Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 36
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 36 6-018 6-016 E-034 E-029


Huisnaam in: 1770
Gebruik: herberg en kolfbaan
Naam: de hof van friesland
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1772
Gebruik:
Naam: de hof van friesland
Kwartier/wijk 6-018
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1773
Gebruik:
Naam: de hof van friesland
Kwartier/wijk 6-018
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanVoorstraat 36
ten oostenVoorstraat 38
ten zuidenSint Odolphisteeg 1
ten westende Sint Odolphisteeg
ten westenVoorstraat 34
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 36Sint Odolphisteeg of Oorlogssteeg of Olijfsteeg ten westen


0000 - variaadresbronbericht
Voorstraat 36Harlingen, mien stadsje deel 5, blz. 87In de jaren '50 verkoopt Sipke ook (brom)fietsen op de hoek Voorstraat/St. Odolphisteeg.


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0206r van 6 apr 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 36Voorstraat ZZ op de hoek van de Sint Odolophisteeg [staat: Oliffsteeg] tegenover het raadhuishuis, schuur en hof
 
koperPieter Hendricx, gehuwd met1725-00-00 GG
koperSytske Foeckes
protesteert vanwege een erfeniskwestieTaeckle Wopckes
naastligger ten oostenhet huis van Gerbren Gosses
naastligger ten zuiden*de kamer nagelaten door wijlen Symon bierdrager
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Oliffsteeg]
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Willem Steevens, gelastigde
verkoper q.q.Aernt Foppes, gelastigde
verkoper q.q.Pieter van Buyten, gelastigden van
consenteertAernt IJsbrandts
verkoper q.q.Pieter van Buyten, namens
verkoperDoedtie jongste dochter
verkoperde crediteuren van wijlen Trijncke Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Wopcke Taeckles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Hendrix zoon x Sytske Foeckes dochter kopen een huis op de hoek van de Oliffsteeg op `t zuid van de Voorstraat. Ten O. Gerben Gosses, ten W. de Oliffsteeg. Gekocht van de testateurs van wl. Trijncke Wopkes.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0193r van 7 nov 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHaantie Hessels
naastligger ten westenals bewoner burgerhopman Jan Cornelis


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0213v van 12 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHaancke Hessels


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0291v van 30 dec 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHaentie Hessels
naastligger ten westenMarten Jansen Sliere


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0006r van 6 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLambert Jans


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0070v van 2 dec 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Haentie Hessels


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0050r van 3 jun 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAmelyke Haanties


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0071v van 13 jan 1661 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRinse Abbes


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-018Voorstraat 36huis
eigenaardr. Suringar
gebruikerFocke Andries
huurwaarde180-00-00 CG
aanslag huurwaarde36-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-018Voorstraat 36huis
eigenaardr. H. Suringar
gebruikerFocke Andries
huurwaarde180-00-00 CG
aanslag huurwaarde36-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-018 Voorstraat 36huis
eigenaardr. Zuringar
gebruikerdr. Zuringar
huurwaarde180-00-00 CG
aanslag huurwaarde30-00-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0339r van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 36Voorstraat ZZ hoek Sint Odulphussteeghuis en tuin, uithangbord Hof van Friesland
 
koper van 1/2Aefke Reiners Fontein, weduwe van4000-00-00 CG
koper van 1/2wijlen Fedde Pieters
koper van 1/2dr. Regnerus Braam, gehuwd metsecretaris van Barradeel
koper van 1/2Ybeltje Feddes Dreyer
bewonerCaye Slaapkool200-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Claas Goikes Hindelopen
naastligger ten zuidenClaas Goikes Hindelopen
naastligger ten westenSint Odulphussteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperArjen Teunis Blocqkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAefke Reiners Fontein wv koopman Fedde Pieters Dreyer voor 1/2, en Jur. Dr. en secretaris van Barradeel Regnerus Braam x Ybeltje Feddes Dreyer voor 1/2, kopen huis, tuin en paardenstal 'het Hoff van Friesland', hoek Odolphisteeg/Voorstraat. Caye Slaapkool is huurder, protesteert in zoverre dat hij zich beroept zich op zijn huurcontract met de vorige eigenaar, dr. Hessel Zuiringar. Ten O. en Z. wd. Claas Goikes Hindelopen, ten W. de Odolphisteeg, ten N. de Voorstraat. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Arjen Teunis Blocq, voor 4000 CG.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0299v van 7 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 36Voorstraat ZZ hoek Odolphisteeg tegenover het Raadhuishuis en herberg
 
