Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
800 H. Strak Midlumerw.
748 Groene Kruis Noordijs
355 J. de Gorter Havenw.
445 General Steam Transport Cy Gr. Bredepl.
444 General Steam Transport Cy Gr. Bredepl.
475 de Spaarbank Noorderh.
477 H. Smeding sr. Zuid. Oostersing.
638 D. Quarré Bargebuurt
711 Radio-Distributie-Centrale C. de Roblesstr.
702 Rijks Hogere Burgerschool Stationsstr.
869 mevr. wed. J. Broersma-Koopmans Z.O. Sing.
998 Brugwachter Hopmansbrug
753 J.C.H. Romijn Rozengr.
605 Rooms Kath. Gesticht St. Anna pensionaat Hofstr.
755 Rooms Kath. Pastorie H. Michaël Zuiderh.
331 Rooms Kath. Ver. Gebouw Centrale St. Michaël Rommelhaven
695 fa. Bruinsma & Braaksma Zuidergr.
919 Prinses Julianaschool Rozengr.
270 Postma's Dames- en herenkleding Bildtstr.
539 Boomsma's Levensmidd.bedr. Voorstr.
373 M. v.d. Heide Adm. Stellingwerfstr.
387 J. v.d. Heide P. Feddesstr.
856 R.C. Boon Noorderh.
820 C.J.A.M. Heeger Z.O. Singel
848 A. Stienstra Kl. Ossenmarkt
921 Havenarbeid Inspectie Vismarkt
428 Harlinger Transport Mij. N.V. Gr. Bredeplaats
551 L.J. Hannema Voorstr.
997 G.A. Hannema Zuiderhaven
626 A.E. Hannema N.O. Singel
584 Bouma's Lunchroom Voorstr.
275 E. Handorff-Dijkstra Nic. Baurstr.
431 Zwerver Midlumerw.
654 Handel en Expeditieond. Zuiderhaven W.Z.
885 W. Haitsma Brouwerstr.
641 Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef Zuiderh.
889 C.A.F. Magazijn Zuiderhaven
860 C.E.A. Roorda Midlumerw.
823 Sytra Radio Voorstr.
415 M. Scheepstra Spekmarkt
424 F. Fontein Jzn. Noorderhaven
667 D. Matak Fontein Zuiderhaven
859 N.V. Schouwburg Vereeniging Z.O. Singel
415 wed. A. Schotanus-Boomsma Midlumerw.
737 mevr. T. v. Drooge-v.d. Meulen Franekereind
274 N.V. Dros' Schelpkalkbranderij Zuiderhaven
532 N.V. Dros' Schelpkalkbranderij Kanaalw. Midlum
428 N.V. Scheepv.- en Steenkolen Mij. Gr. Breedeplaats
728 J. Schievink Zoutsloot
757 v.d. Schoot's Woninginr. Voorstr.
569 School v. Chr. U.L.O., Kon. Wilhelmina Z.O. Sing.
619 School, Gereformeerde Ged. K. Zoutsloot
547 C. v.d. Schoot Midlumerw.
725 G. Schoot Voorstr.
744 Scheepsbouwwerf Welgelegen Zuiderh.
814 Drogisterij Plemper van Balen Voorstr.
776 de Centr. Melkinr. en Zuivelfabr. Stationsstr.
924 Centrale Bond v. Transportarb. Voorstr.
785 Tj.O. Smeding Ambachtsschoolstr.
875 Coöp. Door Eendracht Sterk Voorstr.
509 ir. F.E. v. Ruijven Voorstr.
573 W.J. v. Smeden Lanen
795 L. Runia Midlumerw.
366 S. Galema O. Trekw.
293 Rusthuis Ned. Herv. Diaconie Kerkpad
428 J.B. Sjerp Gr. Bredeplaats
765 Dijkstra's Banketbakkerij en kokerij St. Jacobstr.
476 D. Doeksen Z.O. Singel
465 mej. E. Simonsz Noordijs
279 F. Sijtsma Midlum
493 Rusthuis v. Ouden v. dagen d. Geref. Kerk Zuiderhaven
882 Douwenga's Garagebedr. Gr. Bredeplaats
770 S.B. v.d. Schoot N. Oostersing.
223 J. Booij Singel
543 Garage W. Molenaar Rozengr.
621 Z.P.C. Sorteerinr. Nieuwehaven
309 Wouda's Brood-, Koek- en Banketbakk. Zuiderstr.
230 Jorna's Lectuur Centrale Gr. Breedeplaats
932 mevr. Tj. de Jong-v.d. Schaaf Midlumerw.
388 A. de Jong-de Boer Midlumerw.
572 de Jong's Dameskapsalon St. Jacobstr.
720 Assurantiekant. H. Sijtsma Midlum
734 Assurantiekant. J.F. v. Wier Jacob Backerstr.
908 mevr. M.Z.H. de Jong Meyer Gr. Sluis
556 mevr. R.T. de Windt-de Vries Rozengr.
365 Markenstein's Kruideniersbedr. Singelstr.
328 J. Jellema Lanen
544 fa. J.T. Meinesz, Houth. v.h. Bolswarderv.
306 I.H. de Jager Midlumerw.
265 IJ. v.d. Meulen Nieuwstr.
786 Industrie en Huish.school Gr. Kerkstr.
471 J. Kamstra Midlumerw.
353 J. v.d. Zee O. Trekw.
462 ds. J. Aalberts P. Krugerstr.
606 mevr. wed. S. Zwanenburg-Kruisweg Brouwersstr.
