaet gemeen cu. £ 020-17-0 £ 4 2 4 91
Hendrik Cornelis 8 timmerman, mr. cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 148
wed. Pieter Reynders 8 nayster bestaet geringh £ 020-17-0 £ 3 5 1 152
Bauke Jilts 2 winkelier en weever cu. £ 021-00-0 £ 4 2 1 29
Auke Claeses 4 bierdraeger geringh cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 57
Age Jacobs 4 winkelier maetigh cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 58
Beernt Beernts Loman 4 weever reedelijk cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 62
Jan Gerrits 4 weever gering cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 62
Cornelis Annes 5 weever bestaet reedelijk cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 89
wed. Haringh Claeses 8 sonder bedrijff maetigh £ 021-01-0 £ 4 3 0 138
Jan Harmens 5 schoolmeester maetigh £ 021-04-0 £ 4 2 0 96
Harmen Hendriks 3 weever bestaet taemelijk cu. £ 021-05-0 £ 4 2 2 49
Wopke Aedsgers 5 matroos op 't admiraliteytsjagt bestaet gemeen cu. £ 021-05-0 £ 4 2 2 87
Wyger Alberts 6 scheepstimmermansknegt cu. £ 021-05-0 £ 4 2 2 104
Hille Claeses 5 turfdraeger gemeen cu. £ 021-09-0 £ 4 4 1 81
Heere Hoytes 5 turfvoerder gemeen cu. £ 021-09-0 £ 4 4 1 87
Pieter Jacobs 1 weever cu. £ 021-13-0 £ 4 4 0 10
Tjeerd Oebles 3 weever redelijk cu. £ 021-13-0 £ 4 4 0 47
Eerk Jansen 6 blauferwersknegt cu. £ 021-13-0 £ 4 4 0 111
Foeke Feddes 0 koemelker maetigh cu. £ 021-13-0 £ 3 4 0 155
Hendrik Fransen 3 timmerman, mr. maetigh cu. £ 021-15-0 £ 4 2 1 39
Pytter Reynders 5 timmerman gemeen cu. £ 021-15-0 £ 4 2 1 82
Geert Gerrits 7 coopman maetigh cu. £ 021-15-0 £ 4 2 1 118
Jan Harmens 5 weever geringh cu. £ 021-17-0 £ 4 4 2 92
Wybe Dirks 1 backer, mr. gemeen cu. £ 022-00-0 £ 4 2 1 9
Joost Hendrix 1 weever bestaet wel £ 022-00-0 £ 4 1 1 14
Hendrik Heermans 2 bestaen reedelijk cu. £ 022-00-0 £ 4 2 1 28
Heere Gerbens 2 stalman cu. £ 022-00-0 £ 4 3 0 29
Jan Ottes 4 weever maetig £ 022-00-0 £ 4 2 0 62
Gerrit Geerts 5 scheepstimmerman cu. £ 022-00-0 £ 4 2 3 93
Jan Holkes 8 scheepstimmerman cu. £ 022-00-0 £ 4 2 1 138
Jan Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 022-01-0 £ 4 3 1 47
Binjamin Levi 5 hoedschoenmaeker cu. £ 022-01-0 £ 4 2 4 80
wed. Jan Scheltema 6 renteniersche £ 022-01-0 £ 4 1 0 103
wed. Aeltje Harmens 6 en Hendrik Hendriks, van suinigh bestaen £ 022-01-0 £ 4 2 4 105
Jan Sybrens 7 schoenmaeker, mr. maetigh cu. £ 022-01-0 £ 4 2 4 120
Tjerk Jans 1 steenvoerder gemeen cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 5
Jan Symons 1 metselaer maetig cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 15
Douwe Gabbes 2 timmerman, mr. en winkelier cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 37
Dirk Hessels 4 kooperslaeger gering cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 58
Pieter Scheltema 4 weeversbaes geringh £ 022-03-0 £ 4 2 2 71
wed. Pyttje Jans 6 renteniersche £ 022-05-0 £ 4 1 0 104
Teuntje Feykes 6 renteniersche £ 022-05-0 £ 4 1 0 104
wed. Rinske Jans 6 bestaet reedelijk wel £ 022-05-0 £ 4 1 0 108
wed. Dirk Hugens 7 winkeliersche maetigh £ 022-05-0 £ 4 1 0 119
Jacob Willems 7 castmaeker maetigh £ 022-05-0 £ 4 1 0 127
Sybrand Taekes 8 schipper maetigh cu. £ 022-08-0 £ 4 3 0 140
Ruird Robijns 8 sonder bedrijff gering cu. £ 022-08-0 £ 4 3 0 142
Hendrik Reidhorst 4 bestaet maetigh cu. £ 022-09-0 £ 4 5 2 57
Jan Jocchums 4 arbeyder gering cu. £ 022-09-0 £ 4 5 2 60
Pieter R. van Arum 1 coopmansschrijver cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 2
Eelke Jelles 2 timmerman, mr. reedelijk £ 022-11-0 £ 4 2 0 20
Hendrik Cornelis 2 rentenier reedelijk cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 20
Jan Sybes 2 trekschipper £ 022-11-0 £ 4 2 0 32
Albert Jansen Kalkman 3 rentenier gemeen £ 022-11-0 £ 4 2 0 51
Gerben Pytters 4 bestaet maetigh wel cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 57
Beert Brouwer 4 winkelier gemeen £ 022-11-0 £ 4 2 0 58
Philippus Bos 4 maetig bestaen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 72
Jacobus Reeman 4 trompetter Princejagt £ 022-11-0 £ 4 2 0 79
Harmen Hessels 5 boekebinder, mr. reedelijk cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 82
wed. Jan Schonebeecq 5 bestaet reedelijk £ 022-11-0 £ 4 2 0 85
Pieter Jocchums 5 vaerendspersoon gemeen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 85
Heyn Freerks 5 timmerman reedelijk cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 86
Jan Claeses 5 winkelier en schoenmaker cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 86
Jan Peima 5 gerechtsboode reedelijk £ 022-11-0 £ 4 2 0 94
Wytse Cornelus 5 pottebacker gemeen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 98
Pytter Alberts 6 sleefmaeker gemeen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 104
Meynte Brouwer 6 pannebakker, mr. geringh cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 109
Bauke Martens 6 schoenmaeker, mr. £ 022-11-0 £ 5 2 0 113
Yttje Hessels 7 winkelierse maetigh £ 022-11-0 £ 4 2 0 120
Aris Dreyer 7 stoeldrayer maetig cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 128
Jan Bierma 4 cantoorknegt gemeen cu. £ 022-13-0 £ 4 3 4 77
Wessel Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 41
Cornelis Hendriks 4 ijsersmid, mr. maetigh cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 75
Sikke Builart 6 beurtschipper geringh cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 107
Douwe Lieuwes 7 wagenmaeker en stads aschkarreman cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 123
Walte Hayes 1 vaerendspersoon cu. £ 022-17-0 £ 4 6 0 8
