Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 47
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 471-0281-0281-031A-027A-026


Naastliggers vanNoorderhaven 47
ten oostenNoorderhaven 49
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 45
ten noordende Droogstraat


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0250r van 26 nov 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDoed, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Epe


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0143r van 4 apr 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 47Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]1231‑00‑00 gghuis
koperIsbrant Teunis, gehuwd met
koperMagdalena Sybrens
protesteert vanwege een hypotheekTymen Intes
protesteert vanwege een hypotheekJacobaeus q.q.
protesteert vanwege een hypotheekKeympe Taeckes te Franeker
naastligger ten oostenAesge Lieuues
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBente Tyaliffs
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperRoeliff Wybes Teppenboer te Warfum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsbrandt Teunis x Magdalena Sybrens kopen een huis nz. noorder nieuwe haven strekkende tot de Droogstraat. Ten O. Aesge Lieuues, ten W. Bente Tyalliffs. Gekocht van Roeliff Wybes Teppenboer wonende te Marsum voor 6236 GG.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0071v van 15 sep 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Isbrant Tonis


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0078v van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0079v van 21 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Isbrant Thoenis


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0145v van 24 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 47Noorderhaven NZ1900‑00‑00 gghuis
koperWyntien Alefs schipper
naastligger ten oostenSipke Reyns
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenPybe Wytses
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSicke Scheltes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWijntien Alefs, schipper koopt een huis nz. Noorderhaven. Ten O. Sipke Reyns, ten Z. de haven, ten W. Pibe Wytses. Geen grondpacht. Gekocht van Sicke Scheltes c.u. voor 1900 gg.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0169av van 22 aug 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 47Noorderhaven NZ2415‑00‑00 gghuis
koperHendrick Feykes, gehuwd met
koperGeertie Jacobs
toehaakvijf ducaten en twee rosenobels tot een vereringe
naastligger ten oostenSypke Reins
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenClaes Clasen
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperJacob Jacobs Popta, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperAttie Seerps te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[169v komt tweemaal voor.] Hendrick Feyckes x Geertie Jacobs kopen een huis nz. Noorderhaven.Ten O. Sypcke Reins, ten W. Claes Clasen. Gekocht van Jacob Jacobs Popta x Attie Seerps te Leeuwarden, voor 2413 gg en vijf ducaten en twee rosenobels tot een verering.


1676 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 428r van 2 mrt 1676 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Noorderhaven 47
inventarisantGeertie Jacobs, weduwe van
burgervaandrig Henryck Feyckes de Wit
aangeverIdtske Auckes, gehuwd met
Reyner Huyberts, geauthoriseerde curator
Tierck Sanstra, geauthoriseerde curatoren over
de nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Auckes Augustinusga
Reyner Huyberts, geauthoriseerde curator over
het nagelaten weeskind van wijlen Jacob Auckes
aangeverFoeckjen Hendrix de Wit dochter van de inventarisant
aangeverAuckjen Hendrix de Wit dochter van de inventarisant
inleiding bij de boedelinventarisatie[0428r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeester Bartel Cleysen Lantingh als mede commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van Geertie Jacobs jongst weduwe van wijlen de faendrager Henryck Feyckes de Wit van alle sodanige goederen, actien en gerechtigheden als boven sijn bij den overledene nagelaeten te wesen, ter instantie van Reyner Huyberts beneffens Tierck Sanstra geauthoriseerde curatores over de nagelatene weeskinderen van wijlen Claes Auckes Augustinusga, sampt de selve Reyner Huyberts alleen als curator over 't nagelaten weeskind van wijlen Jacob Auckes, alles op 't aengeven van Idtske Auckes huysvrouwe van gedachte Reyner Huyberts sampt Foeckjen en Auckjen Hendrix de Wit alle respectievelyk dochteren van de overledene, die alle ende oock ende oock een yder in 't besonder den solemnelen eede omme, alles wel ende te goeder trouwen te sullen aengeven, vermits niemant anders daartoe in den sterfhuyse gequalificeert was, hebben gepraesteert in handen van welgedachte heere commissaris, waerop tot de beschrijvinge is geprocedeert in naevolgende manieren. Actum den 2e marty 1676.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0233v van 21 mei 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 47Noorderhaven NZ, strekkende tussen Vismarkt en de Raadhuisbruggen en lopende achter tot aan de Droogstraat490‑00‑00 cg1/6 huis en erf alwaer de Jol uythangt
koperGillis Gerryts van Ackersloot de Jol
eerdere bewonerburgervaandrig Hendrick Feykes de Wit
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperAmbrosius van der Uyl, gehuwd met
verkoperAuckjen Hendriks de Wit
erflaterwijlen burgervaandrig Hendrick Feyckes


