Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerVoorstraat 17-1137-113/27-118C-028C-022


Naastliggers vanVoorstraat 1
ten oostenVoorstraat 3
ten zuidende Voorstraat
ten westende Vismarkt
ten noordenVismarkt 1


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 1naamloze doorlopende steeg ten oosten


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0258v van 19 apr 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 1Voorstraat NZ ten oosten van de Vismarktspijp1725‑00‑00 gghuis en plaats met een opslagkelder onder de pijp
koperWillem Tonys
protesteert vanwege een testamentItte Ittes, moeder van haren miserabele soon
protesteert vanwege een testamentPieter Jacobs
betrokkeneHein Saves
naastligger ten oostenvrije doorgaande steeg
naastligger ten oostenWillem Janssen schoenmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenVismarkt [staat: de gemeene stadsplaetse]
naastligger ten noorden*Buwe Annes verver
verkoperSaeff Heyns, en
verkoperTrijn Heyns, gehuwd met
verkoperPieter Doeckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Tonys koopt huis en plaats en kelder met opslag onder de pijp, nz. Voorstraat ten oosten van Rynnerts pijp, door verkopers' vader achtergelaten. Ten O. schoenmaker Willem Jans en een openbare doorgaande steeg, ten W. de openbare Stadts plaetse, ten N. verver Buwe Annes. Geen grondpacht. Gekocht van Saeff Hendrix voor zich, en van zijn dochter Trijn voor zich, gesterkt met haar man Pieter Dircks, voor 1725 gg.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0396r van 12 feb 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende plaats van de weduwe van wijlen Willem Thoenis


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0430r van 23 dec 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0439v van 27 jan 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenWillem Thonis


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0053r van 17 nov 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenWillem Tonys scroer


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0007v van 25 mrt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 1[niet vermeld]115‑00‑00 ggachterhuis, strekkende van de scheidmuur tussen het vooreinde huis en plaats zuidwaarts tot aan de steeg toe
koperSiuerd Lieuwes, gehuwd met
koperClaeske Romckes
verpachter grondSipke Feddes 0‑12‑08 cg
verpachter grondAefke Hiddes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSipke Feddes, gehuwd met
verkoperAefke Hiddes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSiuerd Lieuues x Claeske Romckes kopen een achterhuis, strekkende v.d. scheidsmuur tussen het voorhuis en plaets zuidwaarts tot aan de steeg toe, met de 1/2 put en het onderhoud daarvan, en met een plaets ten N. daarvan, zover die scheidsmuur strekt. Geen naastliggers genomd. Grondpacht 12 st 8 pn aan de verkopers. Gekocht van Sipke Feddes x Aeffke Hiddes, voor 150 GG.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0124v van 14 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Claesen


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0153v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenals bewoner Albert Harmens


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0153r van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg mandelig met Tieerd Bentes
naastligger ten westenTieerd Bentes bakker


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0044r van 25 mrt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTieerdt Bentes


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0201r van 18 apr 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tjeerd Bentes


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0040va van 6 jun 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Tjeerd Bentes


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 13vVoorstraat 1Bente, bakkerf. 8000-00-00


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0391v van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 1Voorstraat NZ bij de Vismarktspijp707‑00‑00 gghuis
koper door niaarvroedsman Foeckien Symens Stijl, gehuwd met
koper door niaarEesge Lieuwes
geniaarde koperAnske Ipes
huurderSjoerd Lieuwes c.u.
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenSjoerd Dircks
naastligger ten oosten[als huurder] hopman Jan Klinckhamer
naastligger ten zuidenVoorstraat en Vismarktspijp
naastligger ten westenVismarkt
naastligger ten noordende weduwe van wijlen burgemeester Jacob Quicklenborgh
verkoper van 1/2Ittje Claeses, gehuwd met en gelastigde van
verkoper van 1/2Bente Tjeerds BoncqSchots koopman
verkoper van 1/6Dirck Fockes
verkoper van 1/6Grietie Fockes, gehuwd met
verkoper van 1/6Enoch Pytersmr. chirurgijn
verkoper q.q.Aesge Lieuwes, curator overkoopman
verkoper van 1/6Ibeltje Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoeckjen Symons Stijl x Eesge Lieuwes koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Anske Ypes Zeestra, vroedsman, een mooi huis dat nu verhuurd is aan Sjoerd Lieuwes. Het is een voorhuis, voor- en achterkamer, gang en bovenzolders, kelder en met opslag onder de Vismarktspijp, een plaets, loods en opkamer etc. en staat nz. Voorstraat bij die pijp. Ten O. een vrije doorgaande steeg en die toebehoort aan Sjoerd Dircks en anderen en hopman Jan Klinkhamer, ten Z. de straat en Vismarktspijp, ten W. de openbare Vismarkt of Stadsplaats, ten N. de wv burgemeester J. Quicklenburg. De koper mag de muur van de achterplaets wel hoger maken en daarop bouwen. Gekocht van Ittje Clasen x Schots koopman Bente Tieerds Boncq, ter zee en uitlandig, als gelastigde van haar man voor 1/2, Dirck Fockes voor 1/6, Grietie Fockes x mr. chirurgijn Enoch Pyters voor 1/6, en Eesge Lieuwes als curator over Ibeltie Fockes voor 1/6, voor 707 gg.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0054v van 18 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSjoerd Lieuwes


