Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 61
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 611-036 1-039 A-035A-032


Naastliggers vanNoorderhaven 61
ten oostenNoorderhaven 63
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 59
ten noordende Droogstraat


0000 - variabron: Harlingen, mien stadsje deel 5, blz. 85
adresgegevens
Noorderhaven 61In 1921 koopt Harmen Gonggrijp de smederij [?] zetten tot 1937 het bedrijf voort.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0244v van 8 okt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeilmakerstraat [staat: herenstraat]


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0083r van 17 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeilmakerstraat [staat: herenstraat]


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0210r van 13 jun 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeilmakerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis van Freerck Dirckx van Hemert


1660 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 204 folio 205r van 3 jul 1660 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Noorderhaven 61
inventarisantFreerck Dircx van Hemert, gehuwd methoutkoper
requireerdeSaske Winckes
requirant q.q.Jan Lolles, geauthoriseerde curator jure sanguinis
requirant q.q.Hans Obbes de Bock, geauthoriseerde curatoren jure sanguinis over
requirantde nagelaten weeskinderen van wijlen Pytter Freercx van Hemert
requirantFrans Jacobs de Adam, gesubstitueerde curator
requirantPytter Everts, gesubstitueerde curatoren over
inventarisanthet sterfhuis van wijlen Freerck Dircx van Hemerthoutkoper
inleiding bij de boedelinventarisatie[0205r] Inventarisatie ende beschrievinge gedaan ten sterffhuise van wijlen Freerck Dircx van Hemert in levene burger ende holtcoper binnen Harlingen ten overstaen van de burgemeesters Jan Everts Bijencorff ende Bartel Lantingh overt sterffhuijse verordonneerde commissarissen geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten versoecke van Jan Lolles ende Hans Obbes de Bock, authoriseerde curatoren jure sanguinis over de nagelatene weeskinderen van wijlen Pytter Freercx van Hemert, kintskinderen van voornoemde Freerck Dircx van Hemert breder vermeldende de authorisatie, doch ten presentie van Frans Jacobs de Adam ende Pytter Everts als volgens procuratie van den 30e junij huius a mij gesubstitueerde curatoren van de originele tot des sterffhuijs saken hen ende tertijt een bequame staet sal wesen gemaeckt van der erffgenamen goederen sonder wijders en desen qq requiranten, ende Saske Winckes naegelate weduue van de overledene requireerde, om te doen perfecte oplossinge vant gene ten sterfhuijse mach worden bevonden, sodanigh alst bij den overledene metter doot ontruimpt is, tot elcks einden sij den belofte bij hantastinge van getrouue aengevinge in handen van de mede gedachte commissaris Jan Bijencorff heeft gedaen, waer door geprocedeert is tot de beschrievinge als volgt desen 3e julij 1660.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002va van 22 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet hoekhuis van de erfgenamen van wijlen Obbe Hansen c.u.
naastligger ten noordenN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002va van 22 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet hoekhuis van de erfgenamen van wijlen Obbe Hansen c.u.
naastligger ten noordenN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002va van 22 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 61Noorderhaven NZ [staat: Noorder Nieuw haven]1112‑07‑00 GGhoekhuis
koper finaalClaas Freerks Braam
koper provisioneelT. Vetzensius te pro se et q.q.1112‑00‑00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenhet koolstek en het gebouw daarop staand van de erfgenamen van wijlen Obbe Hansen c.u.
naastligger ten noordende weduwe van Huibert Sendts
verkoperde erfgenamen van wijlen Obbe Hansen, gehuwd met
verkoperwijlen Trijntje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de erven Obbe Hansen x Trijntje Pieters (a) een hoekhuis met twee waterbakken nz. Noorder Nieuwe Haven. Ten Z. en O. de straten, ten W. verkopers' koolstek met het gebouw daarop, ten N. wd. Huibert Sendts. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Provisioneel gekocht door T. Vetzensius pro se en q.q, voor 1112 GG. Finaal gekocht door Claas Freerks Braam, voor 1112 GG 7 st.


