Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Sint Jacobstraat 1 7-001 7-001 C-107 C-100
Naastliggers vanSint Jacobstraat 1
ten oostenRommelhaven 4
ten zuidenSint Jacobstraat 3
ten westende Sint Jacobstraat
ten noordenRommelhaven 2


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0003r van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 1achterSint Jacobstraat OZ [staat: Katrug achter het huis van de weeskinderen van Anna Joostes]1/2 huis
 
koperN. N. 0-00-00 GG
eigenaar van 1/2Jan HansenLeeuwarden
naastligger ten oostende plaats van Lyuue Hobbes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van de weeskinderen van Anna Joostes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Harmen Jans, voormomber overchirurgijnVisvliet
verkopernagelaten weeskind Folckert Meynerts, zoon van
verkoperwijlen Meynert Folckerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (chirurgijn Harmen Jans te Visvliet als geauthoriseerde curator en voormomber over) Folckert Meynerts, het nagelaten weeskind van Meynert Folckerts, 1/2 huis op de Catrugge achter het huis van Anna Joostes weeskynders, waarvan de andere 1/2 toebehoort aan Jan Hans te Leeuwarden. Ten O. Lyuwe Hobbes, ten W. de weeskinderen van Anna Joostes. Geen grondpacht.


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0020r van 6 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 1achterSint Jacobstraat OZ [staat: Katrug achter het huis van de weeskinderen van Anna Joostes]1/2 huis
 
koper provisioneelJan Imes, vertegenwoordigd door175-00-00 GG
koper q.q.Pieter van Buyten
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*de weeskinderen van wijlen Anna Joostes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild 1/2 huis op de Catrugh achter Anna Joostes' weeskinderen. Provisioneel gekocht door (Pieter van Buyten nomine) Jan Imes te Sexbierum voor 175 gg.


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0026v van 27 feb 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 1achterSint Jacobstraat OZ [staat: Catrug achter het huis van de weeskinderen van Anna Joostes]1/2 huis
 
koperJan Imes, gehuwd met175-00-00 GG
koperLijsbeth Jaspers Sexbierum
eigenaar van 1/2Jan Imes c.u.Sexbierum
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*de weeskinderen van wijlen Anna Joostes
naastligger ten noorden*steeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Rommelhaven [staat: straat]
verkoperJan Hansen, gehuwd metLeeuwarden
verkoperAeff FolckertsLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Imes x Lijsbet Jaspers te Sexbierum kopen 1/2 huis van twelcke hij onlangs dandere helfte bij decrete vande gerechte heeft vercregen, staende opte Catrugh achter de huysinge van Anna Joostes' weeskinderen. Met vrije uit- en ingang door de steeg naar voren naar de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Jan Hanssen x Aeff Folckerts te Leeuwarden voor 175 gg.


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0107v van 9 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 1achterSint Jacobstraat OZ [staat: achter het huis van de weeskinderen van Anna Joostes]huis
 
koper door niaar ratione sanguinisClaas Jelles, gehuwd met308-00-00 GG
koper door niaar ratione sanguinisTrijn Jaspers volle zuster van de verkoperse
geniaarde koperFrans Jansen
geniaarde koperGerloff Jansen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*de weeskinderen van wijlen Anna Joostes
naastligger ten noorden*steeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Rommelhaven [staat: straat]
verkoperJan Emis, gehuwd met
verkoperLijsbeth Jaspers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Jelles te Oosterbierum, als man en voogd van Trijn Jaspers, volle zuster van de verkoperse, niaart de voorgenomen koop door Frans Jans en Gerloff Jans van een huis achter het huis van Anna Joostes weeskinderen, met vrije uit- en ingang door de steeg voor uit naar de straat lopende. Geen grondpacht. Gekocht van Jan Emis? X Lijsbeth Jaspers voor 308 GG.


