Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 83
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 831-1431-143/21-214A-046A-043
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 831-1411-1421-212A-067A-061
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 831-1411-1421-212A-067A-062


Naastliggers vanNoorderhaven 83
ten oostenNoorderhaven 85
ten zuidende Noorderhaven
ten westende Bildtstraat
ten noordende Bildtstraat


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0379r van 27 nov 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 83Noorderhaven NZ [niet vermeld]2987‑14‑00 cggroot huis, klein achterhuis en houtstek in de 32e en 33e plaats van de eerste loting
koperPieter Pieters, gehuwd met
koperJanneke Huytes
naastligger ten oostenFeycke Joostes
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: Havenstraat]
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenJoucke Piers
verkoperJacob van Loodeurwaarder kantoor van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Pieters x Janneken Huytes kopen een groot huis en een klein huisje daer aen dependerende, en het houtstek in de 32e en 33e plaats der havengenoten eerste lootinge, strekkende van voren van de Havenstraat tot achter aan Joucke Piers huis. Ten O. Feycke Joostes, ten N. Joucke Piers, ten W. de Bildstraat. Grondpacht niet genoemd. Gekocht van Jacob van Loo, deurwaerder vant contoire van Vrieslandt, voor 2987 GG 14 st.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-141 , folio 17Noorderhaven 83huis
eigenaarRein Hendriks
gebruikerRein Hendriks
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-143 , folio 18Noorderhaven 83huis
eigenaarGoverus Braam
gebruikerGoverus Braam
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-141 , folio 10vNoorderhaven 83huis
eigenaarRein Hendricks
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan3‑8‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-143 , folio 10vNoorderhaven 83huis
eigenaarDirk Huges
gebruikerAttie Lieuwes
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720
opmerkingledig dog attie lieuwes van de kelder


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0038v van 19 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 83Noorderhaven NZ hoek Bildtstraat664‑00‑00 cghuis
koperDirk Hugens c.u.
bewonerBraemapotheker
naastligger ten oostenals huurderse Geertie Andeles
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenmr. Melle Hansen
verkoperde gecommitteerde crediteuren van wijlen Gouke Braam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt huis hoek Bildtstraat, laatst bewoond door apotheker Braam. Ten O.?, ten W. de Bilstraat, ten Z. de straat en haven, ten N. mr. Melle Hansen. Gekocht van de crediteuren van Gouke Braam.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-141 , folio Noorderhaven 83huis
eigenaarvroedsman Rein Hendriks
gebruikervroedsman Rein Hendriks
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-143 , folio Noorderhaven 83huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerDirk Huigens cum soc.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0015r van 18 mei 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 83Noorderhaven NZ2900‑00‑00 cghuis
koper van 1/4Pyter Janzen Oldaens koopman
koper van 1/4Jarig Jacobs van der Ley koopman
koper van 1/4Joseph Salomons koopman
koper van 1/8Henderik Altena koopman te Franeker
koper van 1/8Jan Reyns koopman te Franeker
naastligger ten oostenDieuke Bentes c.s.
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenWieger Gerlofs mr. chirurgijn
naastligger ten noordenvroedsman Faber
verkoperDirk Huigens, gehuwd met
verkoperStijntie Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jansen Oldaens, Jarig Jacobs v.d. Ley, Joseph Salomons (elk voor 1/4) en Jan Reyns (Baard?) met Hendrik Altena, samen voor 1/4, als eigenaren van de Suikerraffinaderij, kopen huis met de zijcamers en een kelder in de Bildtstraat. Ten O. Dieuke Bentes, ten W. de Bildtstraat, ten Z. de haven, ten N. Wieger Gerlofs, mr. chirurgijn en de vroedsman Faber. Gekocht van Dirk Huigens x Stijntje Hendrix, winkeliers.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-142 , folio 11rNoorderhaven 83huis
eigenaarHendrik Faber
gebruikerHendrik Faber
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-143/2 , folio 11vNoorderhaven 83
eigenaarPieter J. Oldaan cum soc.
gebruikerwed. Pieter J. Oldaan cum soc.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0283r van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 85, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneigenaars van de suikerrafinaderij