wed. Janke Wybes 1 winkeltje, klein £ 022-17-0 £ 4 6 2 11
Hendrik Beernts 3 weever cu. £ 022-17-0 £ 4 6 4 40
wed. Grytje Wygers 0 bleekersche geringh £ 022-17-0 £ 4 6 0 155
Bartel Oedses 6 hovenier gering bestaen cu. £ 023-01-0 £ 4 4 2 103
Jacob Tjallings 4 timmerman gemeen cu. £ 023-12-0 £ 4 2 2 73
Claas van Velsen 1 bakker, mr. gemeen cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 12
Frans Willems 2 weever, mr. cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 29
Tjalling Tjallings 2 trekschipper cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 37
Theunis Jansen 4 koemelker maetigh cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 59
Beernt Burgerts 4 weever gering cu. £ 023-13-0 £ 4 4 5 72
Rintjen Annes 6 stuirman maetigh cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 109
Uilke Anskes 2 metselaar, mr. redelijk cu. £ 023-15-0 £ 4 2 0 20
Jan Jansen Kalf 2 bestaet maetigh cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 22
Hans Warners 3 spinbaes op de stadspinsolder reedelijk cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 44
Hessel Hayes 5 coordewerker gemeen cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 86
Jan Claesen 5 metselaer reedelijk £ 023-15-0 £ 4 2 0 86
Jan Hansen 5 trekschipper maetig cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 88
Jacob Radsma 6 horlogiemaeker, mr. cu. £ 023-15-0 £ 4 2 0 101
Hendrik Thomas Tromp 6 opsigter op de maet van de turfkorven reedelijk £ 023-15-0 £ 4 2 0 110
Christiaen Dirks 7 mesmaeker reedelijk cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 122
Andries Rosee 7 winkelier geringh cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 124
wed. Douwe Jelles 7 winkeliersche maetigh £ 023-15-0 £ 4 2 0 124
Gerrit Alberts 7 glaesemaeker, mr. maetigh £ 023-15-0 £ 4 3 0 132
wed. Pytter Martens 0 koemelkerse maetigh £ 023-15-0 £ 4 3 0 155
Jelte Douwes 5 wieldrayer gemeen cu. £ 023-16-0 £ 4 2 1 81
Pier Harkes 2 wever, mr. cu. £ 024-00-0 £ 4 4 1 22
Hans Johannes 2 wagenmaeker, mr. maetigh £ 024-00-0 £ 4 3 0 29
Tijs Hendriks 5 scheepstimmerknegt cu. £ 024-01-0 £ 4 4 0 97
Fedde Jentjes 6 kooltjer bestaet gemeen cu. £ 024-01-0 £ 4 3 3 105
jr. Pieter Gelinda 6 coopman, geweesen cu. £ 024-01-0 £ 4 5 3 108
Bente Gerryts 6 bakker bestaet geringh cu. £ 024-01-0 £ 4 3 3 116
Marten Dirks 4 setschipper geringh £ 024-03-0 £ 4 3 1 57
Olphert Everts 4 bakker, mr. sober cu. £ 024-03-0 £ 4 2 3 69
Ulbe Sjoukes 4 waegenaer geringh cu. £ 024-13-0 £ 4 4 3 63
Meyer Markus 1 vleeshouwer geringh cu. £ 024-14-0 £ 4 3 2 17
Sybe Andrys 7 vaerenspersoon maetigh cu. £ 024-14-0 £ 4 3 2 125
Lieuwe Willems 2 trekschipper cu. £ 024-15-0 £ 4 2 1 37
Ybeltje Broers 4 winkelierse bestaet wel £ 024-15-0 £ 4 1 0 58
ds. Schuiler 7 bestaet maetigh £ 024-15-0 £ 4 1 0 120
Jan Jansen 2 weever bestaet wel £ 024-16-0 £ 4 3 0 32
Hendrik Jocchums 2 leerloyer cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 37
Meyndert Cobus 3 weever maetigh cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 39
Tjebbe Gosses 4 timmerman, mr. maetigh cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 71
Dirk Beernts 5 korfmaeker, mr. gemeen cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 81
Jan Wybes Hop 7 visman bestaet maetigh cu. £ 024-16-0 £ 4 2 3 129
Oede Pytters 1 vaerendspersoon gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 3 0 6
Heere Wybrens 1 metselaar bestaet gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 2 3 7
Okke Jarighs 1 schuitschipper gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 8
Claas Foekes 1 setschipper op een galjoot £ 025-00-0 £ 4 2 0 9
Pieter Alefs 1 schuitschipper gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 3 0 9
Jan Jansen Damast 1 weever bestaet reedelijk cu. £ 025-00-0 £ 4 4 0 18
Jan Cramer 2 brouwer, mr. gemeen £ 025-00-0 £ 4 3 2 28
Hendrik Everts 2 panneboeter maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 29
Sybren Jocchums 3 soutdraeger maetig cu. £ 025-00-0 £ 4 2 3 54
wed. Poort 3 hopman; sonder bedrijff £ 025-00-0 £ 4 1 1 55
Jan Schoonebeecq 3 chirurgijn, mr. reedelijk cu. £ 025-00-0 £ 4 2 1 55
Johannes Freedriks 3 setschipper reedelijk cu. £ 025-00-0 £ 4 3 1 55
Johannes Acoma 4 apothecarius maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 58
Tjebbe Spannenburgh 4 tinnegieter maetig cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 58
Wessel Keimpma 4 adsistent van het collegie ter admiraliteit cu. £ 025-00-0 £ 4 2 1 70
Gerryt Hendriks 6 uitdraeger bestaet wel cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 101
Saeke Folkerts 8 blokmaeker maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 1 135
wed. Symon Cornelis 8 blokmaekerse geringh £ 025-00-0 £ 4 3 0 135
Arjen Boykes 8 portier bestaet maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 3 0 137
Harmen Jurjens 8 weever bestaet geringh £ 025-00-0 £ 4 2 2 138
wed. Sara Broers 8 winkeltje, een maetigh £ 025-00-0 £ 4 1 1 145
Homme Claesen 8 sleefmaeker maetig cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 151
Tytte Scheltes 8 schipper maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 153
Christiaen Jansen 5 kleermaeker, mr. geringh cu. £ 025-01-0 £ 4 4 4 86
Johannes Baltus 5 ruilbuiter gemeen cu. £ 025-03-0 £ 4 2 2 83
Jan Feykes 8 scheepstimmerman cu. £ 025-03-0 £ 4 2 2 146
Sipke Pytters 6 stuirman op 't Princejagt £ 025-09-0 £ 4 2 0 114
Jan Joukes 8 matroos bestaet maetigh cu. £ 025-12-0 £ 4 2 1 135
Anske Sybes 1 metselaar, mr. reedelijk cu. £ 025-14-0 £ 4 2 0 15
