Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bildtstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBildtstraat 191-129 1-196 A-114A-125


Naastliggers vanBildtstraat 19
ten oostenZoutsloot 30
ten zuidenBildtstraat 21
ten westende Bildtstraat
ten noordenBildtstraat 17


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0139r van 13 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 19Bildtstraat OZ0‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
bewonerJoostkussendrager
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Hylcke Sybes


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0150r van 13 mrt 1613 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 19Bildtstraat OZ450‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelLieuwe Tammes Moninckhuys
bewonerJoost de Schriever
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0023v van 25 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 19Bildtstraat OZ416‑14‑00 GGhuis
koperJitse Feyckes, gehuwd met
koperRicxt Diercx
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Thomas
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenWybe Rienckx kuiper
verkoperGriet Jans, weduwe van te Lollum
verkoperwijlen Lieuwe ? Tammes, gesterkt met haar zwager
verkoperLieuwe ? Wybes


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0087r van 15 jun 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 19Bildtstraat OZ523‑00‑00 GGhuis
koperKeimpe Oedses, gehuwd met
koperGriedt Jochums
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Thomas
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenWybe Riencx kuiper
verkoperJetse Feykes, gehuwd met
verkoperRicxt Dircks


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0257v van 31 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenIsaac Jansen


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0271r van 8 apr 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 19Bildtstraat OZ475‑00‑00 GGhuis met loodsje en ledige plaats
koperIsaac Jansen, gehuwd met
koperGeert Jacobs
naastligger ten oostende bouwerij van Dieucke Feddes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Grietie Gosses
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenWybe kuiper
verkoperReyer Thoenis, gehuwd met
verkoperBrecht Jelles


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0018r van 28 aug 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 19Bildtstraat OZ370‑00‑00 GGhuis daer Barradeel uytsteeckt
koperAlle Lieuues, gehuwd met te ten oosten van Harlingen Barradeel
koperGeertruit Pieters
naastligger ten oostende brouwerij van Jentie Rutgers
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenCornelis Daems
verkoperde gezamelijke erfgenamen van wijlen Ysaack Jans, gehuwd met
verkoperGeert Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlle Lieuwes x Geertruit Pieters, wonende opt oost van Harlingen, kopen een huis oz. Bildtstraat, daer Barradeel uytsteeckt. Ten O. de brouwerij van Jentie Rutgers, ten W. die straat, ten N. het huis van Cornelis Daems. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van erven Ysaack Jans x Geert Jacobsdr., voor 370 GG.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0118r van 9 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0138v van 15 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis nagelaten door Isack Jans


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0048r van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 19Bildtstraat OZ356‑00‑00 GGhuis
koper door niaarBartel Sioerts
geniaarde koperGerliff Ates, gehuwd met
geniaarde koperJantie Boeles
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPouwels Janssen
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenSioerd Bartels
verkoperAlle Lieuwes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerliff Ates, mr. schoenmaker x Jantie Boeles? koopt een huis in de Bildtstraat. Ten Z. Pouwels Janssen, ten N. Sioerd Bartels. Gekocht van Alle Lieuwes, voor 358 gg. (Bartel Sioerds had geniaard ratione vicinitatis )


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0052v van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Ysak Jans


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0079v van 10 feb 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 19Bildtstraat OZ356‑00‑00 GGhuis
koper door niaarburgemeester Pouwels Jans, gehuwd met
koper door niaarAecht Wytses
geniaarde koperGerliff Aetes c.u.
naastligger ten oostenJentie Rutgers
naastligger ten zuidende retrahent, burgemeester Pouwels Jans
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenBartholomeus Claesen
verkoperAlle Lieuwes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPauwels Jans [Innema], burgemeester x Aeght Wytses koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Bartel Sioerds, een huis in de Bildtstraat. Ten O. Jentie Rutgers, ten Z. Bartel Sioerds, ten N. Bartholomeus Claesen. Het huis was door Alle Lieuwes verkocht aan Gerliff Ates, voor 356 gg.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0032r van 13 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSioerd Bartels


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0141v van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSioerdt Bartels smid


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0211r van 1 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet kleine huis van verkoper Abram Pyters c.u.apotheker