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-142Noorderhaven 83Hendrik Faber, bestaande uit 6 personen07‑10‑00 cg02‑10‑00 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 83Bildtstraat OZ op de hoek tegenover de suikerraffinaderij1050‑00‑00 gghuis behorend bij de suikerraffinaderij
koper provisioneel van 1/8Jan Reins Baerd
huurderMeyer Marcus c.u.mr. slager55‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Kuik
naastligger ten oostenJacob Symons
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs
naastligger ten westenHendrik Faber
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Jacob Josephs de Vries, curator over zijn broerkoopman
verkoper van 1/8Benjamin Josephs de Vries


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 83Bildtstraat OZ op de hoek tegenover de suikerraffinaderij1060‑00‑00 gghuis behorend bij de suikerraffinaderij
koper provisioneel van 1/8Jan Reins Baerd
huurderMeyer Marcus c.u.mr. slager55‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Kuik
naastligger ten oostenJacob Symons
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs
naastligger ten westenHendrik Faber
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Jacob Josephs de Vries, curator over zijn broerkoopman
verkoper van 1/8Benjamin Josephs de Vries


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0105v van 28 nov 1745 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 83Noorderhaven NZ [staat: Bildtstraat op de hoek tegenover de suikerraffinaderij]1060‑00‑00 gg1/8 huis behorend bij de suikerraffinaderij
koper van 1/32Jan Reyns Baard te Franeker
koper van 1/32Sybren Wijngaarden te Franeker
koper van 1/64Jan Oldaans
koper van 1/64Yme Freerks Tichelaar te Makkum
koper van 1/64Theunis Jarigs van der Ley koopman
koper van 1/64Jan Jarigs van der Ley koopman
huurderMeyer Marcus c.u.mr. slager55‑00‑00 cg
naastligger ten oostenburgervaandrig Jan Kuik
naastligger ten oostenJacob Symons
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs
naastligger ten westenHendrik Faber
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/8Jacob Josephs de Vrieskoopman


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-142 , folio 11rNoorderhaven 83huis
eigenaarHendrik Faber
gebruikerHendrik Faber
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-143/2 , folio 11vNoorderhaven 83huis
eigenaarJan R. Baard cum soc.
gebruikerMeyer Markus
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0170r van 19 feb 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 85, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende eigenaars van de suikerraffinaderij


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-142, fol. 16vNoorderhaven 83Hendrik Faber cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 2 kinderenijsersmid, mr.26:16:00 cg4:9:00 cgbestaet taemelijk


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0001r van 29 jun 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 85, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende eigenaars van de suikerraffinaderij


