Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Achterstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 6(niet bekend)(niet bekend)A-171A-179


Naastliggers vanAchterstraat 6
ten oostenAchterstraat 8
ten zuidenZoutsloot 55
ten westenAchterstraat 4
ten noordende Achterstraat


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 6Achterstraat ZZ 2-12 [staat: de eerste droge straat over het diept in de noorder nieuwe stad]00‑00‑00 cgzes kamers aan elkaar onder 1 dak
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet zesde perseel (hofje of boomgaard) in deze akte
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Symon Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de erfgenamen van Symon Harmens x Antgien Cornelis (d) zes kamers aan elkaar onder een dak in de eerste Droogstraat over het diept in de noorder nieuwe stad.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 6Achterstraat 2-12 [staat: in de eerste droge straat over het diept in de noorder nieuwe stad]00‑00‑00 cgzes kamers aan elkaar onder 1 dak
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Symen Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0260v van 7 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 6Achterstraat ZZ [staat: Karremanstraat]145‑14‑00 GGtwee kamers
koperBerend Berends mr. wever
huurderWillem Folkerts 23‑08‑00 CG
eigenaar hovingBetse Cornelis
naastligger ten oostenWillem Pieters
naastligger ten zuidenBetse Cornelis
naastligger ten westenArjen Tiepkes
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoper van 1/5Roelof Bentes, enkoopman te Rotterdam
verkoper van 1/5Bente Bentes, enkantoorknecht te Hoorn
verkoper van 1/5huisman Bente Walings onder Sint Annaparochie
verkoper van 1/5Hinke Wybes Backer, met toestemming van haar vader
verkoper q.q.Wybe Feddes Backer
verkoper van 1/20Gerben Johannis, weduwnaar vanmr. schoenmaker
verkoper van 1/20wijlen Antie Jans
verkoper q.q.Gerben Johannis, curator overmr. schoenmaker
verkoper van 1/10Berber Jans, samen met haar zuster
verkoper van 1/10Lijsbeth Jans
verkoper van 1/20Janke Jans, gehuwd met
verkoper van 1/20Romke Wassenaarmr. verver en glasmaker


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0212v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 6Anjelierstraat ZZ [staat: Kleine Droogstraat]53‑00‑00 GGhuis
koperHendrik Joostens minderjarige, nagelaten zoon van
koperwijlen Joost Hendriks, met als geauthoriseerde curatorbontwever
koper q.q.Jan Elshof mr. brouwer
naastligger ten oostenGerlof Wiegers
naastligger ten zuidenvroedsman Sibout Sierks Hoornstra
naastligger ten westenLuitjen Wybrens
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperEeke Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Engbert Graasbontwever


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-171Achterstraat 6Lieuwe Alles Touwslager... dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1811, ovl 1817, ovl 1820, huw 1823, ovl 1870, ovl 1886; gebruiker wijk A-171, lijndraayersknegt; eigenaar is Simon J. van Loon, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-171Achterstraat 6Simon Jacobs van Loon... (GAH204); eigenaar van wijk A-142, gebruiker is Klaas Hendriks, opperman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-171, gebruiker is Lieuwe A. Touwslager, lijndraayersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-210, gebruikers zijn ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-171Achterstraat 6Simon J van Loon Lieuwe A Touwslager lijndraayersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 145Achterstraat 6Simon Jacobs van LoontouwslagerHarlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-171Achterstraat 6Alle S Schaafsmaoud 29 jaar, geb Cornwerd en wonende te HRL. 1839, wijk A-171; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-171Achterstraat 6Antie Rewerdaoud 34 jaar, geb Peins en wonende te HRL. 1839, wijk A-171; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-171Achterstraat 6Lykle Rimkema... vd Veer, (gk), werkman, N.H., zv Lambertus R, en Sjoukje Venema; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk E-175; oud 34 jaar, geb Parrega (!), en wonende te HRL. 1839, wijk G-108; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-171Achterstraat 6Ytje Jans van der Haringgeb 1795/97 Franeker, ovl 13 feb 1852 HRL, huwt met Hendericus Wink, (gk), dv Jan vdH, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk A-171; oud 43 jaar, geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk B-152; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-171LeemedijkAlle S Schaafsma29 jCornwerdm, protestant, gehuwd
A-171LeemedijkAntie Rewerda34 jPeinsv, protestant, gehuwd
A-171LeemedijkSjerk Schaafsma6 jMidlumm, protestant, ongehuwd
A-171LeemedijkFokje Schaafsma4 jAlmenumv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-171Achterstraat 6Sjierk Alles Schaafsma, overleden op 2 april 18418 jr, geboren Midlum, overleden Droogstraat A 171. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 70) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 195 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-171Achterstraat 6Jan Rientzes van Velzen, overleden op 30 oktober 184444 jr, geboren Arum 27/8/1800, zeilmakersknecht, overleden Liemendijk A 171, man van Hendrikje Alberts Kikkert (wed. Jacob de Vries), vader van minderjarige Grietje, Rients en Albert Jans van Velzen, stiefvader van minderjarige Katharina Jacobs de Vries (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-171Achterstraat 6Liefke Douwes Douwma... 16 mei 1861 Amsterdam, dv Douwe Jans D, en Grietje Sijes (de Vries); BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk G-353, wijk H-041, 188, 207, wijk H-227, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 145Achterstraat A-171Albert J. van Eekenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 145Achterstraat A-179Albert Jans van Eekenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 145Achterstraat 6 (A-179)erv. Foppe W. Plantingawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Achterstraat 6R. Jornavisscher


1940 - variabron: Raadsvergadering 30 januari
adresgegevens
Achterstraat 6Onbewoonbaar verklaard
  terug