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0099r van 23 dec 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 19Bildtstraat OZ900‑00‑00 GGhuis
koperAbe Jacops c.u.
afgewezen niaarnemerImk Bartels volle zuster van de verkoperse
naastligger ten oostenFeddrick brouwer
naastligger ten zuidenPouwels Jansen
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenCornelia Wybes
verkoperSioerd Bartels c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbe Jacops koopt een huis oz. Bildtstraat. Ten O. brouwer Feddrick Ipkes, ten Z. Pauwels Jansen Innema, ten W. die straat, ten N. Cornelia Wybes. Er mag voor het huis geen noodstal worden gebouwd. Gekocht van Sioerd Bartels, voor 900 gg. N.B. Er is geniaard ratione sanguinis door Imk Bartels.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0010r van 18 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAbbe Jacobs smid


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0138r van 13 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAbe Jacobs smid


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0204v van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAbe Jacobs


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0229v van 19 mrt 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 19Bildtstraat OZ400‑07‑00 GGhuis
koperJan Sipkes c.u.mr. chirurgijn
huurderRomke Douwes mr. smid
naastligger ten oostenEme Ypes
naastligger ten zuidenhet huis bewoond door Jan Jacobs
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenRinse Abbes
eerdere bewonerAbbe Jacobs
verkoper q.q.burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh, gecommitteerde
verkoper q.q.burgemeester Hendrick Caesarius, gecommitteerden van
verkoperde stad Harlingen


1677 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 213 folio 214r van 3 okt 1677 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Bildtstraat 19
Jan Sipkes, gehuwd metmr. chirurgijn
Lijsbeth Aukes
dr. Sibrando Bechius, ter assistentie van
Neeltie Heeres, gehuwd met
gemeensman Sweer Thomas absent
inleiding bij de boedelinventarisatie[0214r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten huise van Jan Sipkes mr. chirurgijn ende Lijsbeth Aukes echteluiden van alle de goederen uit- en inschulden aldaer bevonden, ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Pytter Pytters Oldaens ende Folkert Lammerts Nijkerk als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, volgens commissie van den 3e octobris 1677, op 't versoeck van Neeltie Heeres echte huysvrouw van de gemeensman Sweer Thomas vermits des selfs absentie voor den selven occuperende, zijnde borge voor mr. Jan Sipkes cum uxore voornoemt als collecteur van de stadt daeler ende soo veel nood in desen geadsisteert met dr. Sibrando Bechius, haer advocaat in dier qualiteit requirant, contra Jan Sipkes cum uxore requireerden, welke den solemnelen eede in handen van welgedachte praesiderende burgemeesteren ende heeren commissarien, omme getrouwelyck te sullen aengeven, hebben gepraesteert waer op dan tot de beschrijvinge is geprocedeert als volght Actum den 3e octobris 1677. Opm.: Jan Sipkes Sylvius wonende te Harlingen, trouwt Herv gem Harlingen 16-03-1673 Lijsbethie Aukes wonende te Harlingen, bevestiging huwelijk. kinderen: 1. Gerbrichie, ged Harlingen 25-04-1675 2. Auke, ged Harlingen 09-07-1676
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0028ra van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis eerder bewoond door mr. Jan Sipkes


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0257r van 25 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 19Bildtstraat OZ350‑00‑00 GGhuis
koperJan Jansen van Dockum, gehuwd met
koperBerber Piers
bewonerGrietie Harmensuitdraagster
naastligger ten oostenEme Ypes brouwer
naastligger ten zuidenJan Jacobs
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Rinse Abes
verkoper q.q.Mede-vroedschap Jan Wybrants, gecommitteerde
verkoper q.q.Goverius Braam, gecommitteerden uitapotheker
verkoperde crediteuren van Jan Sipkesmr. chirurgijn te Ameland


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-129Bildtstraat 19huis
eigenaarwed. Jan van Doccum
gebruikerwed. Jan van Doccum
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-129Bildtstraat 19huis
eigenaarLenert van Crimpen
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan23‑8‑1720


