Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hondenstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHondenstraat 5(niet bekend)(niet bekend)E-069E-093


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0339r van 23 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 5oostHondenstraat NZ [staat: Bredeplaats] op de hoek403‑00‑00 GGhuis
kopermr. Pieter Cornelis, gehuwd met
koperTietske Sierks
huurderJetske winkelierse30‑00‑00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: Bredeplaats] lopend naar de Hondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Frans Everts slager
naastligger ten noordenGerlof Salomons bakker
verkoper van 1/3Rinske Gosses
verkoper van 1/3Janke Gosses, gehuwd met
verkoper van 1/3Reiner Dirx
verkoper van 1/3Pieter Gosses


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0132v van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 5westHondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]265‑00‑00 GGhuis
koperAefke Jurjens, weduwe van
koperwijlen Arjen Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenwoning bewoond door Lijsbet Clases
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenAefke Jurjens, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Arjen Cornelis
naastligger ten noordenEdsger Cornelis
verkoper q.q.Douwe Reins de Veth, gecommitteerdemr. bakker
verkoper q.q.burgervaandrig Thomas Meyer, gecommitteerden uitwinkelier
verkoper q.q.de stad Harlingen: huiszittende armen
cedentFeddrik Ayses Mahuikoopman
verkoperAafke Jurjens, weduwe van
verkoperwijlen Arjen Cornelis, pregnantste hypothecaire crediteur van
verkoperFonger Broers, gehuwd metmr. scheepstimmerman
verkoperTjamke Jurjens


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0129r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 5oostGrutterstraat hoek Hondenstraat [staat: Brouwersstraat hoek Vijverstraat]30‑00‑00 GGhuis met potkast
koper door niaarBroer Fongers scheepstimmerman en koopman
geniaarde koper van 1/3Andris Jelmersmagerechtsbode
geniaarde koper van 1/3Pieter Scheltemagerechtsbode
geniaarde koper van 1/3majoor Symon de Haasexecuteur
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet gorthuis van Johannes Potkast1‑10‑00 CG
huurder benedenkamer zolang zij leeftLijsbet Claases 0‑00‑00 CG
huurder bovenkamerBeerent Feddriks c.u.9‑14‑00 GG
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: Brouwersstraat]
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenhet huis gekocht door Afke Jurjens
naastligger ten noordende stalling van Jacobus Velthuis mr. brouwer
verkoper q.q.Douwe Reins de Veth, gecommitteerdemr. bakker
verkoper q.q.burgervaandrig Thomas Meyer, gecommitteerden uitwinkelier
cessionaris, verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen
cedentFeddrik Ayses Mahuikoopman
verkoperAafke Jurjens, weduwe van
verkoperwijlen Arjen Cornelis, pregnantste hypothecaire crediteur van
verkoperFonger Broers, gehuwd metmr. scheepstimmerman
verkoperTjamke Jurjens


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0155r van 16 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 5westVijverstraat NZ303‑14‑00 GGhuis
koperJan Wybes, gehuwd metmatroos op het Admiraliteitsjacht
koperAntje AEdsges
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde gorterij van Johannis Pytters Potkast0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenBroer Fongers
naastligger ten oostenvroedsman Overzee
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenJan Wybes matroos op het Admiraliteitsjacht
naastligger ten westenAntje Aedsges
naastligger ten noordenJohannis Potkast
verkoperJetske Arjens, gehuwd met te Tjerkwerd
verkoperJan Dirksbakker te Tjerkwerd


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0162r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 5oostGrutterstraat hoek Hondenstraat [staat: Brouwersstraat hoek Vijverstraat]231‑17‑00 CGhuis
koperJohannis Pieters Potkast koopman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: Brouwersstraat]
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenJan Wybes
naastligger ten noordenJan Overzee
verkoperHiltie Jacobs, gehuwd met
verkoperBroer Fongerskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Pieters Potkast koopt een huis in de Brouwersstraat/hoek Vijverstraat. Ten O. de Brouwersstraat (nu Gruttersstraat), ten W. het huis door Jan Wybes gekocht, ten Z. de Vijverstraat (Hondenstraat), ten N. de stal van Jan Overzee. Met uitgebreide beschrijving. Gekocht van Hiltie Jacobs (Velthuys?) x Broer Fongers.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0066r van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende stalling van Pyter Gunter


