Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
744 Welgelegen, Scheepswerf en mach.fabr. N.V. Zuiderhaven
789 A.J. de Brock Schritsen
328 J. Jellema Lanen
869 mevr. wed. J. Broersma-Koopmans Z.O. Sing.
998 Brugwachter Hopmansbrug
377 J. de Vries Pr. Wilhelminastr.
308 wed. H.L. de Bruin Almenum
306 I.H. de Jager Midlumerw.
475 de Spaarbank Noorderh.
786 Industrie en Huish.school Gr. Kerkstr.
524 Incasso-Bank N.V. A'damse Bank N.V. Voorstr.
776 de Centr. Melkinr. en Zuivelfabr. Stationsstr.
924 Centrale Bond v. Transportarb. Jac. Backerstr.
201 Huyser's Rijwielbedr. Lanen
727 Delftse Rubber Ind. N.V. Noorderwal
544 fa. Houthandel v.h. J.T. Meinesz Bolswardervaart
819 D. Stada Zoutsloot (was 129)
267 R. de Vries Ungabuurt Midlum
388 mej. W. de Jong Midlumerw.
572 de Jong's Dameskapsalon St. Jacobstr.
620 M. Kruyne Midlumerw.
281 gebr. Boomsma Wasbeekpl.
539 Boomsma's Levensmidd.bedr. Voorstr.
473 Waterschapsgeb. d. vijf deelen Zeedijken Buitendijks Noorderh.
325 H. Kramer Zoutsloot
398 drs. Joh.M. Bosma Kimswerderw.
352 J. Kooistra Midlumerw.
584 Bouma's Lunchroom Voorstr.
324 D. Kikstra IJslumburen Achlum
889 C.A.F. Magazijn Zuiderhaven
477 H. Smeding sr. Zuid. Oostersing.
224 P. Karsten Bildtstr.
695 G. Braaksma Bosb. Toussaintstr.
435 K. Braaksma Brouwerstr.
471 J. Kamstra Midlumerw.
932 mevr. Tj. de Jong-v.d. Schaaf Midlumerw.
742 H.E. Dijkstra Patrimoniumstr.
800 H. Strak Midlumerw.
765 Dijkstra's Banketbakkerij en kokerij St. Jacobstr.
232 A.J. Glastra v. Loon Midlumerw.
445 General Steam Transport Cy Gr. Bredepl.
264 S.S. Veersma Achlum
282 W. v.d. Veenbaas Zoutsloot (was 139)
595 Ferwerda's Radiohuis Kerkstr.
444 General Steam Transport Cy Gr. Bredepl.
667 D. Matak Fontein Zuiderhaven
424 F. Fontein Jzn. Noorderhaven
421 H. Tigchelaar Patrimoniumstr.
225 de Toekan, N.V. Chocolade-, Suikerwerk- en Dropind. Franekereind
366 S. Galema O. Trekw.
696 V.I.V.O., Levensm.bedr. Kl. Bredeplaats
257 W. de Valk Midlum
802 Garage G. Reinsma Z. Haven
543 Garage W. Molenaar Zuiderhaven
882 Garagebedr. Douwenga & v.d. Schoot Gr. Bredeplaats
355 J. de Gorter Havenw.
748 Groene Kruis Noordijs
669 S. Tiemersma Midlumerw.
950 Holzmann's Stoffeerderij en behang Lanen
384 S. Hoekstra Koetille Midlum
818 ing. P. Suir Lanen
814 Drogisterij Plemper van Balen Voorstr.
915 Drogisterij Tet v.d. Berg Voorstr.
327 P. Hilgenga Kl. Ossenmarkt
226 J. Hiemstra Nieuwstr.
261 A. Hiemstra Banhuisterl. Midlum
689 A.G. Hibma Midlum
879 Hervormde Pastorie Rijksw. Midlum
202 Visser's Touringcarbedr. Friso R. Miedemastr.
654 Handel en Expeditieond. Zuiderhaven W.Z.
636 N.V. Terschellinger Stoomboot Mij. Willemshaven
532 N.V. Dros' Schelpkalkbranderij Kanaalw. Midlum
278 B. Haarsma Lanen
273 J.W. Thiecke Kimswerderw.
995 Garagebedr. Douwenga & v.d. Schoot Willemsk.
409 A. v.d. Werf Brouwersstr.
544 fa. J.T. Meinesz, Houth. v.h. Bolswarderv.
370 gebr. Outhuyse Kl. Bredeplaats
743 S. Poelsma Kerkstr.
770 S.B. v.d. Schoot N. Oostersing.
734 Assurantiekant. J.F. v. Wier Jacob Backerstr.
725 G. Schoot Voorstr.
547 C. v.d. Schoot Midlumerw.
619 School, Gereformeerde Ged. K. Zoutsloot
569 School v. Chr. U.L.O., Kon. Wilhelmina Z.O. Sing.
666 N.V. Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Zuiderhav. W.Z.
556 mevr. R.T. de Windt-de Vries Rozengr.
227 A.W. Banga Kimswerderw.
685 ds. K. Beks P. Krugerstr.
962 ir. W. Miedema J. Backerstr.
577 A.A. Miedema, N.V. Houth. v.h. Noorderk.
772 v.d. Molen's Magazijnen Voorstr.
859 N.V. Schouwburg Vereeniging Z.O. Singel
652 N.V. Noord Friesche Middenstandsbank Gr. Br. Plaats
462 ds. J. Aalberts P. Krugerstr.
757 v.d. Schoot's Woninginr. Voorstr.
270 Postma's Dames- en herenkleding Bildtstr.
919 Prinses Julianaschool Rozengr.
755 Rooms Kath. Pastorie H. Michaël Zuiderh.
331 Rooms Kath. Ver. Gebouw Centrale St. Michaël Rommelhaven
641 Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef Zuiderh.
860 C.E.A. Roorda Midlumerw.
509 ir. F.E. v. Ruijven Voorstr.
