Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Moriaanstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerMoriaanstraat 4(niet bekend)(niet bekend)G-255G-333


Naastliggers vanMoriaanstraat 4
ten oostenMoriaanstraat 6
ten westende Moriaanstraat
ten noordende Moriaanstraat


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0154v van 19 apr 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 4Moriaanstraat NZ58‑00‑00 CGwoning
koperFrans Groen
naastligger ten oostende tuin van Poppe Auckes
naastligger ten zuidende tuin van Poppe Auckes
naastligger ten westenhet huis bewoont door Jan Dijxma
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperPyter Phases, gehuwd met
verkoperEngeltie Pieters
verkoperJelle Jenties, gehuwd met
verkoperEngeltie Doedes
verkoperJan Harmens Steur, gehuwd met te Sexbierum
verkoperNeeltie Doedes te Sexbierum


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0072r van 18 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 4Moriaanstraat ZZ200‑00‑00 CGhuis
koperJan Willems, gehuwd metbontwever
koperAntie Beerns
naastligger ten oostenSalomon Gerlofs
naastligger ten zuidenSalomon Gerlofs
naastligger ten westenDouwe Jacobs mr. ijzersmid
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperGeeske Beerns, weduwe van
verkoperwijlen Frans Groen


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0043r van 30 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 4Moriaanstraat ZZ65‑07‑00 GGwoning
koperGauke Sybrens Hingst koopman
naastligger ten oostenPoppe Salomons
naastligger ten zuidenPoppe Salomons
naastligger ten westende weduwe van Dirk Cornelis sleefmaker
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoper q.q.Claes Willems Hoogstraten, curator
verkoper q.q.Robijn Arjens, curatoren over
verkoperde nagelaten boedel van wijlen Trijntie Ypkes, weduwe van
verkoperwijlen Rinnert Luitjensoud brugman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Admiraliteit koopt deftige helling, hellinghok, grote houtschuur en een timmerwerf, strekkende vooraan ter breedte van 30 voeten ten W. van de houtschuur, en achter tot aan het Oosteind van `s Lands rood staket. De timmerwerf wordt tegenwoordig door de Admiraliteit werf in een massa gebruikt. Het geheel is belast met 14 GG pacht aan erven dr. Gerard Sybren Suringar. Ten O. Tjepke Gratama, ten W. de Admiraliteit werf, ten Z. Folkert Pyters (Schellingwou?) en erven Cornelis Hendriks, ten N. de haven. Het geheel is eerder bezit geweest van Hendrik Jongma en zijn nazaten. Gekocht van de curatoren over de kinderen van wl. Hendrik Jansen Jongma, koopman te Franeker, voor 1220 gg.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0242v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 4Moriaanstraat ZZ73‑14‑00 GGhuis
koperJelle J. Boomsma
huurderJan Aukes mr. bontwever28‑00‑00 CG
naastligger ten oostenAbe Hiverda mr. bakker
naastligger ten zuidenAbe Hiverda mr. bakker
naastligger ten westenAge Johanns
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperGouke Sybrands Hingst, gehuwd metkoopman
verkoperTrijntie Broers


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 4Jan Berends Oppenkamp... Harmens; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1854, ovl 1855, bev.reg. Ha18 51 wijk D-157; gebruiker van wijk G-255, wewer; eigenaar is Jelle Boomsma, 1814. (GAH204); RCKS, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 4Jelle Jetses Boomsma... gebruiker is M. Holte, bouwmeester, 1814. (B2 04); id. van wijk G-254, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-255; gebruiker Jan Oppenkamp, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-260; gebruiker Frans Smith vrouw, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-255Moriaanstraat 4Jelle Boomsma Jan Oppenkamp wewer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1765Moriaanstraat 4Broer BoomsmaHarlingenhuis en erf (54 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 4Geert Jurjens van der Wal... wijk E-251, wijk G-257, wijk H-090, 129; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerknecht, wijk G-255; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 4Sjoukje/Susanna Jans Noordkamp... HRL 1851 wijk G-257; oud 48 jaar, (vnm: Susanna), geb en wonende te HRL. 1839, bokkenrookster wijk G-255; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-255Geert J van der Wal43 jtimmerknegtHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar
G-255Theunis G van der Wal13 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-255Susanna Noordkamp48 jbokkenrooksterHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 4Antonius Anskes Spijkermans Knoop... Katholiek, zv Anske Atzes SK, en Jeltje Teunis Gijlen; BS huw 1828, huw 1843, bev.reg. HRL 1851 wijk G-255, supp wijk B-238, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 4Haye Pieters Robijn... 1856, N.H., Vst 25 jun 1856 uit Arum, zv Pieter R, en Dieuwke Hidma; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk G-255, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1765Achter de groote kerk G-255Pieter J. Broekema en mede eig.woonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 4Jouwkje Weyzenbach... met Cornelis Aukes van Houten op 22 okt 1820 HRL, huw.afk. 8 en 15 okt 1820, wonende te HRL, ovl wijk G-255, dv Hille Pieters W, en Grietje Johannes; BS huw 1820, ovl 1841, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-207, ... (alles)


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 09 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
G-255Moriaanstraat 4Krachtens rechterlijke authorisatie: een huis en erf, waarin twee bokkinghangen achter de Groote Kerk. Provisioneel verkocht op 21 feb 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
G-255Moriaanstraat 4Een huis en erf, waarin twee bokkinghangen achter de Groote Kerk. Finaal verkocht op 23 feb 1872 de Korenbeurs bij Fekkes door nots. Kijlstra. Waarop geboden is f. 311.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 01 mrt 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
G-255Moriaanstraat 4Krachtens rechterlijke authorisatie: een huis en erf, waarin twee bokkinghangen achter de Groote Kerk. Finaal verkocht op 6 mrt 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 311.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1765*Moriaanstraat G-332Douwe de Boer en Harent van der Sluiswoonhuis
Sectie A nr. 1765*Moriaanstraat G-333Douwe de Boer en Harent van der Sluiswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4867Moriaanstraat 4 (G-333)Douwe de Boerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Moriaanstraat 4 IJpe Dijkstra2e stoker gasfabriekf. 600f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Moriaanstraat 4D. Terpstragrondwerker
  terug