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0236v van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 1Voorstraat NZ hoek Vismarkt1050‑00‑00 gghuis
koperPieter Bockes, gehuwd met
koperDieuke Pieters
naastligger ten oostendoorgaand steegje
naastligger ten oostenDirk Hugens
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenVismarkt
naastligger ten noordenhet huis van Yda Quiklenburg
verkoperDoedtie Lieuwes c.s., weduwe van
verkoperwijlen Lieuwe Esgesschipper
erflaterwijlen Sioerd Lieuweskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Bockes x Dieuke Pieters koopt een huis c.a. nz. Voorstraat op de hoek v.d. Vismarkt, nagelaten door Sjoerd Lieuwes. Ten O. een doorgaand steegje en Dirk Huigens, ten Z. de pijp en die straat, ten W. de Vismarkt, ten N. Yda Quicklenburgh. Het huis heeft 2 in- en uitgangen in die steeg ten oosten en de kopers mogen de muur van de achterplaats wel verhogen indien zij dat willen. Gekocht van Doedtie Lieuwes wv schipper Lieuwe Esges, in qlt. als erfgename van haar vader Sjoerd Lieuwes, voor 1050 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-113 , folio 141Voorstraat 1huis
eigenaarPieter Bockes
gebruikerPieter Bockes
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-113 , folio 92vVoorstraat 1huis
eigenaarPieter Bockes
gebruikerPieter Bockes
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-113 , folio Voorstraat 1huis
eigenaarPyter Bockes
gebruikerPyter Bockes
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0277r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Bockes


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0375v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 1Voorstraat NZ hoek Vismarkt1100‑14‑00 gghuis
koperClaas Jarighs Britton, gehuwd metmr. hoedenmaker
koperJiskjen Hessels Asperen
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat en Vismarktspijp]
naastligger ten westenVismarkt
naastligger ten noordenJohannes Vetsens secretaris
verkoper q.q.huisman Claas Reiners, erfgenaam van te Midlum
erflaterwijlen Pieter Bockesmr. blauwverver
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Jarigs Bretton, mr. hoedemaker x Jiskjen Hessels Asperen, kopen een huis op de hoek van de Vismarkt. Ten O. een doorlopende steeg, ten Z. de Voorstraat en de Vismarktspijp, ten N. de secretaris Wetsens. Er zijn o.a. 2 kelders, die hun opslag hebben onder de pijp aldaar. Gekocht van Claes Reiners te Midlum, als erfgenaam van wl. blauwverver Pieter Bockes.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0076v van 9 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaas Bretton


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-113/2 , folio 93rVoorstraat 1huis
eigenaarClaas Britton
gebruikerClaas Britton
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg
opmerking[tot ca. 1756 genummerd 7-113]


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0043v van 30 aug 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaas Britton mr. hoedenmaker


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-113/2Voorstraat 1Petrus Marnstra, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-113/2 , folio 92vVoorstraat 1huis
eigenaarClaas Bretton
gebruikerClaas Bretton
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg
opmerking[tot ca. 1756 genummerd 7-113]


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0189v van 29 okt 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 1Voorstraat NZ [staat: op de zuidoosthoek van de Vismarkt]870‑00‑00 gghuis, met 2 in- en uitgangen in de steeg ten oosten
koperJetse Jelles, gehuwd metmr. glasmaker
koperAagjen Bouwes
naastligger ten oostendoorgaande steeg waarin twee in- en uitgangen
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westenVismarkt
naastligger ten noordenLieve de Bruin koopman
verkoperClaas Jaarigs Bretton, gehuwd metmr. hoedenmaker
verkoperJischien Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetse Jelles [Boomsma], mr. glasemaker x Aagjen Bouwes kopen een huis op de zuidoosthoek van de Vismarkt. Er zijn 2 uit- en ingangen in de steeg ten oosten en 1 op de Vismarkt. Aan de westmuur is een luyf of dak over de visbanken, dat moet blijven volgens contract van 5 maart 1649 tussen de magistraat en Claas Claasen. De verkopers behouden alles tot de hoedenmakerij behorende. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de straat, ten W. de Vismarkt, ten N. koopman Lieve de Bruin. Geen grondpacht. Gekocht van mr. hoedemaker Claas Jaarigs Bretton x Jischien Hessels Asperen, voor 870 GG.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0194r van 20 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-113/2 , folio 94rVoorstraat 1huis
eigenaarClaas Bretton
gebruikerJetse Jelles
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0222v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJetse Jelles


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0139v van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJetse Jelles


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-113/2 , folio 94rVoorstraat 1huis
eigenaarJetse Jelles
gebruikerJetse Jelles
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg
opmerking[voor de tweede maal vermeld als 8-113]


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0200v van 31 aug 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJetse Jelles


