Harlingen, telefoonboeken

illustratie telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no. naam omschrijving adres
454 G. Aalfs Leer. R.H.B.S. Z.O. Singel
513 R. Adema Beh., stoffeerderij, verhuiz. Hoogstr.
629 R. Algera Lijkkistenfabr. Oosterstr.
490 J.C. Algra Lid Fa. Algra-Ypey Noorderh.
878 fa. Algra & Ypey Kant. en pakhuis Odessa Scheerstr.
868 fa. Algra & Ypey Pakhuis de Hamer, zaden en granen Rozengr.
461 fa. Algra & Ypey Pakhuis Het Kalf, peulvruchten Noordijs
682 Alkema & Zn. Wolwinkel Voorstr.
807 Nic. Alkema Hzn. Mag. de Zon Voorstr.
935 F. Alta Gr. in groenten, fr. en zuidvr. Hoogstr.
835 J. Alta Binnenloods Midlumerw. 15d
931 Althuis' Boekhandel De Vulpenzaak S. Stijlstr.
774 Ambachtsschool Singel
524 Amsterd. Bank (kant. 9-13, 14½-18, Za. 9-13) Voorstr.
967 Tj. Anema Slagerij Kruisstr.
709 W.C. Anema Landb. Midlum
910 P.J. Anema Landb. Midlum
733 K.D. Anema Muziekleraar-dirigent Heiligew. 7a
603 Anema & Westerhuis Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes Rozenstr.
605 St. Anna-Gesticht Pensionaat Hofstr.
818 Apotheek Mevr. C.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker Lanen
0 Arbeidsbur., Rijks Gewestel. Arbeidsbur. Leeuwarden Zie onder Rijksarbeidsbureau
720 Assurantiekant. H. Sijtsma Midlum
815 Assurantiekant. J. Weitenberg Hoogstr.
734 Assurantiekant. J.F. v. Wier Jacob Backerstr.
834 Ato (Alg. Transp. Ond.) N.V. Brouwersstr.
834 Autobusdienst (N.V. Ato) Leeuwarden-Harlingen-Alkmaar Brouwersstr.
404 L. Baarsma Manuf. Voorstr.
798 J.C. Bakker Winkelier Gr. Bredeplaats
429 L. Bakker Zadelm., l. lederw., drijfr., sport- en landb.art. Voorstr.
420 mej. M.W. Bakker Collectrice Ned. Staatslot. Franekertrekvaart
966 A. Bambach Hotel-café-rest. Steenhouwersstr.
994 Bambach Drukkerij v.h. R. v. Vliet & Zn., drukk. Lanen
968 J. Barneveld Leer. Lich. oefen., inr. v. Heilgymn. en mass. Oosterstr.
872 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Woonh. Onder-dir. H.N. Hooyschuur Midlumerw.
625 Basalt & Bouwstoffen N.B.M. N.V. Bijkant., mag. en opslagpl. Westerstr.
479 N.V. Bata Nederl. Schoen- en lederfabr., Schoenmag., rep.inr. Voorstr.
406 Beima Broodbakkerij Noorderh.
685 ds. K. Beks P. Krugerstr.
735 Belastingen, Rijks Komm. Verif. der invoerrechten en accijnzen (ambtenarenwacht) Havenpl.
726 Belastingen, Rijks Ontvanger der dir. bel., invoerrechten en accijnzen Havenpl.
893 D.T. v.d. Berg Horloger en opticien Voorstr.
205 H. Bergman Slijterij in wijnen en gedistill. Hoogstr.
515 R. Bergsma Schildersbedr., verf- en glash. Noorderhaven
408 W.J. Bergsma Brandst.h. Franekereind
861 Bevrachtingscommissie Agentsch. Vischmarkt
832 J.N.B. Bijleveld Commissaris v.h. Loodswezen Zuiderh.
969 A. Bijlsma Rijw.- en motorenh., taxiverh. Gr. Ossenmarkt 1
767 D. Bijlsma Aardapp.-, gr.- en fruith. Franekerend
433 fa. B. Bijlsma Smederij Grote Sluis
995 fa. R.P. Bisschop Timm. en aann. Schritsen
751 Bloemenmag. Semperflorens J.A. Huijser & Zn. Voorstr.
952 Blok, Slagerij T. Plekker Rommelh.
661 J. Blom Kruiden., manufact. Biltstr.
517 fa. H. Blom & Zn. Schilder, glas- en behangw. Hoogstr.
653 A. de Bock Aann., makel. en taxat. Nutstr.
570 mej. W.M. de Boer Vroedvrouw B. Toussaintstr.
730 Tj. Boersma Bakkerij Gr. Ossenmarkt
598 W. Bolman Café-rest. Gr. Bredeplaats
738 J.C. Bolman Stoffeerdersmat. engros Zuiderhaven
731 U. Boomsma Hotel de Hoop Havenpl.
539 Boomsma's Levensmidd.bedr. Voorstr.
736 P. Boomstra vischrook. Havenpl.
856 R.C. Boon Noorderh.
925 E.T. Boonstra (b.g.g.) Heiligew.
412 E.T. Boonstra Off. Ford Dealer, woonh. Heiligew.
638 J. Borger Sig.mag. St. Jacobstr.
470 D. Bos Bakker Gr. Ossenmarkt
934 A. Bos Dir. N.V. Scheepswerf Welgelegen N.O. Singel
436 B. Bosch Arts Noorderhaven
917 N.V. Bouma Levensmidd.bedr. Hoogstr.
584 Bouma's Lunchroom Voorstr. 15
821 fa. gebr. Bouritius Fabr. v. Suikerw.