Pieter Jansen 3 welgestelde burger cu. £ 025-14-0 £ 4 2 0 52
Jacob Jerimias 5 stoeldrayer, mr. maetigh cu. £ 025-14-0 £ 4 2 0 84
Douwe Pieters 5 trekschipper en schoenmaker cu. £ 026-00-0 £ 4 5 0 80
Folkert Jacobs 5 slotmaeker, mr. gemeen cu. £ 026-00-0 £ 4 5 0 86
Harmen Beerns 6 baerdscheerder geringh cu. £ 026-00-0 £ 4 5 0 111
Hendrik Croesen 8 hofmeester op 't admiraliteyts jagt cu. £ 026-00-0 £ 4 2 3 149
Gerben Douwes 1 setschipper op een smack cu. £ 026-01-0 £ 4 2 4 7
Willem Johannes 4 weever gering doch diverse getouwen cu. £ 026-01-0 £ 4 4 2 73
Sjouke Martens 4 schipslaeper maetigh cu. £ 026-12-0 £ 4 2 3 71
Thomas Lammerts 2 weever reedelijk cu. £ 026-15-0 £ 4 3 0 20
Minne Wilda 2 bakker, mr. £ 026-15-0 £ 4 3 0 32
Tjerk Jurjens 2 metselaer, mr. en winkelier £ 026-15-0 £ 4 3 0 32
Lolke Sybrens 6 winkelier gemeen cu. £ 026-15-0 £ 4 3 0 114
Hendrik Faber 1 ijsersmid, mr. taemelijk cu. £ 026-16-0 £ 4 3 2 16
Romke Jansen 5 kleermaeker, mr. gemeen cu. £ 026-16-0 £ 4 3 2 97
ds. Boelardt 6 praedicant, doopsgesinde £ 027-01-0 £ 5 1 0 115
ds. van Engelen 7 leeraer, doopsgesinde £ 027-01-0 £ 5 1 0 132
Cornelis Jacobus 5 turfdraeger reedelijk cu. £ 027-03-0 £ 5 3 1 80
Romke Lantingh 2 procureur gemeen £ 027-08-0 £ 5 2 1 35
Douwe Douwes 4 riedmaeker maetigh cu. £ 027-09-0 £ 5 2 1 67
wed. Douwe Jansen 5 winkeliersche £ 027-09-0 £ 5 2 1 87
Jacob Houtkooper 8 beurtschipper maetigh cu. £ 027-09-0 £ 5 2 1 153
Cornelius Lourens 2 waeterhaelder voor zoutkeeten en winkelier cu. £ 027-13-0 £ 5 3 3 24
wed. Dirk Agema 4 winkeliersche redelijk £ 027-13-0 £ 5 3 0 58
Alle Simons 6 scheepstimmerman cu. £ 027-13-0 £ 5 4 0 115
Okke Bouwes 7 bakker, mr. maetigh cu. £ 027-13-0 £ 5 3 0 123
Watse Pieters Meetje 8 smackschipper maetig cu. £ 027-13-0 £ 5 6 3 153
Poulus Dirks 4 timmerman, mr. maetig cu. £ 027-15-0 £ 5 2 1 60
Jan Andries 2 timmerman, mr. gemeen £ 028-00-0 £ 5 2 1 35
Andrys Tjerks 6 scheepstimmerman cu. £ 028-00-0 £ 5 2 1 108
Pybe Talma 7 vrijgesel bestaet wel £ 028-00-0 £ 5 1 0 132
Andries Johannes 8 zeylmaeker, mr. gemeen cu. £ 028-00-0 £ 5 2 1 136
Bonne Douwes 4 schoenmaeker, mr. cu. £ 028-05-0 £ 5 2 3 67
Lolke Jacobs 5 setschipper gemeen cu. £ 028-05-0 £ 5 2 3 99
Pytter Matthijssen 8 setschipper maetigh cu. £ 028-05-0 £ 5 2 3 138
Sander Annes 8 setschipper maetigh cu. £ 028-05-0 £ 5 4 1 142
Romke Wassenaar 1 glaesemaeker, mr. gemeen £ 028-07-0 £ 5 3 1 3
Jacob Eyberts 1 trekschipper en winkelier cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 15
Harmen van der Geest 5 admiraliteytsboode, old £ 028-07-0 £ 5 2 0 98
Hessel Doekles 5 schipper, old bestaet wel cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 98
Freedrik Schotsman 6 boekedrukker bestaet wel £ 028-07-0 £ 5 2 0 102
Pytter Heyns 6 kleermaker, mr. reedelijk £ 028-07-0 £ 5 2 0 102
vroedsman Wijngaarden 6 keurslijfmaeker, mr. bestaet gemeen cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 107
Wouter Arents 7 wagtgeldophaelder £ 028-07-0 £ 5 2 0 118
Jacob Folkerts 7 turfdraeger maetigh cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 121
Jacob van Beemen 7 silversmid maetigh cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 126
Auke Gerbens 8 coopman, old maetigh £ 028-07-0 £ 5 2 0 150
Freerk Ates 3 weever reedelijk cu. £ 028-09-0 £ 5 2 2 39
Jan Ydes de Groot 2 beurtschipper cu. £ 028-11-0 £ 5 2 0 23
Allert Geerts 4 molenaer, mr. maetigh cu. £ 028-12-0 £ 5 3 2 72
Jarigh Adema 8 adsistendt maetig cu. £ 028-14-0 £ 5 5 0 144
Doeke Pytters 6 schoenmaeker, mr. gemeen cu. £ 028-16-0 £ 5 3 4 106
Hyltje Abes 6 kooltjer bestaet wel cu. £ 028-16-0 £ 5 2 1 110
Grytje Talma 4 vrijster bestaet maetigh £ 029-03-0 £ 5 1 0 56
wed. Reynder Jansen 5 winkeltje en Fokke Martens, bestaet wel £ 029-03-0 £ 5 4 0 93
wed. Tjieskjen Wybes 6 sonder bedrijff, geringh £ 029-03-0 £ 5 4 0 106
Nanningh Hendriks 2 schuitschipper reedelijk cu. £ 029-04-0 £ 5 5 0 23
old burgemeester Veersma 2 winkelier gering cu. £ 029-04-0 £ 5 4 2 36
Jacob Johannes 4 ytigmeester geringh cu. £ 029-04-0 £ 5 4 2 74
Jan Wybes 8 stuurman op 't admiraliteytsjagt cu. £ 029-05-0 £ 5 6 4 139
Pieter Tjeerds 2 sleefmaeker, mr. redelijk cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 33
Wopke Johannes 3 turfdraeger, trekschipper en winkelier maetigh cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 39
Joris Aarts 3 gortmaeker, mr. reedelijk cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 54
Claes Doedes 5 schoenmaeker, mr. en turfdrager gemeen cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 82
Rein Sjoukes 5 gleybakkersknegt cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 87
Hendrik Poulus 5 hovenier gemeen £ 029-09-0 £ 5 3 0 88
Jan Jansen van Haarlem 5 weever, mr. reedelijk cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 91
Abraham Wijngaerden 5 knoopmaeker, mr. cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 97
Jan Hendriks Poth 7 coopman maetigh cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 131
Christiaen Burman 7 kock bestaet geringh cu. £ 029-12-0 £ 5 3 3 127
Sikke Ypkes 1 molenaer, mr. bestaet wel cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 6
Coert Jansen 1 blauwferwersknegt cu. £ 030-00-0 £ 5 6 0 7
Jan Christ. Pootenbergh 1 galjootschipper cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 8
Tjebbe Gerrits 1 schuitschipper cu. £ 030-00-0 £ 5 4 2 8
Tjeerd Joukes 1 setschipper cu. £ 030-00-0 £ 5 2 3 8
Pieter Lensius 1 chirurgijn, mr. reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 16
