Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 47
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 47 1-028 1-031 A-027 A-026
Naastliggers vanNoorderhaven 47
ten oostenNoorderhaven 49
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 45
ten noordende Droogstraat


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0145v van 24 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 47Noorderhaven NZhuis
 
koperWyntien Alefs schipper1900-00-00 GG
naastligger ten oostenSipke Reyns
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenPybe Wytses
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSicke Scheltes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWijntien Alefs, schipper koopt een huis nz. Noorderhaven. Ten O. Sipke Reyns, ten Z. de haven, ten W. Pibe Wytses. Geen grondpacht. Gekocht van Sicke Scheltes c.u. voor 1900 gg.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0169av van 22 aug 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 47Noorderhaven NZhuis
 
koperHendrick Feykes, gehuwd met2415-00-00 GG
koperGeertie Jacobs
toehaakvijf ducaten en twee rosenobels tot een vereringe
naastligger ten oostenSypke Reins
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenClaes Clasen
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperJacob Jacobs Popta, gehuwd metLeeuwarden
verkoperAttie SeerpsLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[169v komt tweemaal voor.] Hendrick Feyckes x Geertie Jacobs kopen een huis nz. Noorderhaven.Ten O. Sypcke Reins, ten W. Claes Clasen. Gekocht van Jacob Jacobs Popta x Attie Seerps te Leeuwarden, voor 2413 gg en vijf ducaten en twee rosenobels tot een verering.


1676 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 428r van 2 mrt 1676 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Noorderhaven 47
 
overledeneGeertie Jacobs, weduwe van
burgervaandrig Henryck Feyckes de Wit
aangeverIdtske Auckes, gehuwd met
Reyner Huyberts, geauthoriseerde curator
Tierck Sanstra, geauthoriseerde curatoren over
de nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Auckes Augustinusga
Reyner Huyberts, geauthoriseerde curator over
het nagelaten weeskind van wijlen Jacob Auckes
aangeverFoeckjen Hendrix de Wit dochter van de overledene
aangeverAuckjen Hendrix de Wit dochter van de overledene
inleiding bij de boedelinventarisatie[0428r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeester Bartel Cleysen Lantingh als mede commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van Geertie Jacobs jongst weduwe van wijlen de faendrager Henryck Feyckes de Wit van alle sodanige goederen, actien en gerechtigheden als boven sijn bij den overledene nagelaeten te wesen, ter instantie van Reyner Huyberts beneffens Tierck Sanstra geauthoriseerde curatores over de nagelatene weeskinderen van wijlen Claes Auckes Augustinusga, sampt de selve Reyner Huyberts alleen als curator over 't nagelaten weeskind van wijlen Jacob Auckes, alles op 't aengeven van Idtske Auckes huysvrouwe van gedachte Reyner Huyberts sampt Foeckjen en Auckjen Hendrix de Wit alle respectievelyk dochteren van de overledene, die alle ende oock ende oock een yder in 't besonder den solemnelen eede omme, alles wel ende te goeder trouwen te sullen aengeven, vermits niemant anders daartoe in den sterfhuyse gequalificeert was, hebben gepraesteert in handen van welgedachte heere commissaris, waerop tot de beschrijvinge is geprocedeert in naevolgende manieren. Actum den 2e marty 1676.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0233v van 21 mei 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 47Noorderhaven NZ, strekkende tussen Vismarkt en de Raadhuisbruggen en lopende achter tot aan de Droogstraat1/6 huis en erf alwaer de Jol uythangt
 
koperGillis Gerryts van Ackersloot 490-00-00 CG
eerdere bewonerburgervaandrig Hendrick Feykes de Wit
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperAmbrosius van der Uyl, gehuwd met
verkoperAuckjen Hendriks de Wit
erflaterwijlen burgervaandrig Hendrick Feyckes


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0271v van 23 sep 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 47Noorderhaven NZ1/6 huis
 
koperGillis Gerryts van Ackersloot 315-00-00 CG
naastligger ten oostenRinnert Eelckes n.u.
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenDries Jansen wijdschipper
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperLijsbeth Hendricks de With, gehuwd met
verkoperGerryt Jurjens
erflaterwijlen burgervaandrig Hendrick Feyckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGillis Gerryts, van Ackersloot, koopt 1/6 huis nz. Noorderhaven, waaruit oud burgervaandrig Hendrick Feyckes de Wit versturven is. Ten O. Rinnert Eelckes n.u., ten Z. de haven en straat, ten W. wijdschipper Dries Jansen, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Lijsbet Hendricks de With gesterkt met haar man Gerryt Jurjens voor 100 zilveren ducatons [ducaton=63 stuivers].


