Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Jacobstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerSint Jacobstraat 17-0017-0017-001C-107C-100


Naastliggers vanSint Jacobstraat 1
ten oostenRommelhaven 4
ten zuidenSint Jacobstraat 3
ten westende Sint Jacobstraat
ten noordenRommelhaven 2


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0003r van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 1achterSint Jacobstraat OZ [staat: Katrug achter het huis van de weeskinderen van Anna Joostes]0‑00‑00 gg1/2 huis
koperN. N.
eigenaar van 1/2Jan Hansen te Leeuwarden
naastligger ten oostende plaats van Lyuue Hobbes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van de weeskinderen van Anna Joostes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Harmen Jans, voormomber overchirurgijn te Visvliet
verkopernagelaten weeskind Folckert Meynerts, zoon van
verkoperwijlen Meynert Folckerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (chirurgijn Harmen Jans te Visvliet als geauthoriseerde curator en voormomber over) Folckert Meynerts, het nagelaten weeskind van Meynert Folckerts, 1/2 huis op de Catrugge achter het huis van Anna Joostes weeskynders, waarvan de andere 1/2 toebehoort aan Jan Hans te Leeuwarden. Ten O. Lyuwe Hobbes, ten W. de weeskinderen van Anna Joostes. Geen grondpacht.


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0020r van 6 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 1achterSint Jacobstraat OZ [staat: Katrug achter het huis van de weeskinderen van Anna Joostes]175‑00‑00 gg1/2 huis
koper provisioneelJan Imes, vertegenwoordigd door te Sexbierum
koper q.q.Pieter van Buyten
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*de weeskinderen van wijlen Anna Joostes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild 1/2 huis op de Catrugh achter Anna Joostes' weeskinderen. Provisioneel gekocht door (Pieter van Buyten nomine) Jan Imes te Sexbierum voor 175 gg.


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0026v van 27 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 1achterSint Jacobstraat OZ [staat: Catrug achter het huis van de weeskinderen van Anna Joostes]175‑00‑00 gg1/2 huis
koperJan Imes, gehuwd met te Sexbierum
koperLijsbeth Jaspers te Sexbierum
eigenaar van 1/2Jan Imes c.u. te Sexbierum
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*de weeskinderen van wijlen Anna Joostes
naastligger ten noorden*steeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Rommelhaven [staat: straat]
verkoperJan Hansen, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperAeff Folckerts te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Imes x Lijsbet Jaspers te Sexbierum kopen 1/2 huis van twelcke hij onlangs dandere helfte bij decrete vande gerechte heeft vercregen, staende opte Catrugh achter de huysinge van Anna Joostes' weeskinderen. Met vrije uit- en ingang door de steeg naar voren naar de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Jan Hanssen x Aeff Folckerts te Leeuwarden voor 175 gg.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0107v van 9 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 1achterSint Jacobstraat OZ [staat: achter het huis van de weeskinderen van Anna Joostes]308‑00‑00 gghuis
koper door niaar ratione sanguinisClaas Jelles, gehuwd met te Oosterbierum
koper door niaar ratione sanguinisTrijn Jaspers volle zuster van de verkoperse
geniaarde koperFrans Jansen
geniaarde koperGerloff Jansen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*de weeskinderen van wijlen Anna Joostes
naastligger ten noorden*steeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Rommelhaven [staat: straat]
verkoperJan Emis, gehuwd met
verkoperLijsbeth Jaspers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Jelles te Oosterbierum, als man en voogd van Trijn Jaspers, volle zuster van de verkoperse, niaart de voorgenomen koop door Frans Jans en Gerloff Jans van een huis achter het huis van Anna Joostes weeskinderen, met vrije uit- en ingang door de steeg voor uit naar de straat lopende. Geen grondpacht. Gekocht van Jan Emis? X Lijsbeth Jaspers voor 308 GG.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0172r van 4 apr 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 2west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0029v van 1 dec 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 2west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0045r van 2 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 2west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Claes Harmens Groeyers


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0057r van 5 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 1Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]600‑00‑00 gghuis en steeg
koperClaes Harmens Groyer veerschipper op Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Willems
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Feb Willems
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenhet hoekhuis bewoont door Piter Beerns smid
naastligger ten noordenhet huis van Harmen Gerryts
verkoperde erfgenamen van wijlen Richt Ulbes, hun tante en zuster