1680 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 215 folio 1r van 27 sep 1680 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Noorderhaven 61
inventarisantClaes Freerx Braam
Jacob Romckes Braam
Froukjen Clases Braam, weduwe van
wijlen Romcke Jacobskoopman
Jan Pieters Oldaenskoopman
aangeverSaeckjen Claeses Braam
wijlen Pieter Jacobs Dreyer
Goytien Claessen Braamkoopman
Pietie Jacobs
wijlen Jacob Claessen Braam
wijlen Grietie Hessels
Dieuwke Pytters Hoogstra
wijlen Freerck Claessen Braem
burgemeester Pieter Pieters Oldaens
Dieuwke Pytters Hoogstra
Pyter Freerx Braem
inleiding bij de boedelinventarisatie[0001r] Ontzegelinge van slotten, ende vervolgens inventarisatie mitsgaders beschrievinge gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende Burgemeesteren Jacobus Goslings ende Jan Symens Bylaen als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Claes Freerx Braam in leven burger en coopman binnen desen stede, van alle sodanige goederen, actien, crediten, uyt- en inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoecke van Froukjen Clases Braam weduw wijlen de coopman Romcke Jacobs, in desen geadsisteert met haer soon Jacob Romckes Braam, ende Saeckjen Claeses Braam wedu van wijlen Pieter Jacobs Dreyer, in desen met de coopman Jan Pieters Oldaens gesterckt, mitsgaders de coopman Goytien Claessen Braam als geauthoriseerde curator over Pietie Jacobs, naegelaten dochter van wijlen de coopman Jacob Claessen Braam ende Grietie Hessels, [0001v] in tijden echteluyden ende eindelijk Dieuwke Pytters Hoogstra wedu van wijlen de coopman Freerck Claessen Braem, als moeder en wettige voorstanderse over haer minderjarigh soontie Pyter Freerx Braem, bij deselve haer overledene man in echte verweckt, in desen gesterct met de mede regerende burgemeester Pieter Pieter Oldaens, alle te samen kinderen, en kints kinderen, ende erfgenamen van de overledene Claes Freerx Braem ommegedacht, zijnde de aengevinge der goederen bij de mede erfgenaem Saeckjen Claeses gedaen, als den sterffhuyse gefraequenteert hebbende, die oock den belofe daer toe staende bij manuele stipulatie om alles getrouwelijck te sullen aengeven heeft gepraesteert in handen van welgedachte heeren commissarien, waer dan tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volgt. Actum den 27e september 1680.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0253v van 11 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 61Noorderhaven NZ1350‑20‑00 GG1/2 huis, 1/2 pakhuis, en 1/2 huis daarachter
koperDirck Pytters, gehuwd met
koperYttie Jarigs
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: steeg]
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenPoppe Jansen
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Mackes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperGrietie Pytters, gehuwd met
verkoperYme Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Pytters van Hemert x Yttie Jarighs koopt 1/2 van een heerlijk huis met pakhuis en woning erachter, nz. Noorderhaven. Ten O. een openbare steeg, ten W. Poppe Jansen en wd. Jan Meckes, ten Z. de Haven, ten N. de Droogstraat. Het huis en pakhuis worden al bewoond door de koper, en de woning door de verkoper. De andere 1/2 is reeds van koper. Gekocht van Grietie Pytters x Yme Jacobs, voor 1315 gg.


