Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Bredeplaats 186-1466-1466-146E-056E-049


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 18
ten oostenGrote Bredeplaats 20
ten zuidende Hondenstraat
ten westenGrote Bredeplaats 16
ten noordende Grote Bredeplaats


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Bredeplaats 18naamloze steeg ten oosten


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 18, Harlingen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0002r van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats ZZ [staat: op het oude Blokhuis ZZ van de nieuwe grote plaats op de Vismarkt]0‑00‑00 gghuis
kopermr. Gijsbert Aesges, gehuwd met
koperTrijn Taekes
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenBente Pybes
naastligger ten zuidenhet huis van Agge Iemkes
naastligger ten westenJurian Pybes
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Vismarkt]
verkoperburgemeester Allert Jacobslid Gedeputeerde Staten van Friesland
verkoperAeltyen Reyners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Gijsbert Aesgeszn. x Tryn Taekedr. wandelt een huis op 't olde blockhuijs aan de zuidkant van de stads groote nieuwe plaetse op te vismerckt. Ten O. Bente Pybes en een openbare steeg, ten Z. Agge Iemkes, ten W. Jurian Pybes huis. Gijsbert Aesges verkrijgt het recht om een loods aan de erachter gelegen gortmakershuis noordgevel vast te bouwen. Grondpacht 3 CG aan de stad. In wandel verkregen van Gedeputeerde Staat van Vrieslant en burgemeester van Harlingen Allert Jacobs x Aeltye Reyners.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0431v van 23 dec 1604 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats ZZ [staat: op het oude blokhuis]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
bewonermr. Wibrant van der Hoeffchirurgijn
naastligger ten oostende stad Harlingen
naastligger ten zuidenAgge Eemes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Trijntgien Scheltes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Herman Gerrits, geauthoriseerde curator over
verkoperde twee nagelaten weeskinderen van wijlen mr. Gijsbert Aesges
tekst in de margeAllert Jacobs protesteert dat d'vercopinge der huysinge op't blockhuys staende ende in dese proclamatie beschreven [0433r] hem onschadelick sall weesen nopende sijn competentie ende blijve ? ? sijn gerechticheyt op den penningen mach lijden dat den vercopinghe voortgae.
tekst in de margeHerman Gerrits, curator ende voormomber over Gijsbert Aesges kinderen, van dese protestatie ?, protesteert de nullitate van dese protestatie metten aencleeff vandien, voor soo veele hij noopende de ? ? vanden schult daer in geroert, heeft te segghen. Actum den 27e january 1605 oock meede van ontschadelyckheyt.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0439v van 27 jan 1605 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats ZZ [staat: op het oude blockhuys bij de vismarkt]462‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
bewonermr. Wibrant van der Hoeff
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenBente Pybes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJurriaen Pybes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een kamer op het Blockhuys bij de Vismarkt daer mr. Huibrant ? tegenwoordig in woont. Ten O. Bente Pybes en een openbare steeg, ten W. Jurriaen Pybes. Provisioneel verkocht voor 462 gg.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0045v van 17 aug 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0164v van 15 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0189v van 28 aug 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0215r van 12 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0162r van 20 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione officii ofwel een protest uit hoofde van zijn ambt. Dat ambt zal meestal het ambt van rentmeester betreffen, de penningmeester van het stadsbestuur. In een enkel geval gaat het om (veronderstelde) te late proclamatie. (Proclamatie dient plaatsgevonden te hebben binnen een jaar en een dag na het tekenen van de koopbrief. De koop is pas 'volmaakt' na drie ongehinderde proclamaties voor het gerecht en evenzovele voor de kerk.) In een ander geval gaat het om verschuldigde grondpacht die -al of niet per vergissing- niet in de proclamatie is vermeld.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat]475‑00‑00 gghuis met het vrije gebruik van de steeg ten oosten
koperRinse Nannis, gehuwd met
koperGrietie Pieters
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJacob Edes
naastligger ten zuidenAeltie Stoffels
naastligger ten westenHendrick Bentis
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoper van 1/2Jacob Edes Feytemakoopman te Amsterdam
verkoper van 1/2Grietie Jans Martens


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0067v van 19 aug 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kopers Nanne Rinses c.u.mr. kuiper