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0115v van 7 mrt 1751 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 83Bildtstraat OZ op de hoek tegenover de suikerraffinaderij400‑00‑00 cg3/64 huis behorend bij de suikerraffinaderij
koperPhilippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij
huurderMeyer Marcus c.u.mr. slager
naastligger ten oostenvroedsman Dirk Winia
naastligger ten oostenJacob Symens
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten westenHendrik Faeber
naastligger ten westenDouwe Jacobs
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperGijsbert Altenakoopman te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Swart, boekhouder bij de suikerraffinaderij, koopt 3/64 part van (a) braaf groot huis c.o.a. op de hoek van de Bildstraat tegenover de raffinaderij. Deels gehuurd door Meyer Marcus, mr. slager cum ux. en deels gebruikt door de raffinaderij. Ten O. vroedsman Dirk Winia en Jacob Symens, ten Z. de straat en haven, ten W. de Bildstraat, ten N. Hendrik Faeber, Douwe Jacobs en de Droogstraat. Gekocht van Gijsbert Altena, koopman te Franeker, voor 400 cg. en de materialen en gereedschappen, kas en voor- en nadelige boekschulden voor 3100 cg.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0126v van 18 apr 1751 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 83Bildtstraat OZ op de hoek tegenover de suikerraffinaderij800‑00‑00 cg3/32 van een huis behorend bij de suikerraffinaderij
koperJan Pieterz Oldaens koopman
huurderMeyer Marcus c.u.mr. slager
naastligger ten oostenvroedsman Dirk Winia
naastligger ten oostenJacob Symens
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten westenHendrik Faber
naastligger ten westenDouwe Jacobs
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperTyttie Pieters Altena, gehuwd met te Sexbierum
verkoperGoffe Cloosterman te Sexbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pieters Oldaens koopt (c) 3/32 van een groot huis c.o.a. op de hoek van de Bildstraat, tegenover de raffinaderij. Ten O. vroedsman Dirk Winia en Jacob Symens, ten Z. de straat en haven, ten W. de Bildstraat, ten N. Hendrik Faber, Douwe Jacobs en de Droogstraat. Ten dele bewoond als huurder door Meyer Marcus, mr. slager, c.u. De koper c.s. heeft al 29/32 in bezit. Geen grondpacht. Gekocht van Tytie Pieters Altena x Gosse Cloosterman, erfgezeten te Sexbierum, voor (a+b+c) 800 cg, en de losse goederen en voor- en nadelige boekschulden voor 6450 cg.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0129r van 2 mei 1751 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 83Bildtstraat OZ op de hoek tegenover de suikerraffinaderij800‑00‑00 cg3/32 van een huis behorend bij de suikerraffinaderij
koper van 1/2burgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsma
koper van 1/4Teunis Jaerigs van der Ley koopman
koper van 1/4Jan Jaerigs van der Ley koopman
huurderMeyer Marcus c.u.mr. slager
naastligger ten oostenvroedsman Dirk Winia
naastligger ten oostenJacob Symens
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten westenHendrik Faeber
naastligger ten westenDouwe Jacobs
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperTrijntie Altena, weduwe van te Franeker
verkoperwijlen Sybrandt Wijngaerdenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrandt Feykes Kamsma voor 1/2 en Teunis- en Jan Jarigs v.d. Ley tezamen voor de andere 1/2, kopen 3/32 van (c) een groot huis op de hoek v.d. Bildtstraat en de Noorderhaven, tegen over de raffinaderij. Ten O. Dirk Wynia en Jacob Symons, ten W. de Bildtstraat, ten Z. de Noorderhaven, ten N. Hendrik Faber, Douwe Jacobs en de Droogstraat. Gekocht van Trijntje Altena wv Sybrandt Wijngaarden te Franeker, voor (a+b+c) 800 cg. en de losse goederen en voor- en nadelige boekschulden voor 6200 cg.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0154r van 5 sep 1751 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 83Bildtstraat op de hoek tegenover de suikerraffinaderij400‑00‑00 cg3/64 van een huis behorend bij de suikerraffinaderij
koper van 1/2burgerkolonel Sybren Feikes Kamsma
koper van 1/4Teunis van der Ley
koper van 1/4Jan van der Ley
huurderMeyer Marcus c.u.mr. slager
naastligger ten oostenvroedsman Dirk Winia
naastligger ten oostenJacob Symons
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten westenHendrik Faber
naastligger ten westenDouwe Jacobs
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperLuirdske Hendriks Altena, gehuwd met te Groningen
verkoperArnoldus Dirks Vlasbloemsuikerraffineerder en koopman te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Feikes Kamsma, burger-colonel, voor 1/2 en Teunis en Jan v.d. Ley, voor 1/2 kopen samen (c) 3/64 deel van een mooi groot huis c.o.a., op de hoek van de Bildtstraat. Oz., tegenover de raffinaderij, deels verhuurd en deels gebruikt door de raffinaderij, met ten O. Dirk Winia, vroedsman en Jacob Symons, ten W. de Bildtstraat, ten Z. de straat en haven, ten N. Hendrik Faber, Douwe Jacobs en de Droogstraat. Gekocht van Luirdske Hendriks Altena x Arnoldus Dirks Vlasbloem, suikerraffineerder en koopman te Groningen, voor (a+b+c) 400 cg. (de goederen en gereedschappen), en 3100 cg. (voor de voor- en nadelige boekschulden).


