Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 48
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 483-2063-2063-223G-034G-031


Naastliggers vanHeiligeweg 48
ten oostenHeiligeweg 46
ten zuidenHeiligeweg 46
ten westende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 50


aangrenzende stegen
adresheeft
Heiligeweg 48naamloze steeg ten zuiden


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0074r van 1 jan 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 48Heiligeweg ZZ [staat: bij de oude Kerkpoort]0‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten noordoostenYeff Sytzes
naastligger ten zuidoostenN. N.
naastligger ten zuidwestenHessel Gaatzes
naastligger ten noordwestenHeligeweg [niet vermeld]
verkoper q.q.Anne Hancx, voormomber over te Wons
verkoperhet weeskind van Tijs Jansens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Anne Hancx wonende te Wons, als voormond over) het weeskind Tijs Jans, een huis bij de oude kerkpoort. Ten NO Yeff Sytzes, ten ZW Hessel Gaatzes. Grondpacht 3 CG aan de Stad.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0059r van 16 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 48Heiligeweg ZZ [staat: Turfmarkt OZ]450‑00‑00 gghuis
koperPieter Reiners, gehuwd met
koperImck Hackes
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLijsbeth Willems, weduwe van te Leeuwarden
naastligger ten zuidenwijlen Cornelis Jans bakker
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenAlle Tabes
verkoperLijsbeth Willems, weduwe van te Leeuwarden
verkoperwijlen Cornelis Jansbakker


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0073r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 48Heiligeweg ZZ [staat: Turfmarkt OZ]440‑00‑00 gghuis
koperJelle Pyeters Fettevogel c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLijsbet Willems
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAlle Taebes
verkoperPyeter Reyners c.u.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0274r van 1 sep 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 48Heiligeweg ZZ [staat: Turfmarkt OZ]1000‑00‑00 gghuis en plaats
koperBerbera Jacobs Forsenburgh, weduwe van
koperwijlen burgervaandrig Sybrant Hessels
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAeff Wilckes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenTaecke Hessels
verkoperPytter Folckerts c.u.kistmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBerbera Jacobs Forsenborg wv vaandrig Sybrant Hessels, koopt een huis en plaats oz. Turffmerck. Ten Z. Aeff Wilckes, ten N. Taecke Hessels. Met medegebruik van de steeg achter Aeff Wilckes die uitloopt in de Turffmercksteeg. Grondpacht 35 st aan de Stad. Gekocht van kistmaker Pytter Folckerts c.u., voor 1000 GG.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0187v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 48Heiligeweg ZZ [staat: Turfmarkt of Turfhaven]250‑00‑00 cg1/2 huis
koperongetrouwde dochter Yda Hoek te Leeuwarden
koperJoannes Hoek te Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
huurderCornelis Gabbes c.u. en c.s.
naastligger ten oostenLolke Jansen
naastligger ten zuidenPieter Bruins
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenhet huis van Jan Tabes
verkoperongehuwde dochter Catharina Metz te Leeuwarden


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0133v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 48Heiligeweg ZZ [staat: Turffhaven OZ]257‑00‑00 gghuis
koper door niaarJan Jansen, gehuwd metmr. metselaar
koper door niaarGoikjen Pieters
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
geniaarde koperHaye Pieters c.u.
naastligger ten oostenLolle Jansen
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Pieter Bruins
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turffhaven]
naastligger ten noordenAucke Backer koopman
verkoperYda Hoek te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen, mr. metselaar x Goikjen Pieters kopen, na niaar ratione vicinitatis tegen Haye Pieters c.u., huis oz. Turfhaven. Ten O. Lolle Jansen, ten Z. wd. Pieter Bruins, ten W. de Turfhaven, ten N. koopman Aucke Backer. De achter opkamer en het loodsje hebben vrije op- en afslag door het steegje ten zuiden. Grondpacht 1 cg 15 st aan de Stad. Gekocht van Yda Hoek te Leeuwarden, voor 257 gg.