0 Aardewerkfabrik. Bouma C.V. v/h De Lelie Midlum
795 L. Runia Midlumerw.
293 Rusthuis Ned. Herv. Diaconie Kerkpad
309 Wouda's Brood-, Koek- en Banketbakk. Zuiderstr.
605 Rooms Kath. Gesticht St. Anna pensionaat Hofstr.
753 J.C.H. Romijn Rozengr.
638 D. Quarré Bargebuurt
702 Rijks Hogere Burgerschool Stationsstr.
861 Schippersbeurs Gr. Br. Plaats
524 Amsterd. Bank N.V. Incasso Bank N.V. Voorstr.
385 Amerikaans Verkoophuis Heiligew.
774 Ambachtsschool Singel
728 J. Schievink Zoutsloot
428 N.V. Scheepv.- en Steenkolen Mij. Gr. Breedeplaats
493 Rusthuis v. Ouden v. dagen d. Geref. Kerk Zuiderhaven
297 W. Lichtendahl Zuiderhaven
303 D. de Boer Midlumerw.
276 D. List Pr. Beatrixstr.
367 Lolkema, Pension Noorderhaven
296 Wierda's Kaashuis Bildstr.
861 Bevrachtingsagentschap Gr. Br. Plaats
279 F. Sijtsma Midlum
679 S.A. Lenger Nieuwestad
876 J. Smeding Voorstr.
280 C.J. de Boer Oosterstr.
365 Markenstein's Kruideniersbedr. Singelstr.
250 A. Smeding Franekertrekv.
428 J.B. Sjerp Gr. Bredeplaats
427 R. Wichertjes Noorderh.
573 J.R.E. v. Smeden Lanen
823 Sytra Radio Voorstr.
487 fa. Houthandel v.h. J.T. Meinesz (12-13½ en na 19 u.) Z.O. Singel
412 Ford Dealer, Off. (b.g.g. en woonh.) Heiligew.
778 N.V. Terschellinger Stoomboot Mij. (b.g.g.) Weeshuisstr.
888 General Steam Transport Cy (b.g.g.) Midlumerw.
785 fa. H. Smeding jr. (b.g.g.)
434 Tj. Lichtendahl (b.g.g.) Noorderhaven
874 Bouwstoffennd. v.h. J. v. Hulst (b.g.g.) Midlumerw.
885 Bouwstoffennd. v.h. J. v. Hulst (b.g.g.) Brouwerstr.
695 C.V. gebr. Braaksma (b.g.g.) Brouwerstr.
573 fa. J. v. Smeden & Zn. (b.g.g.) Lanen
477 fa. H. Smeding jr. (b.g.g.) Zuid. Oostersing.
778 Doeksen, Rederij (b.g.g.) Weeshuisstr.
977 Garage W. Molenaar (b.g.g.) P. Feddesstr.
925 E.T. Boonstra (b.g.g.) Heiligew.
430 fa. J. & H. Krol (b.g.g.) Lanen
816 fa. J. Elsinga & Zn. (b.g.g.) N.O. Sing.
553 H.R. Feenstra (b.g.g.) Rozengr.
706 fa. H. Smeding jr. (b.g.g.) Midlumerw.
466 dr. W.E. de Ruiter (b.g.g.) Alg. Ziekenhuis Zuidoost Bow
641 dr. W.E. de Ruiter (b.g.g.) Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef Zuiderh.
690 fa. S. de Wit (D. de Wit Szn.), Herenkl. Voorstr.
809 C.V. gebr. v.d. Schoot (na 18 u.) Oosterstr.
205 Bergman's Slijterij (na 19 u.) Hoogstr.
465 Consultatiebur. v. T.b.c.-bestrijding (spr.u. Di. 9-11) Noordijs
487 fa. J.T. Meinesz, Houth. v.h. (v. 12-13½ en na 19 u.) Z.O. Singel
643 Textiel agenturen A. de Vries Pr. Wilhelminastr.
600 Hotel Café-Rest. Centraal A.B. v.d. Veen Brouwerstr.
227 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. A.W. Banga, woonh.
651 G. Tigchelaar Aann. Midlumerw.
806 fa. J. Torenbeek Aann. Heiligew.
707 P. Frölich Aann. Oosterstr.
990 F. Frölich Aann. Adm. Stellingwerfstr.
732 I.C. Kooyman Aann. N.O. Sing.
858 C.I. Kooyman Aann. Z.O. Sing.
920 F. Willekes & Zn. Aann. Kerkepad
640 L.A. Spoelstra Aann. Rapenburg
897 S. Holstein Aann. Havenw.
746 S.M. v.d. Meer Aann. Hofstr.
260 S.A. Bloemsma Aann. Koningsbuurt Midlum
930 S. Berends Aann. en timmerbedr. Kimswerderw.
779 J. Broersma Aann., Lid Fa. H. Broersma Z.O. Singel
653 A. de Bock Aann., makel. en taxat. Nutstr.
698 G. Krijtenburg Aann.bedr. Rozemarijnstr.
574 fa. H. Broersma Aann.bedr. Rozengr.
298 A. Weima Aanspr. en koster Doopsgez. Kerk Karremanstr.
237 H. Spannenburg Aanspr. en propagandist Friese Uitvaartverzorging J. Backerstr.
480 fa. D. Sieswerda Aardapp. en vlasexp. Kimswerderw.
206 G. Taekema Aardapp.-, gr.- en fruith. Karremanstr.
695 C.V. gebr. Braaksma Aardappelh. Zuidergr.
488 S. Braaksma Aardappelh. Midlumerw.
252 H. Bouma Aardewerkfabrik. Midlum
719 L. Broersma Account.kant. Z.O. Singel
538 J. Fröhlich Account.kant. Brouwerstr.
706 mr. H. Smeding Adv. en proc. Midlumerw.
875 Coöp. Ver. U.A. De Verbruiks Coöp. in Friesl. Excelsior Afd. bakk. en kruiden.w. Voorstr.
644 fa. J. Haitsma Afd. betonbouw Kanaalw.
645 fa. J. Haitsma Afd. handel in bouwmat. en betonfabr.
290 A. Hondema Ag. de Telegraaf, A.V.R.O., Panorama en Libelle Pr. Margrietstr.
673 Land, C.V. Boekhandel Agentsch. Alg. Handelsblad Voorstr.
834 v. Gend & Loos N.V., Alg. Transp.- en Exped. Ond. Alle diensten, Goed. Loods N.S.
302 A.C. Claessens Ambt. C.C.D. P. Feddesstr.
926 J. Plet Ambt. Z.P.C. Midlumerw.
596 Corn. Hoekstra Antieke kasten en kabinetten Havenw.
436 J.L. Strak Arts Noorderhaven
635 Tj.H. Hut Arts Noorderh.
552 I.A.M. v. Rij Arts Hoogstr.
425 W.J. Wissema Arts Voorstr.
241 dr. W.J. v. Dorp Arts v. inwendige ziekten (b.g.g. boodsch.) Voorstr.