435 S. Braaksma Aardapp.h. Midlumerw. 50
488 G. Braaksma Aardappelh. Bredeplaats 5
684 Th.D. Brandi Café Havenpl. 10
908 A. Brijder Zand- en grinth., bevr., enz. Grote Sluis 20
719 L. Broersma Account.kant. Z.O. Singel 15a
779 J. Broersma Aann., Lid Fa. H. Broersma Z.O. Singel
574 fa. H. Broersma Aann.bedr. Rozengr.
693 Broersma & Minderhoud Betonfabr. Lanen
869 mevr. wed. J. Broersma-Koopmans Z.O. Sing.
785 ds. G. Brouwer Midlumerw.
998 Brugwachter Hopmansbrug
460 H. Bruinsma Landb. Midlum
532 R. Bruinsma Schelpkalkbrand. Midlum
435 S. Bruinsma-S. Braaksma (b.g.g.) Midlumerw.
695 S. Bruinsma-S. Braaksma Sorteerinr., pootaardapp. Zuiderhaven
583 H. Buikhuizen Drogisterij Grote Bredeplaats
725 Buis' Vishandel Detailh. in vis en visconserven Voorstr.
889 C.A.F. Magazijn Zuiderhaven
826 Café 't Anker L.J. Kroontjes Zuiderh.
776 de Centr. Melkinr. en Zuivelfabr. Stationsstr.
712 Centrale Bond v. Transportarb. Voorstr.
924 Centrale Bond v. Transportarb. Voorstr.
657 Coöp. Door Eendracht Sterk Fil. P. Feddesstr.
875 Coöp. Door Eendracht Sterk Voorstr.
496 Cor en Nel Grooth. suikerw. enz., Joh. Cornel Voorstr.
691 fa. wed. D. Dangermond Comest. en vl.w. Voorstr.
902 H. v. Dijk Sluisput
506 L.A. Dijkstra Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw. Kerkstr.
870 G. Dijkstra De Bezuiniger Voorstr.
765 Dijkstra's Banketbakkerij en kokerij St. Jacobstr.
476 D. Doeksen Reederij Z.O. Singel
750 D. Dokter Landb. Rijksw. Midlum
520 dr. W.J. v. Dorp Arts v. inwendige ziekten (b.g.g. boodsch.d.) Voorstr.
882 fa. Douwenga & Minnema Garagebedr. Gr. Bredeplaats
814 Drogisterij Plemper van Balen Voorstr.
519 J. v. Drooge Hfd. der school Franekertrekvaart
758 H. v. Drooge Sig.winkel Voorstr.
833 fa. D. v. Drooge & Zn. (na 18 u. en b.g.g.) Rozengr.
668 fa. D. v. Drooge & Zn. F. de Swart Midlumerw.
666 fa. D. v. Drooge & Zn. Imp. v. wegen- en waterb.mat, exped., scheepsbevr. Zuiderhav. W.Z.
633 fa. D. v. Drooge & Zn. Woonh. B. v. Drooge Midlumerw.
737 mevr. T. v. Drooge-v.d. Meulen Franekereind
532 N.V. Dros' Schelpkalkbranderij Kanaalw.
937 J. Drost Groentenhandel. Noorderh.
980 L.J. Drost Burger- en Uniformkl. Heiligew. 12
759 J.A. Edens Gulfoliën en scheepsben.h. Noorderh.
905 fa. R. Eijgelaar Steenhouw. H.H. Drost Kl. Br.plaats
675 J. Elsinga Banket- en cakesfabr. Voorstr.
816 G.H. Elsinga Banketb. N.O. Sing.
964 fa. J. Elsinga & Zn. Br.- en banketb. Kl. Voorstr.
553 R.A. Feenstra Westergoo Rozengr.
917 W. Feitsma Levensm.bedr. Hoogstr.
413 P. Fekkes Reder Rijksw.
632 Fekkes Scheepsbevr., exped. enz. Noorderhaven
595 F. Ferwerda Radiohuis Kerkstr.
503 A. Ferwerda Sigaren Voorstr.
667 D. Matak Fontein Zuiderhaven
424 F. Fontein Jzn. Noorderhaven
412 Ford Dealer, Off. (b.g.g. en woonh.) Heiligew.
925 Ford Dealer, Off. Garage E.T. Boonstra Heiligew.
623 jhr. A. v. Foreest Kapt.-luit. ter Zee Noorderh.
538 J. Fröhlich Account.kant. Brouwerstr.
990 F. Frölich Aann. Adm. Stellingwerfstr.
707 P. Frölich Aann. Oosterstr.
468 mr. H.H. Gaaikema Doopsgez. Pred. Midlumerw.