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0271v van 23 sep 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 47Noorderhaven NZ315‑00‑00 cg1/6 huis
koperGillis Gerryts van Ackersloot
naastligger ten oostenRinnert Eelckes n.u.
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenDries Jansen wijdschipper
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperLijsbeth Hendricks de With, gehuwd met
verkoperGerryt Jurjens
erflaterwijlen burgervaandrig Hendrick Feyckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGillis Gerryts, van Ackersloot, koopt 1/6 huis nz. Noorderhaven, waaruit oud burgervaandrig Hendrick Feyckes de Wit versturven is. Ten O. Rinnert Eelckes n.u., ten Z. de haven en straat, ten W. wijdschipper Dries Jansen, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Lijsbet Hendricks de With gesterkt met haar man Gerryt Jurjens voor 100 zilveren ducatons [ducaton=63 stuivers].


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0272r van 30 sep 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 47Noorderhaven NZ tussen de Vismercks- en de Raedhuyserbruggen189‑00‑00 cg1/10 huis alwaer de Jol uythangt, en erf
koperGillis Gerryts koopman te Ackersloot de Jol
naastligger ten oostenRinnert Eelckes n.u.
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenDries Jansen
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAmbrosius van der Uil, gehuwd met te Sneek
verkoperAuckien Hendricks te Sneek
erflaterwijlen burgervaandrig Hendrick Feyckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGillis Gerryts, koopman te Ackersloot, koopt 1/10 huis en erf nz. Noorderhaven tussen de Vismarkts- en Raadhuizerbruggen, tot aan de Droogstraat, alwaer de Jol uythangt, en waaruit burgervaandrig Hendrick Feyckes versturven is. Ten O. Rinnert Eelckes n.u., ten Z. de straat en haven, ten W. Dries Jansen, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Ambrosius van der Uil x Auckien Hendricks [de Wit] voor 189 cg.


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0005ra van 14 jul 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 47Noorderhaven NZ793‑00‑00 gg17/30 huis en erf alwaer de Joll uithanght
koper provisioneelJillis Gerryts van Ackersloot de Jol
eigenaar van 13/30Jillis Gerryts van Ackersloot
naastligger ten oostenRinnert Eelckes
naastligger ten zuidenNoorderhaven en straat
naastligger ten westenDries Jansen
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 5/30 en 3/30 [staat: 1/6 en 1/10]Doede Jansen, gehuwd met
verkoper van 5/30 en 3/30 [staat: 1/6 en 1/10]Foeckien Hendricks de Wit
verkoper van 3/30 [staat: 1/10]Reyner Huyberts, erfgenaam, gehuwd metstadsmakelaar
verkoper van 3/30 [staat: 1/10]Idske Auckes
verkoper q.q.Reyner Huyberts, curator overstadsmakelaar
verkoper van 3/30 [staat: 1/10]het nagelaten weeskind van wijlen Jacob Auckes, erfgenaam
verkoper q.q.Reyner Huyberts, curator
verkoper q.q.Tjerck Jansen Sanstra, curatoren over
verkoper van 3/30 [staat: 1/10]de twee voorkinderen van wijlen [burger]vaandrig Claes Auckes, erfgenamen
verkoper q.q.Otto Knijff, curator over
verkoperhet derde kind van wijlen Claes Auckes, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Geertie Jacobs, weduwe van
erflaterwijlen burgervaandrig Hendrick Feyckes de Wit