443 W.F. v. Wier Assur. Nutsstr.
754 B. v.d. Pol Auto- en autobusverh.inr. Brouwersstr.
683 S. Minnema Auto- en motorenh. Weeshuisstr.
787 Stad Alkmaar Autod. n. Alkmaar, Zaanstr., H'lem, A'dam, ag. en transp. ond. Pr. v. Oranje Franekereind
802 G. Reinsma Autogar. Zuiderpl.
977 W. Molenaar Automont.-chauffeur P. Feddesstr.
581 fa. J. & H. Krol Autoverhuur Lanen
470 D. Bos Bakker Gr. Ossenmarkt
450 K. Ruardi Bakker Noorderh.
798 D. Bos Bakker, fil.h. S. Vellinga Voorstr.
730 Tj. Boersma Bakkerij Gr. Ossenmarkt
857 W. Miedema Bakkerij Hoogstr.
783 R.H. Sieperda Banketb. Voorstr.
613 J. Nottelman Bedr.l. N.V. Basalt en bouwstoffen N.B.M., woonh. Kanaalw.
207 N.V. v.h. Oolgaard & Co. Bedr.l. Th.G. Hibma Pr. Bernhardstr.
330 J. Tolsma Bedrijfsl. Fa. Algra & Ypey Zoutsloot (was 135)
973 H.L. Hille Ris Lambers Bedrijfsl. Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Midlumerw.
513 R. Adema Beh., stoffeerderij, verhuiz. Hoogstr.
438 A. Jorna Belasting-consultant J. Backerstr.
832 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Bestellen v. loodsen (na kant.u.) Zuiderhaven
819 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Bestellen v. loodsen (na kant.u.) (b.g.g.) Zoutsloot (was 129)
693 Broersma & Minderhoud Betonfabr. Lanen
265 IJ. v.d. Meulen Beurtdienst Harlingen-Groningen v.v. Nieuwstr.
793 J. Severein Bierh. Kerkstr.
625 J. Nottelman Bijkant. Westerstr.
625 Aannemingsbedr. NBM Zaandam, N.V. Bijkant. Westerstr.
717 gewest. Arbeidsbur. Bijkant. Gewest. Arb. bur. L'warden Zuiderhaven
625 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Bijkant., mag. en opslagpl. Westerstr.
394 P. Cupido Binnenloods Kanaalw.
835 J. Alta Binnenloods Midlumerw.
959 A. Kaale Binnenloods Zoutsloot (was 137)
959 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Binnenloods A. Kaale, woonh. Zoutsloot (was 137)
597 F. Wietsma Bloemenmag. Voorstr.
751 J.A. Huijser & Zn. Bloemenmag. Voorstr.
892 T. de Vries Bloemist Kw. b.d. Gasfabr.
631 J. Glas & Co. Bloemisten St. Jacobstr.
589 Posthuma's Boekhandel Boek-, kant.- papierh. Noorderhaven
996 T. de Vries Azn. Boekh. Voorstr.
506 L.A. Dijkstra Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw. Kerkstr.
766 fa. S. v. Dijk Boter, kaas, eieren Brouwerstr.
351 fa. A. Willekes & Zn. Bouwbedr. Rommelhaven
647 B. Kalksma & Zn. Bouwbedr. Zoutsloot
773 R. Krijtenburg Bouwk. en taxat. Franekertrekw.
234 fa. Posthuma & Tigchelaar Bouwwerk Huishoudschool
918 G. Schotanus Br.- en banketb. Voorstr.
718 J. Bijlsma Br.- en banketb. Kerkpoortstr.
964 fa. J. Elsinga & Zn. Br.- en beschuitbakk. Voorstr.
985 A. Prins Br.-, koek en banket Heiligew.
508 D. Overzet Br.-, koek- en banketb, Franekereind
812 Gemeente en Gem. Instellingen Brandspuithuisje Lanen
634 fa. A. Schreur & Zn. Brandst.h. Zoutsloot
408 W.J. Bergsma Brandst.h. Franekereind
578 J.P. de Jong Brandst.h. Hoogstr.
437 K. de Vries Brandst.h. Noordijs
514 fa. H. Puite Brandst.h. St. Odolphisteeg
612 J. Veltman Brandst.h. Lanen
790 Politie, Gemeente- Brig. v. pol. S. v.d. Wiel, woonh. Oosterstr.
406 Beima Broodbakkerij Noorderh.
900 Politie, Gemeente- Bur. v. pol. Noordijs
550 Politie, Gemeente- Bur. v. pol. Noordijs
980 L.J. Drost burger- en uniformkleerm. Heiligew.
447 Hollywood, Parfumerie C.H. Spoormakers Voorstr.
576 W. Schotanus Café Hoogstr.
684 Th.D. Brandi Café Havenpl.
664 T. Hidma Café en stalh. Rozengr.
826 L.J. Krootjes Café, sleepdienst Zuiderhaven
826 Roodhoff-Krootjes Café, sleepdienst Zuiderh.
648 R. Tigchelaar Caféh. Midlum
852 F.H. Posthumus Caféh. en veeh. Midlum
518 B. Posthuma Caféh., bierbottelaar Zeepziederstr.
831 C. Kuhlman Jzn. Cargad., exp.- en assur.ag. Zuiderh.
700 Post-, Telegraaf- en Telefoondienst Chef van Dienst
890 dr. W.E. de Ruiter Chirurg Rozengracht
763 C.V. gebr. v.d. Schoot Cocosmatt. en tapijtfabr., Imp. v. Chinamatt., grooth. in vloerbedekk. Kimswerderw.
655 D. v.d. Schoot Czn. Cocosmatten en tapijtfabrik. Kimswerderw.
420 mej. M.W. Bakker Collectrice Ned. Staatslot. Franekertrekvaart
691 fa. wed. D. Dangermond Comest. en vl.w. Voorstr.
705 D. Roedema Comest. enz. S. Stijlstr.
971 D. Lanting Comm. in aardapp., kunstmest en vlas
623 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Commiss. en dir. (kant.u. 8½-12, 13½-17, Zat. 8½-12½) Noorderhaven
993 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Commiss. en dir. (kant.u. 8½-12, 13½-17, Zat. 8½-12½) Noorderhaven
832 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Commiss. J.N.B. Bijleveld Zuiderhaven
832 J.N.B. Bijleveld Commissaris v.h. loodswezen Zuiderh.
761 Tj. Plekker Contröle K.E.S. Pr. Irenestr.
318 S.A. Lindeman Corresp. mod. talen, boekh. Singelstr.
303 fa. Houthandel v.h. J.T. Meinesz D. de Boer Midlumerw.