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0258r van 26 jan 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 48Heiligeweg ZZ [staat: Turffhaven OZ]510‑00‑00 cghuis
koperTaecke Jacobs c.u.mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
naastligger ten oostenLolle Jansen
naastligger ten zuidenGoikjen Pieters, gehuwd met
naastligger ten zuidenJan Jansen mr. metselaar
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turffhaven]
naastligger ten noordenAucke Jansen Backer
verkoperGoikjen Pieters, gehuwd met
verkoperJan Jansenmr. metselaar


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-206Heiligeweg 48huis
eigenaarTake Jacobs
gebruikerTake Jacobs
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-206Heiligeweg 48huis
eigenaarTaecke Jacobs
gebruikerTaecke Jacobs
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
opmerkingdoor de executeur ontfangen


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-206Heiligeweg 48huis
eigenaarTaeke Jacobs
gebruikerMayke Willems
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0117v van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 48Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]293‑00‑00 gghuis
koperTjeerd Poort, gehuwd metmr. chirurgijn
koperJetske Hanses
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
naastligger ten oostenTjerk Lolkes c.s.
naastligger ten zuidenWillem Fransen
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: haven]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Aucke Backer koopman
verkoperJohannes Willem Vosmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Poort, mr. chirurgijn x Jetske Hanses Oosterveen koopt een mooi huis oz. Turfhaven. Ten O. Tjerk Lolkes, ten W. die straat, ten Z. Willem Fransen, ten N. wd. Aucke Backer. Zie de voorwaarden in de acte. Gekocht van Willem Vosma, voor 293 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-206Heiligeweg 48huis
eigenaarTjeerd Poort
gebruikerTjeerd Poort
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-206Heiligeweg 48huis
eigenaarwed. Tjeerd Poort
gebruikerwed. Tjeerd Poort cum soc.
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-206, fol. 55rHeiligeweg 48hopman Poort weduwe, bestaande uit 1 volwassene en 1 kindsonder bedrijff25:0:00 cg4:3:00 cgheeft een maetigh bestaen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-206Heiligeweg 48huis
eigenaarTjeerd Poort wed.
gebruikerTjeerd Poort wed. c.s.
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-206Heiligeweg 48huis
eigenaarTjeerd Poort wed.
gebruikerTjeerd Poort wed. c.s.
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-223Heiligeweg 48huis
eigenaarClaas Poort
gebruikerClaas Poort
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0192v van 3 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 48Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]590‑00‑00 gghuis
koperJohannes Jacobs, gehuwd metmr. timmerman
koperGrietje Tjeerds
naastligger ten oostenDirk Douwes
naastligger ten zuidenDirk Douwes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenDoede Seerps Bakker
verkopervroedsman Claas Poortchirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jacobs (Kerkhoven), mr. timmerman x Grietje Tjeerds kopen voortreffelijke en welbetimmerde huizinge c.a. op de Turfhaven, als eigenaar bewoond door de verkoper. Geen grondpacht. Ten O. en Z. Dirk Douwes, ten W. de straat of Turfhaven, ten N. Doede Seerps Bakker. Gekocht van mede-vroedschap en chirurgus Claas Poort, voor 590 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-223Heiligeweg 48huis
eigenaarJohannes Jacobs
gebruikerJohannes Jacobs
huurwaarde35‑00‑00 cg
gebruikerJan Dirks
huurwaarde22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑07‑04 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-223 , pag. 72Heiligeweg 48Johannes Jacobs 2‑00‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-034Heiligeweg 48Theodorus Johannes Kerkhovengeb 1801 HRL, ovl 11 okt 1813 HRL; wijk G-034, zv Johannes K, en Joukje Bretel; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-034Heiligeweg 48Atze Lubberts Bakker... G-278, winkelier, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb Gorredijk en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk G-034; VT1839; A.L.B. eigenaar van perceel nr. 964 te HRL, cathegiseermeester, woonplaats HRL, legger nr. 21, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-034Heiligeweg 48Johannes Jacobs Kerkhoven... wijk A-222, gebruiker is Willem Pieters de Wilde, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-034, timmerman, medegebruiker is Hans Hendr. Frens wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-181, gebruikers ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-034Heiligeweg 48Johannes Jacobs KerkhovenJohannes Jacobs Kerkhoventimmerman
G-034Heiligeweg 48Johannes Jacobs Kerkhovenwed Hans Hendriks Frens