620 M. Kruyne Hoogstr.
611 L.J. Kuiken Jac. Backerstr.
334 Kooistra's Consumptie IJsbedrijf De IJsberg St. Jacobstr.
352 J. Kooistra Midlumerw.
641 Ziekenhuis, R.K. St. Jozef Zuiderhaven
466 Ziekenhuis, Algem. Zuidoost Bolw
829 Ziekenfonds Werkmansvoorzorg, Alg. Kl. Bredeplaats
829 Ziekenfonds Werkmansvoorzorg, Alg. Prinsenstr.
588 Ziekenfonds Werkmansvoorzorg Tj.H. de Vriesstr.
679 S.A. Lenger Nieuwestad
324 D. Kikstra IJslumburen Achlum
774 Ambachtsschool Singel
594 Keuringsdienst v. Vleesch, Bur. v.d. Havenw.
224 P. Karsten Bildtstr.
427 R. Wichertjes Noorderh.
409 A. v.d. Werf Brouwersstr.
818 ing. P. Suir Lanen
636 N.V. Terschellinger Stoomboot Mij. Willemshaven
235 Ned. Huiden-Wolhandel, enz. Droogstr.
929 E. v.d. Nieuwenhuizen-Jansen Venneboer, Wed. Oosterstr.
264 S.S. Veersma Achlum
696 V.I.V.O., Levensm.bedr. Kl. Bredeplaats
652 N.V. Noord Friesche Middenstandsbank Gr. Br. Plaats
666 N.V. Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Zuiderhav. W.Z.
370 gebr. Outhuyse Noorderhaven
421 H. Tigchelaar Patrimoniumstr.
950 Holzmann's Stoffeerderij en behang Lanen
384 S. Hoekstra Koetille Midlum
743 S. Poelsma Kerkstr.
669 S. Tiemersma Midlumerw.
689 A.G. Hibma Midlum
879 Hervormde Pastorie Rijksw. Midlum
801 Herrema, Lodewijk & Hofstra, Fa. (V.B.A.) Franekereind
674 I. Nagengast Noorderh.
201 Huyser's Rijwielbedr. Lanen
881 M. de Vries Noorderhaven
577 A.A. Miedema, N.V. Houth. v.h. Noorderk.
697 Huese, C.V. Manufact.h. Voorstr.
685 ds. K. Beks P. Krugerstr.
962 ir. W. Miedema J. Backerstr.
955 Wasscherij (Model) Fa. B. Koster & Co.
772 v.d. Molen's Magazijnen Voorstr.
544 fa. Houthandel v.h. J.T. Meinesz Bolswardervaart
202 Visser's Touringcarbedr. Friso R. Miedemastr.
473 Waterschapsgeb. d. vijf deelen Zeedijken Buitendijks Noorderh.
876 mevr. N. v. Hulst Voorstr.
643 A. de Vries Heiligew.
487 fa. Houthandel v.h. J.T. Meinesz (12-13½ en na 19 u.) Z.O. Singel
412 Ford Dealer, Off. (b.g.g. en woonh.) Heiligew.
507 R. Nauta Pzn. (b.g.g.) Noorderhaven
874 Haitsma (b.g.g.) Midlumerw.
430 fa. J. & H. Krol (b.g.g.) Lanen
912 Huese, C.V. Manufact.h. (b.g.g.) Noorderh.
885 Haitsma (b.g.g.) Brouwerstr.
434 Tj. Lichtendahl (b.g.g.) Gr. Bredepl.
888 General Steam Transport Cy (b.g.g.) Midlumerw.
977 Garage W. Molenaar (b.g.g.) P. Feddesstr.
553 H.R. Feenstra (b.g.g.) Rozengr.
809 C.V. gebr. v.d. Schoot (b.g.g.) Oosterstr.
477 fa. H. Smeding jr. (b.g.g.) Zuid. Oostersing.
778 Doeksen, Rederij (b.g.g.) Weeshuisstr.
706 fa. H. Smeding jr. (b.g.g.) Midlumerw.
785 fa. H. Smeding jr. (b.g.g.) Ambachtsschoolstr.
778 N.V. Terschellinger Stoomboot Mij. (b.g.g.) Weeshuisstr.
736 gebr. Boomstra (b.g.g.) Havenpl.
874 Bouwstoffennd. v.h. J. v. Hulst (b.g.g.) Midlumerw.
925 E.T. Boonstra (b.g.g.) Heiligew.
885 Bouwstoffennd. v.h. J. v. Hulst (b.g.g.) Brouwerstr.
466 dr. W.E. de Ruiter (b.g.g.) Alg. Ziekenhuis Zuidoost Bow
641 dr. W.E. de Ruiter (b.g.g.) Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef Zuiderh.
469 fa. W.C. Postma (b.g.g.) Woonh. Midlumerw. Almenum
690 fa. S. de Wit (D. de Wit Szn.), Herenkl. Voorstr.
874 A. Haitsma (Fa. J. Haitsma) Midlumerw.
721 N.V. Rotterdamsche Bank (gesl. 12-13½, Za. na 12 u.) Zuiderhaven
524 Amsterd. Bank (kant. 9-12, 13½-18, Za. 9-11½) Voorstr.
205 Bergman's Slijterij (na 19 u.) Hoogstr.
616 H.S. Oswald (R. Kok) Wijnen en gedistill. Schritsen
465 Consultatiebur. v. T.b.c.-bestrijding (spr.u. Di. 9-11) Noordijs
487 fa. J.T. Meinesz, Houth. v.h. (v. 12-13½ en na 19 u.) Z.O. Singel
600 Hotel Café-Rest. Centraal A.B. v.d. Veen Brouwerstr.
858 C.I. Kooyman Aann. Z.O. Sing.
651 G. Tigchelaar Aann. Midlumerw.
916 H.Ph. v.d. Zee Aann. Schritsen
403 fa. H. v.d. Zee & Zn. Aann. Lanen
676 J. Rooswinkel Aann. Kerkstr.
990 F. Frölich Aann. Adm. Stellingwerfstr.
707 P. Frölich Aann. Oosterstr.
640 L.A. Spoelstra Aann. Rapenburg
806 fa. J. Torenbeek Aann. Heiligew.
897 S. Holstein Aann. Havenw.
732 I.C. Kooijman Aann. N.O. Sing.
920 F. Willekes & Zn. Aann. Kerkepad
746 S.M. v.d. Meer Aann. Hofstr.
930 S. Berends Aann. en timmerbedr. Kimswerderw.
779 J. Broersma Aann., Lid Fa. H. Broersma Z.O. Singel
653 A. de Bock Aann., makel. en taxat. Nutstr.
260 S.A. Bloemsma Aann., Midlum Koningsbuurt
574 fa. H. Broersma Aann.bedr. Rozengr.
698 G. Krijtenburg Aann.bedr. Rozemarijnstr.
480 fa. D. Sieswerda Aardapp. en vlasexp. Kimswerderw.
767 D. Bijlsma Aardapp.-, gr.- en fruith. Franekerend
435 fa. Bruinsma & Braaksma Aardapp.-exporth., sorteerinr. plantaardapp. Brouwerstr.
