Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 76-0606-0606-063E-145E-144


Naastliggers vanLanen 7
ten oostenLanen 9
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 5
ten noordenPoortje 13


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 7't Poortje ten westen


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0251v van 16 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 7Lanen NZ hoek Drie Roemerssteeg [staat: lanen WZ hoek dirck lieuuessteeg]0‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oosten*Drie Roemerssteeg [staat: dirck lieuuessteeg]
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenPoortje [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Gerryt Bauckes, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Stoffel Bauckes, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Aeltie Jansen, gehuwd met
verkoperwijlen Siuerd Bauckes
verkoper q.q.Freerck Jansen, geauthoriseerde curator te Bolsward
verkoper q.q.Gerryt Bauckes, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde weeskinderen van wijlen Wouter Jansen
verkoper q.q.Jarich Reins, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Stoffel Bauckes, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Stoffel Jansen
erflaterwijlen Jan Stoffels, gehuwd met
erflaterwijlen Anna Wouters


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0263r van 3 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 7Lanen NZ266‑00‑00 gghuis
koper provisioneelPieter Jansen
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenCleys Bartels
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenHere Gatses
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0164r van 8 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 7Lanen NZ435‑00‑00 gghuis
koperSimen Wytses, gehuwd metgildebode van het smalschippersgilde
koperTrijntie Tieerdts Koe
naastligger ten oostenDirk Jans mr. metselaar
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenUlbe Cornelis mr. schoenmaker
naastligger ten noordende woning in het poortje ten oosten van de steeg
verkoper van 3/4meerderjarige en ongehuwde dochter Annetie Hilbrands, en namens te Amsterdam
verkoper van 1/8de kinderen van haar zuster Pytter Wobbes, en zijn broer te Ameland
verkoper van 1/8Hilbrand Wobbes te Ameland


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-060Lanen 7huis
eigenaarEelcke Douwes
gebruikerJan Ellerts wed.
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-060Lanen 7huis
eigenaarEelcke Douwes
gebruikerJan Ellerts wed.
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-060Lanen 7huis
eigenaarEelcke Douwes
gebruikerwed. Jan Ellerts
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-060Lanen 7huis
eigenaarEelke Douwes erven
gebruikerEllert Jansen wed.
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0296v van 17 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 7Lanen NZ300‑00‑00 gghuis
koperTrijntie Jogchums, gehuwd met
koperBastiaen Bicker koopman
huurderEllert Jansen c.u.35‑00‑00 cg
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenPoortje, het
naastligger ten noordenHarke Geerts
verkoperJogchum Eelkes Butterkoopermr. pannenbakker te Winsum


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-060Lanen 7huis
eigenaarBastian Bikker
gebruikerEllert Jansen
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-060, fol. 105vLanen 7Lieuwe Huberts weduwe, bestaande uit 2 volwassenen en 0 kinderenturfmeetster18:1:00 cg3:0:00 cgvan goed bestaen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-060Lanen 7huis
eigenaarBastiaan Bikker
gebruikerFedde Jentjes wed.
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg
opmerking[vermeld als 6-059/2]


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0217v van 26 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 7Lanen NZ650‑00‑00 cghuis
koperMarten Hendriks, gehuwd metmatroos op het Prinsenjacht
koperAaltje Stitterts
huurderMartjen vroedvrouw
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenPoortje, het
naastligger ten noordenHarke Geerts
verkoperTrijntje Jogchems, weduwe van
verkoperwijlen Bastiaan Bickers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Hendriks, matroos op het Princejagt x Aaltie Stitterts, koopt huis tussen het Poortje en de Drie Romerssteeg. Gekocht van Trijntie Jogchems wv Bastiaan Bicker.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-060Lanen 7huis
eigenaarMarten Hendriks
gebruikerMarten Hendriks
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg
opmerking[vermeld als 6-059/2]


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-063Lanen 7huis
eigenaarMarten Hendriks
gebruikerMarten Hendriks
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-063Lanen 7huis
eigenaarMarten Hendriks
gebruikerMarten Hendriks
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-063 , pag. 131Lanen 7Sipke T. Hendriks wed.2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-145Lanen 7Hielke Bokkes Overberg... huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1818, ovl 1827, ovl 1835; gebruiker van wijk E-145, oud schipper; eigenaar is Sipke Hendriks wed., 1814. (GAH204); kind: Jetske Hielkes, geb 10 okt 1799 HRL, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-145Lanen 7Sipke Hendriks... 27 feb 1759 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Zipkes, ged 22 jan 1760 Grote Kerk HRL; wed. eigenaar van wijk E-145, gebruiker is Hielke B. Overberg, oud schipper, 1814. (GAH204); Hijlke Bokkes ende Trijntje Sipkes, beide ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-145Lanen 7wed Sipke Hendriks Hielke B Overbergoud schipper


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 104 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-145Lanen 7Hielke Sipkes Overberg, overleden op 4 juli 1822zoon van Sipke H. Overberg (Laanen E 145) en Esserdina van der Zeef (tekent met Edzart Doena van der Zeef). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 106 van 23 dec 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-145Lanen 7koopaktefl. 500huis E-145
 
verkoperTrijntje Sipkes (gehuwd met Hylke Bokkes Everberg)
koperAuke Sybrens Molenaar (gehuwd met Sara Alberts Bosman)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1243Lanen 7 Auke Molenaar en kinderenpakhuisknegtHarlingenhuis (70 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-145Lanen 7Auke Sybrens Molenaar... E-179, supp wijk E-316, supp wijk G-437; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk E-145; VT 1839; geb 1 jan 1795, ged 27 jan 1795 Grote Kerk HRL, zv Sijbren Pijters Molenaar en Maartje Durks ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-145Lanen 7Rigtje Sybrands Wijkel... 1821 HRL, huw.afk. 13 en 20 mei HRL. en 20 en 27 mei 1821 Barradeel, wonende te Almenum, N.H., ovl wijk E-145, dv Sijbrand W, en Aafke IJlstra; BS huw 1821, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk E-179, wijk F-179, wijk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-145Lanen 7Trijntie S. de Vriesoud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-145; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-145LaanenAuke Molenaar44 jpakhuisknegtHarlingenm, protestant, weduwnaar
E-145LaanenSybren Molenaar13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-145LaanenMaartje Molenaar8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-145LaanenTrijntie Sjoerds de Vries52 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1855 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49053 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 21 en 23 van 21 feb 1855
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-145Lanen 7provisionele en finale toewijzingfl. 836huis aan de Lanen, E-145
 
verkoperAuke Sybrens Molenaar
verkoperGeertje Jelles de Vries (q.q.)
verkoperHendrik Andrae
koperReinder Steeksma


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-145Lanen 7Geertruida Jans van Rooyen... Harmanus vR, en Pietje Sipkes de Weerdt; BS huw 1833, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-104, 168, wijk E-145, supp wijk D-193; oud 45 jaar, (vnm: Truike), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-075; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1243Drie Romersteeg E-145Tjalke Ates Snip woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1243De Lanen E-144 Trijntje Bouwes van der Hoek wed. R. Steekstra en medeëigenarenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1243Lanen 7 (E-144)Evert Kiers (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lanen 7 Jan Nieuwenhuiskoopmanf. 1000f. 1000
Lanen 7 Anne Nieuwenhuiskoopmanf. 1500f. 1500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 7J. Mooijmandenmaker
Lanen 7A. Nieuwenhuiskoopman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 7G. (Geert) de Wit


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 7rijksmonument 20491  terug