Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 65-0605-0605-054F-176F-168


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 6
ten oostenGrote Kerkstraat 10
ten zuidenHeiligeweg 7
ten westenGrote Kerkstraat 4
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 6naamloze steeg ten oosten


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 6naamloze steeg ten westen


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0317r van 6 jun 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenIbel Sybrants


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0138v van 13 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0054v van 8 dec 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0198v van 18 dec 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 6Kerkstraat ZZ0‑00‑00 ggvoor- en achterhuis daer Sodoma uytsteeckt
koperN. N. Sodom
trekt zijn (hier niet aangetroffen) protest inJacob Piters
naastligger ten oostenTiaard Jouckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenheer Albert
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Jantyen Jelis, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hendrick Aerts Ducis
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen Jacob Joris Ollemans
tekst in de margeJacob Piterszn, alhier in de secretarie comparerende, verclaert dat hij zijne protestatie gedaen opte vercopinge van de huysinge hier in de proclamatie gemelt, alsmede opte vercopinge van de camer ofte huysinge bij Doye Jacobs gecocht van den proclamanten in eersten a[c]te gemelt ofte opte cooppenningen van beyde d'selve, affstaet, ende verclaert voorts soo veel d'selve concerneert d'helft van de voors. huysinge ende camer bij wijlen Jacob Joris nagelaten ofte van den selven affgecomen, blijvend zijne protestatie neffens d'andere helfte bij Jantien Jelis vercoft in cracht. Actum den 7en july 1627 (!).
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild ten verzoeke van Jantyen Jelis wv Hendrick Aerts Ducis voor 1/2, en van de erven Jacob Joris Ellemans voor 1/2, een voor- en achterhuis zz. Kerkstraat, daer Sodoma uytsteeckt, waaruit voors. Hendrick Aerts versturven is. Ten O. Tiaard Jouckes, ten W. heer Alberts.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0208v van 29 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]737‑00‑00 gghuis daer Sodoma uytsteeckt
koper provisioneelJelmer Pyters Sodom
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet tweede en derde perceel in deze akte
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild een huis daer Sodoma uytsteeckt in de Kerkstraat, nu onlangs provisioneel verkocht aan Dooye Jacobs voor 303 GG


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0208v van 29 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0090v van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Claesen


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0039r van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]731‑07‑00 gghuis daer Sodoma uitsteeckt, met loods en ledige plaats
koper door niaarDoye Jacobs waagmeester Sodom
geniaarde koperClaes Pieters, gehuwd metgrootschipper
geniaarde koperWytske Yntes
naastligger ten oostenhuis en brouwerij van Tiaerd Jouckes
naastligger ten zuiden*Doye Jacobs
naastligger ten westen*steeg
naastligger ten westenPieter Jaspers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen burgerhopman Jan Claeses, gehuwd met
verkoperwijlen Trijntie Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoye Jacobs, waagmeester, koopt na niaar proximitatis tegen grootschipper Claes Pieters x Wytske Yntes, een huis zz. Kerkstraat, daer Sodoma uitsteeckt. Ten O. huis en brouwerij van Tiaerd Jouckes, ten Z. Doye Jacobs en een steeg, ten W. Pieter Jaspers en een gezamenlijke steeg. Grondpacht niet genoemd. Gekocht van erven burger-hopman Jan Clasen x Trijntie Pieters voor 731 gg 7 st.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0117v van 16 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Claessen


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0007r van 20 mrt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat] tot achter aan de muur van de verkopers voorhuis, loods en van de plaats ten westen610‑00‑00 gghuis waar Sodoma uithangt, loods, ledige plaats en hof achter twee huizen
koperJurrien Langhe, gehuwd met Sodom
koperRemmerich Isacks
naastligger ten oostenTiaard Jouckes
naastligger ten zuidende verkoper Doye Jacobs
naastligger ten westende weduwe van wijlen Broer Jansen* brouwer
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperDoye Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurrien Langhe x Remmerich Isacks kopen een huis daer Sodoma uythangt, loods, ledige plaets en hof, achter twee huizen, strekkende van de Kerkstraat tot de muur van verkopers' voorhuis, plaets en loods. Ten O. Tjaerd Jouckes, ten W. wd. Broer Brouwer. Grondpacht niet genoemd. Gekocht van Doye Jacobs, voor 610 gg.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020r van 18 dec 1636 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZ00‑00‑00 cghuis
koperN. N.
bewonerSjoukuitdraagster
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Broer Jansen* brouwer
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0137v van 7 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZ strekkende achter tot het huis van Doye Jacobs750‑00‑00 gghuis daer Sodoma uithangt, loods en hof
koperJacob Heris, gehuwd met Sodom
koperRijckland Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenhuis en brouwerij van Bartel Cleysen
naastligger ten zuidenDoye Jacobs
naastligger ten westenCataline Jans
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperRemmerich Isacks*, weduwe van
verkoperwijlen Jurien Langhe*


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0252r van 14 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0027r van 22 okt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTrijntie Cornelis