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0272r van 30 sep 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 47Noorderhaven NZ, tussen de Vismarkt en de Raadhuisbruggen, lopende van de Noorderhaven tot de Droogstraat, alwaar de Gol uithangt1/10 huis en erf
 
koperGillis Gerryts Ackersloot koopman189-00-00 CG
naastligger ten oostenRinnert Eelckes n.u.
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenDries Jansen
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAmbrosius van der Uil, gehuwd metSneek
verkoperAuckien HendricksSneek
erflaterwijlen burgervaandrig Hendrick Feyckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGillis Gerryts, koopman te Ackersloot, koopt 1/10 huis en erf nz. Noorderhaven tussen de Vismarkts- en Raadhuizerbruggen, tot aan de Droogstraat, alwaer de Jol uythangt, en waaruit burgervaandrig Hendrick Feyckes versturven is. Ten O. Rinnert Eelckes n.u., ten Z. de straat en haven, ten W. Dries Jansen, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Ambrosius van der Uil x Auckien Hendricks [de Wit] voor 189 cg.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0005ra van 14 jul 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 47Noorderhaven NZ17/30 huis en erf alwaer de Joll uithanght
 
koper provisioneelJillis Gerryts van Ackersloot 793-00-00 GG
eigenaar van 13/30Jillis Gerryts van Ackersloot
naastligger ten oostenRinnert Eelckes
naastligger ten zuidenNoorderhaven en straat
naastligger ten westenDries Jansen
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 5/30 en 3/30 [staat: 1/6 en 1/10]Doede Jansen, gehuwd met
verkoper van 5/30 en 3/30 [staat: 1/6 en 1/10]Foeckien Hendricks de Wit
verkoper van 3/30 [staat: 1/10]Reyner Huyberts, erfgenaam, gehuwd metstadsmakelaar
verkoper van 3/30 [staat: 1/10]Idske Auckes
verkoper q.q.Reyner Huyberts, curator overstadsmakelaar
verkoper van 3/30 [staat: 1/10]het nagelaten weeskind van wijlen Jacob Auckes, erfgenaam
verkoper q.q.Reyner Huyberts, curator
verkoper q.q.Tjerck Jansen Sanstra, curatoren over
verkoper van 3/30 [staat: 1/10]de twee voorkinderen van wijlen vaandrig Claes Auckes, erfgenamen
verkoper q.q.Otto Knijff, curator over
verkoperhet derde kind van wijlen Claes Auckes, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Geertie Jacobs, weduwe van
erflaterwijlen burgervaandrig Hendrick Feyckes de Wit


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0072v van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 47Noorderhaven NZhuis alwaer de Jol uytgehangen heeft
 
koperWybe Feddrix, gehuwd metgrootschipper1931-00-00 CG
koperTrijntie Sjoerts
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Rinnert Eelckes
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende weduwe van Dries Jansen wijdschipper
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJilles Gerryts, enkoopman
verkoperCornelis Gerrytskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Feddrix [Kalf], grootschipper x Trijntie Sjoerds [Schiere] kopen een mooi huis c.a. nz. Noorderhaven, waar 'de Jol' uitgehangen heeft. Ten O. erven Rinnert Eelckes, ten Z. de straat en haven, ten W. wd. wijdschipper Dries Jansen, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Jillis- en Cornelis Gerryts, gebroeders en kooplieden, voor 1931 cg.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0172r van 20 okt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 47Noorderhaven NZ tot achter in de Droogstraathuis
 
koperEwert Freerx Hinghst, gehuwd metkoopman1089-08-00 GG
koperStijntie Hendrix
toehaaktwee zilveren lepels
naastligger ten oostenCatharina van Elcoma
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dries Jansen
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperWybe Feddrix Kalf, gehuwd met
verkoperTrijntie Sioerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Freerx Hingst x Stijntie Hendrix koopt een mooi huis nz. Noorderhaven en strekkende tot de Droogstraat. Ten O. Catharina van Eelcoma, ten W. erven Andries Jansen. Gekocht van Wybe Feddrix Kalf x Trijntie Sioerdts, voor 1089 gg. en 2 zilveren lepels.