 


 


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0057r van 5 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 1Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]huis en steeg
 
koperClaes Harmens Groyer veerschipper op Leeuwarden600-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-04-00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Willems
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Feb Willems
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenhet hoekhuis bewoont door Piter Beerns smid
naastligger ten noordenhet huis van Harmen Gerryts
verkoperde erfgenamen van wijlen Richt Ulbes, hun tante en zuster


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0075v van 22 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 1Sint Jacobstraat OZhuis, stal en vrije eigen steeg
 
koperDouwe Oenis, gehuwd met875-00-00 GG
koperMeynu Douwes
verpachter grondde stad Harlingen1-04-00 CG
toehaakeen halve rozenobel en een rijksdaalder
huurder voor 7 jarenHans Harmens de Fries koopman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Trijn, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Pieter Sandes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Trijn
naastligger ten zuidenwijlen Pieter Sandes
naastligger ten westenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordensteeg in eigendom
naastligger ten noordenhet huis van Syds Jans* smid
verkoperClaes Harmens Groeyer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Oenes x Meynu Douwes kopen een huis, stalling en vrije eigen steeg ten noorden tot aan de straat, oz. St. Jacobstraat. Ten O. en Z. Trijn Pieter Sandes erven, ten N. smid Syds. Grondpacht 24 st. Voor zeven jaar gehuurd door koopman Hans Harmens de Fries. Gekocht van Claes Harmens Groeyer voor 875 gg.


 


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0088r van 25 aug 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDouwe Oenes


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0155r van 8 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis bewoond door Douwe Oenes
naastligger ten noordensteeg met uitgang naar de Vallaten


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0242r van 4 sep 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 1Sint Jacobstraat OZ of Katterughuis, schuur en paardenstal
 
koperoud burgemeester Laes Laessen c.u.1035-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-04-00 CG
huurder voor 1 jaarde verkoper Douwe Oennes c.u.kramer60-00-00 GG
naastligger ten oostende kamer van Ane Anes kramer
naastligger ten zuidende kamer van Ane Anes kramer
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordenPytter Beerns
verkoperDouwe Oennes c.u.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0038v van 10 mei 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis bewoond door Douwe Oenes


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0097v van 5 mei 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAucke Jansen Haselaer


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0118r van 24 nov 1667 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Aucke Jansens


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0191r van 31 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 1Sint Jacobstraat OZ of Katterughuis, schuur en paardenstal
 
koper door niaarFeyte Tieerds c.u., naastligger van515-14-00 GG
geniaarde koperhet gekochte huis van Arien Pytters
verpachter grondde stad Harlingen1-04-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Olckes
naastligger ten westenSint Jacobstraat of Katterug
naastligger ten noordenFeyte Tieerds
verkoperFetie Lases Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeyte Tjeerds koopt, na niaar ratione vicinitatis als naastligger van Arien Pytters een huis, schuur en paardenstal c.a. oz. Katterug. Ten O.?, ten W. die straat, ten Z. Jan Ockes, ten N. de koper. Gekocht van Fettie? Lases, voor 515 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0118r van 24 nov 1667 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0341r van 30 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 1Sint Jacobstraat OZhuis met een schuur of paardenstal erachter met een steeg vanuit de schuur oostwaarts lopend naar de straat
 
koper door niaarTeuntie Feites, gehuwd met310-00-00 CG
koper door niaarClaes Wouters schuitschipper
geniaarde koperLammert Harns Kuikstadstorenblazer
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Feite Tieerds
naastligger ten zuidenJan Olkes
naastligger ten zuidenHylke Martens
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordende weduwe van Pieter Beernts
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Feite Tieerds
verkoperClaes Feitessmalschipper


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0118r van 24 nov 1667 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-001Sint Jacobstraat 1huis
eigenaarClaes Wouters
gebruikerClaes Wouters
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-001Sint Jacobstraat 1huis
eigenaarClaes Wouters
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingdoor de executeur insolvent verclaert


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0034v van 15 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenClaes Wouters


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0136v van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 1Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]huis, schuur en paardenstal
 
koperGerrit Hendrix c.u.200-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-04-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWouter Arents
naastligger ten zuideneen kamer
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenHendrik Heres
verkoperNienke Hatsma, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Dominicus Sloterdijk c.s.