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0075v van 22 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 1Sint Jacobstraat OZ875‑00‑00 gghuis, stal en vrije eigen steeg
koperDouwe Oenis, gehuwd met
koperMeynu Douwes
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 cg
toehaakeen halve rozenobel en een rijksdaalder
huurder voor 7 jarenHans Harmens de Fries koopman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Trijn, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Pieter Sandes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Trijn
naastligger ten zuidenwijlen Pieter Sandes
naastligger ten westenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordensteeg in eigendom
naastligger ten noordenhet huis van Syds Jans* smid
verkoperClaes Harmens Groeyer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Oenes x Meynu Douwes kopen een huis, stalling en vrije eigen steeg ten noorden tot aan de straat, oz. St. Jacobstraat. Ten O. en Z. Trijn Pieter Sandes erven, ten N. smid Syds. Grondpacht 24 st. Voor zeven jaar gehuurd door koopman Hans Harmens de Fries. Gekocht van Claes Harmens Groeyer voor 875 gg.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0099r van 1 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 2west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis verkocht door Claes Harmens [staat: Gerridts] Groeyer


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0088r van 25 aug 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouwe Oenes


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0155r van 8 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis bewoond door Douwe Oenes
naastligger ten noordensteeg met uitgang naar de Vallaten


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0242r van 4 sep 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 1Sint Jacobstraat OZ of Katterug1035‑00‑00 gghuis, schuur en paardenstal
koperoud burgemeester Laes Laessen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 cg
huurder voor 1 jaarde verkoper Douwe Oennes c.u.kramer60‑00‑00 gg
naastligger ten oostende kamer van Ane Anes kramer
naastligger ten zuidende kamer van Ane Anes kramer
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordenPytter Beerns
verkoperDouwe Oennes c.u.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0038v van 10 mei 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis bewoond door Douwe Oenes


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0097v van 5 mei 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAucke Jansen Haselaer


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0118r van 24 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Aucke Jansens


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0191r van 31 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 1Sint Jacobstraat OZ of Katterug515‑14‑00 gghuis, schuur en paardenstal
koper door niaarFeyte Tieerds c.u., naastligger van
geniaarde koperhet gekochte huis van Arien Pytters
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Olckes
naastligger ten westenSint Jacobstraat of Katterug
naastligger ten noordenFeyte Tieerds
verkoperFetie Lases Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeyte Tjeerds koopt, na niaar ratione vicinitatis als naastligger van Arien Pytters een huis, schuur en paardenstal c.a. oz. Katterug. Ten O.?, ten W. die straat, ten Z. Jan Ockes, ten N. de koper. Gekocht van Fettie? Lases, voor 515 gg.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0077v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 2west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOene Douwes voerman


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0341r van 30 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 1Sint Jacobstraat OZ310‑00‑00 cghuis met een schuur of paardenstal erachter met een steeg vanuit de schuur oostwaarts lopend naar de straat
koper door niaarTeuntie Feites, gehuwd met
koper door niaarClaes Wouters schuitschipper
geniaarde koperLammert Harns Kuikstadstorenblazer
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Feite Tieerds
naastligger ten zuidenJan Olkes
naastligger ten zuidenHylke Martens
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Pieter Beernts
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Feite Tieerds
verkoperClaes Feitessmalschipper


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0403r van 29 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 2west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Wouters schuitschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-001 , folio 129Sint Jacobstraat 1huis
eigenaarClaes Wouters
gebruikerClaes Wouters
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-001 , folio 84rSint Jacobstraat 1huis
eigenaarClaes Wouters
gebruikerClaes Wouters
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingdoor de executeur insolvent verclaert


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0034v van 15 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Wouters


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0136v van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 1Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]200‑00‑00 gghuis, schuur en paardenstal
koperGerrit Hendrix c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWouter Arents
naastligger ten zuideneen kamer
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenHendrik Heres
verkoperNienke Hatsma, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Dominicus Sloterdijk c.s.


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0161r van 21 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 2west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerrit Hendriks* uitdrager


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-001 , folio Sint Jacobstraat 1huis
eigenaarGerrit Hendriks
gebruikerGerrit Hendriks
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0320r van 7 mei 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 1achterSint Jacobstraat [staat: Katterug]150‑00‑00 ggkamer in het achterste gedeelte van door de kopers bewoonde huis
koperburgemeester Junius Munter, gehuwd met
koperElijsabeth Braams
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerrit Hendriks, gehuwd metuitdrager
verkoperTrijntje Dirks


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0345r van 14 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 1voorSint Jacobstraat OZ [staat: Katterug of Sint Jacobstraat]430‑00‑00 cghuis
kopervrijgezel Age Claesen sleper
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 cg
naastligger ten oostenoud burgemeester Junius Munter
naastligger ten zuidenWouter Arents mr. schoenmaker
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug of Sint Jacobstraat]
naastligger ten noordenHendrik Alberts mr. wagenmaker
verkoperGerryt Hendriks, gehuwd metuitdrager
verkoperTrijntie Dirks