1819 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 115 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-034Heiligeweg 48Johannes Jacobus Kerkhoven, overleden op 16 maart 1819mr. huistimmerman (Turfhaven G 34), vader van Jacobus, kantoorbediende, Tjeerd, mr. huistimmerman, Jan, winkelknecht, Antje en Pietje Johannes Kerkhoven. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 56 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-034Heiligeweg 48Pietje Johannes Kerkhoven, overleden op 28 november 1826naaister Turfhaven G 34, zuster van Antje, idem aldaar (enige testamentair erfgenaam), Tjeerd, mr. huistimmerman, Jan, ijzerkramer/winkelknecht en wijlen Jacob Johannes Kerkhoven (vader van minderjarige Grietje, Bauke, Johannes, Pieter en Elizabeth Jacobs Kerkhoven). Saldo fl. 256,85. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 964Heiligeweg 48 Atze Bakker cathegiseermeesterHarlingenhuis en erf (96 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 194 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-034Heiligeweg 48Antje Johannes Kerkhoven, overleden op 11 juni 1834vrouw van Atze Lubberts Bakker, winkelier Turfhaven G 34 (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, zuster van wijlen Tjeerd (vader van niet met name genoemde kinderen) en wijlen Jacobus Johannes Kerkhoven (vader van niet met name genoemde kinderen), halfzuster van Jan Johannes Kerkhoven, ijzerkramer. Saldo fl. 1.381,29. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-034Heiligeweg 48Geeske Pieters Bos... Brandsma, (gk), ouders beiden ovl; BS huw 1839; oud 28 jaar, geb Surhuizum en wonende te HRL. 1839, wijk G-034; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-034Heiligeweg 48Jantje Jacobs de Vries... deszelfs broeder, 15 sep 1804; ondertrouw HRL; oud 63 jaar, geb deinum en wonende te HRL. 1839, wijk G-034; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-034Heiligeweg 48Reinder Folkerts Park... Reidmaker; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1839; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk G-034; VT1839; geb 3 nov 1811, ged 17 nov 1811 Grote Kerk HRL, zv Folkert Jans Park en Antje Jans ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-034TurfhavenAtze L Bakker66 jwinkelierGordijkgezin 1, m, protestant, gehuwd
G-034TurfhavenJantie de Vries63 jDeinumgezin 1, v, protestant, gehuwd
G-034TurfhavenReinder Park28 jzeemanHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
G-034TurfhavenGeeske Bos28 jSurhuizemgezin 1, v, protestant, gehuwd
G-034TurfhavenPieter Park5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd


1847 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 7 van 13 mrt 1847
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-034Heiligeweg 48koopaktefl. 450huis op de Turfhaven, G-034
 
verkoperAtze Lubberts Bakker
koperMurk Riemers Lamminga


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-034Heiligeweg 48Hendericus Huisman... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1831, bl. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-034Heiligeweg 48Maria Batzal... Rooms Katholiek, dv Arend B., en Antje Bloemer; BS huw 1819, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk G-033, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-034Heiligeweg 48Thomas Ages Dijkstra... ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-093, 248, wijk D-127, 164, wijk G-165, 264, supp wijk G-387, supp wijk G-034 6, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 964Turfhaven G-034Jacob Nontjes woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2548Gedempte Turfhaven G-031 Isaac de Vries woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5117Heiligeweg 48 (G-031)Janke de Vrieswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Heiligeweg 48 Sjoerd Bijlgardeniersknechtf. 0f. 700


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 48G.D. (Gerrit) Schuijl  terug