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0058v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 85, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende eigenaren van de suikerraffinaderij


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-142 , folio 11rNoorderhaven 83huis
eigenaarHendrik Faber
gebruikerHendrik Faber
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-143/2 , folio 11vNoorderhaven 83huis
eigenaarJan R. Baard c.s.
gebruikerMeyer Marcus
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0238r van 16 okt 1763 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 83Noorderhaven NZ [staat: Bildtstraat op de hoek tegenover de raffinaderij]3625‑00‑00 cg29/64 huis, behorend bij de suikerrafinaderij
koper van 8/64Freerk Fontein koopman
koper van 8/64Taekle Lambsma, gehuwd metontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks te Minnertsga
koper van 8/64Dina Huidekooper
koper van 8/64Pieter Huidekooper koopman
koper van 5/64Philippus Swart koopman
huurderHartog Meyer c.u.mr. vleeshouwer
naastligger ten oostenJan Harmens Speltje
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 2/64Yme Freerks Tichelaarkoopman te Makkum
verkoper van 9/128Theunis van der Leykoopman
verkoper van 9/128oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma
verkoper van 4/64Bente van der Leykoopman
verkoper van 4/64huisman Anna van der Ley te Reahûs
verkoper van 4/64Adriaantie van der Ley, gehuwd met
verkoper van 4/64Marten Fockes
verkoper van 3/64erfgezeten Goffe Cloosterman, weduwnaar vankoopman te Sexbierum
verkoper van 3/64wijlen Titia Altena
verkoper van 1/64Tjitske Reins Baard, weduwe van te Franeker
verkoper van 1/64wijlen Pieter Gosses
verkoper van 1/64Aaltje Reins Baard, gehuwd met te Franeker
verkoper van 1/64Douwe Aukes Wassenaarmr. bakker te Franeker
verkoper van 1/64Taetske Reins Baard, gehuwd met te Oosterbierum
verkoper van 1/64huisman Hessel Simons te Oosterbierum


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-142 , folio 11rNoorderhaven 83huis
eigenaarHendrik Faber
gebruikerHendrik Faber
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-143/2 , folio 11vNoorderhaven 83huis
eigenaarJ. R. Baard c.s.
gebruikerMeyer Marcus
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-212 , folio 22vNoorderhaven 83huis
eigenaarHendrik Faber wed.
gebruikerHendrik Faber wed.
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-214 , folio 22vNoorderhaven 83huis
eigenaarde suikerraffineerderij
gebruikerde suikerraffineerderij
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerHartog Meyer
huurwaarde60‑00‑00 cg
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
af: lasten06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal84‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑05‑06 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0091v van 11 dec 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 85, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneigenaars van de suikerrafinaderij


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0167v van 7 feb 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 85, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneigenaars van de suikerrafinaderij


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0284v van 9 jul 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 85, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende eigenaars van de suikerraffinaderij


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 83Bildtstraat NZ hoek Noorderhaven00‑00‑00 cghuis
koperDirk Wytsma gewaldige provoost Admiraliteit
huurder voorste gedeelteHartog Meyer 60‑00‑00 cg
naastligger ten oostenZeilmaker koopman
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pier Rutgers Akkringa
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Gerlof Wygers Backer
naastligger ten noordenvroedsman Rein Faber
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven
verkoper van 1/8Freerk Fonteinkoopman
verkoper van 1/8Rinske Hendriks Rademaker, weduwe van
verkoper van 1/8wijlen Philippus Swart
verkoper van 1/8Hinke Huidekoper, met haar zuster
verkoperElisabeth Huidekoper
verkoper van 1/8P. Huidekoper
verkoper van 1/8Jarig J. van der Ley, enkoopman
verkoperJarig A. van der Leykoopman
verkoper van 1/8Taekle Lambsma, gehuwd metontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijks te Minnertsga
verkoper van 1/8Dina Huidekoper
verkoper q.q.P. Ymes Tichelaar, gelastigde en mede-erfgenaam van zijn vaderkoopman te Makkum
verkoper van 1/8wijlen Yme Freerks Tichelaarkoopman te Makkum
verkoper q.q.P. Ymes Tichelaar, gelastigdekoopman te Makkum
verkoper q.q.P. Huidekoper, gelastigde van
verkoper van 1/8de erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopman
verkoper q.q.erfgezeten Claas Fontein, geauthoriseerde administrator te Ried
verkoper q.q.Cornelis Scheltema, geauthoriseerde administratoren vansecretaris van de stad Franeker te Franeker
verkoper van 2/6Elisabeth Scheltema, gehuwd met
verkoper van 2/6Sjoerd Hannema
verkoper q.q.Jan Fontein, gelastigde van zijn broerkoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Dirk Fonteinkoopman