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-001 , folio 84vSint Jacobstraat 1huis
eigenaarAge Klasen
gebruikerAge Klasen
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0137v van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 1voorSint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]659‑00‑00 gghuis
koperCristiaan Clases, gehuwd met
koperSytske Dirks
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 cg
naastligger ten oostende stalling van burgemeester Junius Munter
naastligger ten zuidenWouter Arents
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenHendrik Alberts
verkoperJanke Arjens, weduwe van
verkoperwijlen Claas Cristiaans, en erfgenaam van hun overleden zoon
erflaterwijlen Age Clasen


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-001 , folio 84vSint Jacobstraat 1huis
eigenaarwed. Christiaen Claeses
gebruikerwed. Christiaen Claeses
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0217v van 14 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 1achterSint Jacobstraat OZ [staat: in een steeg aan het groot verlaat achter het huis van de koper]250‑00‑00 cgpaardenstal
koperSytske Dirks, weduwe van
koperwijlen Christiaan Clases sleper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*Sytske Dirks
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten noorden*steeg naar de Rommelhaven [staat: groot verlaat]
verkoperElisabeth Braam, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Junius Munter


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-001 , folio 85vSint Jacobstraat 1huis
eigenaarChristiaen Clases wed.
gebruikerChristiaen Clases wed.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0179v van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 1Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]650‑00‑00 gghuis en stal
koperPieter Roosen, gehuwd metmr. kleermaker
koperCatharina Elysabeth Leydemans
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland1‑04‑00 cg
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jaane van Slooten
naastligger ten oostenGerben Jans Feenstra
naastligger ten zuidenArent Wouters
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenvroedsman Johannes Ruytinga
verkoper q.q.Philippus Swart, executeurkoopman
verkoper q.q.Anna Swaal, executeurs vanwinkelierse
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Sytske Dirks, weduwe van
verkoperwijlen Christiaan Clases


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-001 , folio 85vSint Jacobstraat 1huis
eigenaarChristiaen Clases wed.
gebruikerChristiaen Clases wed.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0017r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 1Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]750‑00‑00 gghuis met stal en wagenhuis
koperJelle Pyters, gehuwd metschuitschipper te Koningsburen onder Midlum
koperJanke Wybes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland1‑04‑00 cg
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Janke van Slooten
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenArent Wouters
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenDouwe Lieuwes wagenmaker
verkoper van 1/2Pyter Roesen, en voor hun kind, erfgenaam van zijn vrouwmr. kleermaker
verkoper van 1/4Catharina Elysabeth Leydegemans
verkoper q.q.Leendert Rosendal, tutor en grootvader vanmr. kleermaker te Leeuwarden
verkoper van 1/4Maria Elysabeth Rosendaal, erfgenaam van haar moeder
erflaterwijlen Catharina Elysabeth Leydegemans


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-001 , folio 145vSint Jacobstraat 1huis en stal
eigenaarJelle P. Horreus
gebruikerJelle P. Horreus
huurwaarde25‑00‑00 cg
gebruiker24 Claas Cornelis
huurwaarde15‑00‑00 cg
huurwaarde totaal49‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑18‑02 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-001 , folio 145vSint Jacobstraat 1huis en stal
eigenaarJelle P. Horreus
gebruikerJelle P. Horreus
huurwaarde25‑00‑00 cg
gebruikerTrijntje Romkes
gebruikerRinske Romkes
huurwaarde23‑10‑00 cg
huurwaarde totaal48‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑16‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-001 , folio 145vSint Jacobstraat 1huis en stal
eigenaarJelle P. Horreus
gebruikerJelle P. Horreus
huurwaarde25‑00‑00 cg
gebruikerDirk Piers
huurwaarde24‑00‑00 cg
huurwaarde totaal49‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑18‑02 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0044v van 6 dec 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelle P. Horrius