723 Janzen's Banketbakk. en Kokerij D. Landman Brouwersstr.
819 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district D. Stada Zoutsloot (was 129)
839 F.H. Wink D.- en h.kapper Brouwersstr.
970 B. Miedema D.- en h.kapper Hoogstr.
903 A. Hondema (staat: Hondama) D.kapper Lanen
697 Huese D.stoffen, d. conf. en manuf. Voorstr.
912 Huese D.stoffen, d. conf. en manuf. (b.g.g.) Noorderh.
801 Herrema & Lodewijk Dagel. autodienst Harlingen-Franeker-Sneek v.v. Franekereind
747 G. Huyser-Trinks Dameshoeden St. Jacobstr.
639 B. de Groot De Uurwerkcentr. Gr. Bredeplaats
931 Althuis' Boekhandel De Vulpenzaak S. Stijlstr.
727 Rubber Industrie N.V. Delftse Rubber Industrie Noorderwal
993 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Dir. A.A. Fresco Noorderhaven
623 Loodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district Dir. A.A. Fresco Noorderhaven
277 B. Rienksma Dir. Ambachtsschool Zuiderhaven
805 G.A. Meester Dir. bijkant. Harl. v.h. Gewest. Arb.bur. Ambachtsschoolstr.
350 S.H. Ho Dir. Delftse Rubb. Ind. N.V. Noorderhaven
851 P. de Lange Dir. Gem. Dienst v. Soc. Zaken Rein Miedemastr.
888 J.C. Visser Dir. Gen. Steam Transp. Comp. Midlumerw.
464 O. Houwink Dir. N.V. Houtimp. v.h. fa. H. Jans & Co. Midlumerw.
934 R. Brandsma Dir. N.V. Scheepswerf Welgelegen N.O. Singel
692 R.J. v. Arum Dir. R.H.B.S. Brouwersstr.
993 A.A. Fresco Dir. v.h. loodswezen enz., kapt. t. Zee
623 A.A. Fresco Dir. v.h. loodswezen enz., kapt. t. Zee Noorderh.
500 Post-, Telegraaf- en Telefoondienst Directeur
768 Prov. Electr. Bedr. In Friesland Distr. ambt. G.W. Janssen Burg. Simonszstr.
468 mr. H.H. Gaaikema Doopsgez. Pred. Midlumerw.
534 Spoorwegen, Nederl. Douanerie, Goed.loods N.S.
814 H.A. Plemper v. Balen Drog. Voorstr.
987 P. Kuiper Drog., optiek en fotoh. Brouwersstr.
804 S. Terpstra Drogist Kl. Voorstr.
583 H. Buikhuizen Drogisterij Grote Bredeplaats
453 A. v.d. Sluis Drukk. Spekmarkt
285 Houbijn Drukk., (b.g.g.) Midlumerw.
866 Houbijn Drukk., Uitg. Harlinger en Franeker Nieuwsblad Heiligew.
446 G. Bouritius Drukkerij Schritsen
567 A.H.M. Witte Eig. Fa. H. Witte Jzn. Voorstr.
452 Hotel de Beurs Eig. L.G. Vlaskamp Noorderh.
660 E. Postma El.- en radiotechn. bur., radiocentr. Voorstr.
210 F. Rinsema Etaleur-decorateur Heiligew.
827 J.J. Klijn Evang. Luth. Pred. Voorstr.
554 P.A. Smilde & Zn. Exp.-slagers Hoogstr.
646 L. Flietstra Exped. Westerstr.
853 P. Snoekstra Exped. Midlum
579 H. de Vlas Exped. Midlumerw.
825 Jonkman's Stalhouderij Exped.bedr. en Verhuiz. Schritsen
951 fa. P.A. Smilde & Zn. Exportslagerij Noorderh.
597 Bloemenmag. De Vergeet mij niet F. Wietsma Voorstr.
527 G. Tigchelaar Fa. A. de Boer, brandst.h. Rozengr.
305 L. Willekes Fa. F. Willekes & Zn. Kl. Voorstr.
955 Wasscherij de Bleek Fa. Jan v.d. Schoot Midlumerw.
975 Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Fabr. Havenw.
644 Bouwstoffennd. v.h. J. v. Hulst Fabr. v. dakp., draineerb., holle steen en vloeren Kanaalw.
821 fa. gebr. Bouritius Fabr. v. Suikerw.
886 fa. J. v. Smeden & Zn. Fil. ijzerw. en gereedsch. S. Stijlstr.
423 R. Sipma Firm. exped.bedr. W. Roersma & R. Sipma Noordijs
677 M. de Jong Firm. Fa. Gebr. Bouritius Stationsw.
816 mevr. D. Elsinga-Terpstra Firm. Fa. J. Elsinga & Zn. N.O. Singel
896 H.S. Oswald Firm. h. in wegenb.mat. en transp.-bedr. v.h. N. Schotanus Noorderh.
843 K. de Jong Firm. suikerw.fabr. Frisia, Fa. Gebr. Bouritius Franekertrekv.
487 D. Palstra Firmant Fa. Houth. v.h. J.T. Meinesz Z.O. Singel
419 A. v.d. Peijl & Co. Fotografie-fotoh. Voorstr.
714 J. Hoogland Wzn. Fr.- en groentenkw. N.O. Sing.
928 D. Hoogland Fr.- en groentenkw. Midlumerw.
850 G. de Glee Fruit- en groentekw. Almenum
871 IJ. Kooistra Garage Kanaalw. R.
925 Garage E.T. Boonstra Garage Heiligew.
925 Ford Dealer, Off. Garage E.T. Boonstra Heiligew.
882 fa. Douwenga & v.d. Schoot Garagebedr. Gr. Bredeplaats
995 fa. Douwenga & v.d. Schoot Garagebedr. Willemsk.
882 fa. Douwenga & v.d. Schoot Garagebedr. (na 18 u.) Gr. Bredeplaats
883 Bergman's Slijterij Gedistill., lik. en wijnen Lanen
585 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Dienst voor Soc. Zaken Noorderhaven
562 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Gasbedr.
784 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Gasbedr., Woonh. Dir. P. Bosman Fabriekspl.