Jan Jansen Amlander 1 smalschipper reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 18
Everardus Wiaerda 2 silversmid, mr. £ 030-00-0 £ 5 2 1 26
Jacob Hettes 2 bakker, mr. reedelijk £ 030-00-0 £ 5 2 0 28
Jacob Norel 2 loodegieter, mr. £ 030-00-0 £ 5 3 1 36
Beernt Alpherts 3 weever reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 4 2 45
Gerlof Alberts 4 blauferwer, mr. reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 58
Jetse Wouters 4 schipper bestaet maetigh cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 79
Enogh Sjoerds 6 schipper, old reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 105
Sipke Jansen 6 winkelier bestaet wel cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 112
Trijntje Hoytes 6 bakkerinne £ 030-00-0 £ 5 1 0 113
Dirk Cornelis 7 timmerman, mr. maetigh cu. £ 030-00-0 £ 5 2 2 123
Abbe Jansen 7 turfdraeger en winkelier cu. £ 030-00-0 £ 5 3 1 124
Cornelis Oldaan 8 rentenier bestaet wel £ 030-00-0 £ 5 1 0 139
Jurre Hendriks 8 schipper maetigh cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 149
Yme Jansen 8 scheepstimmerman cu. £ 030-00-0 £ 5 5 2 149
Anne Oenes 8 adsistend aen 't collegie van de admiraliteyt cu. £ 030-00-0 £ 5 4 2 151
Claas Jacobs 1 beurtschipper gemeen cu. £ 030-05-0 £ 5 3 2 4
Eeltje Rinses 1 hovenier gemeen cu. £ 030-07-0 £ 5 4 0 14
Klaas Joosten 2 en suster, bestaen redelijk £ 030-07-0 £ 5 3 0 30
Roelof Jansen 5 bestaet wel cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 82
Jan Hessels Swart 5 schipper, geweesen cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 98
Jan Alema 6 weever bestaet wel cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 101
Bauke Cornelis 6 scheepstimmerman cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 112
Douwe Pytters 8 setschipper maetig cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 144
Jan Blauw 5 bestaet maetigh cu. £ 030-16-0 £ 5 3 0 83
Sybout Sierks 2 beurtschipper cu. £ 031-02-0 £ 5 2 3 34
Antoni Vink 4 schipslaeper maetig cu. £ 031-04-0 £ 5 2 1 68
Yde Pytters 2 schipper, old en coopman in kalk en steen cu. £ 031-07-0 £ 5 2 0 34
Dirk Cornelis 3 sleefmaeker, mr. reedelijk cu. £ 031-09-0 £ 5 2 2 49
Willem Baernts 5 beurtschipper en coopman cu. £ 031-09-0 £ 5 2 2 94
Douwe Zeilmaeker 6 setschipper gering cu. £ 031-09-0 £ 5 2 2 104
Doeke Symons 2 timmerman, mr. en pannebakker cu. £ 031-14-0 £ 5 3 2 23
Aeltje Jans 4 molenaersche maetigh £ 031-14-0 £ 5 3 2 79
Pieter Waeterman 2 galliootschipper cu. £ 032-00-0 £ 5 3 0 23
Sjoerd Johannes 5 timmerman, mr. cu. £ 032-00-0 £ 5 3 0 97
Ulbe Jans Menalda 2 trekschipper goed bestaen cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 25
wed. Lieuwe Piers 5 winkeliersche burgerlijk £ 032-15-0 £ 5 2 0 80
juffrouw Hilloma 5 van goed bestaen £ 032-15-0 £ 5 2 0 89
Tjeerd Radsma 6 horlogiemaeker, mr. £ 032-15-0 £ 5 2 0 104
Yge Wiegers 6 weever en soon Pieter Yges, bestaet matigh £ 032-15-0 £ 5 2 0 116
Hans Pieters 7 winkelier maetigh cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 119
Willem Ages 7 winkelier maetigh cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 120
Wepke Doedes 7 wolkammer, mr. maetig cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 128
Hendrik Minnes 8 blokmaeker, mr. maetigh £ 033-00-0 £ 6 3 0 135
Bernardus Dreyer 7 procureur fiscael £ 033-01-0 £ 6 1 0 128
Joost Zeeman 2 geregtsboode cu. £ 033-02-0 £ 6 3 2 35
Doeke Wybrens 7 glaesemaeker maetigh cu. £ 033-02-0 £ 6 3 2 124
Freerk Hendriks 2 weever en coopman in taback cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 36
Dirk Craemer 4 winkelier maetigh cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 64
Gosse Tjebbes 4 huistimmerman cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 67
Johannes de Waart 4 kock op 't admiraliteyts Jagt van maetigh bestaen £ 033-04-0 £ 6 4 3 69
Jelle Lykles 5 doodgraever reedelijk cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 89
Gerben Ates 6 bestaet reedelijk wel cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 115
Jan Jacobs 3 portier bestaet wel cu. £ 033-05-0 £ 6 2 2 43
Jan Hooghland 6 boekedrukker reedelijk cu. £ 033-09-0 £ 6 3 1 102
Johannes Andrys 4 molenmaeker maetigh cu. £ 033-11-0 £ 6 4 2 71
Pytter Gerbens 2 coopman en winkelier cu. £ 033-14-0 £ 6 2 0 30
Jacob Pytters 4 beurtschipper maetigh cu. £ 033-14-0 £ 6 4 1 68
wed. majoor de Haas 6 bestaet maetigh £ 034-03-0 £ 6 3 2 114
Dirk Bartlingh 4 varkenslaeger maetigh cu. £ 034-09-0 £ 6 2 5 69
Simon Willems 7 herbergier soober cu. £ 034-16-0 £ 6 4 4 125
Sybren Jansen 6 galliootschipper gemeen cu. £ 034-17-0 £ 6 3 3 105
Leendert Buisman 1 beurtschipper reedelijk cu. £ 035-00-0 £ 6 3 0 15
Jan Harmens Speltje 1 beurtschipper reedelijk cu. £ 035-00-0 £ 6 2 2 17
Pieter Hendriks 5 coopman in papier cu. £ 035-00-0 £ 6 2 0 83
Dirk Sandstra 7 setschipper maetigh cu. £ 035-00-0 £ 6 2 4 123
Anne Eelkes Bakker 1 kalkbrander, mr. gemeen £ 035-04-0 £ 6 5 2 15
Schelte Arjens 2 Breemer vaerder cu. £ 035-05-0 £ 6 4 4 34
Douwe Simons 1 schipper varende een galjoot £ 035-09-0 £ 6 2 3 1
Pieter Faeses 7 compasmaeker en winkelier cu. £ 035-09-0 £ 6 2 3 121
Pieter Daams 8 setschipper gemeen cu. £ 035-11-0 £ 6 3 0 144
Jan Jansen 5 zeefmaeker, mr. maetigh cu. £ 035-19-0 £ 6 2 2 82
Albert Pieters 2 bakker, mr. gemeen cu. £ 036-00-0 £ 6 3 0 34
Taeke Dijxma 5 kleermaeker, mr. cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 97
Jelle Jetses 5 rentenier cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 98
wed. commissaris Doolwert 6 bakkerinne £ 036-00-0 £ 6 2 1 113
