Harlingen, koopbrief


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.VERKOPINGE BY STRYKGELD,
Van eene Capitaale HUISINGE cum annexis, staande op den hoek van de Hoogstraat omtrent de groote Sluis binnen HARLINGEN.

Men praesenteert Publicq by Strykgeld aan de meestbiedende te Verkoopen:


Eene voortreffelyke / hegte en modern betimmerde HUISINGE, com annexis, staande op den hoek van de Hoogstraat omtrent de groote Sluis binnen de Stad Harlingen, door Mej. de Wed. Sibrand Feitema in leven als Eigenaarze bewoond, en onlangs met der dood ontruimd, den 1 Sept. 1795 of, zoo veel eerder als de Verkopers convenieert, kunnende worden aangevaard, beswaard met vier Goudguldens jaarlykze Grontpagt en behoorlyke St. Jacobi Schatting aan de Stad Harlingen. Dit huis bestaat in eene schoone Voorkamer, hebbende een keurlyk gezigt langs den Noorderhaven, en voorzien van eene Italiaansche Schoorsteenmantel, Bedsteed, en twee Kassen, alles net en modern betimmerd; vervolgens eene groote en uitmuntende Kelder, daar aan eene rooyale Binnenkamer met eene Eng. Schoorsteenmantel, Bedsteed en groote Kassen, en uitziende in de Hoogstraat; dan eene ruime Plaats met een Put en Regenwaterbak en Pompen tot het benoodigde Water, wyders een Secreet; nog een klein Keukentje of Vuurhok en een Uitgang in de Hoogstraat;
naast of agter deeze Plaats een Kamer, met Haard en Bedsteed, zampt verschillende Kasjes; Voorboven zyn twee Kamertjes, waar van het eene is voorzien van een Bedsteed; daar aan een groote Kamer, uitziende in de Hoogstraat: boven deeze Kamers eene Zoldering en Vliering over het geheel Huis; agterboven zyn twee Kamertjes, waar van het eene heeft twee Bedsteeden, en meer andere commoditeiten; verders een Turfzolder; Voorts met Actien, Lasten, Servituten, Geregtigheeden en Mandeeligheeden, als van ouds, zonder behaalinge op de Verkoopers. Naastlegers zyn de Algemeene Straat ten O. W. en N. en de Erven Munter ten Zuiden.

  Deeze Huisinge kan des Maandags, Woensdags en Vrydags van 2 tot 5 uur des Namiddags worden bezigtigd.

NB. De Hoogste SCHRYVER zal tot STRYKGELD genieten: VYFENTWINTIG Car. Guldens.


Wie daar aan Gaadinge maakt / koome op Woensdagen den 8, 15 en 22 July 1795, by de Schryvinge, Verhoginge, Provisioneele en Finaalen Palmslag, telkens des Avonds te 5 uuren in het Logement de Gouden Leeuw binnen Harlingen, en koope op Conditien als dan voorteleezen, en inmiddels te verneemen bij Dr. W.J. HANEKUYK, ten gem. Steede.

Zeg het voort.
Te   H A R L I N G E N,
Ter drukkerye van VOLKERT van der PLAATS, 1795.