Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 69
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 696-1066-1066-101E-197E-191


Naastliggers vanLanen 69
ten oosten
ten zuidenLanen 67
ten westenLanen 65
ten noordende Lanen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0010r van 16 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0119r van 16 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0099r van 16 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 69Bauck Coninx steeg270‑00‑00 gghuis, loods ten noorden daaraan
koperEerk Tijssen, gehuwd metgrootschipper
koperJel Annes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van Ime Rogiers
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende hof van Idsart Hettinga
verkoperCornelis Coninx te Leeuwarden
verkoperdr. Johannes Gualtheryadvocaat Hof van Friesland te Leeuwarden


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0166v van 2 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 69Bauck Conincks steeg WZ naar de Lanen uitlopend180‑00‑00 ggkamer met een weefwinkel
koperBaucke Teedes, gehuwd met
koperJetske Gerbens
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 cg
naastligger ten oostenBauck Conincks steeg
naastligger ten zuidende hof van Tiebbe Popta
naastligger ten westenJacob Tybbes Popta
naastligger ten noordenkamer en weefwinkel van Sipke Hendricks
verkoperFoppe Gerardy c.u.rentmeester


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0181r van 11 mei 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 69noord, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBauke Taedes


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0181r van 11 mei 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 69noordBauck Conincks steeg WZ naar de Lanen uitlopend186‑14‑00 ggkamer met een weefwinkel
koperSipke Hendricx c.u.
verpachter grondN. N. 1‑05‑00 cg
naastligger ten oostenBauck Conincks steeg
naastligger ten zuidenBauke Taedes
naastligger ten westenJacob Tiebbes Popta
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFoppe Gerritsrentmeester


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0061v van 21 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 69Lanen NZ in de Bauck Koningssteeg WZ [niet vermeld]668‑00‑00 ggmouterij, yest en yestkamer met de keuken en opkamer daarboven
koper door niaar ratione proximitatisde heer Wringer
geniaarde koperDouwe Mirckx
naastligger ten oostenBauck Conincxsteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidende kamers van Upke Haytses
naastligger ten westenPyter Sybrants
naastligger ten noordende heer Hesselus Wringer dijkgraaf
verkoperUpke Haytses


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0043v van 13 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 69noord, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamer van de erfgenamen van wijlen Baucke Tedes


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0043v van 13 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 69noordin een steeg achter Nanne Hiddes125‑00‑00 ggkamer
koperJohan Wittert
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 cg
naastligger ten oostenBedelaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidende kamer van de erfgenamen van wijlen Baucke Tedes
naastligger ten westende hof van de koper Johan Wittert
naastligger ten noorden*Nanne Hiddes gerechtsbode
verkoperSipke Hendricxmetselaar
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Johan Wittert koopt een camer achter het huis van gerechtsbode Nanne Hiddes [Grettinga], in de steeg ten O. van kopers hof. Ten O. die steeg, ten Z. de camer v.d. erven van Baucke Iedes. Gekocht van metselaar Sipke Hendricx, voor 125 gg.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0171av van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 69Lanen NZ in de Bauck Conicx steeg WZ70‑00‑00 gg1/2 kamer
koperJohan Witter, gehuwd met
koperYda van Popta
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Foppe Gerryts 1‑05‑00 cg
naastligger ten oostenBauck Conicxsteeg
naastligger ten zuidenJohan Witter
naastligger ten westenJohan Witter
naastligger ten noordenJohan Witter
verkoperJetske Gerbens
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[171v komt tweemaal voor.] Johan Wittert x Yda van Popta koopt een 1/2 camer in de Bauck Koningssteeg. Ten O. de steeg, ten W. en N. de kopers. Gekocht van Jelke Gerbens.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0244r van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 69Lanen NZ in Bacuk Conincxsteeg WZ70‑00‑00 gg1/2 kamer
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Foppe Gerryts 1‑05‑00 cg
naastligger ten oostenBauck Conincxsteeg
naastligger ten zuidende kopers
naastligger ten westende kopers
naastligger ten noordende kopers
verkoper q.q.Dirck Claessen, curator overtimmerman
verkoperhet voorkind van zijn vrouw N. N., gehuwd (1) met
verkoperwijlen Baucke Taedes


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0075r van 1 sep 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNeeltie Dirx


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0201v van 17 dec 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNeeltie Dirks


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-106 , folio 122Lanen 69
eigenaarPieter Reiners
gebruikerPieter Reiners
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-106 , folio 79vLanen 69kamer
eigenaarPieter Reiners
gebruikerPieter Reiners
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-106 , folio Lanen 69kamer
eigenaarPyter Reiners
gebruikerPyter Reiners
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0023r van 29 jun 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 69Lanen NZ in de agn. Bauk Koningssteeg126‑07‑00 gghuis
koperAntony Beukers
naastligger ten oostenBauk Koningssteeg
naastligger ten zuidenHendrik Tomas
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen vroedsman Zuringar
verkoperReynder Pyters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntony Beuker koopt een huis nz. Lanen in de Bauk Coningssteeg, met mede-gebruik van die steeg. Ten O. die steeg, ten W.?, ten Z. Hendrik Tomas, ten N. erven vroedsman Suringar. Gekocht van Reynder Pyters, voor 126 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-106 , folio 80rLanen 69kamer
eigenaarPieter Reiners
gebruikerPieter Reiners
opmerkingpauper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-106Lanen 69Anthony Beuker, bestaande uit 6 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-106 , folio 80rLanen 69kamer
eigenaarAnthoni Beuker
gebruikerAnthoni Beuker
opmerkingonvermogende