1691 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 220 folio 24r van 6 jan 1691 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Noorderhaven 61
inventarisantDirck Pytters van Heemert, gehuwd metkoopman
aangeverYtie Jarighs
aangeverObbe Hansen de Bock, curator over
de vier nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Grytie Pyters, gehuwd met
Yeme Jacobs de Ringh broeder van Obbe Hansen de Bock
Arjen van Heemertapotheker
inleiding bij de boedelinventarisatie[0024r] Ontsegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heere sequens praesiderende burgemeester Ruyrd Ulbes Gerlsma als commissaris geadsocieert met Arnold van Idsinga secrtaris ten sterfhuyse van wijlen Dirck Pytters van Heemert, in leeven burger en coopman hier ter steede, van alle sodaenige goederen, actien en credyten als bij den overleeden sijn naegelaten en aldaer ten sterfhuyse sijn bevonden, en dat alles op het aengeven van Ytie Jarighs, des overleeden naegelaeten weduwe, die bij deesen aengenoomen heeft onder eede daer toe staende aen handen van de heere commissaris, omme alles nae haer beste kennisse wel en getrouwelyck te sullen aengeven sonder yets te verswijgen wat tot deesen sterfhuyse is behorende, eindelyck ter instantie van Obbe Hansen de Bock burger en wijdschipper binnen Harlingen, als geauthoriseerde curator over de vier minderjarige kinderen van wijlen Grytie Pyters bij Yeme Jacobs de Ringh in echte getoogen, in deesen geadjungeert met sijn broeder Arjen van Heemert apothecarius, in welks doende tot de inventarisatie is geprocedeert soo volght. Actum den 6e november 1691.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1692 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 220 folio 31r van 19 feb 1692 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Noorderhaven 61
inventarisantYttie Jarichs, weduwe van
wijlen Dirck Pyters van Heemertkoopman
Obbe Hansen de Bock, volle oom
Arjen Hansen van Heemert, volle oomen over
Jarigh Jacobs, en
Arjaentje Jacobs
aangeverReyner Tjeerdts
aangeverGrietie Jarichs
inleiding bij de boedelinventarisatie[0031r] Inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeester doctor Ericus Haarsma als commissaris, geadsocieert met Arnold van Idsinga secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Yttie Jarichs in leeven weduwe van wijlen Dirck Pyters van Heemert in leeven burger en coopman binnen Harlingen, van alle de goederen bij den overleeden Yttie Jarichs metter doodt ontruymt en naegelaten, en dat ter instantie van Obbe Hansen de Bock en Arjen Hansen van Heemert als volle oomen over Jarigh en Arjaentie Jacobs, meede erfgenamen van deese overledene, en dat op het aengeven van Reijner Tjeerdts sampt Grietie Jarichs, die den behoorlijcken belofte om alles getrouwelyck te sullen aengeeven bij manuele stipulatie hebben gepraesteert aan handen van welgedachte heere commissaris, waer meede tot de beschrijvinge is geprocedeert wes volght. Actum Harlingen den 19e februari 1692.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0100r van 3 nov 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 61Noorderhaven NZ2200‑00‑00 CGhuis, tuintje en pakhuis met een woning daarachter
koperFedde Pieters, gehuwd metkoopman
koperAafke Reiners Fontein
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: dwarsstraat naar de Bargeburenspijp]
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenTitie Jans, gehuwd met
naastligger ten westenPieter Hendriks Potkast
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJacob Ymes de Ringh, en te Medemblik
verkoperTieskjen Ymes de Ringh, gehuwd met
verkoperBouwe Sanstra, en
verkoperMartijntie Ymes de Ringh, gehuwd met
verkoperRomke Hiddes, als erfgenamen van hun oom
erflaterwijlen Dirk Pieters van Hemert, en van hun broer
erflaterwijlen Pieter Ymes de Ringh


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-036Noorderhaven 61huis en pakhuis
eigenaarFedde Pieters Dreyer
gebruikerFedde Pieters Dreyer
huurwaarde120‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde24‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-036Noorderhaven 61huis en pakhuis
eigenaarFedde Pieters Dreyer
huurwaarde120‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde24‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan13‑4‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0224v van 4 mrt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 61Noorderhaven NZ8600‑00‑00 CGhuis, tuin en zeepziederij met bakken, ketel en gereedschappen
koperPieter Tiebbes Dreyer, gehuwd metkoopman
koperJanke Douwes Hanekuik
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Koningstraat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenPieter Hendrix Potkast n.u.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAafke Reinders Fontein voor zich en haar minderjarige dochter, weduwe van
verkoperwijlen Fedde Pyters Dreyer