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-118 , folio 157vVoorstraat 1huis
eigenaarJetze Jelles
gebruikerJelle Jetzes
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: lasten05‑00‑00 cg
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-118 , folio 157vVoorstraat 1huis
eigenaarJetse Jelles
gebruikerJelle Jetses
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0249r van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJelle Jetzes


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-118 , folio 157vVoorstraat 1huis
eigenaarJetze Jelles
gebruikerJelle Jetzes
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-118 , pag. 153Voorstraat 1Jelle J. Boomsma 5‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0112v van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelle Boomsma koopman
naastligger ten westensteeg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-028Voorstraat 1Jelle Jetses Boomsma... no. 15, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 33:12:0, kwit. no. 19. (GAH1114); eigenaar en gebruiker van wijk C-028, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-163; gebruiker is M. Holte, bouwmeester, 1814. (B2 04); id. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-028Voorstraat 1Jelle J BoomsmaJelle J Boomsmakoopman


1818 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 47 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-028Voorstraat 1Jelle Jetzes Boomsma, overleden op 5 mei 1818man van Dieuke Johannes (Voorstraat C 28), vader van Broer, kantoorbediende, Pier, drogist Purmerend en Agatha Jelles Boomsma (vrouw van Jan Bent, koopman Oosthuizen/ Edam, thans te Harlingen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 24 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-028Voorstraat 1Trijntje Bent, overleden op 22 maart 1824moeder van Jan Bent, koopman (Voorstraat C 28) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 358 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-028Voorstraat 1Jan Bent, overleden op 17 april 182960 jr, koopman Voorstraat C 28, vader van Cornelis-Hoek, ontvanger en Jacob Jans Bent, surnumerair postkantoor. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 544Voorstraat 1Pier Boomsma Purmerendhuis en erf (130 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-028Voorstraat 1Rinke Boomsma... bev.reg. HRL 1851 wijk C-031; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koekbrander- en verkoper, wijk C-028; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-028Voorstraat 1Tetje Bakkergeb 1777 HRL, ovl 20 mei 1853 HRL, huwt met Jetze Boomsma, dv Rinks B. en Lijsbert Persijn; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk C-031; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-028; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-028VoorstraatTettie Bakker62 jHarlingenv, protestant, weduwe
C-028VoorstraatRinke Boomsma30 jkoekbrander en koekverkoperHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-028VoorstraatAuke Boomsma26 jkoekbrander en koekverkoperHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-028VoorstraatDouwe Boomsma22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-028VoorstraatDirkje Tadema26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1849 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1576 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-028Voorstraat 1Rein Zuidema, overleden op 4 juli 1849broer van wijlen Lieuwe Zuidema (vader van Freerk Lieuwes Zuidema, te Witmarsum), enige testamentair erfgenaam is niet verwante Auke Boomsma, boekhandelaar/koopman (Voorstraat C 28). Saldo fl. 405,40. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-028Voorstraat 1Anne Jans van Straten... zv Jan vS, en Antje Jans van Kampen; BS ovl 1837; 1839 huwelijken, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-028, wijk H-143, supp wijk A-280; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk F-116; VT1839; geb ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-028Voorstraat 1Hendrina Siebouts van Dam... Sijbolt Alberts vD, en Leeuwkje Klases de Beer; BS huw 1839, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-248, wijk C-028, wijk H-143, supp wijk A-280; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-116; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-028Voorstraat 1Sjoukje Johannes Stoef... dv Johannes Thijssens S, en Richt Sijbrens; BS huw 1816, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk C-028; Wij Ondergetekenden Hendrik Conradi, Schoenmaker en Helena Machiels, Egtelieden wonende te Franeker, ... (alles)


1853 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7022 aktenr. 2801 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-028Voorstraat 1Anna Aukes Boomsma, overleden op 28 januari 1853dochter van Auke Boomsma, boekhandelaar (Voorstraat C 28) en Antje Sjoukes Schiere, zuster van minderjarige Aafke en Jetze Aukes Boomsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 544Voorstraat C-028Jacob W. Bonnema woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 544Voorstraat C-022 Rinke Boomsma en medeëigenarenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 544Voorstraat 1 (C-022)Menso Crop (te Leeuwarden)woonhuis


1908 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 1, HarlingenVoorstraat 1M. Hamstraboek- papier- muziek- en kunsthandel


1912 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-839
Voorstraat 1Minze Hamstra


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 1J. Zwart Ezn.146Boekh., Assurantiekant.


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 1J.H. Drost172Vleeschh.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 1J.H. Drost172Vleeschh.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 1J.H. Drost172Vleeschh.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 1J.H. Drost172Vleeschh.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 1J. Drostslager


1929 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-13852
Voorstraat 1Jitse Drost


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 1J.H. Drost172Vleeschh.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 1J.H. Drost906Slagerij


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Tj.H. Jorna906Slagerij


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Tj.H. Jorna906Slagerij


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Tj.H. Jorna906Slagerij


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Tj.H. Jorna906Slagerij


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 1T.H. (Tjeerd) Jorna


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 1rijksmonument 20672


2023
0.10824203491211


  terug