Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noordijs 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoordijs 192-1512-1512-184D-019D-015


Naastliggers vanNoordijs 19
ten oostende Zoutsloot
ten zuidenNoordijs 21
ten westenhet Noordijs
ten noordenNoordijs 17


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0079v van 16 jul 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhuis en hof van Jacob Pieters
naastligger ten noordende kamers van de heer Gerryt Keth


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0050r van 12 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 19Noordijs1950‑00‑00 cg1/2 huis en hof
koperburgervaandrig Theodorus Keth ontvanger boelgoederen
eigenaar van 1/2burgervaandrig Theodorus Kethontvanger boelgoederen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Pytters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Templar
verkoperJohannes Ansta, gehuwd metmedicinae doctor
verkoperIdske Teunis Wrijthoff


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0012r van 4 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0086v van 11 feb 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 19Noordijs OZ [niet vermeld]4810‑15‑00 gghuis, hof, paardenstalling en huis aan de zijkant aangebouwd met de eigendom van de steeg
koperJan Foppes, enkoopman
koperTheunis Foppes koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 cg
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij1‑17‑00 cg
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet huis van Freerck Jacobs koopman
naastligger ten zuidende hof van Lammert Claesen koopman
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenhet huis en de mouterij van Eelco Rinnerts
verkopercommandeur-kolonel in de fortresse Boertange Gerrit van Ammama, vader en wettige voorstander over zijn zoonkapitein over een compagnie te voet
verkoperJochum van Viersen, echtelijk geprocreeert bij
verkoperjuffrouw Bennu van Viersen, erfgenaam van
erflaterwijlen juffrouw Uilkjen van Viersen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan- en Theunis Foppes, kooplieden, kopen heerlijk huis en hof met paardenstal en een huis daar terzijde aangebouwd, met de steeg ten Z. van dat achterhuis, waardoor Freerk Jacobs een vrij in- en uitgang en op- en afslag zal hebben. Ten O. de Zoutsloot, ten W. het Noordijs, ten Z. Freerk Jacobs en de hof van Lammert Claesens, ten N. Eelco Rinnerts en de mouterij. Gekocht van Gerrit van Ammama, commandeur kolonel in het fort Boertange en kapt. over een Cie. te voet, als vader en voogd over zijn zoon Jochum van Ammama bij wl. Bennu? van Viersen, als erven van Uilkjen van Viersen.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-151 , folio 37Noordijs 19huis
eigenaarTeunis Foppes erven
gebruikerJarig Jacobs
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-151 , folio 23rNoordijs 19huis
eigenaarTeunis Foppes erven
gebruikerJarig Jacobs
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan8‑6‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0110r van 20 apr 1721 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 19Noordijs OZ van Noordijs tot Zoutsloot1750‑00‑00 cghuis en tuin
koperburgervaandrig Bartold Lanting rentmeester
verpachter grondde stad Harlingen1‑06‑00 cg
geniaarde koperPyter Tjebbes Dreyer c.u.koopman
toehaakeen gouden ducaat
huurderN. N. 40‑00‑00 cg
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidendr. Eelko Suringar
naastligger ten zuidende tuin van de weduwe Gratema
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. Allardus Scheltinga
verkoperTilia Lantinga, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Rein Sytzes Kimstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarteld Lanting, rentmeester en burger-vaandrig, koopt, na niaar ratione sanguinis, een huis met hof erachter, op de Oosterwal of Noordijs en strekkende tot de Zoutsloot (William Boothstr)., waar vrij in- en uitgang. Ten O. die Zoutsloot, ten W. het Noordijs, ten Z. dr. Eelko Zuringar en de hof van wd. Gratama, ten N. erven dr. Allardus Scheltinga. Gekocht van Titia Lantingh wv oud-burgemeester Rein Sytzes Kimstra.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-151 , folio Noordijs 19huis
eigenaarTeunis Foppes erven
gebruikerJarig Jacobs
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-151 , folio 23vNoordijs 19huis
eigenaarTeunis Foppes erven
gebruikerJarig Jacobs
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-151Noordijs 19wed. Jarig Jacobs, bestaande uit 6 personen50‑00‑00 cg10‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-151 , folio 23vNoordijs 19huis
eigenaarTeunis Foppes erv.
gebruikerwed. Jarigh Jacobs
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-151, fol. 35vNoordijs 19Jarigh Jacobs weduwe, bestaande uit 7 volwassenen en geen kinderenolislaegerse in compagnie160:0:00 cg26:13:00 cgbestaen wel


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0002v van 5 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ruurd Scheltinga
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jarig Jacobs


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-151 , folio 23vNoordijs 19huis
eigenaarTeunes Foppes
gebruikerJarig Jacobs wed.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-151 , folio 23vNoordijs 19huis
eigenaarTeunis van der Ley
gebruikerTeunis van der Ley
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0161v van 26 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBente van der Ley


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0146r van 20 mrt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenB. van der Ley


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-184 , folio 44vNoordijs 19huis, stal en wagenhuis
eigenaarTheunis van der Ley
gebruikerTheunis van der Ley
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0092r van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBente van der Ley koopman