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0043v van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jacob Heeres


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0074r van 2 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Cornelis Stoker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-060 , folio 98Grote Kerkstraat 6huis
eigenaarDirck Cornelis cum sorore
gebruikerDirck Cornelis cum sorore
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-060 , folio 63vGrote Kerkstraat 6huis
eigenaarDirk Cornelis erven
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan27‑5‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0207v van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jacob Heeres


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-060 , folio Grote Kerkstraat 6huis
eigenaarDirk Cornelis suster
gebruikerDirk Cornelis suster
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0332v van 17 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenYbeltje Pieters


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0022r van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYbeltie Cornelis


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0023ar van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYebeltie Cornelis


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-060 , folio 64rGrote Kerkstraat 6huis
eigenaarNinke Cornelis
gebruikerNinke Cornelis
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0295r van 10 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSymon Fockes


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-060 , folio 64rGrote Kerkstraat 6huis
eigenaarSimon Fokkes
gebruikerJacob Willems
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-060 , folio 65rGrote Kerkstraat 6huis
eigenaarSimon Fockes
gebruikerJacob Willems
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-060 , folio 65rGrote Kerkstraat 6huis
eigenaarSymon Fockes
gebruikerJacob Willems
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0210r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. Backer


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0002v van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZ431‑00‑00 gghuis
koperPieter Wytzes Blok mr. schilderaar
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
huurderJacob Jacobs mr. boendermaker60‑00‑00 cg
naastligger ten oostenvroedsman Albartus de Haas c.s.
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Philippus Swart
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperSimon Fokkes Bakkeroud mr. koperslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Wytses Blok, mr. schilderaar koopt huis, eertijds 'Sodoma'. Ten O. de vroedsman Albartus de Haas, ten Z. wd. Philippus Swart, ten W. een steeg, ten N. de Grote Kerkstraat. Met vrij in- en uitgang door de steeg ten W. Met indeling van het huis. Verkoper Simon Fokkes Bakker, mr. koperslager.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0095r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Wytses Blok


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-054 , folio 112rGrote Kerkstraat 6huis
eigenaarPieter Wytzes
gebruikerJacob Jacobs
huurwaarde50‑00‑00 cg
gebruikerReinder Beernds
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerWytse Reins
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal86‑00‑00 cg
af: lasten03‑02‑00 cg
huurwaarde totaal82‑18‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑01‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-054 , folio 112rGrote Kerkstraat 6huis
eigenaarP. Wytses
gebruikerHendrik Merkelbach
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerPieter Johannes
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerWybe Wytses
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht03‑02‑00 cg
huurwaarde totaal62‑18‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑08‑12 cg
opmerking[familienaam staat: Melchebak]


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0161r van 4 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZ550‑21‑00 gghuis
kopervroedsman Albert Wymes Bakker koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
huurder deelHendrik Merkelbach
huurder deelPieter Hendriks
huurder deelWybe Wytses
naastligger ten oostenburgemeester T. Stephani
naastligger ten zuidenburgemeester T. Stephani
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJan Sybrens
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper van 3/9Wytse Heinsschilder
verkoper van 3/9Johannes Kibbelaar, gehuwd metarbeider
verkoper van 3/9Rigtje Heins
verkoper van 1/9Berber Jans Bot meerderjarige vrijster
verkoper van 1/9Claas Jans Weydeman, gehuwd met
verkoper van 1/9Antje Romkes Wassenaar
verkoper van 1/9Jan Cornelis Bakker, gehuwd met
verkoper van 1/9Dieuwke Romkes Wassenaar
erflaterwijlen Pieter Wytses Blok, gehuwd metmr. schilder
erflaterwijlen Lijsbert Jans Bot
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Wymes Bakker, raad in de vroedschap en koopman, koopt een huis Grote Kerkstraat bewoond door Hendrik Merkelbach, Pieter Hendriks en Wybe Wytses. Vrije opgang door een steeg ten westen. Naastliggers zijn burgemeester T. Stephany, Jan Sybrens, de Kerkstraat en een steeg. grondpacht 12 st aan de Stad. Gekocht van de erfgenamen van wl. mr. schilder Pieter Wytses Blok x Lijsbert Jans Bot, met name schilder Wytse Heins, Rigtie Heins x arbeider Johannes Kibbelaar voor 2/3, meerderjarige vrijster Berber Jan Bot, Antie Romkes Wassenaar x Claas Jans Weydenaar, Dieuwke Romkes Wassenaar x oud schipper Jan Cornelis Bakker voor 1/3, voor 550 GG.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-054 , folio 112rGrote Kerkstraat 6huis
eigenaarAlbert W. Bakker
gebruikerRitske Jans
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerMarten Cornelis
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerSaake Meinderts
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht03‑02‑00 cg
huurwaarde totaal66‑18‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑03‑04 cg
grondpacht vanAlbert W. Bakker
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑12‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-056, pag. 75Grote Kerkstraat 6Ritske Kronenburgh