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-212 , folio 22vNoorderhaven 83huis
eigenaarHendrik Faber wed.
gebruikerHendrik Faber wed.
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-214 , folio 22vNoorderhaven 83huis
eigenaarde eigenaard van der Suikerrafineerderije
gebruikerde eigenaard van der Suikerrafineerderije
huurwaarde16‑10‑00 cg
gebruikerHartog Meyer
huurwaarde60‑00‑00 cg
huurwaarde totaal76‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑18‑02 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 83Noorderhaven NZ hoek Bildtstraat850‑14‑00 gghuis of slagerij
koper door niaarvroedsman Rein H. Faber
geniaarde koperSchelte Wybenga
huurder voorste gedeelteLourens B. Tuininga c.u.mr. slager90‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Harmanna Briel, erfgenaam van
verkoper van 1/2wijlen Dirk Wytsmaprovoost Admiraliteit
verkoper van 1/2Sjoek Wytsma meerderjarige zoon, erfgenaam van
erflaterwijlen Dirk Wytsma


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-212 , folio 22vNoorderhaven 83huis
eigenaarRein Faber
gebruikerRein Faber
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-214 , folio 22vNoorderhaven 83huis
eigenaarRein Faber
gebruikerRein Faber
huurwaarde16‑10‑00 cg
gebruikerLourens Botes
huurwaarde90‑00‑00 cg
huurwaarde totaal106‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde19‑07‑02 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0227r van 16 nov 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 83Noorderhaven NZ1200‑00‑00 cghuis
koperAndries Johannes Gebel, gehuwd metslager
koperAntje Sybrands
huurderLourens Botes mr. slager
naastligger ten oostenJ. Zeilmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenRein Faber c.s.
verkopervroedsman Rein Faber, gehuwd met
verkoperB. Nollides


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0132r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 83Noorderhaven NZ hoek Bildtstraat1200‑00‑00 cghuis
koperYpe Roodenhuis koopman
huurderYpe Roodenhuis koopman60‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Douwes Zeylmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenJan Schiere
verkoperAndries Gebel, gehuwd metmr. slager
verkoperAntje Sybrandts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYpe Rodenhuis koopt een huis c.a. nz. Noorderhaven, hoek oz. Bildstraat. Met voorwaarden. Ten O. Jan Douwes Zeilmaker, ten W. de Bildstraat, ten Z. de haven, ten N. Jan Schiere. Gekocht van Andries Gebel, mr. slager x Antje Sybrandts, voor 1200 cg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-198, pag. 16Noorderhaven 83