944 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Huis Noorderhaven
656 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Reiniging (8-12, 13½-17½)
941 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Vischafslag
724 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Wees- en Rusthuis Weeshuisstr.
571 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. werken Franekereind
525 Gemeente en Gem. Instellingen Gem.-Ontv. en centraal kassier
439 L. Wierstra Gerechtsdeurw. Noorderh.
940 R.J. de Jong Geref. Pred. Midlumerw.
954 G. Pasveer Goedkoope Bazar Voorstr.
894 H. de Jong Goud en zilver Voorstr.
935 F. Alta Gr. in groenten, fr. en zuidvr. Hoogstr.
484 M. v.d. Oever Gr. In kol.w. Noorderh.
288 P. Mensonides Gr.- en fruith.
974 B. de Vries Groenteh. Noorderhaven
529 J. de Vries Groentenh. Wasbleekpl.
414 J. de Boer Groentenh. Kerkstr.
254 J. Drost Groentenhand. Kl. Bredeplaats
939 Rijkspolitie te Water Groep Harlingen, afd. Groningen Willemsk.
456 fa. J. v. Smeden & Zn. Grooth. in ijzerw., hfdkant. Lanen
496 Cor en Nel Grooth. suikerw. enz., Joh. Cornel Voorstr.
972 G. v.d. Gaast Gross. In rookart. K. Br. Plaats
759 J.A. Edens Gulfoliën en scheepsben.h. Noorderh.
396 D. v. Seijst H. in aardapp., gr. en fruit Noorderhaven
216 G.J. Bouma H. in landb. gereedsch. Kerkpoortestr.
213 P. Postma H. in olieën, vetten en vloeib. brandst., vert. N.H.L. Mij. Noorderhaven
762 Hotel Heerenlogement H. v. Leeuwen Franekereind
891 J. Oudes H.modemag. St. Jacobstr.
214 O. Terpstra Handelaar Heiligew.
407 J.A. Huijser & Zn. Handelskw. N.O. Sing.
904 P. Schaap Havenmeester J. Backerstr.
855 v.d. Molen Heerenkl.mag. Voorstr.
482 M.D. Oosterhoff Heren, jongens en bedrijfskl., modeart. Gr. Bredeplaats
796 J.F. Kroon Herenmodes Voorstr.
830 K. Koopmans Het Handwerkhuis Voorstr.
519 J. v. Drooge Hfd. der school Franekertrekvaart
418 J.T. Reinigert Hfd. O.L. School Midlum
354 L. v.d. Kooi Hfd. Pr. Julianaschool
893 D.T. v.d. Berg Horloger en opticien Voorstr.
731 U. Boomsma Hotel de Hoop Havenpl.
966 A. Bambach Hotel-café-rest. Steenhouwersstr.
854 A. Tuinman & Zn. Houtfactors bevr. overslag exped.
560 R. Posthumus Houth. Zuiderh.
266 G.A. Hoek Houth., kistenfabr. Rozengr.
544 G.W. v.d. Veen Houthandelaar Pr. Wilhelminastr.
862 H.A. Lurvink Huish. art. Kl. Voorstr.
703 J. Poort Huish. en l. art., speelgoed Voorstr.
870 G. Dijkstra Huish.art. Voorstr.
817 Sj. Hoekstra Huisschilder Noorderhaven
981 K. Stellingwerf IJsfabr. Liemendijk
666 fa. D. v. Drooge & Zn. Imp. v. wegen- en waterb.mat, exped., scheepsbevr. Zuiderhav. W.Z.
734 J.F. v. Wier In assur. Jac. Backerstr.
726 Belastingen, Rijks Insp. d. Belast. Havenpl.
898 Politie, Gemeente- Insp. v. pol. G. Spoelstra, korpsch., woonh. Rozengr.
741 N.V. Waterleiding Intercomm. Waterl. Gebied L'warden, Fitter P. v. Wier Pr. Beatrixstr.
228 Café-Rest. Het Noordeke J. v.d. Tuin Noorderhaven
751 Bloemenmag. Semperflorens J.A. Huijser & Zn. Voorstr.
510 S. Homminga Kaashuis, grooth. in boter Lanen
671 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. Kant. Zuiderhaven
841 Veilingver. Coöp. fruit- en gr. veiling Harlingen en omstr., G.A. Kant.
428 Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Kant. (9-12, 14-17½ u.) Gr. Breedepl.
878 fa. Algra & Ypey Kant. en pakhuis Odessa Scheerstr.
921 Gemeente en Gem. Instellingen Kant. Havend., Gem. Contr. Vischmarkt
923 Stanfries, N.V. Reederij Kant., beurtd., vert. D. Jilderda Rommelhaven
864 Rijkswaterstaat Kantonn. P. Posset Noordergrachtswal
989 Rijkswaterstaat Kantonnier A. Veenma R. Miedemastr.
983 H. Post Kapper Voorstr.
687 T.D. Houtman Kapper Franekereind
291 T. Tigchelaar Kapper Gr. Bredeplaats
402 Chr. Pasma Koek- en banketb. Kl. Voorstr.
675 fa. J. Elsinga & Zn. Koek- en banketbfabr. Voorstr.