972 G. v.d. Gaast Gross. In rookart. K. Br. Plaats
559 U. Ganzinga Midlum
412 Garage E.T. Boonstra Off. Ford Dealer, woonh. Heiligew.
925 Garage E.T. Boonstra Garage Heiligew.
485 H.W. Geesink Tandarts (spr.u. 10-12½, beh. Zat.) Rozengr.
501 E. v.d. Geest Vischh. Kerkstr.
571 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. werken Franekereind
525 Gemeente en Gem. Instellingen Gem.-Ontv. en centraal kassier
921 Gemeente en Gem. Instellingen Kant. Havend., Gem. Contr. Vischmarkt
512 Gemeente en Gem. Instellingen Sluiswachter Groote Sluis
851 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Dir. Gem. Dienst voor Soc. Zaken R. Miedemastr.
991 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Dir. R. v.d. Spoel
904 Gemeente en Gem. Instellingen Woonh. Havenmeester P. Schaap J. Backerstr.
724 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Wees- en Rusthuis Weeshuisstr.
941 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Vischafslag
656 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Reiniging (8-12, 13½-17½)
555 Gemeente en Gem. Instellingen Brandspuithuis Kerkpad
812 Gemeente en Gem. Instellingen Brandspuithuisje Lanen
978 Gemeente en Gem. Instellingen Distributiekant. Schoolpl.
585 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Dienst voor Soc. Zaken Noorderhaven
562 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Gasbedr.
784 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Gasbedr., Woonh. Dir. P. Bosman Fabriekspl.
944 Gemeente en Gem. Instellingen Gem. Huis Noorderhaven
834 v. Gend & Loos, N.V. Exped. Ondern. Brouwerstr.
445 General Steam Transport Cy Gr. Bredepl.
444 General Steam Transport Cy Gr. Bredepl.
888 General Steam Transport Cy (b.g.g.) Midlumerw.
631 J. Glas & Co. Bloemisten St. Jacobstr. 12
713 S. Gonggrijp Laschinr., rep. v. mot., rijw. enz. Noorderh.
400 M. de Graaf Steenh. Jacob Backerstr.
593 T. de Groot Timmerm., aann. Gr. Bredeplaats
752 D. de Groot Logement Noorderh.
914 Chr. de Groot Winkel. St. Odolphisteeg
639 B. de Groot De Uurwerkcentr. Gr. Bredeplaats
715 fa. H. de Groot & Zn. Waterbouw, timm., duiker Bildtstr.
658 C.J. Haan Loodg., install. Schritsen
885 W. Haitsma Brouwerstr.
644 J. Haitsma Bouwmat., betonfabr., kassenbouw enz. Kanaalw.
874 A. Haitsma (Fa. J. Haitsma) Midlumerw.
885 Haitsma (b.g.g.) Brouwerstr.
654 Handel en Expeditieond. Zuiderhaven W.Z.
626 A.E. Hannema N.O. Singel
997 G.A. Hannema Zuiderhaven
551 L.J. Hannema Voorstr.
521 fa. Sjoerd Hannema Zoutz. en imp., Corresp. Ned. Bank
608 A. Haringa Admin. Watersch., koop- en verk., verh. v. onr. goed. enz. Noorderhaven
587 Harlinger Courant Uitg. Flevo v/h. Drukk. R. Oudeboon Voorstr.
984 v. Hattum & Blankevoort Directie-ark Alcantara
627 S.A. Hauch L. Autoverh.inr. en rijschool, instruct. Heiligew.
820 C.J.A.M. Heeger Z.O. Singel
586 X.H. Heeger D.-, h.- en k.kleding Voorstr.
504 S.P. Hellingwerf Makel. in roer. en onr. goed., hypoth. en assur. B. Visserstr.
670 K. Henstra Kruidenier Hofstr.
801 Herrema, Lodewijk & Hofstra, Fa. (V.B.A.) Franekereind
617 D.J. Hettinga Pred. Geref. Kerk P. Krugerstr.
689 A.G. Hibma Midlum
664 T. Hidma Café en stalh. Rozengr.
958 H.J. Hilarius Loodg.bedr., mastiek- en zinkw., verzinkerijinr. Nieuwstr.
985 P. Hilverda Br. en banketb., ijsfabr. Heiligew. 5
907 N.V. gebr. Hoeksema Ververij en chem. wassch. Gr. Sluis
817 Sj. Hoekstra Huisschilder Zuiderh.
472 mevr. C.A. Hoekstra-Simonsz P. Krugerstr.
537 K. Hofstra Kruid.- en gruttersw. Havenpl.
897 Holstein & Westra Timmerl. en aann. Havenw.
780 L. Holtrigter Zuiderh.
950 Holzmann's Stoffeerderij en behang Lanen
510 S. Homminga Kaashuis, grooth. in boter Lanen
729 S. Homminga Levensm.bedr. en scheepsleveranc., t/o Postkant.
903 S. Hondema Kapper, permanent Lanen
960 L. Hooghiemstra Schildersbedr., verfh., glas enz. Heiligew. 20
928 D. Hoogland Fr.- en groentenkw. Midlumerw.
913 F. Hoogland Graan- en pootgoedh., exp. Zoutsloot (was 118)
714 J. Hoogland Wzn. Fr.- en groentenkw. N.O. Sing.
957 H. Hooisma Veth. en f. vl.w. St. Jacobstr.
872 H.N. Hooyschuur Proc.h. V.O.F. Ned. Basalt Mij. Midlumerw.
600 Hotel Café-Restaurant Centraal P. Miedema Brouwerstr.
452 Hotel de Beurs Café-rest., bedr.l. A. Bambach Noorderh.
762 Hotel Heerenlogement A.C.W. v. Riet Franekereind
536 Hotel-Café-Rest. Zeezicht P. Miedema Zuiderhaven
866 R. Houbijn Drukk. en uitg. adv.blad Heiligew.
671 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. Kant. Zuiderhaven
464 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. Woonh. Dir., O. Houwink Midlumerw.