Hendrik Hendriks 6 galliootschipper gemeen cu. £ 036-00-0 £ 6 4 0 114
wed. Hendrik Pytters 6 bestaet wel £ 036-00-0 £ 6 3 0 114
Age Alberts 7 schoenmaeker, mr. £ 036-00-0 £ 6 3 1 131
Christoffel Hempel 8 herbergier en tinnegietersknegt maetigh cu. £ 036-00-0 £ 6 3 0 134
Arent Anthoni 8 herbergier geringh cu. £ 036-00-0 £ 6 4 0 135
Cornelis Bouwes 8 zeylmaeker maetigh cu. £ 036-00-0 £ 6 2 3 135
Folkert Baernts 8 bakker, mr. maetigh £ 036-00-0 £ 6 3 0 136
Johannes Peaus 8 paruikemaeker, mr. £ 036-00-0 £ 6 2 0 136
Tjepke Lykles 8 compasmaeker, mr. £ 036-00-0 £ 6 2 0 136
Coene Willems 8 metselaer, mr. en winkelier £ 036-00-0 £ 6 3 1 138
Johannes Pytters 8 coopman in kalk en steen cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 139
vroedsman Moccama 8 bakker, mr. cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 146
Jan Scheltes 8 pottebakker geringh cu. £ 036-00-0 £ 6 7 2 152
Schelte Alberts 0 bleeker, mr. maetigh cu. £ 036-00-0 £ 6 3 2 155
Jacob Willems 5 trekschipper reedelijk cu. £ 036-03-0 £ 6 4 1 93
Jan Bakker 8 setschipper maetigh cu. £ 036-03-0 £ 6 4 1 141
ds. Meyer 2 praedicant, lutersche cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 24
Fokke Simons 4 timmerman, mr. maetig cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 73
Lammert Teyes 5 coopman bestaet wel cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 91
Frans Jansen 5 coopman reedelijk cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 94
wed. Douwe Jansen 6 bakkerinne, mr. £ 036-07-0 £ 6 3 0 102
Gerben Johannes 7 schoenmaeker en winkelier cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 125
wed. Claas Douwes 7 bestaet maetigh wel £ 036-07-0 £ 6 3 0 126
erven Hyltje Joris 8 sonder bedrijff maetig £ 036-07-0 £ 6 3 0 142
Otte Joris 8 schipper maetig cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 142
Bente IJsenbeeck 1 brouwer, mr. gemeen cu. £ 036-09-0 £ 6 3 4 3
Betze Cornelis 1 coopman reedelijk £ 036-12-0 £ 6 2 0 11
Jan Simons 2 bakker, mr. cu. £ 036-12-0 £ 7 4 1 25
vroedsman Baksma 3 rentenier cu. £ 036-12-0 £ 7 2 0 53
Schulse 4 conrector maetigh £ 036-12-0 £ 6 2 0 56
Hidde Brouwer 4 hofmeester op 't Princejagt cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 59
Jacob Jansen 4 winkelier bestaet wel cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 62
Gosse Pytters 6 com.ris op de Wadlegger cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 109
Claes Bretton 6 rentenier cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 113
Jacobus Steevens 7 bestaet maetigh wel cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 120
Jacob Wygers 7 cooperslaeger, mr. cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 128
Anne Hyltjes 8 schipper maetig cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 142
Johannes Hyltjes 8 schipper bestaet maetig cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 142
wed. captain Stapert 6 reedelijk £ 037-03-0 £ 6 2 1 116
Jacob J. van der Ley 8 winkelier gemeen cu. £ 037-04-0 £ 6 6 1 152
Gerrit Offringa 2 bakker, mr. cu. £ 037-09-0 £ 6 3 2 37
Pieter Saekes 3 brouwer, mr. maetigh £ 037-09-0 £ 6 3 2 38
Stittert Adams 6 galliootschipper cu. £ 037-09-0 £ 6 3 2 108
Dirk Hendriks 5 bakker, mr. reedelijk cu. £ 037-11-0 £ 6 3 3 80
Abraham Ysraels 7 coopman joodsch cu. £ 038-03-0 £ 6 3 6 120
vroedsman S. Blom 7 blickslaeger, mr. maetigh cu. £ 038-17-0 £ 6 5 1 125
Pieter Sjoerds 2 bontweever bestaet wel cu. £ 039-03-0 £ 7 2 4 22
Doekle Wybes 5 schuitschipper reedelijk cu. £ 039-07-0 £ 7 6 0 93
Jetse Jelles 7 winkelier en glaesemaker cu. £ 039-17-0 £ 7 2 2 129
Ruird Jeltes 2 bontreeder en coopman £ 039-19-0 £ 7 2 0 33
wed. burgemeester Lanting 2 renteniersche £ 039-19-0 £ 7 2 0 35
burgemeester Hoogeboom 4 koekebakker, mr. cu. £ 039-19-0 £ 7 2 0 69
Philippus Swart 5 voorsanger van Groote Kerk bestaet wel £ 039-19-0 £ 7 2 0 87
old burgemeester Roosen 5 £ 039-19-0 £ 7 2 0 93
Harmanus Viedelius 7 stadsrentemeester £ 039-19-0 £ 7 2 0 119
Obbe Hendriks 7 winkelier maetigh cu. £ 039-19-0 £ 7 2 0 127
Sjoerd Andries 7 bestaet wel cu. £ 039-19-0 £ 7 2 0 128
Willem Westerhof 5 laekenkooper maetigh £ 040-00-0 £ 7 2 0 80
Sytse Annes 5 scheepstimmerbaes cu. £ 040-00-0 £ 7 4 0 99
wed. Jan Thomas IJsenbeecq 6 laekenkooperse reedelijk £ 040-00-0 £ 7 2 1 102
Watze Haenstra 6 kooperslaeger, mr. cu. £ 040-00-0 £ 7 3 2 103
wed. burgemeester Bretton 6 £ 040-00-0 £ 7 2 0 104
Jan Heins 6 winkelier en schoolmeester cu. £ 040-00-0 £ 7 2 0 104
Joseph van Norden 6 winkelier geringh cu. £ 040-00-0 £ 7 3 0 104
Dirk IJsenbeecq 6 kalk- en steenverkooper cu. £ 040-00-0 £ 7 4 2 106
Rutger Goslings 6 metselaer, mr. bestaet wel cu. £ 040-00-0 £ 7 4 4 106
vroedsman Olivier 6 schoolmeester £ 040-00-0 £ 7 2 0 108
Pieter Jetses 6 matroos op 't Princejagt cu. £ 040-00-0 £ 7 3 0 115
Jan Zeylmaeker 7 commandeur op een Groenlandsvaerder cu. £ 040-00-0 £ 7 3 4 118
Harmen Hendryks 7 bakker, mr. reedelijk cu. £ 040-00-0 £ 7 3 3 130
Aeltje Hanses 8 wijnkooperse maetigh £ 040-00-0 £ 7 2 1 134
Age de Haes 8 bakker, mr. majoor; cu. £ 040-00-0 £ 7 4 1 134
Eelkjen Pieter 8 herbergiersche maetigh £ 040-00-0 £ 7 2 0 135
Daniël Bennze 8 pruikemaeker, mr. cu. £ 040-00-0 £ 7 4 1 136
Hillebrand Dirks 8 coster en doodbidder cu. £ 040-00-0 £ 7 5 0 141
Dirk Jansen 8 coopman bestaet wel cu. £ 040-00-0 £ 7 2 0 144
Geert Steenveld 8 admiraliteytsboode cu. £ 040-00-0 £ 7 2 1 152
Anne Sytses 8 scheepstimmerbaas cu. £ 040-00-0 £ 7 2 1 154
ds. Heyneman 0 candid. theol. maetigh cu. £ 040-00-0 £ 7 3 2 155
Pieter Poulus 0 bleeker, mr. maetigh cu. £ 040-00-0 £ 7 5 0 155