435 K. Braaksma Aardapp.h. Brouwerstr.
704 K. Zijlstra Aardapp.h. Gr. Br. Plaats
695 G. Braaksma Aardapp.h. Zuidergr.
488 S. Braaksma Aardappelh. Midlumerw.
719 L. Broersma Account.kant. Z.O. Singel
538 J. Fröhlich Account.kant. Brouwerstr.
608 A. Haringa Admin. Watersch., koop- en verk., verh. v. onr. goed. enz. Noorderhaven
706 mr. H. Smeding Adv. en proc. Midlumerw.
834 v. Gend & Loos N.V., A.T.O. Afhaal en besteld. (na 18 u.) Brouwerstr.
861 Bevrachtingscommissie Agentsch. Vischmarkt
673 Land, C.V. Boekhandel Agentsch. Alg. Handelsblad Voorstr.
926 J. Plet Ambt. Z.P.C. Midlumerw.
596 Corn. Hoekstra Antieke kasten en kabinetten Havenw.
635 J. Mensing Arts Noorderh.
436 B. Bosch Arts Noorderhaven
436 J.L. Strak Arts Noorderhaven
552 I.A.M. v. Rij Arts Franekereind
425 W.J. Wissema Arts Voorstr.
520 dr. W.J. v. Dorp Arts v. inwendige ziekten (b.g.g. boodsch.d.) Voorstr.
443 W.F. v. Wier Assur. Nutsstr.
720 H. Sijtsma Assur.kant. Midlum
815 J. Weitenberg Assur.kant. Hoogstr.
754 B. v.d. Pol Auto- en autobusverh.inr. Brouwersstr.
683 S. Minnema Auto- en motorenh. Weeshuisstr.
787 Stad Alkmaar Autod. n. Alkmaar, Zaanstr., H'lem, A'dam, ag. en transp. ond. Pr. v. Oranje Franekereind
802 G. Reinsma Autogar. Zuiderpl.
977 W. Molenaar Automont.-chauffeur P. Feddesstr.
905 J. Bourgongne Autospuiterij Kl. Breedeplaats
581 fa. J. & H. Krol Autoverhuur Lanen
450 K. Ruardi Bakker Noorderh.
470 D. Bos Bakker Gr. Ossenmarkt
730 Tj. Boersma Bakkerij Gr. Ossenmarkt
857 W. Miedema Bakkerij Hoogstr.
813 J. v. Wier jr. Bakkerij Franekereind
675 J. Elsinga Banket- en cakesfabr. Voorstr.
783 R.H. Sieperda Banketb. Voorstr.
816 G.H. Elsinga Banketb. N.O. Sing.
613 J. Nottelman Bedr.l. N.V. Basalt en bouwstoffen N.B.M., woonh. Kanaalw.
330 J. Tolsma Bedrijfsl. Fa. Algra & Ypey Zoutsloot (was 135)
973 H.L. Hille Ris Lambers Bedrijfsl. Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Midlumerw.
513 R. Adema Beh., stoffeerderij, verhuiz. Hoogstr.
438 A. Jorna Belasting-consulent J. Backerstr.
789 Noord-Fries Expres Lijndienst Beroepsgoed. Verv. Leeuw.-A'dam v.v., kant. Schritsen
432 Spoorwegen, Nederl. Bestelgoed.bur. Stationsstr.
959 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Bestellen v. loodsen (na kant.u.) Zoutsloot (was 137)
832 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Bestellen v. loodsen (na kant.u.) Zuiderhaven
693 Broersma & Minderhoud Betonfabr. Lanen
793 J. Severein Bierh. Kerkstr.
625 J. Nottelman Bijkant. Westerstr.
625 NBM Zaandam N.V., Aannemingsbedr. Bijkant. Westerstr.
625 Aannemingsbedr. NBM Zaandam, N.V. Bijkant. Westerstr.
717 gewest. Arbeidsbur. Bijkant. Gewest. Arb. bur. L'warden Zuiderhaven
625 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Bijkant., mag. en opslagpl. Westerstr.
819 D. Stada Binnenloods Zoutsloot (was 129)
959 A. Kaale Binnenloods Zoutsloot (was 137)
835 J. Alta Binnenloods Midlumerw.
959 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Binnenloods A. Kaale, woonh. Zoutsloot (was 137)
597 F. Wietsma Bloemenmag. Voorstr.
751 J.A. Huijser & Zn. Bloemenmag. Voorstr.
892 T. de Vries Bloemist Kw. b.d. Gasfabr.
631 J. Glas & Co. Bloemisten St. Jacobstr.
589 Posthuma's Boekhandel Boek-, kant.- papierh. Noorderhaven
986 H. v.d. Zwaag boekh. Patrimoniumstr.
996 T. de Vries Azn. Boekh. Voorstr.
506 L.A. Dijkstra Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw. Kerkstr.
766 fa. S. v. Dijk Boter, kaas, eieren Brouwerstr.
647 B. Kalksma & Zn. Bouwbedr. Zoutsloot
351 fa. A. Willekes & Zn. Bouwbedr. Rommelhaven
773 R. Krijtenburg Bouwk. en taxat. Franekertrekw.
694 fa. A. Nauta Bouwk., timm. en aann. Noorderh.
644 J. Haitsma Bouwmat., betonfabr., kassenbouw enz. Kanaalw.
964 fa. J. Elsinga & Zn. Br.- en banketb. Kl. Voorstr.
