Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 44
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 44 5-086 5-085 G-180 G-228


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 44, Harlingen Grote Kerkstraat 44, Harlingen
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 44
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidenGrote Kerkstraat 42
ten westenGrote Kerkstraat 42
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 44naamloze steeg ten zuiden


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0377v van 6 okt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende rijdweg van het kerkhof


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0204r van 16 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGrote kerkstraat [staat: Kerkstraat]


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0129v van 19 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 44Grote Kerkstraat ZZ [staat: op de hoek van de Kerkstraat dicht bij het kerkhof]huis bestaande uit 3 kamers
 
koper door niaarburgemeester Jan Heerts 705-00-00 CG
geniaarde koperEngel Engels c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten zuidende predikantenwoning en hof
naastligger ten westende weduwe van Nanning Willems
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: straat]
verkoperArian Dirx c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBurgemeester Jan Heerts koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Engel Engels c.u., een huis bestaande uit drie kamers op de hoek van de Kerkstraat aan het Kerkhof. Ten O. de straat, Z. de predikants huis en hof, ten W. wed. Nanning Willems, ten N. de straat. Grondpacht 15 st. Gekocht van Arian Dirx c.u. voor 705 GG.


1644 - rooiboek blz. 1v sub 1adresbetrefttekst
Grote Kerkstraat 44 Jan Heerts
Claeske Willems van der Mey
Op huden heeft de Magistraet deser Stede Harlingen, met overroepinge van hunne Stadts boumeesteren samt mr. timmerman ende metselaer oculare inspectie genomen hebbende, om moverende redenen den E. Jan Heerts medeborgemr. deser Stede ende Claeske Willems vander Mey, echteluyden, als eygeners vande hoeckhusinge staende omtrent het kerckhoff ande suidsijde vande kerckstraat aldaer ten noorden aende Predicants hoff accordeert ende consenteert bij aldien sij echteluyden in plaetse vant tegenwoordig oud huis aldaer een nieu huis ofte gebou hebben geraeckt te maken ende setten, t'welck verstaen wert tot cieraet vande Stadt te sullen te strecken, alsdan den gevel ende ooster sijdmuir van hun nieu gebou nae de groote balsteen om brost daerbij voor een hoecksteen vande straet leggende op een halff voet nae aende selve hoeck-steen te mogen wtsetten, ende den gront hogen ende genieten op de royinge aldaer gemaeckt, ende met palen inde grondt geslagen affgescheiden sijnde. Actum den 14e Novemb. 1644. Ter ordonnantie vande Magistraet voors.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0106r van 4 jul 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 44Grote Kerkstraat ZZ op de hoekhuis
 
koperMede-gezworen gemeensman Joannes Quicklenburg, gehuwd met263-07-00 GG
koperTrijntie Bruynsvelt
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
huurderN. N. 25-00-00 GG
naastligger ten oostenKerkpad naar de grote kerk
naastligger ten zuidenMede-gezworen gemeensman Joannes Quicklenburg, gehuwd met
naastligger ten zuidenTrijntie Bruynsvelt
naastligger ten westenMede-gezworen gemeensman Joannes Quicklenburg, gehuwd met
naastligger ten westenTrijntie Bruynsvelt
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperClaeske Willems van der Mey, gehuwd met
verkoperJoannes Tarquinijmr. chirurgijn
erflaterwijlen Willem Jansen van der Mey vader van de koperse
verkoper q.q.Claeske Willems van der Mey, geauthoriseerde curator over mede-erfgenaam
verkoperJan Willems van der Mey


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0108r van 4 jul 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaeske Willems van der Mey, gehuwd met
naastligger ten oostenmr. Joannes Tarquiny


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-086Grote Kerkstraat 44huis
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerRinse Pieters cum sociis
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-086Grote Kerkstraat 44huis
eigenaarb[urgem]r. Haselaer
gebruikerRinse Pieters cum soc.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-086 Grote Kerkstraat 44huis
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerRinse Pyters cum soc.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-086 Grote Kerkstraat 44huis
eigenaarwed. burgemr. Haselaar
gebruikerRienk Pieters c.s.
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-06-10 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0217v van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKerkpad