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-184 , folio 44rNoordijs 19huis, stal en wagenhuis
eigenaarW. J. Hanekuik
gebruikerW. J. Hanekuik
huurwaarde totaal150‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde27‑05‑06 cg
opmerkinghieronder beklemd nos. 2-184/2


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0029v van 14 sep 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 19Noordijs OZ1280‑21‑00 ggkoopmanshuis en pakhuis
koper door niaarBaudina Stinstra, gehuwd met
koper door niaarJelle Wildschut
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
geniaarde koperPieter Huidekoperkoopman
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidendr. Wybe Jacobs Hanekuik
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenJelle Wilschut
verkoper q.q.dr. Wybe Jacobs Hanekuik, curator
verkoper q.q.dr. Henricus Jans Westra, curator
verkoper q.q.Pieter Sjoerds Hannema, curatoren over
verkoperde verlaten boedel van hopman Jarig Annes van der Ley


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0125r van 1 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelle Wildschut


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-184 , folio 44rNoordijs 19wagenhuis en zeperij
eigenaarW. S. van Nooten
gebruikerW. S. van Nooten
huurwaarde totaal150‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde27‑05‑06 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 2-184/2


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0181r van 4 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 19Noordijs OZ1065‑00‑00 gghuis
koperWillem Sandt van Nooten, gehuwd met
koperTitia Johanna Alberda
huurderElisabeth Huidekoper 80‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Gouke Hingst
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.W. J. Hanekuyk, curator overadvocaat Hof van Friesland
verkoperAllard Scheltinga


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0056v van 9 jul 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenW. Sandt van Nooten


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-175, pag. 32Noordijs 19W.S. van Nooten


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-184 , pag. 44Noordijs 19W.S. van Noten 8‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-019Noordijs 19Willem Sandt van Nooten... de Groot, kleine negotie, Jacobus de Zwaan, schoenlapper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-019, vendumeester, 1814. (GAH204); id. van wijk D-032, zeepziederij, ledig, 1814. (GAH204); heeft een chais ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noordijs 19W.S. van Notenfl. 6


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-019Noordijs 19W S van NotenW S van Notenvendumeester


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 238 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-019Noordijs 19Willem Sandt v. Norten, overleden op 26 mei 1821man van Titia-Johanna Albarda (getrouwd Ferwerd 1790, testamentair erfgenaam, Noordijs/ Zoutsloot D 19), waarschijnlijk vader van Cornelis, ontvanger Deventer, Dieuwke (vrouw van J. van Borcharen, Secretaris Gorinchem) en Agatha-Margaretha Willems Sandt van Noten. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 730Noordijs 19wed. Willem van Nooten Harlingenhuis en erf (240 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-019Noordijs 19Agatha Margaretha Sandt van Nooten... HRL, dv Willem SvN, en Titia Johanna Alberda; BS huw 1843; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-019; VT1839; geb 29 nov 1795, ged 12 jan 1796 Grote Kerk HRL, dv Willem Sandt van Nooten en Titia Johanna ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-019Noordijs 19Jeltie Jacobioud 38 jaar, geb Embden, Dl, en wonende te HRL. 1839, wijk D-019; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-019Noordijs 19Johanna Titia Albarda... ovl 1841; regattdv 1826-93; in 1839: Titia Johanna, oud 77 jaar, geb Ferwerd, wonende te HRL. 1839, wijk D-019; VT1839; geb 3 okt 1762, huisvrouw van Willem Sant van Nooten, ovl 10 jan 1841; staat in boek: akten, ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-019NoordijsTitia Johanna Albarda77 jFerwerdv, protestant, weduwe
D-019NoordijsAgatha Sandt van Nooten42 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-019NoordijsTrijntie Brugsma42 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
D-019NoordijsJeltie Jacobi38 jEmbdenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-019Noordijs 19Margaretha van Stratengeb 4 dec 1779 HRL, vanaf 1860 niet meer gevonden ih bevr; bev.reg. HRL 1851 wijk D-019


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-019Noordijs 19Trijntje Wybes Brugsma... bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, 184, wijk C-062; oud 42 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-019; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 730Noordijs D-019Anna Maria Hannema vrouw van F. Fontein DPz. woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2876Noordijs D-015 Jan Fontein Tuinhout woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4440Noordijs 19 (D-015)Nicolaas Simonszwoonhuis


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32Lid. Ged. Staten v. Friesland


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1923 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noordijs 19, HarlingenNoordijs 19N. SimonszV.V.V.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noordijs 19N. Simonsz-


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz32


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 19N. Simonsz465


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsE. Simonsz465


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsE. Simonsz465
NoordijsConsultatiebur. v. T.b.c.-bestrijding465(spr.u. Di. 9-11)


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsConsultatiebur. v. T.b.c.-bestrijding465(spr.u. Di. 9-11)


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noordijs 19F. (Frans) Ditzel


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 19rijksmonument 20614


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4440Noordijs 19


2023
0.085254907608032


  terug