Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bargebuurtspoortje 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBargebuurtspoortje 10(niet bekend)(niet bekend)A-225A-270


Naastliggers vanBargebuurtspoortje 10
ten oostenhet Bargebuurtspoortje
ten zuidenBargebuurtspoortje 12
ten westenZoutsloot 17
ten noordenBargebuurtspoortje 8


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurtspoortje 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurtspoortje 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (het 13e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bargebuurtspoortje 10Bargebuurtspoortje WZ [staat: op het eiland of Bargeburen]61‑02‑00 GGkamer nr. 4 van de westerse kamers
koper finaalClaas Geerts
koper provisioneelClaas Geerts 61‑02‑00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHarmen Gerrits
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Jolles, curatorgrootschipper
verkoper q.q.Hans Obbes de Bok, curatoren over
verkoperde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0180v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bargebuurtspoortje 10Bargebuurt in het Poortje105‑00‑00 CGhuis
koperFaes Pyters, gehuwd met
koperAntie Hendriks
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: Bargeburen]
naastligger ten zuidenHendrik Everts bontwever
naastligger ten westenJan Annes
naastligger ten noordenWybe Fongers
verkoperseSytske Dirks, gehuwd met
verkoperseSytse Ruerds Swaelvarenspersoon


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0194r van 1 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurtspoortje 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0232r van 8 apr 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bargebuurtspoortje 10Bargeburen no. 3100‑00‑00 CGkamer
koperHendrik Pouwlus, gehuwd met
koperTjietske Sipkes
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenDirk Ypkes
naastligger ten westenL. Prigge kapitein
naastligger ten noordenFaes Pytters
verkoper van 1/4Poulus Jansen
verkoper van 1/4Jan Jansenschuitvoerder
verkoper van 1/4Gertie Jans, gehuwd met
verkoper van 1/4Tjeerd Jurjensmetselaar
verkoper van 1/4minderjarige Jan Hessels


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0226v van 7 jul 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bargebuurtspoortje 10Bargebuurtspoortje [staat: Bargeburen in het Poortje]31‑00‑00 GGwoning
koperJoost Zeeman gerechtsbode
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten zuidenFaas Pieters
naastligger ten westende weduwe van Jan Annes Huydekooper
naastligger ten noordenHylkjen Fongers
verkoperTrijntie Claeses, gehuwd met
verkoperBeern Beernsmr. bontwever
verkoperWopke Jans, erfgenamen van hun moedervarenspersoon
erflaterwijlen Hendrikjen Johannes, weduwe en laatste echtgenote van
erflaterwijlen Wybe Fongers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Zeeman, gerechtsbode, koopt een camer in het Bargebuurtspoortje. Ten O. de straat, ten W. wd. Jan Annes Huidekoper, ten Z. Faas? Piebes, ten N. Hylkjen Fongers. Gekocht van Trijntje Claeses x Beern Beerns, mr. bontwever, en Wopke Jans, varend persoon, als erven van hun wl. moeder Hendrikje Johannes wv Wybe Fongers, voor 31 gg. Zie bij 246 blz. 0022v.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0048v van 18 jan 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bargebuurtspoortje 10Bargebuurtspoortje WZ [staat: Poortje op de Bargebuurt]45‑00‑00 GGwoning
koperJilderen Ruirds mr. huistimmerman
koperHidde Ruirds zeilmaker
huurderAntie Yedes 0‑06‑00 GG
huurderwijlen Abe Minnes
naastligger ten oostenPoortje
naastligger ten zuidenFaas Pyters
naastligger ten westende weduwe Huidekoper
naastligger ten noordenHarmen Fongers
verkoperPieter Baniers Admiraalmr. wolspinner


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0169v van 14 nov 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurtspoortje 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Paulus Jans


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0062v van 20 mei 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurtspoortje 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFaas Pieters


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0289r van 30 jan 1785 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bargebuurtspoortje 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-225Bargebuurtspoortje 10Jan Pieter Schoon... werkman, wonende te HRL, id. bij W. Brandij en M. Polstein, balkvlotter; BS huw 1817 gebruiker van wijk A-225, varensgesel; eigenaar is Simon J. van Loon, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb Voorburg en wonende te HRL. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-225Bargebuurtspoortje 10Simon Jacobs van Loon... (GAH204); id. van wijk A-210, gebruiker is Klaas Kromhout, varensgesel, 1814. (GAH240); id. van wijk A-225, gebruiker is Jan Schoon, varensgezel, 1814. (GAH204); S.J. v. L. eigenaar van perceel nr. 70 te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-225Bargebuurtspoortje 10Simon J van Loon Jan Schoon varensgesel


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 236 en 5 van 24 dec 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-225Bargebuurtspoortje 10provisionele en finale toewijzingfl. 346huis A-225 en woning H-233
 
verkoperHessel Hylkes van Dijk
verkoperAntje Wybes
koperPieter Annes Heistra (te Kornwerd)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 100Bargebuurtspoortje 10Simon Jacobs van LoontouwslagerHarlingenhuis (24 m²)


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 215 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-225Bargebuurtspoortje 10Hinke Rintjes de Boer, overleden op 31 augustus 1837dochter van Rintje H. de Boer, zeeman Weeshuisstraat A 225 en Bottje Piers Oosterbaan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-225Bargebuurtspoortje 10Aaltje Alberts Draaisma... te HRL. 1840, dv Albert Jans en Hotske Jacobs; BS huw 1815, huw 1840, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-225, wijk F-177, wijk G-349; oud 47 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk I-022; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-225Bargebuurtspoortje 10Klaas J Deuzeoud 48 jaar, geb Wildervank en wonende te HRL. 1839, wijk A-225; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-225Bargebuurtspoortje 10Reintje Veeroud 46 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk A-225; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-225BargebuurtKlaas J Deuze48 jWildervankm, protestant, gehuwd
A-225BargebuurtReintje R Veer46 jHindelopenv, protestant, gehuwd
A-225BargebuurtAnthony G de Boer11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-225BargebuurtRegina K Deuze7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-225BargebuurtBregtje K Deuze5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 100Bargebuurtspoortje 10 Doopsgezinde GemeenteHarlingendeze woning geheel afgebroken en nieuw herbouwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-225Bargebuurtspoortje 10Froukje de Vries, overleden op 4 mei 1848(Certificaat van onvermogen), 59 jr, geboren Leeuwarden 2/5/1789, overleden Bargeburen A 225, gehuwd, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 100Bargebuurt A-225Redmer Oedses Wouwenaarwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 100Bargebuurtspoort A-271Kersje Wouwenaarwoonhuis


1900 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Bargebuurtspoortje 10S. Boonstra21visrokerij


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 101Bargebuurtspoortje 10 (A-270)wed. Tj. Baantjer (te Amsterdam)woonhuis
  terug