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-001, pag. 104Sint Jacobstraat 1Jisaias Spier, 39 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-001 , pag. 142Sint Jacobstraat 1Jelle P. Horrius 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-107Sint Jacobstraat 1, Jan Jelles Horreus/Horjus... 1818, ovl 1826, ovl 1847; eigenaar en gebruiker van wijk A-002, smid. 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-107, gebruiker Jesaias Spiers, koopman, 1814. (GAH204); wed. J.J.H. eigenaresse van perceel nr. 304, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-107Sint Jacobstraat 1Jan Jelles Horjus/Horreus... 1818, ovl 1826, ovl 1847; eigenaar en gebruiker van wijk A-002, smid. 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-107, gebruiker Jesaias Spiers, koopman, 1814. (GAH204); ook huwt met Janke Jans; ovl inventarisnummer ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-107Sint Jacobstraat 1Jesayas Levij Spier... S, en Froukje Mozes; BS huw 1812, huw 1816, huw 1821, huw 1828, huw 1832, ovl 1838; gebruiker van wijk C-107, koopman; eigenaar is Jan J. Horreus, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-107Sint Jacobstraat 1Jan J HorreusJesaias Spiers


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 170 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-107Sint Jacobstraat 1Esther Abrahams de Vries, overleden op 24 oktober 1822moeder van Beletje de Vries (vrouw van Jesaias Levie Spiers, koopman St. Jacobstraat C 107). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 203 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-107Sint Jacobstraat 1Rachel Levy, overleden op 29 oktober 1825vrouw van Philip Meyer Spier (testamentair erfgenaam). Saldo fl. 125,-. ten huize van Jesaius Levy Spier, koopman (Katrug C 107). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 35 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-107Sint Jacobstraat 1Froukje Mozes, overleden op 24 januari 183087 jr, wed. Levy Spier, moeder van Jesajas, koopman St. Jacobstraat C 107, Sander, verver/glazenmaker Amsterdam, Meyer, idem Oldemarkt en wijlen Sara Levy Spier (vrouw van Salomon van Gelder, koopman Blokzijl, moeder van niet met name genoemde kinderen). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 643Sint Jacobstraat 1wed. Jan Horjus Harlingenhuis en erf (112 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-107Sint Jacobstraat 1Ida Alderts van der Zeegeb 1811 HRL, huwt met Gerrit Sijtses Wesling, (gk), op 19 nov 1840 HRL; dv Aldert Harmens vdZ, en Baukje Johannes Visser; BS huw 1840; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-107; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-107Sint Jacobstraat 1Jacobus Hollevoetoud 49 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, boendermaker, wijk C-107; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-107Sint Jacobstraat 1Johanna Catharinaoud 30 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk C-107; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-107Grote SluisJacobus Hollevoet49 jboendermakerLeeuwardenm, rooms katholiek, weduwnaar
C-107Grote SluisCatharina Johanna Boutier*30 jAmsterdamv, rooms katholiek, ongehuwd
C-107Grote SluisYda van der Zee28 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-107Grote SluisMaria van der Zee24 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-107Grote SluisFranciska de Warm22 jAmsterdamv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 479 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-107Sint Jacobstraat 1Catharina J. Boutier, overleden op 1 september 1843J.=Johanna, 33 jr, geboren Amsterdam 8/12/1809, overleden St. Jacobstraat C 107, ongehuwd, ab intestato erfgenamen zijn Betje en Catharina de Warm (wed. Abraham Stevens) (tantes) en Francisca de Warm (nicht). Saldo fl. 150,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-107Sint Jacobstraat 1Yebeltje Drayer, overleden op 19 november 1847(Certificaat van onvermogen), 61 jr (geboren 1786), overleden Noorderhaven C 107, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1778 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-107Sint Jacobstraat 1Barend Engeles de Vries, overleden op 8 maart 1850zoon van Engele Pieters de Vries, mr. schoenmaker (St. Jacobstraat C 107) en Hiltje Barends Groen, broer van minderjarige Pieter en Trientje Engeles de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-107Sint Jacobstraat 1Rinske Bouwes Zoete... Jacobs Z, en Akke Cornelis Eilander; BS huw 1816, huw 1823, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk C-107; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-102; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-107Sint Jacobstraat 1Ypeus Ruitinga... ongehuwd, N.H., zv Watze R, en Geertruida Antonetta van Otterloo; BS ovl 1881; bev.reg. HRL 1851 wijk C-107, 231, wijk G-051; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-055; VT1839; geb 16 aug 1793, ged 25 ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 643Sint Jacobstraat C-100 Engele P. de Vries woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 643Sint Jacobstraat 1 (C-100)Laas Spaandermanwoonhuis


1921 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-4683
Sint Jacobsstraat 1Jacob Spaanderman


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Sint Jacobstraat 1M. Spaandermankantoorbediende
Sint Jacobstraat 1W. Spaandermansmid


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.L. Spaanderman478Schoenh.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.L. Spaanderman478Schoenh.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.L. Spaanderman478Schoenh.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9319Sint Jacobstraat 1gemeentelijk monument13 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9319Sint Jacobstraat 1


2023
0.10268497467041


  terug