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-054 , pag. 108Grote Kerkstraat 6Ritske J. Cronenburg 2‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Claas Heeres de Vries... dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1811, huw 1815, ovl 1819, huw 1832, ovl 1864, ovl 1875; gebruiker wijk F-176, winkelier; medegebruikers Trijntje Hoogstra, Grietje Edsgers, gealimenteerd; eigenaar is Jan A. Bakker, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Dirkje Willems de Vries... HRL, huwt met Klaas Heres de Vries, getuige bij geboorte aangifte van Janneke Overdijk in 1811, ovl wijk F-176, N.H., dv ... en Antje Dirks; huw Grote Kerk HRL 1793, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS geb 1811, ovl 1814, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Grietje Edsgers... Schemkus, doet overlijdensaangifte van Jan Martens in 1811; BS ovl 1811, ovl 1871; gebruiker van wijk F-176, gealimenteerd; eigenaar is Jan A. Bakker, 1814. (GAH204); oud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Jan Alberts Bakker... gebruiker van wijk F-173, pakhuis; eigenaar is R. Kronenburg erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-176; gebruikers Claas Heeres de Vries, winkelier, Trijntje Hoogstra, Grietje Edsgers, gealimenteert, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Trijntje Hoogstragebruiker van wijk F-176, medegebruikers zijn Claas Heeres de Vries, winkelier, en Grietje Edsgers, gealimenteerd, eigenaar is Jan A. Bakker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-176Grote Kerkstraat 6Jan A BakkerClaas Heeres de Vrieswinkelier
F-176Grote Kerkstraat 6Jan A BakkerTrijntje Hoogstra
F-176Grote Kerkstraat 6Jan A BakkerGrietje Edsgers gealimenteerd


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 33 en 37 van 3 mrt 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-176Grote Kerkstraat 6provisionele en finale toewijzingfl. 432huis F-176
 
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
verkoperGouke Hingst
verkoperMartinus Gerbrands Pettinga
koperPieter Bekes (te Midlum)


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 17 en 22 van 20 feb 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-176Grote Kerkstraat 6provisionele en finale toewijzingfl. 387huis F-176
 
verkoperJohannes Bekius (te Midlum)
verkoperGerben Bekius (te Midlum)
verkoperJan Bekius
verkoperPieter Bekius
verkoperZetske Jans Bakker
verkoperWybe Bekius (te Almenum)
verkoperJohannes Jans Bekius (te Midlum)
verkoperJohanna Bekius (te Midlum)
verkoperAafke Bleeker (te Midlum)
verkoperGrietje Bleeker
koperJan van der Weide


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1043Grote Kerkstraat 6wed. Jan Bekius schoenmakerscheHarlingenhuis en erf (114 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Cornelia Johannes Sandstrahuwt met Jan de Boer, wonende te HRL 1844; BS ovl 1844; oud 44 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-176; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Jan S. de Boeroud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-176; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Jantie Treinsmaoud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-176; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-176Grote Kerkstraat45 jscheepstimmermanHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-176Grote Kerkstraat44 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-176Grote Kerkstraat19 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-176Grote Kerkstraat11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-176Grote Kerkstraat11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-176Grote Kerkstraat7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-176Grote Kerkstraat56 jgeenHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
F-176Grote Kerkstraat25 jnaaisterHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-176Grote Kerkstraat22 jnaaisterHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-176Grote Kerkstraat 6Tietje de Weerd, overleden op 1 augustus 18425 wk, overleden Kerkstraat F 176. (Certificaat van onvermogen nr. 91) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-176Grote Kerkstraat 6Bartholomeus Klok, overleden op 25 februari 1843(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 5/3/1842), overleden Kerkstraat F 176. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-176Grote Kerkstraat 6Harmanus Schaafsma, overleden op 2 september 184328 jr, zeeman, overleden Kerkstraat F 176, gehuwd, 1 kind. (Certificaat van onvermogen nr. 151) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Jourke Jacobus Zijlstrageb 8 jul 1799 HRL, ovl 22 mrt 1863 HRL, N.H., huwt met Rijckert Klaassen Frey, wonende te HRL. 1835, ovl wijk F-176, dv Jacob Ages Z, en Wybrigje Everts; BS ovl 1835; 1863 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk F-219


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1043Kerkstraat F-176Eelke J. Wagenaar woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3629Kerkstraat F-168 Albert van der Weide c.u.pakhuis en woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3629Grote Kerkstraat 6 (F-168)Izaak de Vrieswoonhuis


1924 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 6, HarlingenGrote Kerkstraat 6Severein, PieterDe eerste steen
gelegd door
PIETER SEVEREIN
13 Sept. 1924.'


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 6J. Severeinbierbottelaar


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 6J. Severein793Bierh.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.J. Severein793Bierh.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.J. Severein793Bierh.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.J. Severein793Bierh.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 6P. (Pieter) Severein


2023
0.095235109329224


  terug