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0082v van 3 mrt 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats [staat: bij de blauwe trappen]825‑00‑00 gghuis
koperJedske Abbes, gehuwd met
koperHerke Hessels
naastligger ten oostende verkoper Nanne Rinses c.u.mr. kuiper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Hendrick Bentes
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperNanne Rinses c.u.mr. kuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYedscke Abbes x Focke Hessels koopt een huis bij de Blauwe Trappen. Ten O. de verkopers, ten W. wd. Hendrick Bentes. Gekocht van mr. kuiper Nanne Rinses c.u. voor 825 gg.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014ra van 9 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0140v van 20 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteegje
naastligger ten westende weduwe van wijlen Fecke?/Freerck? Hessels


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0124v van 29 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaat zz [staat: Voorstraat ZZ]1375‑00‑00 gghuis
koper door niaarImck Hilbrandts, weduwe van
koper door niaarwijlen Meinert Willems kuiper
geniaarde koperMinne Gerryts, gehuwd metmr. kuiper
geniaarde koperTytie Minnes
toehaakdrie gouden ducaten
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Meynert Willems
naastligger ten zuidenMeinert Sickes* bakker
naastligger ten westenHendrick Bentis
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperFedde Pytters, gehuwd met
verkoperTrijntie Jans


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0262r van 18 feb 1677 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordengemeensman Wopke Acker


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0261v van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Augustinus Pyters


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0090r van 22 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Cornelis Wijngaerden


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0349r van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0349r van 16 jan 1701 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats ZZ [staat: voorstraat ZZ bij de blauwe trappen]435‑00‑00 gghuis, kamer en loodsje
koper provisioneeloud burgemeester Rein Sytzes Kimstra
huurderAttie Fongers c.soc.61‑12‑00 cg
naastligger ten oostensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenPytter Sjoerds brouwer
naastligger ten westenJurjen Groenewolt
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat]
verkoperde Gereformeerde Gemeente diaconie


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0351v van 13 feb 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0351v van 13 feb 1701 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats ZZ [staat: bij de blauwe trappen]435‑00‑00 gghuis
koper provisioneelWouter Sipkes mr. kuiper
huurderAttie Fongers c.soc.61‑12‑00 cg
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenPytter Sjoerds* brouwer
naastligger ten westenJurrien Groenewolt
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat]
verkoperde Gereformeerde Gemeente diaconie


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0278r van 8 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordends. F. Botterwegh


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0291r van 29 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Marten kuiper


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-146 , folio 127Grote Bredeplaats 18huis
eigenaards. Botterwegh
gebruikerClaes Pieters en andere
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0009r van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostends. Fr. Botterweg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-146 , folio 82vGrote Bredeplaats 18huis
eigenaards. Botterwegh
gebruikerIsbrand Jans cum soc.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑2‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-146 , folio Grote Bredeplaats 18huis
eigenaards. Botterweg
gebruikerIJsbrand Jans cum soc.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0344r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr Fredericus Botterwegh


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0322r van 9 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0334v van 26 sep 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Jan Nollides


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-146 , folio 83rGrote Bredeplaats 18huis
eigenaards. Boterwegh
gebruikerGerben Ates cum soc.
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-146Grote Bredeplaats 18Gerben Ates, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-146 , folio 83rGrote Bredeplaats 18huis
eigenaards. Boterwegh
gebruikerGerben Ates cum soc.
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0205r van 10 dec 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen burgemeester Nollides


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0204r van 10 dec 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat bij de Blauwe trappen]520‑00‑00 gghuis
koperAafje Vosma, weduwe van
koperwijlen burgemeester Jan Nollides
naastligger ten oostensteegje waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenGerben Ates
naastligger ten zuidenAmelia Johanna Kutsch
naastligger ten westenClaas Thomas
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoper van 3/8dr. Bernhardus Johannes Swalueadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 3/8dr. Alexander Otto Swalueadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 1/12Jan Carolus Kutschoud bouwmeester
verkoper van 1/12Amelia Johanna Kutsch, gehuwd met te Tjalleberd
verkoper van 1/12Petrus Brouwerpredikant te Tjalleberd
verkoper van 1/12Carolus Kutschpredikant te Makkum
erflaterwijlen Fredricus Botterwegh, gehuwd metpredikant
erflaterwijlen juffrouw Josine de Lespierre
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAafje Vosma wv burgemeester Jan Nollides, koopt een huis zz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen, met vrij uit- en ingang door de steeg ten oosten. Ten O. het nu door Gerben Ates gekochte huis, ten Z. de koper, ten W. Claas Thomas [IJsenbeek], ten N. de straat. Gekocht van dr. Bernardus Johannes- en Alexander Otto Swalue, beiden mede-advocaten bij het Hof van Friesland, samen voor 3/4 en Jan Carolus Kutsch, oud-burgemeester te Leeuwarden, Amalia Johanna Kutsch x ds. Petrus Brouwer te Tjallebert en ds. Carolus Kutsch te Makkum, samen voor 1/4, als erven ds. Fredericus Botterwegh x Josina de Lespiere, voor 520 gg.