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-214 , pag. 23Noorderhaven 83Ype Rodenhuis 6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-046Noorderhaven 83Ype Jetzes Rodenhuis... A-044 en wijk A-045, pakhuizen; eigenaar is T. Gratama, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-046, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-151; gebruikers G.R. Steen, zonder beroep, Harent Pieters vd ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-067Noorderhaven 83Bastiaan van Hoek... in 1834, zv Coenraad H, en Catharina Palsum; BS geb 1811, huw 1816, huw 1834; gebruiker van wijk A-067, varensgesel, eigenaar is Jan Schiere, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-067Noorderhaven 83Jan Cornelis Schiere... 1801-1807, koopman in 1829, zv Cornelis Bouwes en Anna Jans Walig; BS ovl 1829; ; eigenaar van wijk A-067; gebruiker Bastiaan Hoek, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk A-126; gebruiker Berend A. Pors, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-046Noorderhaven 83Y RodenhuisY Rodenhuispakhuis
A-067Noorderhaven 83Jan SchiereBastiaan Hoekvarensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 359Noorderhaven 83Simon Schiere koopmanHarlingenhuis en erf (72 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 360Noorderhaven 83Ype Rodenhuis wethouderHarlingenwagenhuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 361Noorderhaven 83Ype Rodenhuis wethouderHarlingenpakhuis (120 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-046Noorderhaven 83Hans Wybrandus van Straten... Wybrandus Christiaans vS, en IJpke Hanses; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1822, bev.reg. HRL 1851 wijk A-046, wijk E-241; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huisschilder, wijk E-203; VT1839; H.W. v. S. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-067Noorderhaven 83Klaas de Jong... BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk A-066; oud 40 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk A-067; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-067Noorderhaven 83Styntje Dijkstrageb 26 jan 1795 Terschelling, ovl 29 mei 1877 HRL, huwt met Klaas de Jong, zv Pier D., en ... ; BS ovl 1877; bev.reg. HRL 1851 wijk A-066; oud 44 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk A-067; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-067BildstraatKlaas Jong40 jkapitein ter zeeTerschellingm, protestant, gehuwd
A-067BildstraatStijntie P Dijkstra44 jTerschellingv, protestant, gehuwd
A-067BildstraatJohannes Jong13 jTerschellingm, protestant, ongehuwd
A-067BildstraatDirk Jong9 jTerschellingm, protestant, ongehuwd
A-067BildstraatKlaas Jong3 jTerschellingm, protestant, ongehuwd
A-067BildstraatTrijntie Jong14 jTerschellingv, protestant, ongehuwd
A-067BildstraatBaukje Jong12 jTerschellingv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-067Noorderhaven 83Egbertus Goldewijk, overleden op 12 juli 18423 wk, overleden Bildtstraat A 67. (Certificaat van onvermogen nr. 46) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-067Noorderhaven 83Bernardus Goldewijk, overleden op 4 oktober 184225 jr (geboren 17/11/1816), kastenmaker, overleden Bildstraat A 67, gehuwd, met kinderen. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 48) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-067Noorderhaven 83Willem Goldewijk, overleden op 3 november 18422 1/2 jr (geboren 10/2/1840), overleden Bildstraat A 67. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 53) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-067Noorderhaven 83Rigtje Miedemageb 1780/84 Hartwerd, ovl 25 dec 1858 HRL, huwt met Jarig Huiter Renema zv Pieter M, en Grietje Jurjens Kierstra; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk A-067, supp wijk G-437


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 359Bildtstraat A-067Ruurd H. Brouwer woonhuis
Sectie A nr. 361Noorderhaven A-046Abraham Harmens pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 361Noorderhaven A-043de firma Harmens en zonen pakhuis
Sectie A nr. 359Bildtstraat A-061 Baukje de Wit wed. Wiebe de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 360Bildtstraat A-062de firma Harmens en zonen werkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 361Noorderhaven 83 (A-043)Dirk Harmens (te Leeuwarden)pakhuis
Sectie A nr. 361Noorderhaven 83 (A-043)Dirk Harmens (te Leeuwarden)pakhuis


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 83aR. Faber & Zn.319Gist-, meel- en olieh.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 83aR. Faber & Zn.984Gist-, meel- en olieh.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenR. Bergsma515Schildersbedr., verf- en glash.


1950 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 83, HarlingenNoorderhaven 83 Bergsmaverfindustrie


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenR. Bergsma515Schildersbedr., verf- en glash.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenSj. Hoekstra817Huisschilder


2023
0.20465207099915


  terug