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJillis Ackersloot


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0072v van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 47Noorderhaven NZ1931‑00‑00 cghuis alwaer de Jol uytgehangen heeft
koperWybe Feddrix, gehuwd metgrootschipperde Jol
koperTrijntie Sjoerts
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Rinnert Eelckes
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende weduwe van wijlen Dries Jansen wijdschipper
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJilles Gerryts, enkoopman
verkoperCornelis Gerrytskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Feddrix [Kalf], grootschipper x Trijntie Sjoerds [Schiere] kopen een mooi huis c.a. nz. Noorderhaven, waar 'de Jol' uitgehangen heeft. Ten O. erven Rinnert Eelckes, ten Z. de straat en haven, ten W. wd. wijdschipper Dries Jansen, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Jillis- en Cornelis Gerryts, gebroeders en kooplieden, voor 1931 cg.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0172r van 20 okt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 47Noorderhaven NZ tot achter in de Droogstraat1089‑08‑00 gghuis
koperEwert Freerx Hinghst, gehuwd metkoopman
koperStijntie Hendrix
toehaaktwee zilveren lepels
naastligger ten oostenCatharina van Elcoma
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dries Jansen
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperWybe Feddrix Kalf, gehuwd met
verkoperTrijntie Sioerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Freerx Hingst x Stijntie Hendrix koopt een mooi huis nz. Noorderhaven en strekkende tot de Droogstraat. Ten O. Catharina van Eelcoma, ten W. erven Andries Jansen. Gekocht van Wybe Feddrix Kalf x Trijntie Sioerdts, voor 1089 gg. en 2 zilveren lepels.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0010r van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEwert Hingst koopman


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0231r van 6 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEvert Hingst koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-028 , folio 4Noorderhaven 47huis
eigenaarEvert Hingst wed.
gebruikerEvert Hingst wed.
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-028 , folio 3rNoorderhaven 47huis
eigenaarEvert Hingst wed.
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan13‑4‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0088r van 24 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Evert Hingst koopman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-028 , folio 3rNoorderhaven 47huis
eigenaarwed. Evert Hingst
gebruikerwed. Evert Hingst
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-028 , folio 3rNoorderhaven 47huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerEvert Hanekuik
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-028Noorderhaven 47Evert Hanekuyk, bestaande uit 3 personen50‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-028 , folio 3rNoorderhaven 47huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerEvert Hanekuik
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-028, fol. 3vNoorderhaven 47Evert Hanekuik cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 1 kindbontreeder102:9:00 cg17:1:00 cgwel begoedight


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0215v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEvert Hanekuyk


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-028 , folio 3rNoorderhaven 47huis
eigenaarEvert Hanekuik wed.
gebruikerEvert Hanekuik wed.
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-028 , folio 3rNoorderhaven 47huis
eigenaarEvert Hanekuik wed.
gebruikerEvert Hanekuik wed.
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-031 , folio 4rNoorderhaven 47huis
eigenaarTjebbe Dreyer
gebruikerTjebbe Dreyer
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-031 , folio 4rNoorderhaven 47huis
eigenaarTjebbe Dreyer
gebruikerTjebbe Dreyer
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-031 , folio 4rNoorderhaven 47huis
eigenaarHylke Hanekuik
gebruikerHylke Hanekuik
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-028, pag. 4Noorderhaven 47H. Hanekuyk