712 W. Schreur Kolenh. Noorderhaven
969 Kon. Landmacht Kon. Marech., brig. Harlingen, Legeringsschip Kempenaar Noorderh.
537 K. Hofstra Kruid.- en gruttersw. Havenpl.
661 J. Blom Kruiden., manufact. Biltstr.
978 J. Bottema Kruidenier Zoutsloot
756 P. Loonstra Kruidenier Adm. Stellingwerfstr.
670 K. Henstra Kruidenier Hofstr.
917 B. Winsemius Kruidenier Hoogstr.
716 fa. Veltman-Balli L. lederw. Schritsen
460 H. Bruinsma Landb. Midlum
910 P.J. Anema Landb. Midlum
709 W.C. Anema Landb. Midlum
258 U. v. Dijk Landb. Achlum
881 D. Feikema Landb. Almenum
769 S. Witteveen Landb. Midlum
750 D. Dokter Landb. Rijksw. Midlum
788 L. Oosterbaan Landb. Kimswerderw.
604 J.F. Jonker Landb. Midlum
780 C. Bosch Landb. Achlum
528 S. v.d. Schaar Landb. Midlumerw.
301 R. Koopmans Landb. en veeh. Kimswerderw.
498 A. v. Straten Landb., Almenum Schapendijk
713 S. Gonggrijp Laschinr., rep. v. mot., rijw. enz. Noorderh.
968 J. Barneveld Leer. Lich. oefen., inr. v. Heilgymn. en mass. Oosterstr.
609 W.J. Nobels Leer. M.O. Boekhouden Rijksstr.w. Midlum
287 L.D. Boomsma Leeraar R.H.B.S. Z.O. Singel
454 G. Aalfs Leraar R.H.B.S. Kimswerderw.
662 J. v. Joolen Leraar R.H.B.S. N.O. Singel
537 G. Hoitema Levensm.bedr. Rijksw. Midlum
810 B.J. Kramer Levensm.bedr. Franekereind
729 S. Homminga Levensm.bedr. en scheepsleveranc., t/o Postkant.
338 B. v.d. Meer Levensmidd.bedr.
263 R. de Groot Lid Fa. H. de Groot & Zn., aann.- en timmerbedr. B. Toussaintstr.
771 H.J. v.d. Oever Lid fa. M. v.d. Oever (na 19 u.) Z.O. Singel
933 S.J. Roorda Lid Fa. Roorda & Zn., lederfabr. Noordijs
565 P. Roorda Lid Fa. Th. Roorda & Zn. P.Krugerstr.
629 R. Algera Lijkkistenfabr. Oosterstr.
390 Dijkstra & Zn., Fa. Limon.fabr., wijnen, advoc. en lik. Brouwerstr.
752 D. de Groot Logement Noorderh.
658 C.J. Haan Loodg., install. Schritsen
958 H.J. Hilarius Loodg.bedr., mastiek- en zinkw., verzinkerijinr. Nieuwstr.
558 C. Kuhlman Jzn. Loods New. Willemsh.
888 General Steam Transport Cy Loodsbaas R. Gemser Westerkerkl.
807 Nic. Alkema Hzn. Mag. de Zon Voorstr.
504 S.P. Hellingwerf Makel. in roer. en onr. goed., hypoth. en assur. B. Visserstr.
580 P.A. Ree Manuf. Schritsen
404 L. Baarsma Manuf. Voorstr.
467 F. Pruijt Manuf. Voorstr.
873 P. Woudstra Manuf. Hoogstr.
567 fa. H. Witte Jzn., Manuf. Voorstr.
362 P. Woudstra Manufact. S. Stijlstr.
459 gebr. Roersma Melkh. Zuiderstr.
792 fa. C. v.d. Schoot & Co. Meubil., meubelfabr., stoff., beddenmag. Heiligew.
818 Apotheek Mevr. O.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker Lanen
269 T.W. Visser Midlum Trekw.
624 A.H. v. Hurck Mosselh. Noorderh.
568 Joh.H. Spékle Muziekleeraar en dirigent Kl. Breede Plaats
733 K.D. Anema Muziekleraar-dirigent Heiligew.
561 Oolgaard & Co. N.V. Lik. en distill. Kl. Breedeplaats
479 N.V. Bata Nederl. Schoen- en lederfabr., Schoenmag., rep.inr. Voorstr.
531 K. Okkinga Notaris Kant. Zuiderpl.
412 E.T. Boonstra Off. Ford Dealer, woonh. Heiligew.
412 Garage E.T. Boonstra Off. Ford Dealer, woonh. Heiligew.
523 fa. Hein de Windt Oliën en techn. vetten, drijfriemen enz. Steenhouwersstr.
965 W. Post Olie- en vetfabr. Zuiderh.
872 H.N. Hooyschuur onder-dir. N.V. Aann.bedr. NBM en adj.-dir. N.V. Basalt en Bouwstoffen NBM, woonh. Midlumerw.
872 H.N. Hooyschuur Onder-dir. N.V. NBM Zaandam Midlumerw.
363 J. de Boer Ondernemer Vriesema's Gr. en fruith. Franekereind
615 Belastingen, Rijks Ontv. d. Dir. Belast., Invoerr. en Acc. (Ambtenarenwacht) Havenpl.
663 Waterschap d. Vijf deelen Zeedijken Binnendijks Opz. L. v.d. Mey Midlumerw.
426 v.h. fa. N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr. Overslag en scheepsbevr. Zuiderh.
536 Hotel-Café-Rest. Zeezicht P. Miedema Zuiderhaven
913 fa. Algra & Ypey Pakhuis Zoutsloot (was 118)
628 N.V. Scheepv.- en Steenkolen Mij. Pakhuis Willemsk. Dok
868 fa. Algra & Ypey Pakhuis de Hamer, zaden en granen Rozengr.
461 fa. Algra & Ypey Pakhuis Het Kalf, peulvruchten Noordijs
636 Doeksen, Rederij Passagiers en vrachtgoed.dienst Harl.-Terschell.-Vliel. Willemsh.
777 Rijkspolitie Post Midlum v.d. groep Hennaarderadeel, woonh. Postcommdt., Midlum Rijksw.
617 D.J. Hettinga Pred. Geref. Kerk P. Krugerstr.
979 G. Visser Predik. Noorderh.
845 M. Spaanderman Proc.h. General Steam Transp. Comp. Oosterstr.
909 J. v.d. Meulen Proc.h. N.V. Houtimp. v.h. Hubert Jans & Co. Jac. Backerstr.
391 G. Betlem Czn. Radio- en electr. techn. bur. Gr. Kerkstr.
938 D. Radsma Ratex Voorstr.
764 Politie, Gemeente- Rech. v. pol. S.C. Kooy, woonh. Havenw.
681 Politie, Gemeente- Rech. v. pol. W. Bakker, woonh. Pr. Irenestr.
413 P. Fekkes Reder Rijksw.
982 H. v.d. Meulen Rep.inr. en garage Hoogstr.
358 C. Hofstra Rijwielh. Lanen
598 Hotel-Café-Rest. De Kroon S. Wernar Gr. Bredeplaats
632 Fekkes Scheepsbevr., exped. enz. Noorderhaven
483 Arns. v.d. Wal Schelpenzuig., woonh. Zuiderhaven
686 T. Eppinga Schelpkalkfabr. Z.O. Singel
686 fa. v.d. Wal & Eppinga Schelpkalkfabr., Expl. T. Eppinga Z.O. Sing.
236 H. Nijkamp Schilder Kanaalw. Almenum
314 G. Bourgonje Schilder Heiligew.
361 D. Antonisse Schilder Zoutsloot
517 fa. H. Blom & Zn. Schilder, glas- en behangw. Hoogstr.