909 N.V. Hout Imp. v.h. Jans & Co. Woonh. Proc.h., J. v.d. Meulen
545 fa. Houthandel v.h. J.T. Meinesz Bolswardervaart
487 fa. Houthandel v.h. J.T. Meinesz (12-13½ en na 19 u.) Z.O. Singel
687 T.D. Houtman Kapper Franekereind
464 O. Houwink Dir. N.V. Houtimp. v.h. fa. H. Jans & Co. Midlumerw.
912 R. Huese Woonh. Noorderh.
912 Huese, C.V. Manufact.h. (b.g.g.) Noorderh.
697 Huese, C.V. Manufact.h. Voorstr.
751 J.A. Huijser & Zn. Bloemenmag. Voorstr.
407 J.A. Huijser & Zn. Handelskw. N.O. Sing.
880 R. Huizing Onderw. Chr. Schipp. Onderw. Kimswerderw. 38
876 S. v. Hulst Voorstr.
624 A.H. v. Hurck Mosselh. Noorderh.
497 J.B. Huyser J.Azn. Dir. Coöp. Fruit- en gr.veiling Harlingen en omstr. G.A. Kimswerderw.
526 Sj. IJkema Br.-, k.-, besch.- en banketb. Midlum
786 Industrie en Huish.school Gr. Kerkstr.
650 J. Jager Schoenrep.bedr. en inr. v. voetverz. Scheerstr.
723 Janzen's Banketbakk. en Kokerij Brouwersstr.
494 J. Jellema Stoff. Hoogstr.
457 G. Jepkema Toonkunst. Voorstr.
572 G. de Jong Kapper St. Jacobstr.
932 D.R. de Jong Midlumerw.
894 H. de Jong Goud en zilver Voorstr.
677 M. de Jong Firm. Fa. Gebr. Bouritius Stationsw.
578 J.P. de Jong Brandst.h. Heiligew.
908 mevr. M.Z.H. de Jong Meyer Gr. Sluis
825 Jonkman's Stalhouderij Exped.bedr. en Verhuiz. Schritsen
662 J. v. Joolen Leraar R.H.B.S. Zuiderhaven 30
612 A. Jorna Bildtstr.
906 Tj.H. Jorna Slagerij Voorstr.
438 A. Jorna Belasting-consulent J. Backerstr.
959 A. Kaale Binnenloods Zoutsloot (was 137)
471 J. Kamstra Midlumerw.
491 fa. G. Keilman Uurw., g., zilv. en optiek St. Jacobstr.
594 Keuringsdienst v. Vleesch, Bur. v.d. Havenw.
976 H. Klaver Fotogr. Gr. Bredeplaats
827 J.J. Klijn Evang. Luth. Pred. Voorstr.
975 Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V. Fabr. Havenw.
732 I.C. Kooijman Aann. N.O. Sing.
871 IJ. Kooistra Garage Kanaalw. R.
828 H. Kooistra Techn. Install.bur., huish. art. enz. Voorstr.
830 K. Koopmans Het Handwerkhuis Voorstr.
486 Joh. Koopmans Slager Kl. Kerkstr.
865 Fred.J. Koopmans Slagerij Gr. Kerkstr.
764 S.C. Kooy Recherch. v. pol. Havenw.
858 C.I. Kooyman Aann. Z.O. Sing.
810 B.J. Kramer Levensm.bedr. Franekerwind 20
430 fa. J. & H. Krol (b.g.g.) Lanen
581 fa. J. & H. Krol Autoverhuur Lanen
0 H. Kromkamp Sistr. Secr. V.A.R.A.
796 J.F. Kroon Herenmodes Voorstr.
826 L.J. Kroontjes Café, sleepdienst Zuiderhaven
971 D. Lanting Comm. in aardapp., kunstmest en vlas
956 H.W.J. Leeuw Tandarts Noorderhaven
679 S.A. Lenger Nieuwestad
451 J. Lichtendahl Vischwink. Kerkstr.
961 fa. Lichtendahl & Co. Zeevisch- en mosselen enz. Dijkwal
434 gebr. Lichtendahl J.Wzn. Visch-, ijs- en mosselh. Weeshuisstr.
992 J. Lok Schoenmak. Rommelhaven
530 fa. J. Lok Schoenh. Heiligew.
