Harlingen, stads- en dorpskroniek van G.A. Wumkes 1930

illustratie stads- en dorpskroniek van G.A. Wumkes 1930

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:59.Klik hier voor de berichten op volgorde van datum.
Klikken op een naam in deze index opent een nieuw scherm met bovenaan de gevraagde vermelding. Laat, bij het opvragen van meer vermeldingen, dat scherm open.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  datum naam beroep/(hoedanigheid)

1723-11-24 Acronius ds.
1736-10-23 Adema, Lieske Jans
1700-12-28 admiraliteit
1711-05-21 Admiraliteit
1721-03-19 admiraliteit
1722-09-20 admiraliteit
1720-11-03 Alema, Abraham silversmid
1721-03-19 Alema, Foekjen Freerks van
1721-03-19 Alema, Foekjen Junius van (wijlen)
1722-01-14 Alema, jhr. Junius van
1721-03-19 Almenum
1727-10-11 Andala, R.
1700-05-01 assurantie-soci?teit
1722-05-13 Backer, Wybe Feddes wijdschipper
1704-03-01 Bierma, Pieter Sjoerds koopman
1719-01-01 Bildtpoort
1735-02-05 Blok, R.
1727-10-11 Boekholt, Henricus predikant
1751-08-30 Bosscha, Sjoert burgemeester
1728-08-01 Botervat correspondentiebeurs
1729-07-15 Botervat correspondentiebeurs
1700-01-02 Botma, Claes Rintjes
1719-03-01 Botte-Apotekersstraat
1744-12-05 Bouwers, Sjoerd
1700-01-02 Brouwer, Jacob Romckes
1722-09-20 Bruijn, Jacobus de capitein gewaldige te Admiraliteit
1701-07-02 Burmania
1737-08-15 Burmania, E.S. v. burgemeester (te Dokkum)
1744-03-01 Causa latet, vis est notissima (genootschap)
1719-03-01 Claessen, Upke mr. zeilmaker
1728-08-01 correspondentiebeurs
1729-07-15 correspondentiebeurs
1722-01-14 Croese, Jan colonel (wijlen)
1735-08-03 Driessen, A. prof.
1748-08-03 Eek generaal
1739-10-04 Faber, Sibr. cand.
1702-12-04 Feddes, Wybe (koopman)
1718-12-20 Folkema, J. graveur te Dokkum
1721-03-19 Fontein, Reinier Gysbert
1700-01-02 Fontein, Reyner C.
1720-11-03 Fontein, Reyner Gysberts
1700-12-28 Fontein, Reynier Clasen
1729-07-15 Fopma burgemeester
1748-06-01 Franekerpoort
1733-04-08 Geisau, Justus van majoor
1745-02-27 gilde, chirurgijns-
1753-08-01 gilde, ijzersmeden-
1752-11-08 gilde, kast- en kistmakers-
1740-03-05 gilde, kleermakers-
1749-07-20 gilde, metselaars-
1752-11-08 gilde, metselaars-
1750-02-20 gilde, scheepstimmermans-
1741-03-03 gilde, schoenmakers-
1750-02-20 gilde, schoenmakers-
1745-02-19 gilde, schuitschippers-
1750-04-28 gilde, schuitschippers-
1752-11-08 gilde, schuitschippers-
1750-03-13 gilde, slagers-
1753-08-01 gilde, slot- en messemakers-
1749-07-20 gilde, timmermans-
1752-11-08 gilde, timmermans-
1735-05-01 Goslinga (wijlen)(te Wijnaldum)
1711-05-21 Goslinga, jhr. Sicco van grietman van Franekeradeel (te Dongjum)
1704-12-31 Graaf, Lieuwe Willemsz schipper en doopsgez. leeraar
1721-03-19 Gratama, Seerp Tjepkes koopman en steenbakker
1721-03-19 Grettingaburen
1742-12-15 Haren, W. v.
1701-07-02 Harinxma
1725-04-09 Harkenroth, I.E. predikant
1744-03-01 havenpachten
1744-12-05 havenpachten
1748-05-30 havenpachten
1748-06-01 havenpachten
1707-12-27 havenwerken
1742-11-01 havenwerken
1751-01-07 havenwerken
1729-07-15 Heinsius burgemeester
1702-12-04 Hendriks, erven Prins
1720-10-26 Hendrix, Jan grootveerschipper
1720-11-10 Hessels, Jacob scheepstimmerman
1729-07-15 Hiddema burgemeester
1748-03-15 Higt, E.W.
1700-01-02 Hingst, Evert
1751-08-30 Hogeboom, Age burgemeester
1742-12-06 Honert, J. v.d.
1722-04-23 Idsert, Nicolaus van (wijlen)
1751-08-30 Idsinga, Matthys Adolph v. secretaris
1722-04-23 Idsinga, Saco van ontvanger der convoijen (te Groningen)
1721-05-21 Idsinga, vrouwe Anna van
1722-04-23 Idzinga, Aleff v. raad en fiscaal
1748-12-20 inwonersaantal (in 1748)
1737-08-15 Itsma, Wybrand v. burgemeester
1751-08-30 Itsma, Wybrand van burgemeester
1702-12-04 Jacobs, Corn. kleermaker (te Kimswerd)
1720-12-01 Jacobs, Jacob matroos
1737-12-04 Jongman, J.C.
1721-05-21 Jukkema-state
1741-12-01 Kaldenbach sergeant
1747-01-12 kalkbranderijen
1720-11-03 Kartouw (huisnaam)
1743-03-19 kerk