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0010r van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEwert Hingst koopman


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0231r van 6 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEvert Hingst koopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-028Noorderhaven 47huis
eigenaarwed. Evert Hingst
gebruikerwed. Evert Hingst
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-028Noorderhaven 47huis
eigenaarwed. Evert Hingst
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-4-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0088r van 24 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Evert Hingst koopman


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-028 Noorderhaven 47huis
eigenaarwed. Evert Hingst
gebruikerwed. Evert Hingst
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-028 Noorderhaven 47huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerEvert Hanekuik
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-028 Noorderhaven 47Evert Hanekuyk, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal50-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-028 Noorderhaven 47huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerEvert Hanekuik
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-03-10 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
1-028Noorderhaven 47Evert Hanekuikbontreeder£ 102-09-0£ 17wel begoedigt cu.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0215v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEvert Hanekuyk


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-028 Noorderhaven 47H Hanekuijk


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-031 Noorderhaven 47H Hanekuik6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-027Noorderhaven 47Hielke Hanekuik... Stadsweeshuis 1805, ontvangt interesse 1808-1811, ongehuwd BS ovl 1824; eigenaar en gebruiker van wijk A-027, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-006, gebruiker is Sjierk Koestra, keetknegt, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-027Noorderhaven 47Hielke Hanekuik Hielke Hanekuik koopman


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-027Noorderhaven 47Hylke Haanekuik, overleden op 4 juli 1824Noorderhaven A 27, testamentair erfgenamen voor helft zijn: Geertruida (thans wed. Lonneman), apothekerse, Allerd-Scheltinga, gemeenteontvanger St. Annaparochie, Jacob, predikant Ilp/ N H en Agge-Douwe Everts Oosterbaan, koopman Amsterdam (geboren 6/4/1801) (hun moeder Pietje Oosterbaan, wed. dr. Evert Oosterbaan, erft -deel- vruchtgebruik, hun oudere broer Heere Everts Oosterbaan, is reeds in 1816 sedert enige jaren 'uitlandig') en voor de andere helft: Christina Dirks Vellinga (vrouw van Gouke Sybrands Hingst, koopman) (1/3), Dirk, commissionair Groningen en Baudina Minnes Vellinga (samen 1/3: vader Minne Vellinga, te Stavoren, wednr. Neinke Wybenga, erft -deel- vruchtgebruik), Johannes, secretaris Lemsterland, Dirk, notaris Makkum, Johanna, Ida en Anna Petrus Greydanus, geboren 2/5/1806 (3 staken, samen 1/3:kinderen van Petrus Greydanus en Catharina Vellinga: erven -deel- vruchtgebruik). Saldo fl. 76.245,63. Bijgevoegd is suppletoire memorie 7003/096 (vermeerdering saldo met fl. 1.102,77). Verder vele legaten ad fl. 34.390,- voor: Jentske (vrouw van Sjoerd Ynses), Christina (vrouw van Ds. N. Blomberg, te Midlum), kinderen van Aafke (vrouw van Rintje Folkerts Tolsma, jongste kind, Folkert Rintjes Tolsma, is geboren 2/10/1803), kinderen van Sjerkje Taekeles Tolsma (vrouw van Jan Harmens Hoogterp, te Kimswerd: hun jongste kind is geboren 12/12/1804) (elk fl. 2.250,-), Neeltje (wed. N. Lublink), te Heerenveenen Geertruida Wybes Haanekuyk, aldaar (elk fl. 3.300,-), Jan-Daniel, Folkert, Meile, Kniertje en Jan Folkerts van der Plaats (kinderen van Folkert van der Plaats) (samen fl. 3.000,-), Anna-Jacoba Backer (fl. 5.050,-), wijlen Jan Douwes Zeilmaker (vader van Douwe Jans Zeilmaker, stiefvader van kinderen van Evert Clases Oosterbaan), wijlen Iebeltje (vrouw van Coenraad W. Bakker, fl. 550,-) en wijlen Claas Everts Oosterbaan (vader van Evert Clases Oosterbaan: fl. 2.550,-), kinderen van Jacob Jacobs Oosterbaan (man van Baukje Stelwagen: samen fl. 4.000,-), Cornelis S. C. Zwart, koopman Hoorn (fl. 500,-), Gerrit Douwes Haayer, te Amsterdam (man van D. -E. J. Lutz, schoonzoon van J. A. Lutz, aldaar), D G-gemeente (fl. 2.000,-), Sjerk H. Koestra (fl. 150,-), kinderen van Hoite Tichelaar, te Makkum (fl. 500,-), Ds. Freerk Hoekstra (fl. 400,-), keetknecht Sjierk H. Koestra en Trijntje Baukes (fl. 150,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 333Noorderhaven 47Geertruida Lamina Reen van Loon en mede E.Harlingenhuis en erf (220 m²)