993 Loodswezen 1e en 2e district Dir. woonh. Noorderhaven
993 Loodswezen 1e en 2e district Commiss. Noorderhaven
959 Loodswezen 1e en 2e district Bestellen v. loods (na kant.u.) Zoutsloot (was 137)
832 Loodswezen 1e en 2e district Commiss., woonh. Zuiderhaven
832 Loodswezen 1e en 2e district Bestellen v. loods (na kant.u.) Zuiderhaven
623 Loodswezen 1e en 2e district Dir. woonh. Noorderhaven
756 P. Loonstra Kruidenier Adm. Stellingwerffstr. 50
474 T. Lubbers Distr.opz. Prov. Waterstaat J. Backerstr.
862 H.A. Lurvink Huish. art. Kl. Voorstr.
901 fa. Jac. v.d. Meer Verkoophuis Kl. Voorstr.
458 W.R. v.d. Meer Slagerij, f. vl.w. Voorstr.
591 Jac. v.d. Meer jr. Firm. Harl. Verkoophuis Oosterstr.
805 G.A. Meester Leider Rijksarbeidsbur., bijkant., Harlingen Ambachtsschoolstr.
487 fa. J.T. Meinesz, Houth. v.h. (v. 12-13½ en na 19 u.) Z.O. Singel
545 fa. J.T. Meinesz, Houth. v.h. Bolswarderv.
635 J. Mensing Arts Noorderh.
761 Th. Metus Café Zuiderstr.
909 J. v.d. Meulen Proc.h. N.V. Houtimp. v.h. Hubert Jans & Co. Jac. Backerstr.
982 H. v.d. Meulen Rep.inr. en garage Hoogstr.
962 ir. W. Miedema J. Backerstr.
857 W. Miedema Bakkerij Hoogstr.
970 B. Miedema Dames- en herenkapper Hoogstr. 20
577 A.A. Miedema, N.V. Houth. v.h. Noorderk.
683 S. Minnema Auto- en motorenh. Weeshuisstr.
953 A. Mobach Schildersbedr., glas en verfw. Zuiderhaven
692 A. Mobius Leraar R.H.B.S. Brouwersstr. 7
772 v.d. Molen Conf., manufact., woninginr. Voorstr.
855 v.d. Molen Heerenkl.mag. Voorstr.
977 W. Molenaar Automont.-chauffeur P. Feddesstr.
795 P. Mooiman Ag. v.d. Ass. Mij. de Nederl. v. 1845 Midlumerw.
794 N.Z.H. Redding Mij. Schipper reddingboot Havenw.
674 I. Nagengast Noorderh.
533 S. ten Napel Waterschaps-secr. Jac. Backerstr. 23
688 A.E. Nauta Groentenh. Adm. Stellingwerfstr.
401 P. Nauta Hfd. Chr. U.L.O.-school Noorderk.
694 fa. A. Nauta Bouwk., timm. en aann. Noorderh.