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-031 , pag. 4Noorderhaven 47H. Hanekuik 6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-027Noorderhaven 47Hielke Hanekuik... Stadsweeshuis 1805, ontvangt interesse 1808-1811, ongehuwd BS ovl 1824; eigenaar en gebruiker van wijk A-027, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-006, gebruiker is Sjierk Koestra, keetknegt, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 47H. Hanekuikfl. 6


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-027Noorderhaven 47Hielke HanekuikHielke Hanekuikkoopman


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 65 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-027Noorderhaven 47Hylke Haanekuik, overleden op 4 juli 1824Noorderhaven A 27, testamentair erfgenamen voor helft zijn: Geertruida (thans wed. Lonneman), apothekerse, Allerd-Scheltinga, gemeenteontvanger St. Annaparochie, Jacob, predikant Ilp/ N H en Agge-Douwe Everts Oosterbaan, koopman Amsterdam (geboren 6/4/1801) (hun moeder Pietje Oosterbaan, wed. dr. Evert Oosterbaan, erft -deel- vruchtgebruik, hun oudere broer Heere Everts Oosterbaan, is reeds in 1816 sedert enige jaren 'uitlandig') en voor de andere helft: Christina Dirks Vellinga (vrouw van Gouke Sybrands Hingst, koopman) (1/3), Dirk, commissionair Groningen en Baudina Minnes Vellinga (samen 1/3: vader Minne Vellinga, te Stavoren, wednr. Neinke Wybenga, erft -deel- vruchtgebruik), Johannes, secretaris Lemsterland, Dirk, notaris Makkum, Johanna, Ida en Anna Petrus Greydanus, geboren 2/5/1806 (3 staken, samen 1/3:kinderen van Petrus Greydanus en Catharina Vellinga: erven -deel- vruchtgebruik). Saldo fl. 76.245,63. Bijgevoegd is suppletoire memorie 7003/096 (vermeerdering saldo met fl. 1.102,77). Verder vele legaten ad fl. 34.390,- voor: Jentske (vrouw van Sjoerd Ynses), Christina (vrouw van Ds. N. Blomberg, te Midlum), kinderen van Aafke (vrouw van Rintje Folkerts Tolsma, jongste kind, Folkert Rintjes Tolsma, is geboren 2/10/1803), kinderen van Sjerkje Taekeles Tolsma (vrouw van Jan Harmens Hoogterp, te Kimswerd: hun jongste kind is geboren 12/12/1804) (elk fl. 2.250,-), Neeltje (wed. N. Lublink), te Heerenveenen Geertruida Wybes Haanekuyk, aldaar (elk fl. 3.300,-), Jan-Daniel, Folkert, Meile, Kniertje en Jan Folkerts van der Plaats (kinderen van Folkert van der Plaats) (samen fl. 3.000,-), Anna-Jacoba Backer (fl. 5.050,-), wijlen Jan Douwes Zeilmaker (vader van Douwe Jans Zeilmaker, stiefvader van kinderen van Evert Clases Oosterbaan), wijlen Iebeltje (vrouw van Coenraad W. Bakker, fl. 550,-) en wijlen Claas Everts Oosterbaan (vader van Evert Clases Oosterbaan: fl. 2.550,-), kinderen van Jacob Jacobs Oosterbaan (man van Baukje Stelwagen: samen fl. 4.000,-), Cornelis S. C. Zwart, koopman Hoorn (fl. 500,-), Gerrit Douwes Haayer, te Amsterdam (man van D. -E. J. Lutz, schoonzoon van J. A. Lutz, aldaar), D G-gemeente (fl. 2.000,-), Sjerk H. Koestra (fl. 150,-), kinderen van Hoite Tichelaar, te Makkum (fl. 500,-), Ds. Freerk Hoekstra (fl. 400,-), keetknecht Sjierk H. Koestra en Trijntje Baukes (fl. 150,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 333Noorderhaven 47Geertruida van Loon en mede eig.Harlingenhuis en erf (220 m²)


