Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerDroogstraat 11-0171-0171-020A-079A-077


Naastliggers vanDroogstraat 1
ten oostenDroogstraat 3
ten zuidende Droogstraat
ten westende Zoutsloot
ten noordende Zoutsloot


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0518v van 6 jul 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet plaatsje van de erfgenamen van wijlen Amel Arients


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0241r van 8 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0219v van 4 mrt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 1Droogstraat NZ655‑00‑00 ggtwee ledige plaatsen of huissteden
koperJan Jansen, gehuwd metpannenbakker
koperFopck Jeltes
naastligger ten oostenZeepziedersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende hof van Stoffel Jansen
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperFreerck Dircks, gehuwd met
verkoperGrietie Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jans, pannebakker x Fopck Jeltes kopen een ledige plaats of huisstede nz. Droogstraat, strekkende tot de Zoutsloot. Des nochtans dat aende Soutsloot voors. een behoorlicke straet vanden gemelte plaatsen gelijck voorden anderen huysen daernaest ende omtrent staende, sal werden gemaeckt. Ten O. de straat, ten W. Stoffel Jans. Geen grondpacht. Gekocht van Freerck Dircks x Grietie Pieters, voor 655 GG.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017 , folio 3Droogstraat 1kamer
eigenaarGerrit Douwes
gebruikerGerrit Douwes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017 , folio 2vDroogstraat 1kamer
eigenaarGerrit Douwes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑9‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017 , folio 2vDroogstraat 1kamer
eigenaarGerrit Douwes
gebruikerGerrit Douwes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017 , folio 2vDroogstraat 1woning
eigenaarwed. Gerryt Douwes
gebruikerwed. Gerryt Douwes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-017Droogstraat 1wed. Gerrit Douwes, bestaande uit 3 personen01‑10‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017 , folio 2vDroogstraat 1woning
eigenaarwed. Gerryt Douwes
gebruikerwed. Gerryt Douwes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-017, fol. 2vDroogstraat 1Gerrit Douwes weduwe, bestaande uit 1 volwassene en geen kinderen6:12:00 cg1:2:00 cgvan een seer geringh bestaen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017 , folio 2vDroogstraat 1woning
eigenaarTaeke Stephanus
gebruikerTaeke Stephanus
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017 , folio 2vDroogstraat 1woning
eigenaarTaeke Stephani erven
gebruikerTaeke Stephani erven
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0229r van 1 sep 1771 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 1Zoutsloot ZZ naast de stenen muur140‑07‑00 gghuis
koperBente Thomas IJzenbeek mr. brouwer en koopman
huurderHarmanus Anthoni 24‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFreerk van der Hout
naastligger ten zuidenhet pakhuis van Jan Aukes Bakker koopman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenZoutsloot
verkopervroedsman Stephanus T. Stephanikoopman
verkoperAnne T. Stephanikoopman
verkoperAntje T. Stephani, weduwe van
verkoperwijlen Syds Benjamins Schaaf
verkoperHylkjen T. Stephani, gehuwd met te Groningen
verkoperHarmanus Rasschencommies te Groningen
verkoperAafken T. Stephani, gehuwd met
verkoperHarmanus Ratsma, kinderen en erfgenamen vanmr. horlogemaker
erflaterwijlen burgemeester Taeke Stephani, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntje Annes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Bente Tomas IJsenbeek, mr. brouwer, koopt een huis zz. Zoutsloot, naast de Stenen Muur, bewoond door Harmanus Anthoni. Ten O. Freerk v.d. Hout, ten W. een openbare steeg, ten Z. het pakhuis van Jan Auckes Bakker, met een mandeelige muur met DIT huis zodat ze in elkaar beklemd zijn, ten N. de Zoutsloot. Als de koper hoger wil bouwen moet hij voldoen aan een contract van 18 sep 1750 tussen Aucke Jans Bakker en Take Stefani gesloten. Gekocht van de kinderen van Take Stefani voor 140 gg.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-020 , folio 3rDroogstraat 1huis
eigenaarSalomon Jansen
gebruikerSalomon Jansen
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-020 , folio 3rDroogstraat 1huis
eigenaarSalomon Jans
gebruikerSalomon Jans
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-020 , folio 3rDroogstraat 1huis
eigenaarSalomon Jans
gebruikerJan H. de Boer
huurwaarde28‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal27‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-020 , pag. 3Droogstraat 1Sikko IJsenbeek 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-079Droogstraat 1Sikke B IJsenbeek... naaister, 1814. (GAH204); id. van wijk A-071, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar engebruiker van wijk A-079 en wijk A-080, pakhuizen, 1814. (GAH204); heeft een overdekte waagen, belasting: f. 12:0:0, may 1795, may ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-079Droogstraat 1S IJsenbeekS IJsenbeekpakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 303Droogstraat 1Jan Huidekoper zeehandelaarHarlingenwagenhuis en erf (81 m²)


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
vermeld alsgeschat adresbericht
A-079Droogstraat 1Stalling , gebruiker J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1833 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 57 van 30 okt 1833
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-079Droogstraat 1koopaktefl. 4000huis A-022, zeepziederij A-071 genaamd de Witte Hand daarachter, stal A-079 en wagenhuis A-080 achter de fabriek en pakhuis A-070
 
verkoperJan Huidekoper
verkoperPieter Huidekoper
verkoperMeike Huidekoper
verkoperCatharina Huidekoper (te Midlum)
verkoperJan Jans Huidekoper (te Midlum)
koperJarig Cornelis Mollema
koperFoekje Sybrands Spannenburg


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-079Droogstraat 1Johannes Pieters Strak... in 1854, N.H., zv Lodewijk S, en Aafke Aales Hetting; BS huw 1836, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk A-079, wijk G-197; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk C-185; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 303Zoutsloot A-079Henricus Fluks pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 303Zoutsloot A-077 Sijbe Mellema stal


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4749Droogstraat 1 (A-076)Sybe Tj. Mellemastal en woning


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 1F. Jornabootwerker


2023
0.066425085067749


  terug