672 E. Nauta Wzn. Stalh. Droogstr.
507 P. Nauta Wzn. Stalh. en exped. Noorderhaven
613 V.O.F. Ned. Basalt Mij. Woonh. Vert. J.S. Nottelman Kanaalw.
872 V.O.F. Ned. Basalt Mij. Woonh. Proc.h. H.N. Hooyschuur Midlumerw.
625 V.O.F. Ned. Basalt Mij. Kant. Westerstr.
678 Ned. Heide Mij. Franekereind
929 E. v.d. Nieuwenhuizen-Jansen Venneboer, Wed. Oosterstr.
680 J. v. Nimwegen Smederij Rommelhaven 4
791 v. Nimwegen's Nationaal Verkoopkant. Gr. Sluis
609 W.J. Nobels Leer. M.O. Boekhouden Rijksstr.w. Midlum
652 N.V. Noord Friesche Middenstandsbank Gr. Br. Plaats
666 Noord-Ned. Wegenbouw Mij. Zuiderhav. W.Z.
833 Noord-Ned. Wegenbouw Mij.
669 Noord-Ned. Wegenbouw Mij. (b.g.g.)
613 J.S. Nottelman Vert. V.O.F. Basalt en bouwstoffen N.B.M. Kanaalw.
484 M. v.d. Oever Gr. In kol.w. Noorderh.
771 H.J. v.d. Oever Lid fa. M. v.d. Oever (na 19 u.) Z.O. Singel
531 K. Okkinga Notaris Kant. Zuiderpl.
561 Oolgaard & Co. N.V. Lik. en distill. Kl. Breedeplaats
482 M.D. Oosterhoff Heren, jongens en bedrijfskl., modeart. Gr. Bredeplaats
701 P.J. Oosterling Woninginr. Kerkstr.
727 Orvelte Textiel Industrie, N.V.
916 Tj. Osinga Groenten- en fruith. Westerstr.
616 H.S. Oswald (R. Kok) Wijnen en gedistill. Schritsen
896 H.S. Oswald Handel in wegenbouwmat. Noorderh.
891 J. Oudes H.modemag. St. Jacobstr.
508 D. Overzet Br.-, koek- en banketb, Franekereind
668 Tj. Ozinga Account.kant., inr. en bijhoud. v. admin., belast.zak. Midlumerw.
487 D. Palstra Firmant Fa. Houth. v.h. J.T. Meinesz Z.O. Singel
970 G. Parlevliet Koopman Lanen
402 Chr. Pasma Koek- en banketb. Kl. Voorstr.
954 G. Pasveer Goedkoope Bazar Voorstr.
419 A. v.d. Peijl & Co. Fotografie-fotoh. Voorstr.
936 Plantenziektenk. Dienst Contrl. A. 't Sas Kimswerderw.
814 H.A. Plemper v. Balen Drog. Voorstr.
926 J. Plet Ambt. Z.P.C. Midlumerw.
754 B. v.d. Pol Auto- en autobusverh.inr. Brouwersstr.
681 Politie, Gemeente Recherch. W. Bakker J. Backerstr.
764 Politie, Gemeente Recherch. S.C. Kooy Havenw.
898 Politie, Gemeente Insp. G. Spoelstra Rozengr.
900 Politie, Gemeente Bur. v. Pol. Noordijs
550 Politie, Gemeente Bur. v. Pol. Noordijs
863 A. Posthuma Timm. en aann. Vissersstr.
589 Posthuma's Boekhandel Boek-, kant.- papierh. Noorderhaven
852 F.H. Posthumus Caféh. en veeh. Midlum
660 E. Postma El.- en radiotechn. bur., radiocentr. Voorstr.
469 fa. W.C. Postma (b.g.g.) Woonh. Midlumerw. Almenum
836 fa. W.C. Postma Zaaigr. en pootaardapp. (8½-12½, 14-17½ u.) Rozengr.
712 J.W. Prins Slagerij, f. vl.w. Hoogstr.
587 Prins v. Oranje (b.g.g.)
787 Prins v. Oranje Stoomb.d., Leeuwarden
919 Prinses Julianaschool Rozengr.
708 Prov. Dienst tot Verb. Friese Kanalen Dir.keet bij de Roptaweg Roptaw.
555 Prov. Dienst Verbetering Friese Kanalen Dir.keet
768 Prov. Electr. Bedr. In Friesland Distr. ambt. G.W. Janssen Burg. Simonszstr.
467 F. Pruijt Manuf. Voorstr.
514 fa. H. Puite Brandst.h. St. Odolphisteeg 13
711 Radio-Distributie-Centrale C. de Roblesstr.
938 D. Radsma Borduurinr., manufact.
580 P.A. Ree Manuf. Schritsen
418 J.T. Reinigert Hfd. O.L. School Midlum
802 G. Reinsma Autogar. Zuiderpl.
552 I.A.M. v. Rij Arts Franekereind
702 Rijks Hogere Burgerschool Stationsstr.
717 Rijksarbeidsbureau Bijkant. Harlingen Zuiderhaven
805 Rijksarbeidsbureau Leider G.A. Meester Ambachtsschoolstr.
869 Rijkswaterstaat Wegwerker H. Sloot Noordergrachtswal
989 Rijkswaterstaat Kantonnier Tjerkstra R. Miedemastr.
405 N.S. Roersma Vrachtautod. Noorderhaven
459 gebr. Roersma Melkventers Zuiderstr.
753 J.C.H. Romijn Rozengr.
755 Rooms Kath. Pastorie H. Michaël Zuiderh.
933 S.J. Roorda Lid Fa. Roorda & Zn., Lederfabr. Noordijs 13
565 P. Roorda Lid Fa. Th. Roorda & Zn. P.Krugerstr.
462 R.W. Roorda Huish. art. Voorstr.
860 C.E.A. Roorda Midlumerw. 15a
563 fa. Th. Roorda & Zn. Wolblooterij (kant. 8-18) Kanaalw.
676 Joh. Rooswinkel Aann. Kerkstr. 37
721 N.V. Rotterdamsche Bank (gesl. 12-13½, Za. na 12 u.) Zuiderhaven
450 K. Ruardi Bakker Noorderh.
509 ir. F.E. v. Ruijven Dir. R.H.B.S. Voorstr.
890 dr. W.E. de Ruiter Chirurg Rozengracht
723 dr. W.E. de Ruiter Chirurg Brouwersstr.
466 dr. W.E. de Ruiter (b.g.g.) Alg. Ziekenhuis Zuidoost Bow
655 dr. W.E. de Ruiter (b.g.g.)
493 Rusthuis v. Ouden v. dagen d. Geref. Kerk Zuiderhaven
801 J. Schaaf Motord. Sneek Franekereind
502 S. v.d. Schaaf Veeh. Midlum
838 A. Schaafsma Schildersbedr. Heiligew.
535 R. Schaafsma Sig.winkel. Zuiderhaven
528 S. v.d. Schaar Landb. Midlumerw.
744 Scheepsbouwwerf Welgelegen Zuiderh.
415 M. Scheepstra Spekmarkt 4
428 Scheepv.- en Steenkolen Mij. Gr. Breedeplaats
628 N.V. Scheepv.- en Steenkolen Mij. Pakhuis Willemsk. Dok
728 J. Schievink Zoutsloot
569 School v. Chr. U.L.O., Kon. Wilhelmina Z.O. Sing.
619 School, Gereformeerde Ged. K. Zoutsloot
763 C.V. gebr. v.d. Schoot Cocosmatt. en tapijtfabr., Imp. v. Chinamatt. Kimswerderw.
809 C.V. gebr. v.d. Schoot (b.g.g.) Noorderh.
770 S.B. v.d. Schoot N. Oostersing.
417 J.C. v.d. Schoot Woonh. Midlumerw.
792 fa. C. v.d. Schoot & Co. Meubil., meubelfabr., stoff., beddenmag. Heiligew.
