Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 30
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 30 3-035 1/2 3-042 D-095 D-136
Naastliggers vanNieuwstraat 30
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 32
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenNieuwstraat 28


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0094v van 10 nov 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 30Nieuwstraat WZ [staat: Anjeliersstraat]huis
 
koperSymen Elings 349-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidenEernst Hendrickx
naastligger ten westensteegje
naastligger ten noordeneen ledige plaats
verkoperYpe Meynerts c.u.timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymen Elings, om Oost van Harlingen, koopt een huis wz. Anjelierstraat. Ten O. die straat, ten W. een steeg, ten Z..? Hendricks, ten N. een ledige plaets. Gekocht van Ipe Meynerts, timmerman, voor 349 gg.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0127r van 25 aug 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSymen Elings


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0147v van 12 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSymen Elings


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0158v van 8 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 30Nieuwstraat WZ [staat: Anjeliersstraat]kamer
 
koperClaes Jansen c.u.65-07-00 GG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjeliersstraat]
naastligger ten zuidende kamer van Eernst Hendrix c.s.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDouwe Jansen in de hontscamer
verkoperde erfgenamen van wijlen Stoffel Baniers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Jansen c.u. kopen een kamer in de Aenjelierstraet. Ten O. de straat, ten Z. Eernst Hendrix c.s., ten N. Souwe Jansen in de houten camer. Geen grondpacht. Gekocht van erven Stoffel Baniers voor 65 gg.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0097v van 13 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 30Nieuwstraat [staat: Anjelierstraat]huis
 
koperburgemeester Hans Harmens de Vries 425-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Eernst Hendricx metselaar
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenJan Siercx
verkoperBocke Abbes, gehuwd met
verkoperJetske Andrys
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Harmens de Vries, burgemeester, koopt een huis in de Angelierstraat. Ten O. die straat, ten W. een steeg, ten Z. Hendrik, metselaar, ten N. Jan Sierx?. Gekocht van Bocke Eelckes x Jetske Andrys, voor 425 gg.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0175r van 6 jun 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 30Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]huis
 
koperHendrick Rinnerts Drost, gehuwd met400-00-00 GG
koperAuckien Jans
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Lammerts Sioerts
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jan Siercx
verkoperJeltie Theunis Vrijthoff, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Hans Harmens de Vries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Rinnerts Drost x Auckien Jans kopen een huis in de Angelierstraat


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0041r van 25 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 32, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrick Rinnerts


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0093r van 17 mrt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 30Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]huis
 
koperAelsen Claessen c.u.100-00-00 GG
floreenrente0-15-00 fl
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenLuitien Liues
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: lange steeg]
naastligger ten noordende weduwe van Jan Siercx
verkoperHendrick Rinnerts Drost c.u.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0195v van 30 aug 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 32, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrik Rinnerts


1682 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 215 folio 145r van 23 aug 1682 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Nieuwstraat 30
 
overledeneDieucke Jansuitdraagster
vroedsman Cornelis Wijngaerden, geauthoriseerde curator over
Trijntie Douwes kind uit een huwelijk
Gritie Douwes kind uit een huwelijk
Gerryt Claesen kind uit ander huwelijk, verderop voorkomende als
Gerryt Vossinga
Trijntie Claesen kind uit ander huwelijk, verderop voorkomende als
Tyttie Claeses Fossinga
inleiding bij de boedelinventarisatie[0145r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Louwrens Jacobs Asperen ende Tjeerd Bouwens als commissarien, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuise van wijlen Dieucke Jans in leven uytdraeghster binner deser stede, ten versoecke van de vroedsman Cornelis Wijngaerden als geauthoriseerde curator over Trijntie ende Grietie Douwes, respecievelyk old in 't 25e ende ontrent 20 jaeren, ende Gerryt ende Trijntie Claesen voor haer selven, alle kinderen ende erffgenamen van den overledene voornoemt, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Trijntie ende Grietie Douwes vorengedacht als hebbende den sterffhuise gefraequenteert, de welcke ook den belofte daer toe staende om alles getrouwelyck aen te geven hebben gepresteert in handen van de mede commissaris Asperen, waer op dan tot de beschrijvinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 23e augustus 1682.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0240v van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 30Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]huis
 
koperCornelis Doedes veerschipper op Sneek100-00-00 GG
floreenrente0-15-00 fl
huurderPieter Douwes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidenAefke Oedses
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Lange steeg]
naastligger ten noordenPieter Seerps
verkoperAelsen Claesenbleker


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0180v van 1 dec 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 32, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter Cornelis e.a.mr. kleermaker


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-035Nieuwstraat 30huis
eigenaarPieter Seerps erven
gebruikerPieter Seerps erven
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-035Nieuwstraat 30huis
eigenaarPieter Seerps erven
opmerkingpauper


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0218r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 32, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGerrit Acker


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-035 Nieuwstraat 30huis
eigenaarPyter Seerps erven
gebruikerPyter Seerps erven
opmerkingpauper


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0342v van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerrit Andrys


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-035 Nieuwstraat 30huis
eigenaarerven Pieter Seerps
gebruikererven Pieter Seerps
opmerkingpauper