1838 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 333 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-027Noorderhaven 47Ype Bouwes Rodenhuis, overleden op 15 oktober 1838Noorderhaven A 27, man van Albertina van Altena, vader van minderjarige Hendrika, Hillegonda en Ype Ypes Rodenhuis. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-027Noorderhaven 47Abraham van der Moeroud 39 jaar, geb Zierikzee en won HRL. 1839, architekt, wijk A-027; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-027Noorderhaven 47Hazina Cootstraoud 30 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk A-027; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 104 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-027Noorderhaven 47Lambertus M. Abrahams van der Moer, overleden op 22 augustus 1839M.=Matthijs, 13 dg, overleden Noorderhaven A 27, zoon van Abraham van der Moer, stadsbouwmeester & Asiena Kootstra, broer van minderjarige Margaretha-Christina, Wilhelmina, Wilhelmus-Johannes en Izaak-v. Oosterdijk Abrahams van der Moer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-027NoorderhavenAbraham Moer39 jarchitectZierikzeem, protestant, gehuwd
A-027NoorderhavenHazina Cootstra30 jHeerenveenv, protestant, gehuwd
A-027NoorderhavenIzaak Moer5 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
A-027NoorderhavenWilhelmus Moer4 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
A-027NoorderhavenMargaretha Moer7 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
A-027NoorderhavenWilhelmina Moer8 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
A-027NoorderhavenCristina Zijlstra24 jAlmenumv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 236 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-027Noorderhaven 47Abraham van der Moer, overleden op 11 december 184040 jr, stadsarchitekt, geboren Zierikzee, overleden Noorderhaven A 27, man van Hazina Cootstra (mede testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Wilhelmina, Margaretha-Christina, Isaak- v. Oosterdijk en Wilhelmus-Johannes Abrahams van der Moer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-027Noorderhaven 47Hendrik Martens van der Wal, overleden op 24 januari 1846(Certificaat van onvermogen), 14 dg (geboren 5/1/1846), overleden Bargeburen A 27. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1854 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 98 en 105 van 11 okt 1854
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-027Noorderhaven 47provisionele en finale toewijzingfl. 5460huis A-027
 
verkoperDirk van Dam
koperRinse Abrahams de Ruiter


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2508Noorderhaven A-027wed. Pieter Hamers woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3867Noorderhaven A-026 Justus Hendrik van Loon woonhuis
Sectie A nr. 3867Noorderhaven A-026 Justus Hendrik van Loon woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4889Noorderhaven 47 (A-026)waterschap Vijf Dln. Zeedijken (Buitendijks)woonhuis


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 47Waterschapsgebouw der "Vijf deelen Zeedijken Buitendijks"61


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 47Waterschapsgebouw der 'Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks'61


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 47Waterschapsgebouw der 'Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks'61


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 47Waterschapsgebouw der 'Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks'61


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 47Waterschapsgebouw der 'Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks'61


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 47Waterschapsgeb. d. Vijf deelen Zeedijken Buitendijks61


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 47Waterschapsgeb. d. Vijf deelen Zeedijken Buitendijks61


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 47Waterschapsgeb. d. Vijf deelen Zeedijken Buitendijks61


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 47Waterschapsgeb. d. Vijf deelen Zeedijken Buitendijks61


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 47K. Hoekstraconcierge


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 47Waterschapsgeb. d. Vijf deelen Zeedijken Buitendijks61


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 47Waterschapsgeb. d. vijf deelen Zeedijken Buitendijks473


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Waterschapsgeb. d. vijf deelen Zeedijken Buitendijks473


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Waterschapsgeb. d. vijf deelen Zeedijken Buitendijks473


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Waterschapsgeb. d. vijf deelen Zeedijken Buitendijks473


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 47S. (Sijbren) Houtsma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 47rijksmonument 20546ca. 1870


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9041Noorderhaven 47


2023
0.21262812614441


  terug