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0066r van 17 jan 1773 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 5oostHondenstraat NZ [staat: straat van de Bredeplaats naar de Vijver]875‑00‑00 GGhuis
koperJan Paulus
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: straat van de Bredeplaats naar de Vijver]
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenPieter Gunter
naastligger ten westenJan Wybes
huurderCornelis Smid c.u.0‑07‑00 CG
verkoper q.q.burgervaandrig Sicco Rienstra, als curator overprocureur postulant
verkoperwijlen Romkje Freerks, gehuwd met
verkoperwijlen Johannes Pieter Potkast
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Paulus, mr. huistimmerman koopt (b) een huis op de Z.W. hoek van de straat naar de Vijver. Ten O. die straat. (Grutterstraat), ten W. Jan Wybes ten Z. de Vijverstraat, ten N. Pieter Gunter. Gekocht van de curator over de boedel van wl. Romkje Freerks x Johannes Pieters Potkast, voor 875 gg.


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0028v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 5westHondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]300‑00‑00 CGhuis
koper door niaarJan Paulus koopman
geniaarde koperTjeerd Andries, gehuwd metscheepstimmerman
geniaarde koperMayke Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurderPieter Simons c.u.sleper25‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Poulus
naastligger ten oostenPieter Gunter
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenAntie Edgers, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Wybes
naastligger ten noordenGeert Hansen
verkoperAntie Edgers, weduwe van
verkoperwijlen Jan Wybes


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende stal van D. Vellinga


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 5westHondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]12‑14‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurderArjen Arjens c.u.25‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenCornelis J. Koster
naastligger ten noordenJan Repco
verkoper q.q.oud burgemeester Sybout Sjerks Hoornstra, curator
verkoper q.q.mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker, curatoren over
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Jan Paulusen


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 5oostHondenstraat NZ [staat: ZWhoek van straat van Bredeplaats naar Vijver]245‑07‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
huurder benedenJ. Coster
huurder bovenSipke Jans c.u.0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenGrutterstraat [staat: straat van de Bredeplaats naar Vijver]
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten noordende stal van D. Vellinga
verkoper q.q.oud burgemeester Sybout Sjerks Hoornstra, curator
verkoper q.q.mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker, curatoren over
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Jan Paulusen


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0157v van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 5westHondenstraat NZ [staat: bij de Vijver]66‑00‑00 CGhuis
koperJan Galama, gehuwd metmr. kuiper
koperAafke Overdijk
huurderMinne Hansen c.u. e.a..
naastligger ten oosten [staat: westen]Hidde Dirks
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: straat]
naastligger ten westen [staat: oosten]de heer van Straaten
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Jacobs Costerkoopman


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-069 , pag. 124Hondenstraat 5Hidde Durks
8-069 , pag. 124Hondenstraat 5D. Hiddes, 39 jaar, gehuwd


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0162v van 8 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 5westHondenstraat NZ [staat: bij de Vijver]150‑00‑00 CGhuis
koperHajo Tuinhout commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
huurderMinne Hansen
huurderWopke Bartels
huurderHajo Tuinhout commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenHidde Dirks
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenHajo Tuinhout commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordenJan F. Repko koopman
verkoperJan Galama, gehuwd metmr. kuiper
verkoperAafke Overdijk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHajo Tuinhout, commissaris-generaal bij het departement van Convooyen en Licenten, koopt woning omtrent de Vijver. Ten O. Hidde Dirks (de Vries), ten W. de koper, ten Z. de Vijverstraat, ten N. Jan Frederik Repko. Gekocht van Jan Galama, mr. kuiper x Aafke Overdijk, voor 150 cg.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-069Hondenstraat 5Dirk Hiddes de Vries... BS ovl 1846, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk E-059, kalkkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-069, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-074; gebruiker Jan E. vd Woude, bestelder, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-069Hondenstraat 5Dirk H de Vries Dirk H de Vries pakhuis
E-069Hondenstraat 5Dirk H de Vries Gerben


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1176Hondenstraat 5Dirk Hiddes de VrieskalkbranderHarlingenpakhuis (35 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1176Hondenstraat E-069Hidde Dirks de Vriespakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1176Grutterstraat E-093Erven Hidde Dirks de Vriespakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3151Hondenstraat 5 (E-093)Hendrik Buikhuizenwoonhuis en grutterij
  terug