918 G. Schotanus Br.- en banketb. Voorstr.
526 Sj. IJkema Br.-, k.-, besch.- en banketb. Midlum
985 A. Prins Br.-, koek en banket Heiligew.
508 D. Overzet Br.-, koek- en banketb, Franekereind
542 F. Zondervan Br.-, koek- en banketb, Zoutsloot
812 Gemeente en Gem. Instellingen Brandspuithuisje Lanen
634 fa. A. Schreur & Zn. Brandst.h. Zoutsloot
578 J.P. de Jong Brandst.h. Heiligew.
408 W.J. Bergsma Brandst.h. Franekereind
437 K. de Vries Brandst.h. Noordijs
514 fa. H. Puite Brandst.h. St. Odolphisteeg
790 Politie, Gemeente- Brig. v. pol. S. v.d. Wiel, woonh. Oosterstr.
406 Beima Broodbakkerij Noorderh.
900 Politie, Gemeente- Bur. v. pol. Noordijs
550 Politie, Gemeente- Bur. v. pol. Noordijs
980 L.J. Drost burger- en uniformkleerm. Heiligew.
447 Hollywood, Parfumerie C.H. Spoormakers Voorstr.
576 W. Zeylmaker Café Hoogstr.
684 Th.D. Brandi Café Havenpl.
761 J.C. Hoppe Café Zuiderstr.
664 T. Hidma Café en stalh. Rozengr.
826 L.J. Krootjes Café, sleepdienst Zuiderhaven
826 Roodhoff-Krootjes Café, sleepdienst Zuiderh.
648 R. Tigchelaar Caféh. Midlum
852 F.H. Posthumus Caféh. en veeh. Midlum
518 B. Posthuma Caféh., bierbottelaar Zeepziederstr.
831 C. Kuhlman Jzn. Cargad., exp.- en assur.ag. Zuiderh.
700 Post-, Telegraaf- en Telefoondienst Chef van Dienst
890 dr. W.E. de Ruiter Chirurg Rozengracht
655 D. v.d. Schoot Cocosfabr. Kimswerderw.
763 C.V. gebr. v.d. Schoot Cocosmatt. en tapijtfabr., Imp. v. Chinamatt. Kimswerderw.
420 mej. M.W. Bakker Collectrice Ned. Staatslot. Franekertrekvaart
691 fa. wed. D. Dangermond Comest. en vl.w. Voorstr.
705 D. Roedema Comest. enz. S. Stijlstr.
971 D. Lanting Comm. in aardapp., kunstmest en vlas
623 Loodswezen 1e en 2e district Commiss. Noorderhaven
993 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Commiss. en dir. Noorderhaven
623 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Commiss. en dir. Noorderhaven
832 D. Spruyt Commiss. Loodswezen Zuiderhaven
832 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Commiss., woonh. Zuiderhaven
302 gebr. v.d. Meer Constr. en scheepsb. Zuiderhaven
723 Janzen's Banketbakk. en Kokerij D. Landman Brouwersstr.
839 F.H. Wink D.- en h.kapper Brouwersstr.
970 B. Miedema D.- en h.kapper Hoogstr.
586 X.H. Heeger D.-, h.- en k.kleding Voorstr.
903 A. Hondema (staat: Hondama) D.kapper Lanen
747 G. Huyser-Trinks Dameshoeden St. Jacobstr.
639 B. de Groot De Uurwerkcentr. Gr. Bredeplaats
931 Althuis' Boekhandel De Vulpenzaak S. Stijlstr.
805 G.A. Meester Dir. bijkant. Harl. v.h. Gewest. Arb.bur. Ambachtsschoolstr.
497 J.B. Huyser J.Azn. Dir. Coöp. Fruit- en gr.veiling Harlingen en omstr. G.A. Kimswerderw.
851 P. de Lange Dir. Gem. Dienst v. Soc. Zaken Rein Miedemastr.
888 J.C. Visser Dir. Gen. Steam Transp. Comp. Midlumerw.
497 Veilingver. Coöp. fruit- en gr. veiling Harlingen en omstr., G.A. Dir. J.B. Huijser J.Azn., Woonh. Kimswerderw.
464 O. Houwink Dir. N.V. Houtimp. v.h. fa. H. Jans & Co. Midlumerw.
934 A. Bos Dir. N.V. Scheepswerf Welgelegen N.O. Singel
692 R.J. v. Arum Dir. R.H.B.S. Brouwersstr.
993 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Dir. woonh. Noorderhaven
623 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Dir. woonh. Noorderhaven
718 Prov. Dienst tot Verb. Friese Kanalen Dir.keet Havendam Noorderhaven
555 Prov. Dienst tot Verb. Friese Kanalen Dir.keet Sluisput Schapendijk
500 Post-, Telegraaf- en Telefoondienst Directeur
768 Prov. Electr. Bedr. In Friesland Distr. ambt. G.W. Janssen Burg. Simonszstr.
468 mr. H.H. Gaaikema Doopsgez. Pred. Midlumerw.
814 H.A. Plemper v. Balen Drog. Voorstr.
987 P. Kuiper Drog., optiek en fotoh. Brouwersstr.
804 S. Terpstra Drogist Kl. Voorstr.
583 H. Buikhuizen Drogisterij Grote Bredeplaats
453 A. v.d. Sluis Drukk. Spekmarkt
866 R. Houbijn Drukk. en uitg. adv.blad Heiligew.
446 G. Bouritius Drukkerij Schritsen
598 Hotel-Café-Rest. De Kroon E. Bolman Gr. Bredeplaats
452 Hotel de Beurs Eig. L.G. Vlaskamp Noorderh.
660 E. Postma El.- en radiotechn. bur., radiocentr. Voorstr.
775 J.K. Tiel Electrot. bur. Voorstr.
827 J.J. Klijn Evang. Luth. Pred. Voorstr.
554 P.A. Smilde & Zn. Exp.-slagers Hoogstr.
808 Z. v.d. Zee Exped. Nieuweburen
646 L. Flietstra Exped. Westerstr.
853 P. Snoekstra Exped. Midlum
579 H. de Vlas Exped. Midlumerw.
740 R. Nauta Pzn. Exped., lid. Fa. B. Nauta & Zn. Kimswerderw.
825 Jonkman's Stalhouderij Exped.bedr. en Verhuiz. Schritsen
742 A. Vollema Expl. v. Buffetten Patrimoniumstr.
951 fa. P.A. Smilde & Zn. Exportslagerij Noorderh.
597 Bloemenmag. De Vergeet mij niet F. Wietsma Voorstr.
527 G. Tigchelaar Fa. A. de Boer, brandst.h. Rozengr.
305 L. Willekes Fa. F. Willekes & Zn. Kl. Voorstr.
975 Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Fabr. Havenw.
644 Bouwstoffennd. v.h. J. v. Hulst Fabr. v. dakp., draineerb., holle steen en vloeren Kanaalw.
821 fa. gebr. Bouritius Fabr. v. Suikerw.