Tjeerd Seerps 0 scheepstimmerman £ 040-00-0 £ 7 4 2 155
Hein Joukes 1 schipper op een galjoot cu. £ 040-09-0 £ 7 2 3 3
Freerk Sybrens 6 schipper, old reedelijk cu. £ 040-19-0 £ 7 6 1 106
wed. dr. Crijtenburgh 8 renteniersche bestaet wel £ 040-19-0 £ 7 1 1 147
wed. Elske Jaenes 7 winkeliersche maetigh £ 041-08-0 £ 7 4 1 124
wed. Gerrit Gerrits 5 winkeliersche gemeen £ 041-09-0 £ 7 5 0 82
wed. Ruird Simons 4 backerinne reedelijk £ 041-15-0 £ 7 3 0 57
wed. vroedsman Siderius 4 bestaet wel £ 041-15-0 £ 7 3 0 69
Keimpe Tjeerds 5 sleefmaeker, mr. cu. £ 041-15-0 £ 7 3 0 88
Laas Spannenburgh 7 kladferver maetigh cu. £ 041-15-0 £ 7 3 0 120
Albert Jacobs 4 bontreeder maetigh cu. £ 042-09-0 £ 7 3 2 69
Salomon Jongma 4 bontreeder bestaen wel £ 042-19-0 £ 7 2 0 76
vroedsman Dirk Winia 6 rentenier cu. £ 042-19-0 £ 7 2 0 102
wed. vroedsman Bontekoe 6 renteniersche £ 042-19-0 £ 7 2 0 114
Pier Eelkes 7 bakker, mr. bestaet wel £ 042-19-0 £ 7 2 0 131
wed. Sjouke Sjoukes 7 winkeliersche £ 042-19-0 £ 7 2 0 132
Thomas Meyer 4 winkelier maetigh cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 59
Egbert Heydkamp 4 admiraliteytsboode cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 73
Tjeerd Tjeerds 5 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 043-17-0 £ 8 4 0 83
Jan Bouwes 5 coopman en trekschipper cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 85
Gerben Tzjommes 6 chirurgijn, mr. burgerlijk £ 043-17-0 £ 7 4 0 116
Bocke Rienstra 7 stadsboumeester en winkelier cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 132
Sybren Hendriks 6 timmerman, mr. cu. £ 044-01-0 £ 7 6 2 107
wed. Jaene van Sloten 4 winkeliersche bestaet wel £ 044-06-0 £ 7 3 0 56
wed. Jan Douwes 1 zeylmaekerse gemeen £ 044-08-0 £ 7 3 0 2
Gabe Sybesma 6 visafslaeger bestaet wel cu. £ 044-11-0 £ 7 2 1 116
Wigle de Vries 1 strandmeester binnendijx cu. £ 044-14-0 £ 7 2 4 11
wed. Trijntje Scheltes 1 lijnslaeger wed. Yke Goverts, bestaet wel £ 045-00-0 £ 8 3 0 3
Tytte Ruirds 2 stalman reedelijk cu. £ 045-00-0 £ 8 3 4 25
Claes Leystra 3 vroedsman en winkelier cu. £ 045-00-0 £ 8 3 0 43
vroedsman Radsma 6 horlogiemaeker, mr. bestaet wel cu. £ 045-00-0 £ 8 3 2 103
Jurrien Stapert 8 lidsetter, mr. maetig £ 045-00-0 £ 8 2 0 152
Oeble Gosses 0 houtkooper maetigh cu. £ 045-00-0 £ 8 2 1 155
Jan Hendriks 6 coopman bestaet wel cu. £ 046-00-0 £ 8 4 2 111
Jan Eerks Jongma 6 coopman bestaet wel cu. £ 046-00-0 £ 8 3 3 115
Pier Wouters 4 schuitschipper £ 046-11-0 £ 8 3 0 59
Sjoerd Aerdenburgh 4 winkelier maetigh cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 64
Jan Everts 6 leerkooper, mr. cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 107
Andries Doedes 7 coopman bestaet wel cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 128
Wiltetus Hendriks 7 slaeger, mr. maetig cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 128
wed. Grytje Sikkes 8 winkeliersche maetigh £ 046-11-0 £ 8 3 0 136
Gerben Jansen 3 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 046-15-0 £ 8 5 2 54
Allardus Westendorp 8 bakker, mr. maetigh wel cu. £ 046-15-0 £ 8 3 2 144
Feyke Collinga 5 boendermaeker, mr. cu. £ 047-03-0 £ 8 6 0 82
Claas Simons 8 bakker, mr. maetigh cu. £ 048-00-0 £ 8 4 1 134
vroedsman Meye H. Meyer 1 schipper £ 048-07-0 £ 8 2 0 11
Sybout Buma 5 silversmid, mr. bestaet wel £ 048-07-0 £ 8 2 0 96
burgemeester de Boer 8 coopman £ 048-07-0 £ 8 2 0 141
wed. Meyle Ruirds 7 bakkerinne, mr. £ 048-12-0 £ 8 3 0 121
wed. Sjoerd Wybrens 5 van goed bestaen £ 048-15-0 £ 8 2 1 98
Sjoerd Hendriks 2 schipper en coopman cu. £ 050-00-0 £ 9 3 0 36
Theunis Weslingh 4 bontreeder, mr. en winkelier cu. £ 050-00-0 £ 8 5 1 63
Keympe Reydsma 5 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 050-00-0 £ 8 5 1 96
Jarigh Gelinde 5 gleybacker cu. £ 050-00-0 £ 8 2 0 98
Huge Gerrits 6 coopman bestaet wel cu. £ 050-00-0 £ 8 3 0 101
Wytse Vettevoogel 6 wolkammer, mr. £ 050-00-0 £ 8 4 2 105
Jan Schut 7 coffyschenker matigh cu. £ 050-00-0 £ 8 3 0 126
Pieter Willems 8 herbergier redelijk cu. £ 050-00-0 £ 8 3 3 134
Poppe Hendriks 8 schuitschipper maetigh cu. £ 050-00-0 £ 8 3 1 135
Andrys Bastiaens 8 herbergier geringh cu. £ 050-00-0 £ 8 3 2 136
wed. Dirk Cramer 8 herbergierse maetig £ 050-00-0 £ 8 2 0 139
wed. Reynder Jansen 8 bontreedersche £ 050-00-0 £ 8 2 0 139
Hugo van Calslaegen 8 coopman bestaet wel cu. £ 050-00-0 £ 8 2 0 141
ds. Th. Wopkens 8 leeraer van de doopsgesinde gemeente, old £ 050-00-0 £ 8 2 0 153
Ysaak Roosen 2 ferwer maetigh cu. £ 050-08-0 £ 8 3 2 25
Melle Ynses 2 coopman en winkelier cu. £ 050-09-0 £ 8 4 0 37
Klaes Zytses 1 bontreeder, mr. £ 050-15-0 £ 8 3 0 17
Jan Heeres 5 wolkammer redelijk £ 050-15-0 £ 8 5 0 84
old hopman Agema 5 bestaet wel cu. £ 050-15-0 £ 8 3 0 87
Hoyte Broers 6 koekebacker, mr. cu. £ 050-15-0 £ 8 3 0 103
Symon Fokkes Bakker 7 kooperslaeger, mr. £ 050-15-0 £ 8 3 0 119
dr. Tjallingii 4 advocaat bestaet maetigh cu. £ 051-07-0 £ 9 3 3 70
Haye Gerkes 2 wolkammer, mr. cu. £ 051-11-0 £ 9 4 2 25
Jan Lenningh 3 rentenier cu. £ 052-17-0 £ 9 2 0 50
Gijsbert Sybes 6 rentenier bestaet wel £ 052-17-0 £ 9 2 0 108
Haekma 7 commys van de convoyen £ 052-17-0 £ 9 2 0 133
S. Nauta 4 faendrik; strandmeester cu. £ 052-19-0 £ 9 3 4 77
Petrus van Gent 5 gortmaeker, mr. gemeen cu. £ 053-07-0 £ 9 4 2 82
wed. Jacob Lolles 5 leerloyersche bestaet wel £ 053-09-0 £ 9 3 1 95
old hopman Tuininga 7 procureur postulateur bestaet wel £ 053-09-0 £ 9 3 1 123
Rienk Hansen 3 herbergier reedelijk cu. £ 054-07-0 £ 9 3 0 43
Willem Cassel 4 blauferver reedelijk cu. £ 054-07-0 £ 9 3 0 72