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-027Noorderhaven 47Ype Bouwes Rodenhuis, overleden op 15 oktober 1838Noorderhaven A 27, man van Albertina van Altena, vader van minderjarige Hendrika, Hillegonda en Ype Ypes Rodenhuis. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-027Noorderhaven 47Abraham van der Moeroud 39 jaar, geb Zierikzee en won HRL. 1839, architekt, wijk A-027; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-027Noorderhaven 47Hazina Cootstraoud 30 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk A-027; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-027Noorderhaven 47Lambertus M. Abrahams van der Moer, overleden op 22 augustus 1839M.=Matthijs, 13 dg, overleden Noorderhaven A 27, zoon van Abraham van der Moer, stadsbouwmeester & Asiena Kootstra, broer van minderjarige Margaretha-Christina, Wilhelmina, Wilhelmus-Johannes en Izaak-v. Oosterdijk Abrahams van der Moer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-027NoorderhavenAbraham van der Moer39 jZierikzeem, protestant, gehuwd, architect
A-027NoorderhavenHazina Cootstra30 jHeerenveenv, protestant, gehuwd
A-027NoorderhavenIzaak van der Moer5 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
A-027NoorderhavenWilhelmus van der Moer4 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
A-027NoorderhavenMargaretha van der Moer7 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
A-027NoorderhavenWilhelmina van der Moer8 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
A-027NoorderhavenCristina Zijlstra24 jAlmenumv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-027Noorderhaven 47Abraham van der Moer, overleden op 11 december 184040 jr, stadsarchitekt, geboren Zierikzee, overleden Noorderhaven A 27, man van Hazina Cootstra (mede testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Wilhelmina, Margaretha-Christina, Isaak- v. Oosterdijk en Wilhelmus-Johannes Abrahams van der Moer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-027Noorderhaven 47Hendrik Martens van der Wal, overleden op 24 januari 1846(Certificaat van onvermogen), 14 dg (geboren 5/1/1846), overleden Bargeburen A 27. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1854 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 98 en 105 van 11 okt 1854
adressoortbedraggebruik
A-027Noorderhaven 47provisionele en finale toewijzingfl. 5460huis A-027
 
verkoperDirk van Dam
koperRinse Abrahams de Ruiter


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2508A-027 (Noorderhaven )Elisabeth J. Hannema wed. J. Hanekuijkwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3867A-026 (Noorderhaven)Justus Hendrik van Loonwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4889Noorderhaven 47 (A-026)waterschap Vijf Dln. Zeedijken (Buitendijks)woonhuis


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 47Waterschapsgebouw der "Vijf deelen Zeedijken Buitendijks"61


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 47Waterschapsgebouw der 'Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks'61


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 47Waterschapsgebouw der 'Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks'61


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 47 Frans Raadsmaopzichter waterschap
vorige grondslagf. 2400
huidige grondslagf. 2400


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 47Waterschapsgebouw der 'Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks'61


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 47Waterschapsgebouw der 'Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks'61


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 47Waterschapsgeb. d. Vijf deelen Zeedijken Buitendijks61


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 47Waterschapsgeb. d. Vijf deelen Zeedijken Buitendijks61


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 47Waterschapsgeb. d. Vijf deelen Zeedijken Buitendijks61


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 47Waterschapsgeb. d. Vijf deelen Zeedijken Buitendijks61


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 47K.Hoekstraconcierge


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 47Waterschapsgeb. d. Vijf deelen Zeedijken Buitendijks61


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 47Waterschapsgeb. d. vijf deelen Zeedijken Buitendijks473


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Waterschapsgeb. d. vijf deelen Zeedijken Buitendijks473


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Waterschapsgeb. d. vijf deelen Zeedijken Buitendijks473


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Waterschapsgeb. d. vijf deelen Zeedijken Buitendijks473


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 47S. (Sijbren) Houtsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 47rijksmonument 20546ca. 1870


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9041Noorderhaven 47
  terug