809 J. v.d. Schoot Czn. Fabrik., woonh. Oosterstr.
657 Coöp. Door Eendracht Sterk Fil. P. Feddesstr.
423 R. Sipma Firm. exped.bedr. W. Roersma & R. Sipma Noordijs
677 M. de Jong Firm. Fa. Gebr. Bouritius Stationsw.
896 H.S. Oswald Firm. h. in wegenb.mat. en transp.-bedr. v.h. N. Schotanus Noorderh.
843 K. de Jong Firm. suikerw.fabr. Frisia, Fa. Gebr. Bouritius Franekertrekv.
487 D. Palstra Firmant Fa. Houth. v.h. J.T. Meinesz Z.O. Singel
976 H. Klaver Fotogr. Gr. Bredeplaats
963 Joh. Visser Fotogr. Zuiderh.
419 A. v.d. Peijl & Co. Fotografie-fotoh. Voorstr.
928 D. Hoogland Fr.- en groentenkw. Midlumerw.
714 J. Hoogland Wzn. Fr.- en groentenkw. N.O. Sing.
850 G. de Glee Fruit- en groentekw. Almenum
871 IJ. Kooistra Garage Kanaalw. R.
925 Garage E.T. Boonstra Garage Heiligew.
925 Ford Dealer, Off. Garage E.T. Boonstra Heiligew.
887 B. Zeylmaker Gas- en waterl., sanit., install. Kl. Voorstr.
883 Bergman's Slijterij Gedistill., lik. en wijnen Lanen
585 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Dienst voor Soc. Zaken Noorderhaven
562 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Gasbedr.
784 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Gasbedr., Woonh. Dir. P. Bosman Fabriekspl.
944 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Huis Noorderhaven
656 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Reiniging (8-12, 13½-17½)
941 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Vischafslag
724 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Wees- en Rusthuis Weeshuisstr.
571 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. werken Franekereind
525 Gemeente en Gem. Instellingen Gem.-Ontv. en centraal kassier
439 L. Wierstra Gerechtsdeurw. Noorderh.
940 R.J. de Jong Geref. Pred. Midlumerw.
954 G. Pasveer Goedkoope Bazar Voorstr.
894 H. de Jong Goud en zilver Voorstr.
612 P.A. de Voogd Goud- en z.smid Bildtstr.
935 F. Alta Gr. in groenten, fr. en zuidvr. Hoogstr.
484 M. v.d. Oever Gr. In kol.w. Noorderh.
974 B. de Vries Groenteh. Karremanstr.
943 Tj. Jorna Groentekweker Kanaalw.
688 fa. A.E. Nauta Groentenh. Adm. Stellingwerfstr.
529 J. de Vries Groentenh. Kl. Breedeplaats
414 J. de Boer Groentenh. Kerkstr.
937 J. Drost Groentenhandel. Noorderh.
254 J. Drost Groentenhandel. Zuiderhaven
939 Rijkspolitie te Water Groep Harlingen, afd. Groningen Willemsk.
496 Cor en Nel Grooth. suikerw. enz., Joh. Cornel Voorstr.
972 G. v.d. Gaast Gross. In rookart. K. Br. Plaats
759 J.A. Edens Gulfoliën en scheepsben.h. Noorderh.
762 Hotel Heerenlogement H. v. Leeuwen Franekereind
891 J. Oudes H.modemag. St. Jacobstr.
407 J.A. Huijser & Zn. Handelskw. N.O. Sing.
904 P. Schaap Havenmeester J. Backerstr.
855 v.d. Molen Heerenkl.mag. Voorstr.
482 M.D. Oosterhoff Heren, jongens en bedrijfskl., modeart. Gr. Bredeplaats
796 J.F. Kroon Herenmodes Voorstr.
830 K. Koopmans Het Handwerkhuis Voorstr.
401 P. Nauta Hfd. Chr. U.L.O.-school Noorderk.
519 J. v. Drooge Hfd. der school Franekertrekvaart
418 J.T. Reinigert Hfd. O.L. School Midlum
893 D.T. v.d. Berg Horloger en opticien Voorstr.
731 U. Boomsma Hotel de Hoop Havenpl.
598 E. Bolman Hotel-café-rest. Gr. Bredeplaats
966 A. Bambach Hotel-café-rest. Steenhouwersstr.
854 A. Tuinman & Zn. Houtfactors bevr. overslag exped.
560 R. Posthumus Houth. Zuiderh.
544 G.W. v.d. Veen Houthandelaar Pr. Wilhelminastr.
862 H.A. Lurvink Huish. art. Kl. Voorstr.
915 fa. J. v. Smeden & Zn. Huish. art. Kl. Voorstr.
703 J. Poort Huish. en l. art., speelgoed Voorstr.
870 G. Dijkstra Huish.art. Voorstr.
817 Sj. Hoekstra Huisschilder Zuiderh.
981 K. Stellingwerf IJsfabr. Liemendijk
886 fa. P. Sluik & Zn. IJzerw. Simon Stijlstr.
456 fa. J. v. Smeden & Zn. IJzerw. Lanen
666 fa. D. v. Drooge & Zn. Imp. v. wegen- en waterb.mat, exped., scheepsbevr. Zuiderhav. W.Z.
734 J.F. v. Wier In assur. Jac. Backerstr.
726 Belastingen, Rijks Insp. d. belast. Havenpl.
988 mr. E.R. Zweep Insp. v. 's Rijksbel. Noorderh.
898 Politie, Gemeente- Insp. v. pol. G. Spoelstra, korpsch., woonh. Rozengr.
741 N.V. Waterleiding Intercomm. Waterl. Gebied L'warden, hulpf. Sj. Beintema R. Miedemastr.
751 Bloemenmag. Semperflorens J.A. Huijser & Zn. Voorstr.
510 S. Homminga Kaashuis, grooth. in boter Lanen
841 Veilingver. Coöp. fruit- en gr. veiling Harlingen en omstr., G.A. Kant.
671 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. Kant. Zuiderhaven
428 Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Kant. (9-12, 14-17½ u.) Gr. Breedepl.
878 fa. Algra & Ypey Kant. en pakhuis Odessa Scheerstr.