809 J. v.d. Schoot Czn. Woonh. C.V. v.d. Schoot, cocosmatten enz. Noorderh.
757 v.d. Schoot's Tapijtenmag. Voorstr.
918 G. Schotanus Br.- en banketb. Voorstr. 12
426 Sj. Schotanus Firm. Handel in wegenmat. en Transp.bedr. v.h. N. Schotanus Gr. Bredepl.
426 v.h. fa. N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr. Overslag en scheepsbevr. Zuiderh.
415 wed. A. Schotanus-Boomsma Midlumerw.
859 N.V. Schouwburg Vereeniging Z.O. Singel
712 W. Schreur Kolenh. Hoogstr.
634 fa. A. Schreur & Zn. Brandst.h. Zoutsloot
781 F. Schuil Zeilm. Noorderhaven
793 J. Severein Bierh. Kerkstr.
559 S. Siebenga Schoenenmag. Voorstr.
783 R.H. Sieperda Banketb. Voorstr.
803 S. Siersema Leer. M.O. Boekh. N.O. Singel
480 fa. D. Sieswerda Aardapp. en vlasexp. Kimswerderw.
720 H. Sijtsma Assur.kant. Midlum
465 mej. E. Simonsz Noordijs
423 R. Sipma Firm. exped.bedr. W. Roersma & R. Sipma Noordijs
505 Y. Sipma Stoombootd. Leeuwarden Gen. de Wet Franekereind
428 J.B. Sjerp Gr. Bredeplaats
886 fa. P. Sluik & Zn. IJzerw. Simon Stijlstr.
453 A. v.d. Sluis Drukk. Spekmarkt
573 W.J. v. Smeden Lanen
915 fa. J. v. Smeden & Zn. Huish. art. Kl. Voorstr.
456 fa. J. v. Smeden & Zn. IJzerw. Lanen
706 mr. H. Smeding Adv. en proc. Midlumerw.
477 fa. H. Smeding jr. (v. 19½-8½) Zuid. Oostersing.
630 fa. H. Smeding jr. Vetsmelt. en grossierderijen Franekereind
477 H. Smeding sr. Zuid. Oostersing.
951 fa. P.A. Smilde & Zn. Exportslagerij Noorderh.
554 P.A. Smilde & Zn. Exp.-slagers Hoogstr.
884 H. Smit Woonh. Z.O. Singel
463 H. Smit Vetsmelterij Zoutstr.
853 P. Snoekstra Exped. Midlum
568 Joh.H. Spékle Muziekleer. en dirigent Kl. Breede Plaats
492 W. Spaanderman Smed., scheeps- en mach.w., laschinr. enz. Vijverstr.
481 J. Spaanderman Timmerman, aann. Rommelhaven 9
478 fa. wed. L. Spaanderman Schoenh. St. Jacobstr.
475 de Spaarbank Noorderh.
640 L.A. Spoelstra Aann. Rapenburg
534 Spoorwegen, Nederl. Vrachtg.bur.
432 Spoorwegen, Nederl. Bestelgoed.bur. Stationsstr.
834 Spoorwegen, Nederl. Afh.- en besteld. (v. Gend & Loos) Brouwersstr.
819 D. Stada Binnenloods Zoutsloot 129
923 Stanfries, N.V. Reederij Kant., beurtd., vert. A. Gräffuer Rommelhaven
981 K. Stellingwerf IJsfabr. Liemendijk
800 H. Strak Midlumerw.
498 A. v. Straten Landb., Almenum Schapendijk
818 ing. P. Suir Lanen
823 Sytra Radio Voorstr.
837 W.P. Terpstra Slagerij Voorstr.
804 S. Terpstra Drogist Kl. Voorstr.
778 N.V. Terschellinger Stoomboot Mij. (b.g.g.) Weeshuisstr.
636 N.V. Terschellinger Stoomboot Mij. Willemshaven
775 J.K. Tiel Electrot. bur. Voorstr.
669 S. Tiemersma Midlumerw.
421 H. Tigchelaar Patrimoniumstr.
527 G. Tigchelaar Fa. A. de Boer, brandst.h. Rozengr.
648 R. Tigchelaar Caféh. Midlum
651 G. Tigchelaar Aann. Midlumerw.
806 fa. J. Torenbeek Aann. Heiligew.