1723 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 220 folio 344v van 21 mei 1723 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Bildtstraat 19
inventarisantLeendert Leenderts, weduwnaar vanstuurman en koemelker
wijlen Antie Jans
aangeverLeendert Leenderts oud in 't 22e jaar, veniam aetatis bekomen hebbende
aangeverGerrit Leenderts oom van de kinderen, curator over
Berber Leenderts oud 19 jaar, en over
Marijke Leenderts oud 16 jaar, en over
Huigo Leenderts oud 11 jaar
inleiding bij de boedelinventarisatie[0344v (maar ongenummerd)] [marge: pro memoria: De oudste soon Leendert Leenderts heeft veniam aetatis bekomen, en is ower de drie andere kinderen tot curator geauthoriseerd der selwer oom Gerrit Leenderts, zijnde het inventaris geperfecteerd en gesloten in preasentie van de beide dogters, de andere absent zijnde.] Inventarisatie en beschrijvinge na ontzegelinge van slotten gedaen bij en ten owerstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Allardus Laquart en Laes Haselaer als commissarien, geadsocieert met de secretaris dr. Arnold van Idsinga, ten sterffhuyse van wijlen Leendert Leenderts, in leeven stuyrman en op 't laeste koemelker binnen Harlingen woonaghtigh, nagelaten hebbende vier kinderen met namen Leendert Leenderts oud in 't 22e jaer, Berber Leenderts oud 19, sampt Marijke en Huigo Leenderts respectievelijk oud 16 en 11 jaren, bij sijn wijlen [0345r (maar ongenummerd)] huisvrouw Antie Jans in echte geprocreert zijnde, de aengeevinge der goederen gedaen door de voorschreven kinderen selve, hebbende de drie oudste tot dien einde behoorlijke belofte gedaen om alles opreghtelijk te openbaeren, sonder iets met opset te verswijgen. Actum den 21e mey 1723.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-129Bildtstraat 19huis
eigenaarLeendert Leenderts erven
gebruikerLeendert Leenderts erven
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑10‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0055r van 7 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLeenert Leenerts


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0060v van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLeendert Leenderts


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0155r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLeenert Leenerts


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-129Bildtstraat 19huis
eigenaarLenert Lenerts
gebruikerLenert Lenerts
huurwaarde17‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑16‑10 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0215r van 1 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLeendert Leenderts


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0216v van 28 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLeendert Leenderts


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-129 Bildtstraat 19Leenerd Leenerds, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-129Bildtstraat 19huis
eigenaarLeenerd Leenerds erv.
gebruikerLeenerd Leenerds erv.
huurwaarde17‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑01‑12 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0152r van 20 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLeendert Leenderts


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0007r van 19 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0235v van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLeendert Leenderts


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0267r van 21 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLeendert Leenderts


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0084v van 4 sep 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLeendert Leenderts


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0033r van 26 okt 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLeendert Leenderts


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0138r van 22 okt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 19Bildtstraat OZ925‑00‑00 CGhuis
koperTettje Piers, weduwe van
koperwijlen Hein Joukes grootschipper
naastligger ten oostenJan Harmens Speltje
naastligger ten zuidenClaes Fontein
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenBaarnd Pyters
verkoperJan Leenderts Buismankapitein op het Admiraliteitsjacht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTettje Piers wv Hans Joukes koopt huis Bildtstraat. Ten O. Jan Harmens Speltie, ten W. de Bildtstraat, ten Z. Claes Fontein, ten N. Baarend Pieters. Gekocht van Jan Leenderts Buisman, kapt. op het Admiraliteitsjagt.


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0141r van 3 dec 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0247r van 28 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTettje Piers


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0236v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 19Bildtstraat OZ800‑00‑00 CGhuis
koperGeorg Willem Geis, gehuwd metzadelmaker
koperMaria Alida Elfring
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Harmens Speltje
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenBarend Pieters
verkoperTetje Piers, weduwe van
verkoperwijlen Hein Joukes Olinjusgrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeorg Willem Geis, zadelmaker x Maria Alida Elfzing te Leeuwarden


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0196v van 18 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGeorg Wilhelm Geis


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0067v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Geis zadelmaker


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0294v van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJ. Geys


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 19 van 1 dec 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-114Bildtstraat 19koopaktefl. 395huis A-114 en losse goederen
 
verkoperGeorg W. Geis (erven, ook wel Geys geschreven, in leven gehuwd met wl. Maria Alida Elffring)
koperJohannes van der Meulen