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-146, fol. 115vGrote Bredeplaats 18Gerben Ates cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderen33:4:00 cg5:10:00 cgbestaet reedelijk wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-146 , folio 84rGrote Bredeplaats 18huis
eigenaards. Botterwegh erven
gebruikerGerben Ates c.soc.
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0210v van 17 jun 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Nollides


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0058v van 8 mrt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer J. Nollides


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-146 , folio 84rGrote Bredeplaats 18huis
eigenaards. Botterwegh erven
gebruikerGerben Ates c.s.
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0032r van 22 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats ZZ bij de blauwe trappen380‑00‑00 gghuis
koperJurjen Ockes mr. metselaar
naastligger ten oostende heer Johannes Nollides
naastligger ten zuidende heer Johannes Nollides
naastligger ten westenH. IJsenbeek koopman
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoper van 1/2juffrouw Janke Nollides, gehuwd met
verkoper van 1/2oud burgemeester de heer Syds Altena
verkoper van 1/2Johannes Nollideskoopman


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0004ra van 12 dec 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJurjen Okkes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-146 , folio 143rGrote Bredeplaats 18huis
eigenaarJurjen Okkes
gebruikerJan Kemmer
huurwaarde42‑00‑00 cg
gebruikerJeltje Joukes
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal62‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0079r van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats ZZ [staat: blauwe trappen]870‑00‑00 cghuis
koperJohannes van Pruissen, gehuwd metmr. broekmaker
koperElisabeth Mulder
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenJ. Nollides
naastligger ten zuidenJ. Nollides
naastligger ten westenIJsenbeek
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [ataat: straat]
verkoperJurjen Okkesmetselaar


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0131r van 21 jun 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes van Pruissen


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0019r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer J. Nollides


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-146 , folio 143rGrote Bredeplaats 18huis
eigenaarJohannes van Pruisen
gebruikerJohannes van Pruisen
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-146 , folio 143rGrote Bredeplaats 18huis
eigenaarJohannes van Pruisen
gebruikerJohannes van Pruisen
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0350r van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]108‑00‑00 gghuis
koper door niaarCoert Broers Duman
geniaarde koperWybren Broersmr. huistimmerman
geniaarde koperAlbert Bolmanmr. verver en glasmaker
naastligger ten oostenCoert H. Duman
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Nollides
naastligger ten westenDirk Vellinga
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperHendrik Winterkastelein in Het Herenlogementhet Herenlogement
verkoperdr. Hendrik Philip Stamkeadvocaat Hof van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoert Duman koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Wybren Broers, mr. huistimmerman en Albert Bolman, mr. verver en glazenmaker, een huis zz. Voorstraat, bij de Blauwe Trappen. Ten O. een steeg, waardoor vrij in- en uitgang, en de koper, ten W. Dirk Vellinga, ten Z. wd. Nollides, ten N. de straat. Gekocht van Hendrik Winter, castelein in het Heerenlogement en Hendrik Philip Stambke, advocaat bij het Hof van Friesland, voor 108 gg.