921 Gemeente en Gem. Instellingen Kant. Havend., Gem. Contr. Vischmarkt
708 Prov. Dienst tot Verb. Friese Kanalen Kant. Ir. E. Kuiper Schapendijk
923 Stanfries, N.V. Reederij Kant., beurtd., vert. D. Jilderda Rommelhaven
864 Rijkswaterstaat Kantonn. P. Posset Noordergrachtswal
989 Rijkswaterstaat Kantonnier A. Veenma R. Miedemastr.
983 H. Post Kapper Voorstr.
687 T.D. Houtman Kapper Franekereind
867 J.G. Post Kleeding Voorstr.
402 Chr. Pasma Koek- en banketb. Kl. Voorstr.
712 W. Schreur Kolenh. Hoogstr.
969 Kon. Landmacht Kon. Marech., brig. Harlingen, Legeringsschip Kempenaar Noorderh.
537 K. Hofstra Kruid.- en gruttersw. Havenpl.
661 J. Blom Kruiden., manufact. Biltstr.
659 N.V. J. Zijlstra Hzn. Kruiden.w. Voorstr.
670 K. Henstra Kruidenier Hofstr.
756 P. Loonstra Kruidenier Adm. Stellingwerfstr.
917 B. Winsemius Kruidenier Hoogstr.
978 Jac. Bottema Kruidenier Zoutsloot
627 S.A. Hauch L. Autoverh.inr. en rijschool, instruct. Heiligew.
716 fa. Veltman-Balli L. lederw. Schritsen
750 D. Dokter Landb. Rijksw. Midlum
522 J. Zeinstra Landb. Midlum
910 P.J. Anema Landb. Midlum
460 H. Bruinsma Landb. Midlum
769 S. Witteveen Landb. Midlum
709 W.C. Anema Landb. Midlum
528 S. v.d. Schaar Landb. Midlumerw.
780 C. Bosch Landb. Achlum
788 L. Oosterbaan Landb. Kimswerderw.
258 U. v. Dijk Landb. Achlum
301 R. Koopmans Landb. en veeh. Kimswerderw.
846 W. Feikema Landb. werkt. fabr., Almenum Z. Zeedijk
498 A. v. Straten Landb., Almenum Schapendijk
713 S. Gonggrijp Laschinr., rep. v. mot., rijw. enz. Noorderh.
968 J. Barneveld Leer. Lich. oefen., inr. v. Heilgymn. en mass. Oosterstr.
803 S. Siersema Leer. M.O. Boekh. N.O. Singel
609 W.J. Nobels Leer. M.O. Boekhouden Rijksstr.w. Midlum
454 G. Aalfs Leer. R.H.B.S. Z.O. Singel
662 J. v. Joolen Leraar R.H.B.S. Zuiderh.
696 W. Zeinstra Levensm.bedr. Kl. Bredeplaats
810 B.J. Kramer Levensm.bedr. Franekereind
729 S. Homminga Levensm.bedr. en scheepsleveranc., t/o Postkant.
338 B. v.d. Meer Levensmidd.bedr. Bildtstr.
490 J.C. Algra Lid Fa. Algra-Ypey Noorderh.
782 J. Frölich Lid Fa. Frölich & Zn., Aann. Schefferspl.
771 H.J. v.d. Oever Lid fa. M. v.d. Oever (na 19 u.) Z.O. Singel
933 S.J. Roorda Lid Fa. Roorda & Zn., lederfabr. Noordijs
565 P. Roorda Lid Fa. Th. Roorda & Zn. P.Krugerstr.
629 R. Algera Lijkkistenfabr. Oosterstr.
752 D. de Groot Logement Noorderh.
658 C.J. Haan Loodg., install. Schritsen
958 H.J. Hilarius Loodg.bedr., mastiek- en zinkw., verzinkerijinr. Nieuwstr.
558 C. Kuhlman Jzn. Loods New. Willemsh.
557 fa. S. v.d. Werf Mach. Oliën, teerprod., verfw., tegels Noorderh.
590 fa. Th.W. Nauta & Zn. Machineherstelpl. Noorderh.
807 Nic. Alkema Hzn. Mag. de Zon Voorstr.
504 S.P. Hellingwerf Makel. in roer. en onr. goed., hypoth. en assur. B. Visserstr.
404 L. Baarsma Manuf. Voorstr.
467 F. Pruijt Manuf. Voorstr.
873 P. Woudstra Manuf. Hoogstr.
580 P.A. Ree Manuf. Schritsen
567 fa. H. Witte Jzn., Manuf. Voorstr.
362 P. Woudstra Manufact. S. Stijlstr.
459 gebr. Roersma Melkventers Zuiderstr.
792 fa. C. v.d. Schoot & Co. Meubil., meubelfabr., stoff., beddenmag. Heiligew.
818 Apotheek Mevr. O.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker Lanen
269 T.W. Visser Midlum Trekw.
489 mevr. wed. A.B. Krikke-Dijkema Modemag. Voorstr.
624 A.H. v. Hurck Mosselh. Noorderh.
568 Joh.H. Spékle Muziekleer. en dirigent Kl. Breede Plaats
733 K.D. Anema Muziekleraar-dirigent Heiligew.
561 Oolgaard & Co. N.V. Lik. en distill. Kl. Breedeplaats
479 N.V. Bata Nederl. Schoen- en lederfabr., Schoenmag., rep.inr. Voorstr.
455 H. Ypma Notaris Noordijs
531 K. Okkinga Notaris Kant. Zuiderpl.
412 Garage E.T. Boonstra Off. Ford Dealer, woonh. Heiligew.
412 E.T. Boonstra Off. Ford Dealer, woonh. Heiligew.
523 fa. Hein de Windt Oliën en techn. vetten, drijfriemen enz. Steenhouwersstr.
965 W. Post Olie- en vetfabr. Zuiderh.
872 NBM Zaandam N.V., Aannemingsbedr. Onder-dir. H.N. Hooyschuur, woonh. Midlumerw.
872 H.N. Hooyschuur onder-dir. N.V. Aann.bedr. NBM en adj.-dir. N.V. Basalt en Bouwstoffen NBM, woonh. Midlumerw.
872 H.N. Hooyschuur Onder-dir. N.V. NBM Zaandam Midlumerw.
880 E. Huizing Onderw. Pr. Julianaschool Adm. Stellingwerfstr.
615 Belastingen, Rijks Ontv. d. dir. Belast., Invoerr. en Acc. (Ambtenarenwacht) Havenpl.
663 Waterschap d. Vijf deelen Zeedijken Binnendijks Opz. L. v.d. Mey Midlumerw.
426 v.h. fa. N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr. Overslag en scheepsbevr. Zuiderh.
536 Hotel-Café-Rest. Zeezicht P. Miedema Zuiderhaven
913 fa. Algra & Ypey Pakhuis Zoutsloot (was 118)
628 N.V. Scheepv.- en Steenkolen Mij. Pakhuis Willemsk. Dok
868 fa. Algra & Ypey Pakhuis de Hamer, zaden en granen Rozengr.