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 20 van 1 dec 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-114Bildtstraat 19renversaalfl. 395huis A-114 en losse goederen
 
verkoperJohannes van der Meulen
koperGeorg W. Geis (erven)


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0351r van 4 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 19Bildtstraat OZ wijk A-114385‑00‑00 CGhuis
koperJohannes van der Meulen mr. zadelmaker
naastligger ten oostenBeernd Jans
naastligger ten zuidenB. Mars commies
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenGerrit Jans schipper
verkoper van 1/3Andries Geis, erfgenaammr. zadelmaker te Franeker
verkoper van 1/3Catrina Geis, erfgenaam
verkoper van 1/3Anna Maria Geis, erfgenamen van hun ouders
erflaterwijlen Georg Willem Geis, gehuwd met
erflaterwijlen Maria Elida Elffring
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes v.d. Meulen, mr. zadelmaker koopt huis wijk A-114. Ten O. Beerend Jans, ten W. de straat, ten Z. B. Mars, ten N. Gerrit Jans, schipper. Gekocht van erven Georg Geys, mr. zadelmaker.


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 37 van 21 apr 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-114Bildtstraat 19cessiehuis A-114
 
cedentGeorg W. Geis (erven)
cessionarisPier Lammerts van der Veen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-196, pag. 21Bildtstraat 19Johannes van der Meulen1‑10‑00 cg


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 145 van 18 mei 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-114Bildtstraat 19koopaktehuis aan de Bildtstraat A-114
 
verkoperJohannes van der Meulen
koperHemmes van der Meulen
koperTrijntje Jeltes Radsma


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Bildtstraat 19 Hemmes van der Meulenfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-114Bildtstraat 19Hemmes van der Meulen Hemmes van der Meulen zadelmaker


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 293 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-114Bildtstraat 19Jelte Hemmes van der Meulen, overleden op 22 oktober 1828bijna 12 jr, zoon van Hemmes van der Meulen, mr. zadelmaker Bildstraat A 114 en Trijntje Jeltes Radsma, broer van minderjarige Grietje Hemmes van der Meulen. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 265Bildtstraat 19Hems Johannes van der MeulenzadelmakerHarlingenhuis en erf (66 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-114Bildtstraat 19Antje Jans Zwanenburg... op 12 dec 1833 HRL, dv Janb Thomas Z, en Aukje de Vries; BS huw 1833, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, wijk B-116; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-027; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-114Bildtstraat 19Coenraad Boterweg... de naam Jeltje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1828, huw 1833, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, 241; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman/winkelier, wijk D-027; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-114BildstraatHemmes van der MeulenzadelmakerHarlingenm, protestant, gehuwd
A-114BildstraatTrijntie J RadsmaHarlingenv, protestant, gehuwd
A-114BildstraatGrietje van der MeulenHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 614 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-114Bildtstraat 19Trijntje Jeltes Radsma, overleden op 3 maart 184457 jr (geboren 13/4/1787), overleden Bildtstraat A 114, vrouw van Hemmes van der Meulen, zadelmaker, moeder van Grietje Hemmes van der Meulen. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-114Bildtstraat 19Fredrik Abrahams de Ruiter... Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1825, huw 1843, ovl 1836, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, wijk E-022, wijk D-047, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 265Bildtstraat A-114Hemmes van der Meulenwoonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-114Bildtstraat 19Hemme Johannes van der Meulen... 1787 HRL, ovl 25 jun 1864 HRL, huwt met Trijntje Radsma op 24 jun 1810 HRL, zadelmaker in 1851, ovl wijk A-114, huw.get. bij J.H. Baron en G.M. Jansen, 1813, id. bij J. van Zandvoort en G.J. vd Meulen, broer bruid. ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 265Bildtstraat A-125Wijke Horjuswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4326Bildtstraat 19 (A-125)D. Posthumus (wed. J. Horjus)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Bildtstraat 19wed J. Former geb. A. de Jongwinkeliersterf. 500f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 19J. Blomwinkelierster


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Biltstr.J. Blom661Kruiden., manufact.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Biltstr.J. Blom661Kruiden., manufact.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Biltstr.J. Blom661Kruiden., manufact.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 19J. (Jekele) Miedema
  terug