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0034v van 15 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-001 Sint Jacobstraat 1huis
eigenaarGerrit Hendriks
gebruikerGerrit Hendriks
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0320r van 7 mei 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 1achterSint Jacobstraat [staat: Katterug]kamer in het achterste gedeelte van door de kopers bewoonde huis
 
koperburgemeester Junius Munter, gehuwd met150-00-00 GG
koperElijsabeth Braams
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerrit Hendriks, gehuwd metuitdrager
verkoperTrijntje Dirks


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0345r van 14 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 1voorSint Jacobstraat OZ [staat: Katterug of Sint Jacobstraat]huis
 
kopervrijgezel Age Claesen sleper430-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-04-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Junius Munter
naastligger ten zuidenWouter Arents mr. schoenmaker
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug of Sint Jacobstraat]
naastligger ten noordenHendrik Alberts mr. wagenmaker
verkoperGerryt Hendriks, gehuwd metuitdrager
verkoperTrijntie Dirks


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-001 Sint Jacobstraat 1huis
eigenaarAge Klasen
gebruikerAge Klasen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0137v van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 1voorSint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]huis
 
koperCristiaan Clases, gehuwd met659-00-00 GG
koperSytske Dirks
verpachter grondde stad Harlingen1-04-00 CG
naastligger ten oostende stalling van burgemeester Junius Munter
naastligger ten zuidenWouter Arents
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenHendrik Alberts
verkoperJanke Arjens, weduwe van
verkoperwijlen Claas Cristiaans, en erfgenaam van hun overleden zoon
erflaterwijlen Age Clasen


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-001 Sint Jacobstraat 1huis
eigenaarwed. Christiaen Claeses
gebruikerwed. Christiaen Claeses
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0217v van 14 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 1achterSint Jacobstraat OZ [staat: in een steeg aan het groot verlaat achter het huis van de koper]paardenstal
 
koperSytske Dirks, weduwe van250-00-00 CG
koperwijlen Christiaan Clases sleper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*Sytske Dirks
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten noorden*steeg naar de Rommelhaven [staat: groot verlaat]
verkoperElisabeth Braam, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Junius Munter


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0179v van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 1Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]huis en stal
 
koperPieter Roosen, gehuwd metmr. kleermaker650-00-00 GG
koperCatharina Elysabeth Leydemans
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland1-04-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jaane van Slooten
naastligger ten oostenGerben Jans Feenstra
naastligger ten zuidenArent Wouters
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenvroedsman Johannes Ruytinga
verkoper q.q.Philippus Swart, executeurkoopman
verkoper q.q.Anna Swaal, executeurs vanwinkelierse
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Sytske Dirks, weduwe van
verkoperwijlen Christiaan Clases


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0017r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 1Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]huis met stal en wagenhuis
 
koperJelle Pyters, gehuwd metschuitschipper750-00-00 GG
koperJanke Wybes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland1-04-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Janke van Slooten
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenArent Wouters
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenDouwe Lieuwes wagenmaker
verkoper van 1/2Pyter Roesen, en voor hun kind, erfgenaam van zijn vrouwmr. kleermaker
verkoper van 1/4Catharina Elysabeth Leydegemans
verkoper q.q.Leendert Rosendal, tutor en grootvader vanmr. kleermakerLeeuwarden
verkoper van 1/4Maria Elysabeth Rosendaal, erfgenaam van haar moeder
erflaterwijlen Catharina Elysabeth Leydegemans


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0044v van 6 dec 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJelle P. Horrius


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-001 Sint Jacobstraat 1Jisaias Spier, 39 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-001 Sint Jacobstraat 1Jelle P Horrius2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-107Sint Jacobstraat 1, Jan Jelles Horreus/Horjus... 1818, ovl 1826, ovl 1847; eigenaar en gebruiker van wijk A-002, smid. 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-107, gebruiker Jesaias Spiers, koopman, 1814. (GAH204); wed. J.J.H. eigenaresse van perceel nr. 304, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-107Sint Jacobstraat 1Jan Jelles Horjus/Horreus... 1818, ovl 1826, ovl 1847; eigenaar en gebruiker van wijk A-002, smid. 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-107, gebruiker Jesaias Spiers, koopman, 1814. (GAH204); ook huwt met Janke Jans; ovl inventarisnummer ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-107Sint Jacobstraat 1Jesayas Levij Spier... S, en Froukje Mozes; BS huw 1812, huw 1816, huw 1821, huw 1828, huw 1832, ovl 1838; gebruiker van wijk C-107, koopman; eigenaar is Jan J. Horreus, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-107Sint Jacobstraat 1Jan J Horreus Jesaias Spiers