Pytter Keimpes 4 coopman de jonge, bestaet wel £ 054-07-0 £ 9 3 0 77
wed. vroedsman Schrik 8 renteniersche bestaet wel £ 054-07-0 £ 9 3 0 144
Sipke Dirks 7 winkelier maetigh cu. £ 054-11-0 £ 9 3 5 118
wed. burgemeester Menalda 2 soutsiedersche £ 055-00-0 £ 9 2 0 35
Sjirk van der Ley 8 coopman off winkelier cu. £ 055-00-0 £ 9 5 4 135
Rein Swael 8 schipper op 't admiraliteytsjagt bestaet wel cu. £ 055-00-0 £ 9 3 1 139
Salomon Gerlofs 8 bakker, mr. bestaet wel £ 055-00-0 £ 9 3 0 144
Coenraad Bakker 8 bootsman van 't Collegie cu. £ 055-00-0 £ 9 2 4 153
Johannes Elgersma 1 beurtschipper gemeen £ 055-07-0 £ 9 5 1 9
Dries Jansen 1 beurtschipper bestaet wel £ 055-09-0 £ 9 4 0 3
vroedsman Siccama 6 tinnegieter, mr. cu. £ 055-09-0 £ 9 4 0 103
wed. Jacob Scheltes 6 backerinne, mr. £ 055-09-0 £ 9 4 0 112
Gouke Sybrens Hingst 5 laekenkooper bestaet wel cu. £ 056-01-0 £ 9 2 2 80
Douwe Reins de Veth 4 bakker, mr., coopman en distillateur bestaet wel £ 056-09-0 £ 9 4 0 58
Jan Poppes 6 schipper bestaet wel cu. £ 056-19-0 £ 10 5 2 105
wed. Wybe Haenekuik 2 renteniersche bestaet wel £ 057-04-0 £ 10 2 0 35
Lolkjen Rinkes 7 renteniersche £ 057-04-0 £ 10 2 0 128
wed. Gepke Jans 4 bestaet wel £ 057-13-0 £ 10 3 0 70
Eeke Jans Menalda 4 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 058-01-0 £ 10 3 1 59
Cornelus Ecoma 2 stadsschoolmeester cu. £ 060-00-0 £ 11 2 3 37
Pytter Ferwerda 6 coffyschenker redelijk cu. £ 060-00-0 £ 10 3 0 102
Johannes Ferwerda 6 coopman en zoutsieder cu. £ 060-00-0 £ 10 3 0 103
Johannes HyIkama 6 brouwer, mr. bestaet wel cu. £ 060-00-0 £ 10 3 0 112
Ysaäk van Ruth 8 casteleyn in Leeuwenburgh bestaet maetigh cu. £ 060-00-0 £ 10 5 4 137
Jacobus Dronrijp 8 coffyschenker maetigh cu. £ 060-00-0 £ 10 4 0 138
Gerrit Tjallings 8 gortmaeker, mr. £ 060-00-0 £ 10 3 0 146
Jurjen Carsten 4 wagenaer en herbergier cu. £ 060-01-0 £ 10 4 0 79
Johannes Jacobs 7 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 060-01-0 £ 10 4 0 119
wed. vroedsman Sybeda 7 gleybackerse £ 060-08-0 £ 10 2 2 121
Folkert van der Plaets 7 boekhandelaer cu. £ 060-16-0 £ 10 3 0 124
Pieter Scheltema 8 coopman bestaet wel cu. £ 060-16-0 £ 10 3 0 145
Gerlof Pytters 4 dogter, bestaet wel £ 063-01-0 £ 11 2 0 74
burgemeester Agema 8 bestaet wel cu. £ 063-01-0 £ 11 2 0 147
Broer Baukes 2 coopman en rentenier cu. £ 063-16-0 £ 11 3 0 37
Romke Hotses 7 Deeventervaerder en coopman bestaet wel cu. £ 063-16-0 £ 11 5 0 126
Arjen Wassenaer 5 coopman en winkelier cu. £ 064-01-0 £ 11 4 3 82
Tjebbe Dreyer 2 coopman en zoutsieder cu. £ 064-08-0 £ 11 4 0 24
Fedde Accronius 7 silversmid, mr. bestaet wel £ 064-08-0 £ 11 4 0 124
Andries Wybinga 7 coopman bestaet wel cu. £ 064-13-0 £ 11 2 1 125
Beernt Geersma 7 coopman bestaet wel cu. £ 064-13-0 £ 11 2 1 133
Jan Gerlofs Builart 1 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 065-00-0 £ 11 5 2 15
Jan Hendriks 4 brouwer, mr. cu. £ 065-02-0 £ 11 9 1 58
ds. Piekenbroek 4 bestaet van sijn beroep £ 066-13-0 £ 11 3 0 67
Pier Heyns 5 brouwer, mr. bestaet wel £ 066-13-0 £ 11 3 0 93
vroedsman Heymans 7 verver, mr. en coopman bestaet wel cu. £ 066-13-0 £ 11 2 1 127
Hendrik Wassenaar 7 coopman bestaet wel £ 066-13-0 £ 11 3 0 127
Lieuwe Hiddes 7 vleeshouwer, mr. maetigh cu. £ 066-13-0 £ 11 3 4 127
Pieter Andries 7 coopman bestaet wel cu. £ 066-13-0 £ 11 3 0 127
Reynder Pieters 1 coopman en winkelier cu. £ 066-16-0 £ 11 4 1 10
Fedde Minnes 7 graenkooper maetig cu. £ 067-04-0 £ 11 3 4 121
Jacob Simons 1 beurtschipper, old cu. £ 068-01-0 £ 11 5 2 17
wed. Freerk Scheltinga 2 lijnslaegersche reedelijk £ 070-00-0 £ 12 6 0 35
burgemeester Brouwer 4 captein op 't Prince Jagt £ 070-00-0 £ 12 2 0 59
Kleys Lantingh 5 coopman reedelijk cu. £ 070-00-0 £ 12 3 2 80
Walrich 6 notaris; 2de clerq van de admiraliteyt £ 070-00-0 £ 12 2 0 102
van der Woude 8 commys bestaet wel cu. £ 070-00-0 £ 12 3 2 137
Jan van Kampen 8 ontfanger van Almenum £ 070-00-0 £ 12 2 0 153
Hendrik Pesma 7 notaris publicus £ 070-01-0 £ 12 3 1 128
vroedsman Stephanus 1 wijnkooper cu. £ 070-16-0 £ 12 4 4 2
Jelle Stijl 5 bontreeder, mr. £ 071-09-0 £ 12 2 0 80
Cornelis Siverda 8 advocaat bestaet wel £ 071-09-0 £ 12 2 0 134
Pieter Gelinda 4 bontreeder, mr. £ 071-15-0 £ 12 3 0 59
Fokke Tjeerds 4 houtkooper maetigh cu. £ 071-17-0 £ 12 4 1 74
Rein Hoytes Brouwer 6 waegmeester bestaet wel cu. swaeger en dogter £ 072-01-0 £ 12 4 0 104
vroedsman Haukema 7 coopman cu. £ 072-01-0 £ 12 4 0 131
Lieve Siverds de Bruin 7 coopman bestaet wel cu. £ 072-01-0 £ 12 4 0 131
Tjalling Tjallingii 7 apothecarius maetigh wel cu. £ 073-01-0 £ 12 3 4 125
wed. ds. Oneides 8 renteniersche bestaet wel £ 075-00-0 £ 13 5 0 152
Keympe Douwes 7 beurtschipper bestaet wel cu. £ 075-19-0 £ 13 3 3 132
Hendrik Jongma 4 houtkooper bestaet wel £ 076-05-0 £ 13 2 3 76
Pieter Meetje 4 schipper bestaet wel cu. £ 077-01-0 £ 13 5 2 77
E. Nieuwenhuis 4 captein bestaet wel £ 077-11-0 £ 13 3 4 69
Joost Gonggrijp 7 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 077-14-0 £ 13 5 0 127
Bastiaen Bikker 7 coopman bestaet wel cu. £ 078-05-0 £ 13 3 2 131
Anthony Groot 4 pryster, roomsch £ 078-13-0 £ 13 4 0 59
wed. burgemeester Weima 2 ticchellaerske begoedigdt £ 078-19-0 £ 13 3 0 35
Harmen Portier 4 coopman bestaet wel £ 078-19-0 £ 14 3 0 61
Magnus van Aarsen 8 bankier maetig cu. £ 079-11-0 £ 13 4 3 141
wed. burgemeester Munter 2 £ 080-00-0 £ 13 2 0 33
Jacob Hanekuik 2 coopman en bontreeder cu. £ 080-00-0 £ 13 3 2 35
Heere Rinkes 2 bontreeder begoedight cu. £ 080-00-0 £ 13 3 0 36