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0001r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats ZZ [staat: bij de blauwe trappen]220‑00‑00 cghuis
koperJan Tobias, gehuwd metcommissaris van het veer op Amsterdam
koperGrietje Andries
naastligger ten oostenCoert Duman mr. schoenmaker
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Nollides
naastligger ten westenD. Vellinga
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperCoert Dumanmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tobias, commissaris van het veer op A`dam x Grietje Andries koopt huis bij de Blauwe Trappen. Ten O. de verkoper, ten W. D. Vellinga, ten Z. wd. Nollides, ten N. de Grote Bredeplaats. Gekocht van Coert Duman, mr. schoenmaker.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0027r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]660‑00‑00 cghuis
koperArend Jans Feersma, gehuwd mettimmerknecht
koperAntje Rintjes Gaaykema
naastligger ten oostenCoert Duman
naastligger ten oostenvrije steeg
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Nollides
naastligger ten westenVellinga
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Tobiascommissaris van het Harlinger veer op Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArend Jans Feersma, timmerknecht x Antje Rintjes Gaaykema koopt huis bij de Blauwe Trappen, met vrij in- en uitgang door de steeg ten O. Ten O. Coert Duman, ten W. Dirk Vellinga, ten Z. wd. Nollides, ten N. de Voorstraat. Gekocht van erven Jan Tobias, commissaris van het Harlinger Veer op A`dam.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0180r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmejuffrouw de weduwe van wijlen J. Nollides


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0209v van 26 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHubert Jans c.s.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0224v van 23 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHubert Jans


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0301v van 15 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 18Grote Bredeplaats ZZ [staat: bij de blauwe trappen]570‑00‑00 cgzeeliedenhuis
koperFrans Jans Feersma, gehuwd met
koperAgnietje Bachum
huurderArend Feersma mr. uurwerkmaker
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten oostenCoert Duman
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen J. Nollides
naastligger ten westenTjeerd Meintes koopman
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperArend Jans Feersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Jans Feersma x Agnietje van Bachum koopt huis bij de Blauwe Trappen, met vrij in- en uitgang door de steeg ten O. Ten O. Coert Duman, ten Z. wd. Nollides, ten W. Tjeerd Meintes?, ten N. de straat. Gekocht van mr. uurwerkmaker Arend Jans Feersma.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-146 , pag. 139Grote Bredeplaats 18Frans Jans Feersma 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-056Grote Bredeplaats 18Arent Fransen Feersma... van Bachum; huw Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1815, huw 1816, ovl 1825, ovl 1833; gebruiker van wijk E-056, horlogiemaker, eigenaar is Frans J. Feersma, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-056Grote Bredeplaats 18Elisabeth Gerrits de Vriesgeb 1742 ... , ovl 14 jun 1814 Hrl, huwt met Sjoerd Wijnia, ovl wijk E-056; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-056Grote Bredeplaats 18Frans Jans Feersma... en gebruiker van wijk C-017, koopman, medegebruiker Dirk W. Blom, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-056, gebruiker is Arent Feersma, horlogiemaker, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-056Grote Bredeplaats 18Frans J FeersmaArent Feersmahorlogiemaker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1171Grote Bredeplaats 18wed. Frans Feersma Harlingenhuis en erf (92 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-056Grote Bredeplaats 18Antje van der Waloud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-056; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-056Grote Bredeplaats 18Rinske Visser... BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk A-205; oud 39 jaar, geb Engwierum (!), wonende te HRL. 1839, wijk E-056; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-056Grote Bredeplaats 18Wilhelm Müller... BS huw 1819, ovl 1844, ovl 1860; oud 50 jaar, geb Oostenrijk en wonende te HRL. 1839, zeeschipper, wijk E-056; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-056Grote Bredeplaats 18W Mulder stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-056Voorstraat50 jzeeschipperOostenrijkgezin 1, m, protestant, gehuwd
E-056Voorstraat39 jEngwierumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-056Voorstraat1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-056Voorstraat16 jDokkumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-056Voorstraat30 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1844 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1171Grote Bredeplaats 18erven FeersmaHarlingenvan voren verbeterd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-056Grote Bredeplaats 18Jeltje de Vriesgeb 1802 prov, huwt met Willem Anthonij van Oppen, (gk), N.H., A 4 jul 1859 Arnhem; bev.reg. HRL 1851 wijk E-056; oud 37 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, wijk E-052; VT1839


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1171Voorstraat E-056erv. Wijbe Faber woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1171Voorstraat E-049 Jan Feersma Hoekstra en medeëigenarenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1171Grote Bredeplaats 18 (E-049)Douwe van der Meijwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Breedeplaats 18D. v/d Ploegasf. wijnkoper
Groote Breedeplaats 18aG. de Jongturfventer


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Bredeplaats 18A. (Albert) Boonstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 18rijksmonument 20371


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 1171Grote Bredeplaats 18


2023
0.1014518737793


  terug