1751-03-27 Kerk, Grote
1752-04-14 Kerk, R.K.
1722-09-20 Kerkpoort
1719-09-03 Kettingsbrug
1720-11-03 Lanen
1725-04-09 Latijnsche school
1751-03-27 Latijnsche school
1751-08-30 Latijnsche school
1724-06-03 Leij, Jarig Jacobs van der
1730-04-05 Locke, J.
1714-04-28 loodswezen
1723-10-24 Ludinga, Cornelis dokterszoon
1711-04-24 Ludinga, Justus
1700-01-02 Menalda, Rein Sickes
1721-01-19 Menalda, Rein Sickes burgemr.
1719-09-03 Mesdag, Jillis Hartens makelaar
1736-10-23 Minnen, E. van ontvanger (te Metslawier)
1720-11-03 Molenstraat
1746-11-25 muizenplaag
1729-07-15 Munter burgemeester
1722-01-14 Nauta, Baukien
1721-03-19 Nauta, Duco
1721-03-19 Nauta, Duco ontvanger-generael ter Admiraliteit (wijlen)
1722-01-14 Nauta, Eduarda
1720-11-03 Nauta, Heltie Harmens
1721-03-19 Nauta, Ijbeltje Harmens
1729-07-15 Nolles burgemeester
1719-09-03 Noorderhaven
1720-10-26 Noorderhaven
1746-04-06 Noordkerk, H.
1752-04-14 Norel, H. bouwmeester
1719-01-01 Obbes, Minne
1735-05-01 Ockinga, Jouck van (te Wijnaldum)
1724-06-03 Oldaans, Pieter Jans
1711-05-21 Oldaens, Margarieta
1721-01-19 Oosterwal
1700-01-02 Oostzee
1721-01-19 Ossecop (huisnaam)
1719-09-03 pakhuis
1730-04-05 Plaats, F. v.d.
1746-04-06 Plaats, F. v.d.
1748-03-15 Plaats, F. v.d.
1750-09-15 Plaats, F. v.d.
1751-03-20 Plaats, F. v.d.
1752-08-12 Plaats, F. v.d.
1735-02-05 Plaats, Jzn., F. v.d.
1735-08-03 Plaats, v.d.
1742-12-06 Plaats, v.d.
1742-12-15 Plaats, v.d.
1748-08-03 Rechteren, v. generaal
1700-05-01 Roma (huisnaam)
1748-06-01 Roma (herberg)
1751-08-30 Schaaf, Hendrik burgemeester
1720-12-01 Scheltema, Pieter Jans
1721-05-21 Schick, Casparus (wijlen)
1711-05-21 Schwartzenberg, Janetta Isabelle barones (te Dongjum)
1719-03-01 Sibrandt, Sibrandt gemeensman en kannegieter
1728-10-03 Siccama, H. ds.
1751-08-30 Siccama, Herman burgemeester
1720-02-28 Sickes, Jucke huisman te Wijnaldum
1722-10-04 Sjoerds, Lieuwe
1748-06-01 Stadsdwinger
1721-03-19 Stapert, F.
1742-12-15 Stinstra
1733-04-08 Stinstra, Hendrik majoor (wijlen)
1750-09-15 Stinstra, J.
1752-08-12 Stinstra, J.
1740-01-15 Stinstra, Joh. doopsgez. Leeraar
1742-12-06 Stinstra, Joh.
1748-06-01 Stinstra, Joh. leeraar (afgezette)
1719-01-01 stokerij
1720-02-28 Swart, Jan Joh. schooldienaer te Wijnaldum
1751-08-30 Tabes, Laurens burgemeester
1702-12-04 Tackles, Nieske (te Kimswerd)
1736-10-23 Talma, Sjoerd koopman
1704-03-01 tichelwerk
1751-08-30 Toussaint, Johan Daniel burgemeester
1720-11-03 Toutenburgh (huisnaam)
1721-03-19 Toutenburgh (huisnaam)
1740-01-15 Velzen, G. v. (te Waeksens)
1727-10-11 Venema, H.
1735-08-03 Venema, H.
1723-11-24 Verbeek, mr. Anthoni orgelmaker (te Groningen)
1702-12-04 verkoop van een huis
1719-03-01 verkoop van een huis
1720-10-26 verkoop van een huis
1720-11-03 verkoop van een huis
1720-11-10 verkoop van een huis
1720-12-01 verkoop van een huis
1721-01-19 verkoop van een huis
1722-10-04 verkoop van een huis
1719-09-03 verkoop van een pakuis
1722-09-20 verkoop van een panwerk
1719-01-01 verkoop van een stokerij
1704-03-01 verkoop van een tichelwerk
1700-12-28 verkoop van land
1711-05-21 verkoop van land
1720-02-28 verkoop van land
1721-03-19 verkoop van land
1721-05-21 verkoop van land
1722-01-14 verkoop van land
1722-04-23 verkoop van land
1722-05-13 verkoop van land
1736-10-23 verkoop van land
1720-12-01 Vijverstraat
1729-07-15 Vosma burgemeester
1722-10-04 Vosma, Doede vroedschap (mede-)
1722-05-13 Vosma, Joh. Willems koopman
1727-05-18 Vriemoet, Emo Lucius
1721-05-21 Vries, Theotardus de capitein (wijlen)
1751-08-30 Wassenaar, Hendrik burgemeester
1702-12-04 Wassenaer, erven Corn.
1722-09-20 Wassenaer, Hessel Wytses burgemr. (old)
1723-10-24 Welsrijp-Bajum
1723-11-24 Westerkerk
1700-12-28 Widenbrugh, Alexander
1711-05-21 Widenbrugh, Alexander
1722-04-23 Wigeri, Wigerus secr. (te Wolvega)
1704-03-01 Wyngaerden, Thomas Huberts burgemr.
1746-11-25 zeedijken
1701-07-02 zeewerken
1741-12-01 zeewerken
1751-08-23 zeewerken
1720-11-10 Zuiderhaven