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0217v van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 44Grote Kerkstraat ZZ 42/44dubbel huis met weefwinkel, grote plaats en bleekveld
 
koper door niaarJelle Lykeles, gehuwd metdoodgraver615-07-00 GG
koper door niaarMinke Ulbes
geniaarde koperEke Jansen, gehuwd metmr. bakker
geniaarde koperAntie Poppes
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad
naastligger ten zuidenJelle Lykles grafmaker
naastligger ten westenGeertie Abrahams
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper van 1/3Johannis Wetzens, gehuwd metsecretaris Vijf Deelen Zeedijken
verkoper van 1/3Catarina Haselaar, gehuwd met
verkoper van 1/3vroedsman Jan Donkerkoopman
verkoper van 1/3Auke Haselaar


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0233r van 3 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKerkpad


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0233r van 3 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 44Grote Kerkstraat ZZ 42/44huis
 
koperPytter Ulbes controleur aan de Noordermolen700-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad
naastligger ten zuidenJelle Lykeles grafmaker
naastligger ten westenGeertie Abrahams
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperJelle Lykeles, gehuwd metgrafmaker
verkoperMeinke Ulbes


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-086 Grote Kerkstraat 44Reyn Feytes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-086 Grote Kerkstraat 44huis
eigenaarPytter Ulbes Haselaar
gebruikerRein Feites (voor 20-00-00 CG)
gebruikerCornelis Willems (voor 26-00-00 CG)
gebruikerWillem Jans (voor 28-00-00 CG)
huurwaarde74-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-09-00 CG


1771 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 44 (oostgevel), HarlingenGrote Kerkstraat 44 (oostgevel)Agema, Age Dirks'A D A
N I
1771'
A D A = Age Dirks Agema, mr. steenhouwer en doodgraver. N I = Neeltje Jelles.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0126v van 3 mei 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0126v van 3 mei 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 44Grote Kerkstraat ZZ 42/44dubbel huis en weefwinkel
 
koper door niaarDirk Jacobs mr. metselaar255-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
geniaarde koperJan Pouluskoopman
huurder beneden oostJohannes Nicolaas 0-08-00 CG
huurder boven westTjetske 0-06-00 CG
huurder boven oostN. N. 0-06-00 CG
huurder beneden westHessel Pieters 0-08-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenJelle Agema
naastligger ten westenEvert Beva
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperNeeltje Jelles, weduwe van
verkoperwijlen Agemamr. steenhouwer


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0139r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 44Grote Kerkstraathuis
 
koper van 1/2Jacob Ates Pybenga, gehuwd metmr. metselaar275-00-00 GG
koper van 1/2Rinske Willems
koper van 1/2Jan van de Poll, gehuwd metmr. timmerman
koper van 1/2Anna Catharina Zarkzeen
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
huurderWybe Douwes
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Ates Pybenga, gehuwd metmr. metselaar
naastligger ten westenRinske Willems
naastligger ten westenJan van de Poll, gehuwd metmr. timmerman
naastligger ten westenAnna Catharina Zarkzeen
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperSjouwkje Johannes Westerwijk, gehuwd met
verkoperJacob Brouwerkoopman


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0140r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Ates Pybenga, gehuwd metmr. metselaar
naastligger ten oostenRinske Willems
naastligger ten oostenJan van der Poll, gehuwd metmr. timmerman
naastligger ten oostenAnna Catharina Zarkzeen


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0284r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 44Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperNicolaas Postma, gehuwd met260-00-00 GG
koperAnna Geerling
huurder benedenJan Abbes 54-16-00 CG
huurder bovenJohannes Hendriks
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenHendriks Daniels
naastligger ten westenPieter Minnes
naastligger ten westenJohannes Jacobus
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuik, procuratiehouder van
verkoper van 1/2Jacob Ates Pybenga, gehuwd metmr. metselaar
verkoper van 1/2Rinske Willems
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuik, procuratiehouder van
verkoper van 1/2Jan van der Poll, gehuwd metmr. timmerman
verkoper van 1/2Anna Catharina Zarkzeen


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0285r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 42, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenNicolaas Postma


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0049v van 28 mei 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 44Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperZytze van Dijk mr. pruikenmaker150-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperNicolaas Postma, weduwnaar van
verkoperwijlen Anna Geerling


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-085 1/2Grote Kerkstraat 44S van Dijk1-00-00 CGhuis


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-180Grote Kerkstraat 44Catharina Bruininggeb 1764 ... , ovl 26 mrt 1812 HRL, huwt met Hendrik Jans Tullener, ovl wijk G-180, dv Engelbert B, en Grietje ... ; BS ovl 1812