Caye Slaepkool 6 herbergier en kock cu. £ 080-00-0 £ 13 4 0 101
Cornelis Brouwer 6 bontreeder bestaet wel cu. £ 080-00-0 £ 13 3 0 101
Claas Nauta 6 distillateur, mr. cu. £ 080-00-0 £ 13 3 3 102
vroedsman Overzee 6 brouwer, mr. £ 080-00-0 £ 13 7 0 115
old hopman Schaaf 7 winkelier cu. £ 080-00-0 £ 13 3 1 130
Jan van der Plaats 7 coopman bestaet wel cu. £ 080-00-0 £ 13 3 1 132
Jan de Reus 8 chirurgijn, mr. cu. £ 080-00-0 £ 13 4 2 134
Claas Minnes Block 8 bontreeder, mr. £ 080-00-0 £ 13 3 0 136
Melle Martini 8 captain gewaldige van de admiraliteyt bestaet wel £ 080-00-0 £ 13 5 2 151
Cornelis Jentjes 7 coopman bestaet wel cu. £ 082-05-0 £ 14 5 0 125
Otte Sybes 7 wolkammer, mr. cu. £ 084-00-0 £ 14 4 1 119
Alef van der Meulen 2 apothecarius bestaet wel cu. £ 084-13-0 £ 14 4 0 36
wed. burgemeester Laquart 5 bontreedersche reedelijk £ 085-00-0 £ 14 4 0 80
Albertus Rasschen 8 caemerboode aen't collegie ter admiraliteyt cu. £ 085-00-0 £ 14 5 3 153
Jan Bretton 1 rentenier wel bestaend cu. £ 086-17-0 £ 14 4 1 17
burgemeester van der Brugh 4 bontreeder £ 086-17-0 £ 14 4 1 59
old burgemeester Buma 4 cu. £ 088-17-0 £ 15 5 0 71
Sybrand F. Camsma 5 bestaet wel cu. £ 088-17-0 £ 15 5 0 95
Evert Oosterbaan 4 coopman bestaet wel £ 089-03-0 £ 15 3 0 76
Jacob Hibma 2 coopman en pannebakker cu. £ 090-00-0 £ 15 3 3 35
burgemeester Bosscha 8 gortmaeker, mr. cu. £ 090-00-0 £ 15 4 2 144
Jarigh Westra 5 laekenkooper £ 092-07-0 £ 15 3 2 82
wed. Hylke Hanekuyk 3 welgesteld burgersche £ 096-07-0 £ 16 5 0 54
van Dalsen 5 contrarolleur cu. cu. £ 096-15-0 £ 16 3 1 80
Symon Stijl 2 bontreeder bestaet wel cu. £ 098-03-0 £ 16 3 0 36
Claes Thomas IJsenbeecq 6 bontreeder bestaet wel £ 099-19-0 £ 17 6 0 115
Eelke Wildschut 6 coopman begoedigt cu. £ 100-00-0 £ 17 3 0 101
wed. burgemeester dr. Jelgersma 7 met soon, bestaet wel £ 100-00-0 £ 17 4 0 128
Deketh 8 ontfanger bestaet wel cu. £ 100-00-0 £ 16 8 0 153
Evert Hanekuik 1 bontreeder wel begoedigt cu. £ 102-09-0 £ 17 3 1 3
wed. Jan Huydekooper 7 leerloyerse redelijk wel £ 104-16-0 £ 18 8 1 121
Jan Pieters Oldaan 1 coopman begoedight cu. £ 106-11-0 £ 18 3 0 4
burgemeester Hiddema 1 begoedigd £ 106-11-0 £ 18 3 0 17
Dirk Scheltinga 4 vendumeester en eerste clerq aen't collegie ter admiraliteyt bestaet wel £ 106-11-0 £ 18 3 0 75
wed. Pieter Gerlofs 4 wel begoedight £ 106-11-0 £ 18 3 0 77
Seerp Wildschut 7 coopman welbegoedight £ 106-11-0 £ 18 3 0 125
J. Wetsens 7 secretaris van de vijfdeels dijken bestaet wel cu. £ 107-03-0 £ 18 6 0 127
ds. Harkenroth 4 bestaet wel cu. £ 110-00-0 £ 18 6 0 59
Cornelis Koen 8 commissaris op den Abt cu. £ 110-00-0 £ 18 4 3 153
Robijn Arjens 4 rentenier bestaet wel cu. £ 114-01-0 £ 19 3 0 74
Stinstra 2 medicine dr. bestaet wel cu. £ 120-00-0 £ 20 4 4 25
secretaris c.s. van Idsinga 8 secretaris bestaet wel £ 120-00-0 £ 20 6 0 139
wed. Gerard Suringar 6 zoutsiedersche £ 120-17-0 £ 20 2 2 101
Doede Bakker 7 rentenier wel begoedight cu. £ 120-19-0 £ 20 3 0 120
Claas Oosterbaan 1 wel begoedight £ 122-17-0 £ 20 3 1 9
Jacobus Buytenpost 7 rentenier wel begoedight cu. £ 124-17-0 £ 21 4 0 124
Claas Willems Hoogstraeten 6 laekenkooper £ 125-00-0 £ 21 6 0 101
Feddrik A. Mahui 1 wel begoedight £ 126-01-0 £ 21 2 0 3
Tjallingh Sopingius 3 coster bestaet maetigh cu. £ 129-09-0 £ 5 3 0 44
wed. grietman D. Haar 8 bestaet wel £ 130-00-0 £ 22 4 0 154
Tjeerd van der Sluis 6 coopman bestaet wel £ 130-11-0 £ 22 5 0 101
Junius Alema 1 wel begoedigt cu. £ 133-05-0 £ 22 4 0 3
Tjepke Gratema 2 £ 133-17-0 £ 22 0 0 36
Douwe Hanekuik 1 seepsieder wel begoedigt cu. £ 135-15-0 £ 23 3 3 4
Sierk Tolsma 1 wel begoedight cu. £ 137-01-0 £ 23 3 2 4
Feytema 2 coopman; gleybakker cu. £ 140-00-0 £ 23 3 1 35
Tinckinck 4 equipagemeester £ 141-01-0 £ 24 5 0 74
juffer Vermeersch 6 wel begoedight £ 141-01-0 £ 24 5 0 103
Willem Pieters Mouter 1 wel begoedigt £ 141-13-0 £ 24 4 0 4
Freerk van der Hout 1 coopman bestaet wel cu. £ 146-03-0 £ 24 10 1 3
Auke J. Bakker 1 coopman begoedigt cu. £ 150-00-0 £ 25 3 1 4
wed. Berber Jans 5 wed. Simon Stinstra, wel begoedight £ 150-00-0 £ 25 4 0 82
Gijsbert Wildschut 5 bontreeder, mr. cu. £ 150-00-0 £ 25 5 2 82
wed. burgemeester Rijpema 6 zoutsiederse waeronder de zoon geweesen praedicant £ 150-00-0 £ 30 6 0 103
Wybrandus Itsma 6 wel begoedigt cu. £ 150-00-0 £ 30 4 0 103
Freerk Fontein 3 zoutsieder bestaet wel £ 152-07-0 £ 25 4 2 54
Sjoerd Hannema 6 bontreeder bestaet wel cu. £ 152-07-0 £ 25 4 2 101
Froukjen Braam 6 wel begoedight £ 156-07-0 £ 26 3 0 101
wed. Jarigh Jacobs 2 olislaegerse in compagnie £ 160-00-0 £ 27 7 0 35
Sjoerd Talma 6 coopman wel begoedigt £ 160-00-0 £ 27 4 1 101
Daniël Tautsain 7 organist en coopman cu. £ 163-03-0 £ 27 4 2 125
Jetse Roorda 1 wel begoedight cu. £ 168-00-0 £ 28 4 1 17
Jan Roorda 2 schrijver wel begoedigt £ 168-10-0 £ 28 2 0 34
burgemeester Schaaf 7 winkelier en schoonmoeder cu. £ 170-00-0 £ 28 8 0 127
Sloterdijk 2 convoymeester cu. £ 176-09-0 £ 29 5 0 36
ds. Pierson 1 wel begoedigt cu. £ 177-01-0 £ 30 6 0 9
Claas R. Mahui 2 begoedight en vermogend £ 180-00-0 £ 30 2 0 35
Folkert Pytters 4 coopman wel begoedigt cu. £ 195-17-0 £ 33 4 5 76
dhr. commys generael Beuker 3 commys generael cu. £ 203-04-0 £ 34 5 2 55
Petronella van Idsinga 4 met zoon secretaris Beima, bestaet wel £ 203-12-0 £ 34 6 0 74
wed. burgemeester Nollides 6 £ 205-08-0 £ 34 5 0 116
Bonnefacius Haar 4 raed fiscaal ter admiraliteyt in Frieslant cu. £ 281-13-0 £ 47 6 2 74
burgemeester Vosma 7 rentenier cu. £ 297-01-0 £ 50 4 0 120
Pytter Wijdenburgh 4 ontvanger-generael ter Baernt van admiraliteyt £ 374-15-0 £ 62 8 0 74