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0018va van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 30Nieuwstraat WZ [staat: Angeliersstraat]2/3 huis
 
koper provisioneelGeert Rinses 166-18-10 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-09-00 CG
voormalig eigenaarsede weduwe van Gerrit Acker
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Angeliersstraat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Gijsbertus Koen, curatorcommissaris op de Abt
verkoper van 1/3Trijntie Gerrits, gehuwd met
verkoper van 1/3Cornelis Hendriks
verkoper q.q.Claas Jacobs, curatoren overmetselaar
verkoper van 1/3Andrys Gerrits


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0019ra van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 30Nieuwstraat WZ [staat: Angeliersstraat]2/3 huis
 
koper finaalGeert Rinses 166-18-10 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-09-00 CG
voormalig eigenaarsede weduwe van Gerrit Acker
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Angeliersstraat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Gijsbertus Koen, curatorcommissaris op de Abt
verkoper van 1/3Trijntie Gerrits, gehuwd met
verkoper van 1/3Cornelis Hendriks
verkoper q.q.Claas Jacobs, curatoren overmetselaar
verkoper van 1/3Andrys Gerrits


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0335v van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 30Nieuwstraat WZ [of Angelierstraat]1/3 huis
 
koperGeert Rinses, gehuwd metschuitschipper83-09-05 GG
koperSytske Willems
verpachter grondde stad Harlingen0-09-00 CG
voormalig bewonerWelmoed Johannes, moeder van de verkoperse
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDieuke Gerrits Acker, gehuwd met
verkoperClaas Jacobsmetselaar
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 235v maar verkeerd genummerd in het origineel] Geert Rinses, schuitschipper x Sytske Willems kopen


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-035 Nieuwstraat 30Jan de Boer, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal07-00-00 CG
3-035 /2Nieuwstraat 30Minne Ages, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0044r van 18 okt 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 32, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMinne Ages


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-035 Nieuwstraat 30huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0233v van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 30Nieuwstraat WZ [staat: Nieuwe straat]huis
 
koperPyter Joosten, gehuwd metturfdrager380-00-00 CG
koperLijsbeth Beernds
verpachter grondde stad Harlingen0-09-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nieuwe straat]
naastligger ten zuidenPyter Jansen
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenJan Jansen
verkoperSytske Willems, laatste weduwe van
verkoperMinne Ages
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Joosten, turfdrager x Lijsbeth Beernds kopen huis in de Nieuwstraat, bewoond door de verkoperse. Grondpacht 9 st aan de Stad. Ten O. de Nieuwstraat, ten Z. Pieter Jansen, ten W. de Soutsteeg, ten N. Jan Jansen. Gekocht van Sytske Willems, laatst wd. Minne Ages, voor 380 cg.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0137r van 7 mei 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPytter Joosten


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0044v van 1 apr 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Joostens


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0265r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 32, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHarmen Hendriks bontwever


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0256v van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHarmen Hendriks*


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-042 Nieuwstraat 30Harmen Everts0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-095Nieuwstraat 30Jan Harm Werkmaneigenaar en gebruiker van wijk D-095, wewer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-095Nieuwstraat 30Jan Harmens Werkman Jan Harmens Werkman wewer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 821Nieuwstraat 30Stads WeeshuisHarlingenhuis (70 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 821 Stads WeeshuisHarlingengeamoveerd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-095Nieuwstraat 30Maria Schoot... Westerhof op 1 mei 1851 HRL; (?), dv Johannes S, en Anna van Erp; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk D-095, wijk G-347, wijk H-144; Coenraad Slym en M.S., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-095Nieuwstraat 30Steven Klazes de Vries... HRL 1803, 1806, 1807, 1809, BS ovl 1812, huw 1818, huw 1842, ovl 1852, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk D-095, wijk E-081; oud 60 jaar, wonende te HRL. 1839, kapitein ter zee, wijk E-073; VT1839; S.K. d. V. eigenaar ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-095Nieuwstraat 30Jouke Wiebrens Hoekstrageb 1802 prov, A 19 sep 1858 Tzum; bev.reg. HRL 1851 wijk D-095


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-095Nieuwstraat 30Lolle Sytses Goverts... Mintje Hercelius; BS ovl 1839; 1840 huwelijken, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-061, wijk B-023, wijk D-095, 158, wijk E-066; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, meesterknecht der panfabriek, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-095Nieuwstraat 30Rigtje Cornelis Voordewind... geb 14 dec 1789, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Klaassen voor de Wind en Inskje ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-095Nieuwstraat 30Rigtje Muller... Stephanus M, en Jetske Jaitzes vd Zee; BS ovl 1857; 1886 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-005, wijk D-095, wijk F-147, wijk G-000, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-095Nieuwstraat 30Wijpkje Romkes Lamring... dienstmeid. N.H., dv Romke Poppes L, en Beatrix Wiebrens; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-095, wijk E-081, wijk G-075, 357, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2146D-095 (Nieuwstraat)Maartje R. Voermanplek grond


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2146D-136 (Nieuwstraat)Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedemaplek grond


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4728Nieuwstraat 30 (D-136)Fokke Drost (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Nieuwstraat 30 Fokke Drostwinkelier
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700
Nieuwstraat 30 Geert Drostsergeant
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 30Joh.Postmawinkelier


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nieuwstr.IJ. v.d. Meulen265


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nieuwstr.IJ. v.d. Meulen265Beurtdienst Harlingen-Groningen v.v.


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nieuwstr.IJ. v.d. Meulen265Beurtdienst Harlingen-Groningen v.v.


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 30K. (Klaas) Snijder
  terug