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-180Grote Kerkstraat 44Hendrik Jans Tullener... doet overlijdensaangifte van Otto Overdijk in 1811, schoenmaker, wonende te wijk G-151 (dec1812), wijk G-180, (jul1812), zv Jan Hendriks T, en Setske Everts; BS ovl 1811; 1812 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-180Grote Kerkstraat 44Jacob Dinhartzie ook: deenhart; gebruiker van wijk G-180, schoenmaker; medegebruiker Rommert Overwijk wed. ; eigenaar is Sijtse van Dijk erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-180Grote Kerkstraat 44Rommert Klases Overdijk... Thijs Rommerts Overdijk, geb 16 mrt 1791, ged 3 apr 1791 Grote Kerk HRL; wed. R.O. gebruiker van wijk G-180, gealimenteerd; medegebruiker Dirk Dinhart, schoenmaker; eigenaar is Sijtse van Dijk erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-180Grote Kerkstraat 44Sietse van Dijk... Jan Asbeck wed., pruikmakersche, Anth. van Dijk, (zv S. vD. ), pruikmaker, 1814. (GAH204); id. van wijk G-180; gebruiker is Dirk Dinhart, schoenmaker, Rommert Overdijk wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); Jan Nolles ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-180Grote Kerkstraat 44Sytze van Dijk ervenDirk Dinkart schoenmaker
G-180Grote Kerkstraat 44Rommert Overdijk wedgealimenteerd


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-180Grote Kerkstraat 44Lubartus Sipkes Hoffinga, overleden op 1 mei 1828zoon van Sipke Hemkes Hoffinga, besteller v/h Leeuwarderveer (Kerkstraat G 180) en Lijsbeth Lubartus Visscher. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1647Grote Kerkstraat 44Antoon van Dijk en mede E.Harlingenmarktmeesterhuis (25 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-180Grote Kerkstraat 44Anne D. van Vlietoud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-180; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-180Grote Kerkstraat 44Baukje Sakes de Jong... N.H., dv Sake Meines dJ, en Antje Ballings; BS ovl 1854, BS Franeker huw 1827, bev.reg. HRL 1851 wijk G-180; oud 40 jaar, geb Holwerd en wonende te HRL. 1839, wijk G-182; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-180Grote Kerkstraat 44Fredrik Wiersma... bev.reg. HRL 1851 wijk B-128, wijk H-119; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-180; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-180Grote Kerkstraat 44Janneke Carst Tadema... BS huw 1828, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk H-119; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-180; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-180Grote Kerkstraat 44Sara Pieters Bleeker... Alberts; BS ovl 1833, ovl 1838, ovl 1847, ovl 1848; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-180; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-180Grote KerkstraatAnne D van Vliet44 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, turfdrager
G-180Grote KerkstraatSara P Bleker43 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-180Grote KerkstraatDirk van Vliet10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-180Grote KerkstraatPieter van Vliet3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-180Grote KerkstraatDjeuwke van Vliet5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-180Grote KerkstraatFrederik Wiersma42 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, schoenmaker
G-180Grote KerkstraatJanneke Tadema42 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-180Grote KerkstraatHylke Wiersma11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-180Grote KerkstraatYetje Wiersma7 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-180Grote KerkstraatTrijntie Wiersma6 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-180Grote KerkstraatElisabeth Wiersma3 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-180Grote KerkstraatDjeuwke Wiersma6 mHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1856 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-180Grote Kerkstraat 44Elisabeth Servaas de Groot, overleden op 12 juni 1856geboren 23/2/1852, dochter van Servaas de Groot, timmerman (Grote Kerkstraat G 180) en Jouwerke Dijksma, zuster van minderjarige Hein en Harmina Servaas de Groot. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1647G-180 (Kerkstraat)Servaas de Grootwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3655G-228 (Kerkstraat)Servaas de Grootwoonhuis


1901 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49102 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1844, 1849 en 1850 van 18 dec 1901
adressoortbedraggebruik
G-228Grote Kerkstraat 44provisionele en finale toewijzingfl. 1201woonhuis op de hoek van de Kerkstraat en het Kerkpad
 
verkoperHein de Groot (te Rotterdam)
verkoperJohanna Elisabeth Valckenier (te Arnhem)
verkoperJetske Valckenier (te Groningen, gehuwd met en gesterkt door jonkheer Coenraad Alexander von Geusau)
verkoperGerardus Burghart (te Rotterdam, gehuwd met Hermina de Groot)
verkoperJan Pieters Schaafsma
koperAllert Tuinman


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1649Grote Kerkstraat 44 (G-227)Margaretha Damen (wed. D. de Wit, en Cons.)woonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 44Y. (Ytje) Beverlo wv Jaspers


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 44rijksmonument 20465
  terug