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-036Noorderhaven 61
eigenaarPyter Tjebbes
gebruikerPyter Tjebbes
huurwaarde120‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde20‑00‑00 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0030r van 14 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 61Noorderhaven NZ hoek Zeilmakersstraat [staat: Koningsstraat]6500‑00‑00 CGhuis, tuintje en zeepziederij ter zijden
koperHylke Douwes Hanekuik, gehuwd metkoopman
koperYbeltje Reiners Fontein
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenTytje Jans
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJanke Douwes Hanekuik mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Tjebbes Dreyerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Douwes Hanekuik x Ybeltje Reiners Fontein koopt (a) huis met tuintje erachter, en een zeepziederij ernaast, op de hoek van de Noorderhaven en de zogenaamde Koningsstraat. Ten O. die straat, ten W. Tytje Jans, ten Z. de haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Janke Douwes Hanekuik wv Pyter Tjebbes Dreyer, voor zich, en als moeder van haar minderjarige kinderen bij haar wl. man, voor (a en (b) 6500 cg.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0315v van 21 mrt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 61Noorderhaven NZ [staat: ten oosten van de zeepziederij]4500‑00‑00 CGhuis en hofje
koperDouwe Hanekuik, gehuwd met
koperGeertie Hanekuik
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat lopende van de haven naar de Zoutsloot]
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenzeepziederij
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperYebeltie Fontein, weduwe van
verkoperwijlen Hylke Haneckuik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Hanekuik x Geertie Hanekuik koopt een huis en hof, nz. Noorderhaven, ten O. van hun zeepziederij. Ten O. een straat die van de Noorderhaven naar de Zoutsloot loopt [nu Zeilmakerstraat], ten Z. de Noorderhaven, ten W. de kopers, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Yebeltie Fontein wv Hylke [Douwes] Hanekuik, voor 4500 CG en vier zilveren ducatons van 63 st iedere tot een verering voor der verkopers kinderen.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-036Noorderhaven 61huis
eigenaarDouwe Hanekuik
gebruikerDouwe Hanekuik
huurwaarde120‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde20‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-036 Noorderhaven 61Douwe Hanekuik, bestaande uit 5 personen60‑00‑00 cg0bij naeder aangeevinge praesenteert voor t 1e jaar dubbeld


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-036Noorderhaven 61huis
eigenaarDouwe Hanekuik
gebruikerDouwe Hanekuik
huurwaarde120‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde21‑16‑06 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0121r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0020v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0273r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet 1e perceel uit deze akte
naastligger ten noordenDroogstraat


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0273r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet 1e perceel uit deze akte
naastligger ten noordenDroogstraat


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0273r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 61Noorderhaven NZ8340‑00‑00 GGhuis
koperdr. W. J. Hanekuik
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Koningstraat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet 2e perceel uit deze akte
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Hein Mollema, curator
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, curator
verkoper q.q.Jan Hannema, curatoren over
verkoperWybe Douwes Hanekuik, gehuwd metzeepzieder en distillateur
verkoperRinske Lanting
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. W.J. Hanekuik koopt (a) een kapitaal huis nz. Noorderhaven. Ten O. de Koningsstraat, ten Z. de Noorderhaven, ten W. perceel b, ten N. de Droogstraat. Geen grondpacht. Gekocht van Wybe Douwes Hanekuik.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0303r van 20 feb 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 61Noorderhaven NZ 59/615800‑00‑00 CGhuis en pakhuis
koperJan D. Zeylmaker koopman
eerdere gebruikerWybe D. Hanekuik, gehuwd met
eerdere gebruikerRinske Lanting
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Koningstraat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJan Porten
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperdr. W. J. Hanekuik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Douwes Zeilmaker koopt een pakhuis c.a. nz. Noorderhaven, dat eerder door Wybe Douwes Hanekuik x Rinske Lanting werd gebruikt en door hun voor 15 jaar of langer werd gehuurd. Ten O. de Koningsstraat, ten W. Jan Porten, ten Z. de Noorderhaven, ten N. de Droogstraat. Verkoper mag de loogbakken slopen en de zeepketel verwijderen en de koper mag geen zeepziederij oprichten. Koper zal voor het maken van een riool bij deze twee percelen zich moeten houden aan het contract van 5 feb 1752 tussen de toenmalige eigenaren en naastliggers. Tegenover het achterhuis van deze twee percelen ligt de stalling en wagenhuis van Pieter Johannes Hanekuik. Gekocht van dr. W.J. Hanekuik, voor 5800 cg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-036 /2, pag. 5Noorderhaven 61Hendrik Gerritsblaauwverwersknegt
1-036 /2, pag. 5Noorderhaven 61Martinus Tuimelaar
1-036 /2, pag. 5Noorderhaven 61Hessel Abes, 37 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-039, pag. 5Noorderhaven 61Jan D Zeilmaker3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-035Noorderhaven 61Jan Douwes Zeylmaker... ook: Jan Douwes; wed. J.D.Z. eigenaar en gebruiker van wijk A-034, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-035, zeylmakersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-047; gebruiker P. Minnema, pakhuis, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 61Wed J.D. Zeylmakerfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-035Noorderhaven 61J D Zeylmaker wedJ D Zeylmaker wedzeylmakersche