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-106, fol. 110vLanen 69Anthoni Beukens , bestaande uit 4 volwassenen en 2 kinderenweever17:13:00 cg2:19:00 cggemeen


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0070v van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 69Lanen NZ in de Baukoningssteeg180‑00‑00 cgwoning
koperHendrik Gerryts bontwever
naastligger ten oostende heer burgemeester Tousaint n.u.
naastligger ten zuidenHendrik Trompetter
naastligger ten westende weduwe Zuiringer
naastligger ten noordende weduwe Zuiringer
verkoper q.q.Teunis Wesling, curator
verkoper q.q.Teunis ter Breuil, curatoren over de volgende twee kinderen
verkoper van 1/5Willem Anthonys Beuker, kind en erfgenaam
verkoper van 1/5Gryttje Anthonys Beuker, kind en erfgenaam
verkoper van 1/5Jan Anthonys Beuker, kind en erfgenaam
verkoper van 1/5Yebeltje Anthonys Beuker, kind en erfgenaam
verkoper van 1/5Harmen Anthonys Beuker, kinderen en erfgenamen van
erflaterwijlen Anthony Beuker, gehuwd met
erflaterwijlen Lutske Willems


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-106 , folio 81rLanen 69kamer
eigenaarAnthoni Beuker
gebruikerAnthoni Beuker
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0089v van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 69Lanen NZ in de Baukoningssteeg345‑00‑00 cgwoning
koperJan Arents, gehuwd metmr. bontwever
koperYebeltje Anthonis Beuckens
naastligger ten oostenburgemeester Toussaint
naastligger ten zuidenHendrik Tromp
naastligger ten westenvroedsman Altena
naastligger ten noordenvroedsman Altena
verkoperHendrik Gerrytsmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Arents koopt een woning in de Bauck Koningssteeg. Ten O. de burgemeester Toussaint, ten Z. Hendrik Tromp, ten W. en N. de vroedsman Syds Altena. Gekocht van Hendrik Gerryts.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-106 , folio 81rLanen 69kamer
eigenaarAnthoni Beuker
gebruikerAnthoni Beuker
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0020r van 25 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 69Lanen NZ in de Baukoningssteeg345‑00‑00 cghuis
koperHarmen Arent Luisbroek bontwever
naastligger ten oostenburgemeester Toussaint
naastligger ten zuidenHendrik Tromp
naastligger ten westenS. Altena
naastligger ten noordenS. Altena
verkoperArent Luisbroek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Arent Luisbroek, bontwever, koopt huis in de Bauck Koningssteeg aan de nz. van de Lanen. Ten O. de burgemeester Toussaint, ten Z. Hendrik Tromp, ten W. en N. S. Altena. Gekocht van Arent Luisbroek.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-101 , folio 138vLanen 69huis
eigenaarHarm. Arends
gebruikerHarm. Arends
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0070v van 19 okt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 69Lanen NZ in de Blauw Koningsteeg225‑00‑00 cghuis met beneden een weefwinkel
koperJan Altena koopman
naastligger ten oostenburgemeester Toussaint
naastligger ten zuidenHendrik Tromp
naastligger ten westende weduwe van wijlen S. Altena
naastligger ten noordende weduwe van wijlen S. Altena
verkoperJan Arent Luisbroekmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Altena koopt een huis in de Bauck Koningssteeg. Ten O. Toussaint, ten Z. Hendrik Tromp, ten W. en N. wd. S. Altena. Gekocht van Jan Arent Luisbroek.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0168r van 21 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-101 , folio 138rLanen 69pakhuis
eigenaarJan Altena
gebruikerJan Altena
huurwaarde15‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-101 , folio 138vLanen 69pakhuis
eigenaarJan Altena
gebruikerPyter Gerryts
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerSipke Sjouwkes
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal43‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑18‑02 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-101 , pag. 135Lanen 69Jan Altena erven0‑10‑00 cgpakhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-197Lanen 69Bouwe Pietersovl voor 1815; gebruiker van wijk E-197; eigenaar is Jan Altena erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-197Lanen 69Jan Zyts Altena... van wijk E-173; gebruiker Ake Altena, zonhoedenaaister, 1814. (GAH204); erven J.A. eigenaar van wijk E-197; gebruiker Bouwe Pieters wed., 1814 (GAH204); id. van wijk E-198; gebruiker Hendrik P. Mooy, timmerknegt, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-197Lanen 69erven Jan Altenawed Bouwe Pieters


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1290Lanen 69Bote Tuininga kantoorbediendeHarlingenhuis en erf (70 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-197Lanen 69Grietje W Visseroud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-197; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-197Lanen 69Jacobus Frans de Zwaan... bekende, 28 sep 1805; ondertrouw HRL; oud 58 jaar, geb Haarlem en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk E-197 VT1839; kind: Catrina Jacoba de Zwaan, geb 13 okt 1810, ged 21 okt 1810 Grote Kerk HRL; J.F. d. Z., ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-197LaanenJacobus de Zwaan58 jturfdragerHaarlemm, protestant, gehuwd
E-197LaanenGrietje W Visser57 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-197LaanenJan Jacobs de Zwaan18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1290de Lanen E-198Jacob A. de Vries woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3603De Lanen E-191wed. en erven Uilke J. de Vrij woonhuis
Sectie A nr. 3603De Lanen E-192wed. en erven Uilke J. de Vrij woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3603Lanen 69 (E-192)Johanna de Vrij (vr. v. Hendrik Meijer)woonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 69D. (Douwe) de Wit


2023
0.25227499008179


  terug