854 A. Tuinman & Zn. Houtfactors bevr. overslag exped.
497 Veilingver. Coöp. fruit- en gr. veiling Harlingen en omstr., G.A. Dir. J.B. Huijser J.Azn., Woonh. Kimswerderw.
841 Veilingver. Coöp. fruit- en gr. veiling Harlingen en omstr., G.A. Kant.
614 J. Vellinga Schoonm.bedr., glazenw., schoorsteenv. Heiligew.
877 Sj. Vellinga Taxibedr. Voorstr.
979 G. Visser Predik. Noorderh.
963 Joh. Visser Fotogr. Zuiderh.
888 J.C. Visser Dir. Gen. Steam Transp. Comp. Midlumerw.
579 H. de Vlas Exped. Midlumerw.
575 J.H. Vogelaar Vleeschh. Heiligew.
742 A. Vollema Expl. v. Buffetten Patrimoniumstr.
612 P.A. de Voogd Goud- en z.smid Bildtstr.
881 M. de Vries Noorderhaven
643 A. de Vries Heiligew.
529 J. de Vries Groentenh. Kl. Breedeplaats
974 B. de Vries Groenteh. Karremanstr.
437 K. de Vries Brandst.h. Noordijs
892 T. de Vries Bloemist Kw. b.d. Gasfabr.
437 P. de Vries Brandst.h. Noordijs 9
489 A. de Vries Leraar R.H.B.S. Bosb. Toussaintstr. 57
996 T. de Vries Azn. Boekh. Voorstr.
414 H. Vriesema Groenteh. Kerkstr. 30
483 Arns. v.d. Wal Schelpenzuig., woonh. Zuiderhaven
788 J. v.d. Wal Rein Miedemastr.
686 fa. v.d. Wal & Eppinga Schelpkalkfabr., Expl. T. Eppinga Z.O. Sing.
564 J. v.d. Wal & Zn. Slagerij en exporth. Voorstr.
797 H. Walinga Stoff. beddenmag. Noorderh.
955 Wasscherij (Model) Fa. B. Koster & Co.
741 N.V. Waterleiding Intercomm. Waterl. Gebied L'warden R. Miedemastr.
663 Waterschap d. Vijf deelen Zeedijken Binnendijks Opz. L. v.d. Mey Midlumerw.
473 Waterschapsgeb. d. vijf deelen Zeedijken Buitendijks Noorderh.
850 N.V. Wegenbouw Mij. Werk Noorderhaven
416 H. Weitenberg Slag. Groote Sluis
815 J. Weitenberg Assur.kant. Hoogstr.
409 A. v.d. Werf Brouwersstr.
557 fa. S. v.d. Werf Mach. Oliën, teerprod., verfw., tegels Noorderh.
602 fa. B. Westra & Zn. Timm. en aann., woonh. Hoogstr.
410 fa. Westra & Zn. Werkpl. Schefferspl.
427 R. Wichertjes Noorderh.
443 W.F. v. Wier Assur. Nutsstr.
734 J.F. v. Wier In assur. Jac. Backerstr.
813 J. v. Wier jr. Bakkerij Franekereind
678 S. Wiersma Slager J. Backerstr. 21
637 fa. J.L. Wiersma Veehouder Achlum
601 fa. H. Wiersma Vleeschh. St. Odolphisteeg
439 L. Wierstra Gerechtsdeurw. Noorderh.
597 N.V. Wietsma Bloemenmag. Voorstr.
920 F. Willekes & Zn. Aann. Kerkepad
781 Wind- en Stormwaarsch.dienst Seingever Noorderh.
523 fa. Hein de Windt Oliën en techn. vetten, drijfriemen enz. Steenhouwersstr.
556 mevr. R.T. de Windt-de Vries Rozengr.
839 F.H. Wink D.- en h.kapper Brouwersstr.
425 W.J. Wissema Arts Voorstr.
690 fa. S. de Wit (D. de Wit Szn.), Herenkl. Voorstr.
566 S. de Witte Slager Gr. Kerkstr.
567 fa. H. Witte Jzn., Manuf. Voorstr.
769 S. Witteveen Landb. Midlum
739 F. Wolff Schoenenwinkel. Noorderh.
495 M. Woudstra Textielh. Voorstr.
618 W. Woudstra Slagerij Anjelierstr.
873 P. Woudstra Manuf. Hoogstr.
582 J. Yntema Slager Kl. Breede Plaats
455 H. Ypma Notaris Noordijs
621 Z.P.C. Sorteerinr. Nieuwehaven
916 H.Ph. v.d. Zee Aann. Schritsen
808 Z. v.d. Zee Exped. Nieuweburen
403 fa. H. v.d. Zee & Zn. Aann. Lanen
895 fa. W. v.d. Zeep & Zn. Steenh. Fabriekstr.
576 W. Zeylmaker Café Hoogstr.
887 B. Zeylmaker Gas- en waterl., sanit., install. Kl. Voorstr.
588 Ziekenfonds Werkmansvoorzorg Tj.H. de Vriesstr.
829 Ziekenfonds Werkmansvoorzorg, Alg. Prinsenstr.
655 R.K. Ziekenhuis St. Jozef Zuiderhaven 38
466 Ziekenhuis, Algem. Zuidoost Bolw
980 Ch.C. v. Zijll de Jong Stafemployé K.P.M. Franekereind
704 K. Zijlstra Aardapp.h. Gr. Br. Plaats
659 N.V. J. Zijlstra Hzn. Kruiden.w. Voorstr.
542 F. Zondervan Br.-, koek- en banketb, Zoutsloot
986 H. v.d. Zwaag Boekh. Patrimoniumstr. 8
607 C. Zwaan Vleeschh. Voorstr.
606 mevr. wed. S. Zwanenburg-Kruisweg Brouwersstr.
988 mr. E.R. Zweep Insp. v. 's Rijksbel. Noorderh.
431 Zwerver Midlumerw.