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-107Sint Jacobstraat 1Esther Abrahams de Vries, overleden op 24 oktober 1822moeder van Beletje de Vries (vrouw van Jesaias Levie Spiers, koopman St. Jacobstraat C 107). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-107Sint Jacobstraat 1Rachel Levy, overleden op 29 oktober 1825vrouw van Philip Meyer Spier (testamentair erfgenaam). Saldo fl. 125,-. ten huize van Jesaius Levy Spier, koopman (Katrug C 107). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-107Sint Jacobstraat 1Froukje Mozes, overleden op 24 januari 183087 jr, wed. Levy Spier, moeder van Jesajas, koopman St. Jacobstraat C 107, Sander, verver/glazenmaker Amsterdam, Meyer, idem Oldemarkt en wijlen Sara Levy Spier (vrouw van Salomon van Gelder, koopman Blokzijl, moeder van niet met name genoemde kinderen). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 643Sint Jacobstraat 1wed. Jan Jelles HorjusHarlingenhuis en erf (112 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-107Sint Jacobstraat 1Ida Alderts van der Zeegeb 1811 HRL, huwt met Gerrit Sijtses Wesling, (gk), op 19 nov 1840 HRL; dv Aldert Harmens vdZ, en Baukje Johannes Visser; BS huw 1840; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-107; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-107Sint Jacobstraat 1Jacobus Hollevoetoud 49 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, boendermaker, wijk C-107; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-107Sint Jacobstraat 1Johanna Catharinaoud 30 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk C-107; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-107Grote SluisJacobus Hollevoet49 jLeeuwardenm, rooms katholiek, weduwnaar, boendermaker
C-107Grote SluisCatharina Johanna Boutier*30 jAmsterdamv, rooms katholiek, ongehuwd
C-107Grote SluisYda van der Zee28 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-107Grote SluisMaria van der Zee24 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-107Grote SluisFranciska de Warm22 jAmsterdamv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-107Sint Jacobstraat 1Catharina J. Boutier, overleden op 1 september 1843J.=Johanna, 33 jr, geboren Amsterdam 8/12/1809, overleden St. Jacobstraat C 107, ongehuwd, ab intestato erfgenamen zijn Betje en Catharina de Warm (wed. Abraham Stevens) (tantes) en Francisca de Warm (nicht). Saldo fl. 150,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-107Sint Jacobstraat 1Yebeltje Drayer, overleden op 19 november 1847(Certificaat van onvermogen), 61 jr (geboren 1786), overleden Noorderhaven C 107, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-107Sint Jacobstraat 1Barend Engeles de Vries, overleden op 8 maart 1850zoon van Engele Pieters de Vries, mr. schoenmaker (St. Jacobstraat C 107) en Hiltje Barends Groen, broer van minderjarige Pieter en Trientje Engeles de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-107Sint Jacobstraat 1Rinske Bouwes Zoete... Jacobs Z, en Akke Cornelis Eilander; BS huw 1816, huw 1823, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk C-107; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-102; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-107Sint Jacobstraat 1Ypeus Ruitinga... ongehuwd, N.H., zv Watze R, en Geertruida Antonetta van Otterloo; BS ovl 1881; bev.reg. HRL 1851 wijk C-107, 231, wijk G-051; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-055; VT1839; geb 16 aug 1793, ged 25 ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 643C-100 (Sint Jacobstraat)Engele P. de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 643Sint Jacobstraat 1 (C-100)Laas Spaandermanwoonhuis


1921 - kentekenadresnaam
B-4683
Sint Jacobsstraat 1Jacob Spaanderman


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Jacobstraat 1M.Spaandermankantoorbediende
Sint Jacobstraat 1W.Spaandermansmid


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.L. Spaanderman478Schoenh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.L. Spaanderman478Schoenh.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.L. Spaanderman478Schoenh.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9319Sint Jacobstraat 1gemeentelijk monument13 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9319Sint Jacobstraat 1
  terug