838 A. Schaafsma Schildersbedr. Heiligew.
953 A. Mobach Schildersbedr., glas en verfw. Zuiderhaven
960 L.J. Hooghiemstra Schildersbedr., verfh., glas enz. Heiligew.
794 N.Z.H. Redding Mij. Schipper reddingboot Havenw.
559 S. Siebenga Schoenenmag. Voorstr.
739 F. Wolff Schoenenwinkel. Noorderh.
530 fa. J. Lok Schoenh. Heiligew.
478 fa. wed. L. Spaanderman Schoenh. St. Jacobstr.
369 S. Kamsma, v.h. Ouendag Schoenmag. en schoenmak., pedic. Kl. Breedeplaats
992 J. Lok Schoenmak. Kl. Voorstr.
948 H. Schaafsma Schoenmaker Heiligew.
650 J. Jager Schoenrep.bedr. en inr. v. voetverz. Scheerstr.
614 J. Vellinga Schoonm.bedr., glazenw., schoorsteenv. Heiligew.
902 B. Bolman Schouwburg Kimswerderw.
785 Tj.O. Smeding Schritsen hk. Brouwerstr. Schritsen
781 Wind- en Stormwaarsch.dienst Seingever Noorderh.
758 H. v. Drooge Sig.winkel Voorstr.
535 R. Schaafsma Sig.winkel. Zuiderhaven
503 A. Ferwerda Sigaren Voorstr.
416 H. Weitenberg Slag. Groote Sluis
378 F.A. Weitenberg Slager Karremanstr.
566 S. de Witte Slager Gr. Kerkstr.
486 Joh. Koopmans Slager Kl. Kerkstr.
678 S. Wiersma Slager J. Backerstr.
865 Fred.J. Koopmans Slagerij Gr. Kerkstr.
906 Tj.H. Jorna Slagerij Voorstr.
967 Tj. Anema Slagerij Kruisstr.
618 W. Woudstra Slagerij Anjelierstr.
837 W.P. Terpstra Slagerij Voorstr.
564 J. v.d. Wal & Zn. Slagerij en exporth. Voorstr.
458 W.R. v.d. Meer Slagerij, f. vl.w. Voorstr.
339 E. Bergman Sleepbootkapt. Brouwersstr.
826 Café 't Anker Sleepd. L.J. Krootjes Zuiderh.
334 H. Hooisma Slijterij St. Jacobstr.
957 H. Hooisma Slijterij (b.g.g.) St. Jacobstr.
512 Gemeente en Gem. Instellingen Sluiswachter Groote Sluis
492 W. Spaanderman Smed., scheeps- en mach.w., laschinr. enz. Vijverstr.
433 fa. B. Bijlsma Smederij Grote Sluis
665 S. v.d. Laan Smederij, garage Midlum
787 Autodiensten Stad Alkmaar Snelverv. N. Alkm., Zaanstr., H'lem, A'dam, ag. e. transp. ond. Pr. v. Oranje Franekereind
432 Spoorwegen, N.V. Nederl. Station Stationsstr.
400 M. de Graaf Steenh. Jacob Backerstr.
494 J. Jellema Stoff. Hoogstr.
797 H. Walinga Stoff. beddenmag. Noorderh.
591 S. v.d. Meer Stoff., woninginr. Kl. Voorstr.
738 J.C. Bolman Stoffeerdersmat. engros Zuiderhaven
824 wed. K. Kuiken Tab. en sig. P. Feddesstr.
947 S. Tromp Azn. Tabaksfabr., koffie-brand. en theeh. Voorstr.
956 H.W.J. Leeuw Tandarts (spr.u. 10-12½, beh. Za.) Noorderhaven
485 H.W. Geesink Tandarts (spr.u. 10-12½, beh. Zat.) Rozengr.
877 Sj. Vellinga Taxibedr. Voorstr.
474 T. Lubbers Techn. hfdambt. Prov. Waterstaat Midlumerw.
828 H. Kooistra Techn. Install.bur., huish. art. enz. Voorstr.
392 L. Bal Techn. opz. Visserij-insp. Gr. Bredeplaats
557 fa. S. v.d. Werf Teerprod., verfw., oliën Noorderh.
262 Uitvoer Contrôle Bur. v. Tuinbouwprod. Terrein scheepv. en steenkolen.
643 A. de Vries Textielagent. Pr. Wilhelminastr.
863 A. Posthuma Timm. en aann. Vissersstr.
602 fa. B. Westra & Zn. Timm. en aann., woonh. Hoogstr.
603 Anema & Westerhuis Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes Rozenstr.
593 T. de Groot Timmerm., aann. Gr. Bredeplaats
316 S. Dijkstra Timmerman Noorderhaven
481 J. Spaanderman Timmerman, aann. Rommelhaven
336 Sluismeester Tjerk Hiddessluizen Tjerk Hiddessluizen
457 G. Jepkema Toonkunst. Voorstr.
541 W. Schotanus Transp.bedr. Noordergr.wal
0 Aann. Bedr. Sanders, Snepvangers & Vlieger Uitv., dir. Keet Kimswerderw.
491 fa. G. Keilman Uurw., g., zilv. en optiek St. Jacobstr.
534 Spoorwegen, Nederl. v. Gend & Loos, bestel en afh.d., goed.kant., inlichtingen, Goed. loods N.S.
592 J.A. Brinks v.h. J. de Vries & Co., Schoenh. en rep.inr. Voorstr.
994 Bambach Drukkerij v.h. R. v. Vliet & Zn., drukk. Lanen
711 A. v. Weemen Vakm. 1e kl. PTT Casp. de Roblesstr.
502 S. v.d. Schaaf Veeh. Midlum
637 J.L. Wiersma Veehouder Achlum
380 K.IJ. Tamminga Veehouder Achlum
307 S.P. de Boer Veehouder Vierkantsdijk
209 A. Schuiling Veehouder Achlum
441 C. Hobma Veehouder, handel en landb. Ambachtsschoolstr.
735 Belastingen, Rijks Verif. der invoerr. en acc. (ambtenarenwacht) Havenpl.
901 fa. Jac. v.d. Meer Verkoophuis Kl. Voorstr.