461 fa. Algra & Ypey Pakhuis Het Kalf, peulvruchten Noordijs
636 Doeksen, Rederij Passagiers en vrachtgoed.dienst Harl.-Terschell.-Vliel. Willemsh.
791 Jac. v. Nimwegen Petroleumh. Gr. Sluis
777 Rijkspolitie Post Midlum v.d. groep Hennaarderadeel, woonh. Postcommdt., Midlum Rijksw.
617 D.J. Hettinga Pred. Geref. Kerk P. Krugerstr.
979 G. Visser Predik. Noorderh.
845 M. Spaanderman Proc.h. General Steam Transp. Comp. Oosterstr.
909 J. v.d. Meulen Proc.h. N.V. Houtimp. v.h. Hubert Jans & Co. Jac. Backerstr.
214 fa. Bruinsma & Braaksma R. de Groot, woonh. Kimswerderw.
595 F. Ferwerda Radiohuis Kerkstr.
938 D. Radsma Ratex Voorstr.
764 Politie, Gemeente- Rech. v. pol. S.C. Kooy, woonh. Havenw.
681 Politie, Gemeente- Rech. v. pol. W. Bakker, woonh. J. Backerstr.
413 P. Fekkes Reder Rijksw.
982 H. v.d. Meulen Rep.inr. en garage Hoogstr.
727 Hanymek N.V. i.o. Rubber comb. Noorderwal
632 Fekkes Scheepsbevr., exped. enz. Noorderhaven
516 gebr. v.d. Meer Scheepsconstr., rep.- en scheepsmotoren, etc. Zuiderhaven
483 Arns. v.d. Wal Schelpenzuig., woonh. Zuiderhaven
686 T. Eppinga Schelpkalkfabr. Z.O. Singel
686 fa. v.d. Wal & Eppinga Schelpkalkfabr., Expl. T. Eppinga Z.O. Sing.
361 D. Antonisse Schilder Zoutsloot
517 fa. H. Blom & Zn. Schilder, glas- en behangw. Hoogstr.
622 J. Zietsma Schilder, Midlum Koningsburen
838 A. Schaafsma Schildersbedr. Heiligew.
953 A. Mobach Schildersbedr., glas en verfw. Zuiderhaven
515 R. Bergsma Schildersbedr., verf- en glash. Noorderhaven
960 L.J. Hooghiemstra Schildersbedr., verfh., glas enz. Heiligew.
794 N.Z.H. Redding Mij. Schipper reddingboot Havenw.
559 S. Siebenga Schoenenmag. Voorstr.
739 F. Wolff Schoenenwinkel. Noorderh.
530 fa. J. Lok Schoenh. Heiligew.
478 fa. wed. L. Spaanderman Schoenh. St. Jacobstr.
369 S. Kamsma, v.h. Ouendag Schoenmag. en schoenmak., pedic. Kl. Breedeplaats
992 J. Lok Schoenmak. Rommelhaven
948 H. Schaafsma Schoenmaker Heiligew.
650 J. Jager Schoenrep.bedr. en inr. v. voetverz. Scheerstr.
614 J. Vellinga Schoonm.bedr., glazenw., schoorsteenv. Heiligew.
623 jhr. A. v. Foreest Schout bij Nacht Noorderh.
902 B. Bolman Schouwburg Kimswerderw.
781 Wind- en Stormwaarsch.dienst Seingever Noorderh.
758 H. v. Drooge Sig.winkel Voorstr.
535 R. Schaafsma Sig.winkel. Zuiderhaven
503 A. Ferwerda Sigaren Voorstr.
416 H. Weitenberg Slag. Groote Sluis
582 J. Yntema Slager Kl. Breede Plaats
486 Joh. Koopmans Slager Kl. Kerkstr.
566 S. de Witte Slager Gr. Kerkstr.
378 F.A. Weitenberg Slager Karremanstr.
678 S. Wiersma Slager J. Backerstr.
865 Fred.J. Koopmans Slagerij Gr. Kerkstr.
618 W. Woudstra Slagerij Anjelierstr.
967 Tj. Anema Slagerij Kruisstr.
837 W.P. Terpstra Slagerij Voorstr.
906 Tj.H. Jorna Slagerij Voorstr.
564 J. v.d. Wal & Zn. Slagerij en exporth. Voorstr.
458 W.R. v.d. Meer Slagerij, f. vl.w. Voorstr.
339 E.R. Bergman Sleepbootkapt., Woonark Hansje Z.O. Bolwerk
826 Café 't Anker Sleepd. L.J. Krootjes Zuiderh.
512 Gemeente en Gem. Instellingen Sluiswachter Groote Sluis
492 W. Spaanderman Smed., scheeps- en mach.w., laschinr. enz. Vijverstr.
433 fa. B. Bijlsma Smederij Grote Sluis
680 J. v. Nimwegen Smederij Rommelhaven
665 S. v.d. Laan Smederij, garage Midlum
787 Autodiensten Stad Alkmaar Snelverv. N. Alkm., Zaanstr., H'lem, A'dam, ag. e. transp. ond. Pr. v. Oranje Franekereind
672 E. Nauta Wzn. Stalh. Droogstr.
507 P. Nauta Wzn. Stalh. en exped. Noorderhaven
400 M. de Graaf Steenh. Jacob Backerstr.
895 fa. W. v.d. Zeep & Zn. Steenh. Fabriekstr.
494 J. Jellema Stoff. Hoogstr.
797 H. Walinga Stoff. beddenmag. Noorderh.
591 S. v.d. Meer Stoff., woninginr. Kl. Voorstr.
738 J.C. Bolman Stoffeerdersmat. engros Zuiderhaven
952 Blok, Slagerij T. Plekker Rommelh.
824 wed. K. Kuiken Tab. en sig. P. Feddesstr.
947 S. Tromp Azn. Tabaksfabr., koffie-brand. en theeh. Voorstr.
956 H.W.J. Leeuw Tandarts (spr.u. 10-12½, beh. Za.) Noorderhaven
485 H.W. Geesink Tandarts (spr.u. 10-12½, beh. Zat.) Rozengr.
877 Sj. Vellinga Taxibedr. Voorstr.
936 Plantenziektenk. Dienst Techn. Ambt. A. 't Sas Kimswerderw.
474 T. Lubbers Techn. hfdambt. Prov. Waterstaat J. Backerstr.
828 H. Kooistra Techn. Install.bur., huish. art. enz. Voorstr.
392 L. Bal Techn. opz. Visserij-insp. Gr. Bredeplaats
495 M. Woudstra Textielh. Voorstr.
863 A. Posthuma Timm. en aann. Vissersstr.
995 fa. R.P. Bisschop Timm. en aann. Schritsen
602 fa. B. Westra & Zn. Timm. en aann., woonh. Hoogstr.