1818 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 89 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-035Noorderhaven 61Petronella W. Lemke, overleden op 10 september 1818W.=Wilhelmina, vrijster, overleden Leeuwarden, zuster van Dorothea-Ernestina (wed. Jan Douwes Zeilmaker), koopvrouw (Noorderhaven-N A 35), Magdalena-Henrica, te Franeker, Lydia-Catharina (vrouw van Hermanus Gonggrijp, med. dr. Leeuwarden) en Aletta-Johanna Lemke (wed. Jan Barend Zegers), te Kampen. Saldo fl. 189,70. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 343Noorderhaven 61Ype RodenhuiswethouderHarlingenhuis en erf (480 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-035Noorderhaven 61Catrina van den Heuveloud 34 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL, wijk A-035; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-035Noorderhaven 61Ymkje Houtsma... bev.reg. HRL 1851 wijk F-015, 92, supp wijk E-331; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL, fabriekense, wijk A-035; VT1839; geb 30 sep 1790, ged 19 okt 1790 Grote Kerk HRL, dv Jan Houtsma en Petronella ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-035NoorderhavenYmkje Houtsma49 jfabriekeurscheHarlingenv, protestant, weduwe
A-035NoorderhavenJan Rodenhuis25 jvice consul en kargadr.Harlingenm, protestant, ongehuwd
A-035NoorderhavenCatrina van den Heuvel34 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 57 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-035Noorderhaven 61Sietske Oedses de Vries, overleden op 3 mei 184470 jr, geboren Surhuisterveen 17/7/1773, overleden Noorderhaven A 35, gehuwd, moeder van Oeds, schipper Leeuwarden, Femmetje (vrouw van Tabe Postmus, korenmeter aldaar), Hiske (vrouw van Jochem Gerbens Nijdam, schipper aldaar) en Sytske Robberts de Vries, aldaar. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1857 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49055 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 75 van 29 jun 1857
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-035Noorderhaven 61koopaktefl. 800huis aan de Zoutsloot A-035
 
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
koperDirk Tjallingii


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 343Noorderhaven A-035Nutte Hoedemakerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 343Noorderhaven A-032erven Nutte Hoedemakerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4196Noorderhaven 61 (A-032)Leentje Hoedemaker (vr. v. J.P. Posthumus)woonhuis


1924 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-7786
Noorderhaven 61Albertus Gonggrijp


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 61aH. Gonggrijpsmid


1937 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 61, HarlingenNoorderhaven 61S. Gonggrijpsmederij


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.S. Gonggrijp713Laschinr., rep. v. mot., rijw. enz.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.S. Gonggrijp713Laschinr., rep. v. mot., rijw. enz.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.S. Gonggrijp713Laschinr., rep. v. mot., rijw. enz.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 61rijksmonument 20553


1999 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4196Noorderhaven 61
  terug