448 S.B. de Bruin Verlader Z.P.C. Zuiderstr.
971 A. Lanting Vert. F.L.C. Rijksw. Midlum
256 G.F. Stapel Vert. Noord Nederl. Wegenb. Mij. N.V. Voorstr.
289 D. Tichelaar & Zn. Vertegenw. Noorderhaven
907 N.V. gebr. Hoeksema Ververij en chem. wassch. Gr. Sluis
223 J. Booij Verzorger v. begraf. Singelstr.
957 H. Hooisma Veth. en f. vl.w. St. Jacobstr.
630 fa. H. Smeding jr. Vetsmelt. en grooth. Franekereind
463 H. Smit Vetsmelterij Zoutstr.
329 J. Sijtsma Violist Hoogstr.
434 Tj. Lichtendahl J.Wzn. Vis-, garnalen- en mosselh. (b.g.g. boodsch.d.) Noorderhaven
501 E. v.d. Geest Vischh. Kerkstr.
451 J. Lichtendahl Vischwink. Kerkstr.
736 gebr. Boomsma Vish. Havenpl.
268 Tj. Lichtendahl Vish., kant. Havenpl.
313 F. Braaksma Vishandelaar Westerstr.
856 fa. R.C. Boon & Zn. Visserij- en scheepsben.h. Noorderh.
575 J.H. Vogelaar Vleeschh. Heiligew.
601 fa. H. Wiersma Vleeschh. St. Odolphisteeg
952 J. Oudeboon Vleesw.fabr. Rommelhaven
405 N.S. Roersma Vrachtautod. Noorderhaven
570 mej. W.M. de Boer Vroedvrouw B. Toussaintstr.
715 fa. H. de Groot & Zn. Waterbouw, timm., duiker Bildtstr.
292 J. Beuker Werkm. aann. bedr. Kooijman Tj.H. de Vriesstr.
410 fa. Westra & Zn. Werkpl. Schefferspl.
553 R.A. Feenstra Westergoo Rozengr.
942 K. v.d. Bos Weth. Bosb. Toussaintstr.
984 B. de Vries Weth., woonh. Midlumerw.
616 H.S. Oswald Wijnen en gedistill. Schritsen
682 Alkema & Zn. Wolwinkel Voorstr.
701 P.J. Oosterling Woninginr. Kerkstr.
912 R. Huese Woonh. Noorderh.
548 Bambach Drukkerij Woonh. Zuiderh.
884 H. Smit Woonh. Z.O. Singel
323 W. Miedema Woonh. Hoogstr.
417 J.C. v.d. Schoot Woonh. Midlumerw.
374 W.D. Janzen Woonh. Midlumerw.
285 R. Houbijn Woonh. Midlumerw.
633 N.V. Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Woonh. Adj.-dir. B. v. Drooge Midlumerw.
633 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. B. v. Drooge Midlumerw.
973 Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Woonh. Bedr.l. H.L. Hille Ris Lambers Midlumerw.
613 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Woonh. bedr.l. J. Nottelman Kanaalw.
880 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. burgem. B. Nauta Franekereind
511 Post-, Telegraaf- en Telefoondienst Woonh. Dir.
851 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Dir. Gem. Dienst voor Soc. Zaken R. Miedemastr.
833 N.V. Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Woonh. Dir. J. & L. v. Drooge
934 Welgelegen, Scheepswerf en mach.fabr. N.V. Woonh. dir. R. Brandsma N.O. Singel
991 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Dir. R. v.d. Spoel
464 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. Woonh. Dir., O. Houwink Midlumerw.
546 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. E. v.d. Moolen Oosterstr.
546 N.V. Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Woonh. E. v.d. Moolen Oosterstr.
668 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. F. de Swart Midlumerw.
737 fa. J. Haitsma Woonh. F. Haitsma Brouwerstr.
874 fa. J. Haitsma Woonh. firm. A. Haitsma Midlumerw.
896 v.h. fa. N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr. Woonh. Firm. H.S. Oswald Noorderh.
833 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. firm. J. & L. v. Drooge
426 v.h. fa. N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr. Woonh. Firm. Sj. Schotanus Gr. Bredepl.
882 fa. J. Haitsma Woonh. firm. W. Haitsma Oosterstr.
256 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. G.F. Stapel Voorstr.
239 v.d. Schoot's Woninginr. Woonh. G.J. Zijlstra Midlumerw.
710 Rijkspolitie te Water Woonh. groepscommdt. P. Feddesstr.
904 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Havenmeester P. Schaap J. Backerstr.
645 fa. J. Haitsma Woonh. J. Haitsma Azn. (na 18 u.)
644 fa. J. Haitsma Woonh. J. Haitsma Wzn. (na 18 u.)
472 fa. W.C. Postma Woonh. J. Huizenga N.O. Singel
760 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. J. v.d. Gaast Z.O. Bolwerk
417 v.d. Schoot's Woninginr. Woonh. J.C. v.d. Schoot Midlumerw.
469 fa. W.C. Postma Woonh. Mevr. J.M. Postma-Driessen Midlumerw. Almenum
872 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Woonh. Onder-dir. H.N. Hooyschuur Midlumerw.
834 v. Gend & Loos N.V., Alg. Transp.- en Exped. Ond. Woonh. pl.dir. Pr. Margrietstr.
674 v.h. fa. N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr. Woonh. proc.h. Noorderh.
909 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. Woonh. Proc.h., J. v.d. Meulen
255 Rijkspolitie te Water Woonh. wachtm. 1e kl. Kl.G. de Groot Kimswerderw.
984 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. weth. B. de Vries Midlumerw.
942 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. weth. K. v.d. Bos Bosb. Toussaintstr.
914 Chr. de Groot Wrijfwashuis Voorstr.
836 fa. W.C. Postma Zaaigr. en pootaardapp., zaaigranen, enz., kant. Wasbleekpl.
472 J. Huizinga Zaakv. Fa. W.C. Postma, pootaardapp., granen, zaden, enz. N.O. Singel
429 L. Bakker Zadelm., l. lederw., drijfr., sport- en landb.art. Voorstr.
908 A. Brijder Zand- en grinth., bevr., enz. Gr. Sluis
284 G.J. Brijder Zandzuig- en transp.bedr., woonark Scylla N.O. Singel
610 H.R. Feenstra Zeevis, garn., mosselen, inlegg. en drog. Zuiderzeedijk
961 fa. Lichtendahl & Co. Zeevisch- en mosselen enz. Dijkwal
781 F. Schuil Zeilm. Noorderhaven
0 Alg. Transp.- en Exped. Ond. V. Gend & Loos N.V. zie onder Gend & Loos
0 kon. Marechaussee zie onder: Landmacht, Kon.