603 Anema & Westerhuis Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes Rozenstr.
593 T. de Groot Timmerm., aann. Gr. Bredeplaats
481 J. Spaanderman Timmerman, aann. Rommelhaven
457 G. Jepkema Toonkunst. Voorstr.
541 W. Schotanus Transp.bedr. Noordergr.wal
587 Harlinger Courant Uitg. Flevo v/h. Drukk. R. Oudeboon Voorstr.
491 fa. G. Keilman Uurw., g., zilv. en optiek St. Jacobstr.
592 J.A. Brinks v.h. J. de Vries & Co., Schoenh. en rep.inr. Voorstr.
994 Bambach Drukkerij v.h. R. v. Vliet & Zn., drukk. Lanen
711 A. v. Weemen Vakm. 1e kl. PTT Casp. de Roblesstr.
502 S. v.d. Schaaf Veeh. Midlum
637 J.L. Wiersma Veehouder Achlum
380 K.IJ. Tamminga Veehouder Achlum
441 C. Hobma Veehouder, handel en landb. Scheerstr.
735 Belastingen, Rijks Verif. der invoerr. en acc. (ambtenarenwacht) Havenpl.
901 fa. Jac. v.d. Meer Verkoophuis Kl. Voorstr.
448 S.B. de Bruin Verlader Z.P.C. Zuiderstr.
289 D. Tichelaar & Zn. Vertegenw. Noorderhaven
907 N.V. gebr. Hoeksema Ververij en chem. wassch. Gr. Sluis
957 H. Hooisma Veth. en f. vl.w. St. Jacobstr.
630 fa. H. Smeding jr. Vetsmelt. en grooth. Franekereind
463 H. Smit Vetsmelterij Zoutstr.
329 J. Sijtsma Violist Hoogstr.
434 Tj. Lichtendahl J.Wzn. Vis-, garnalen- en mosselh. (b.g.g. boodsch.d.) Gr. Bredepl.
501 E. v.d. Geest Vischh. Kerkstr.
451 J. Lichtendahl Vischwink. Kerkstr.
281 gebr. Boomstra Vish.
268 Tj. Lichtendahl Vish., kant. Havenpl.
442 I. Roukema Vishandel Heiligew.
313 F. Braaksma Vishandelaar Westerstr.
601 fa. H. Wiersma Vleeschh. St. Odolphisteeg
607 C. Zwaan Vleeschh. Voorstr.
575 J.H. Vogelaar Vleeschh. Heiligew.
405 N.S. Roersma Vrachtautod. Noorderhaven
534 Spoorwegen, Nederl. Vrachtg.bur.
570 mej. W.M. de Boer Vroedvrouw B. Toussaintstr.
715 fa. H. de Groot & Zn. Waterbouw, timm., duiker Bildtstr.
218 fa. C. Kuhlman Jzn. Waterklerk T. Kaale
533 S. ten Napel Waterschapssecr. Jac. Backerstr.
847 Holl. Beton Mij N.V. Werk Schutsluizen, keet uitvoerder
359 J. Keizer Werkbaas waterschap De Rietpolder
292 J. Beuker Werkm. aann. bedr. Kooijman Tj.H. de Vriesstr.
410 fa. Westra & Zn. Werkpl. Schefferspl.
553 R.A. Feenstra Westergoo Rozengr.
914 Chr. de Groot Winkel. St. Odolphisteeg
798 J.C. Bakker Winkelier Gr. Bredeplaats
563 fa. Th. Roorda & Zn. Wolblooterij (kant. 8-18) Kanaalw.
682 Alkema & Zn. Wolwinkel Voorstr.
701 P.J. Oosterling Woninginr. Kerkstr.
417 J.C. v.d. Schoot Woonh. Midlumerw.
884 H. Smit Woonh. Z.O. Singel
548 Bambach Drukkerij Woonh. Zuiderh.
374 W.D. Janzen Woonh. Midlumerw.
912 R. Huese Woonh. Noorderh.
633 N.V. Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Woonh. Adj.-dir. B. v. Drooge Midlumerw.
633 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. B. v. Drooge Midlumerw.
973 Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Woonh. Bedr.l. H.L. Hille Ris Lambers Midlumerw.
613 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Woonh. bedr.l. J. Nottelman Kanaalw.
511 Post-, Telegraaf- en Telefoondienst Woonh. Dir.
851 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Dir. Gem. Dienst voor Soc. Zaken R. Miedemastr.
833 N.V. Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Woonh. Dir. J. & L. v. Drooge
991 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Dir. R. v.d. Spoel
464 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. Woonh. Dir., O. Houwink Midlumerw.
546 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. E. v.d. Moolen Oosterstr.
546 N.V. Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Woonh. E. v.d. Moolen Oosterstr.
668 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. F. de Swart Midlumerw.
896 v.h. fa. N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr. Woonh. Firm. H.S. Oswald Noorderh.
833 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. firm. J. & L. v. Drooge
426 v.h. fa. N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr. Woonh. Firm. Sj. Schotanus Gr. Bredepl.
710 Rijkspolitie te Water Woonh. groepscommdt. P. Feddesstr.
904 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Havenmeester P. Schaap J. Backerstr.
760 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. J. v.d. Gaast Z.O. Bolwerk
872 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Woonh. Onder-dir. H.N. Hooyschuur Midlumerw.
674 v.h. fa. N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr. Woonh. proc.h. Noorderh.
909 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. Woonh. Proc.h., J. v.d. Meulen
984 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. weth. B. de Vries Midlumerw.
942 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. weth. K. v.d. Bos Bosb. Toussaintstr.
836 fa. W.C. Postma Zaaigr. en pootaardapp. (8½-12½, 14-17½ u.) Rozengr.
472 J. Huizinga Zaakv. Fa. W.C. Postma, pootaardapp., granen, zaden, enz. Pr. Beatrixstr.
429 L. Bakker Zadelm., l. lederw., drijfr., sport- en landb.art. Voorstr.
908 A. Brijder Zand- en grinth., bevr., enz. Gr. Sluis
610 H.R. Feenstra Zeevis, garn., mosselen, inlegg. en drog. Zuiderzeedijk
961 fa. Lichtendahl & Co. Zeevisch- en mosselen enz. Dijkwal
781 F. Schuil Zeilm. Noorderhaven
0 A.T.O., v. Gend & Loos N.V. zie onder: Gend & Loos N.V., v.
0 kon. Marechaussee zie onder: Landmacht, Kon.
521 fa. Sjoerd Hannema Zoutz. en imp., Corresp. Ned. Bank