koperCaio Slaapcool, gehuwd metherbergier3800-00-00 CG
koperAnna Ransen herbergierse
naastligger ten oostenFrouckien Braam, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Claes Goikes Hindeloopen koopman
naastligger ten zuidenFrouckien Braam
naastligger ten zuidenClaes Goikes Hindeloopen
naastligger ten westenOdolphisteeg
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: pijp]
verkoper van 1/2Aafke Reiners Fontein, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Fedde Pieters Dreyerskoopman
verkoper van 1/2Regneerus Braam, gehuwd metadvocaat Hof van Friesland en secretaris van BarradeelSexbierum
verkoper van 1/2Ybeltie Feddes DreyerSexbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCaio Slaapcool x Anna Ransen, herbergiers, kopen huis en herberg met tuin en stalling erachter, op de oosthoek van de Odolphisteeg, tegenover het Raadhuis, waar 't huys [moet zijn: hof] van Frieslandt uithangt. Ten O. en Z. Froukien Braam wv koopman Claas Goikes Hindeloopen, ten W. de Odolphisteeg, ten N. de straat en pijp. Geen grondpacht. Gekocht van Aefke Reiners Fontein wv koopman Fedde Pieters Dreyer voor 1/2, en Regnerus Braam x Ybeltje Feddes Dreyer te Sexbierum voor 1/2, voor 3800 CG.


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-018 Voorstraat 36huis
eigenaarCaye Slaapkool
gebruikerCaye Slaapkool
huurwaarde180-00-00 CG
aanslag huurwaarde30-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-018 Voorstraat 36Caye Slaapkool, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-018 Voorstraat 36huis
eigenaarCaye Slaapkool
gebruikerCaye Slaapkool
huurwaarde132-00-00 CG
aanslag huurwaarde24-00-00 CG


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0075r van 9 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 36Voorstraat ZZhuis
 
koper door niaarAntje Ransen, gehuwd met4000-00-00 CG
koper door niaarGerryt Trox
geniaarde koperAdam Roerich, en zijn broer
geniaarde koperSamuel Roerich
naastligger ten oostende heer Feddrik Fontein
naastligger ten zuidende heer Feddrik Fontein
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Raadhuispijp]
verkoperAnna Ransen, weduwe van
verkoperwijlen Caye Slaapkool
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Ransen x Gerrit Troy koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Adam- en Samuel Roerich, 'het Hof van Friesland', met diverse kamers, kolfbaan en stalling. Ten O. en Z. Feddrik Fontein, ten W. de Odolphisteeg, ten N. de Raadhuizerpijp. Geen grondpacht. Gekocht van Anna Ransen wv Caye Slaapkool, voor 4000 cg. Zij betaalt de helft en lost de rest af tegen 10% rente.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0077v van 27 okt 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 36Voorstraat ZZhuis
 
betrokkenehet huis de Hof van Friesland van S. Boscha, onder curatele stelling vanLeeuwarden
betrokkeneLolle Jacobs Kockmr. leerlooier


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 3v van jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 36Schelte Andries Wybenga x Baukje Feitama kopen, na niaar ratione vicinitatis tegen Tjamke Blomberg, 'het Hof van Friesland'. Ten O. en Z. Wybenga, ten W. de Sint Odolphisteeg, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Gerlof Corwijnus x Trijntje Roelofs, voor 3500 cg.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0031v van 30 aug 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 36Voorstraat ZZ hoek Sint Odolphisteeghuis, herberg en stal
 
koperGerlof Corwynus, gehuwd met2902-00-00 GG
koperTrijntie Roelofs
huurderde weduwe van Caye Slaapkool
naastligger ten oostenSchelte Wybinga n.u.
naastligger ten zuidenSchelte Wybinga n.u.
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperAnna Ransen, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Trox
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerlof Corwynius koopt herberg op de hoek Voorstraat/Sint Odolphisteeg, logement 'het Hof van Friesland'. Ten O. en Z. Schelte Wybinga c.u., ten W. deze steeg, ten N. de Voorstraat. Geen grondpacht. Gekocht van Anna Ransen wv Gerryt Trox, voor 2902 GG.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0073v van 28 feb 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 36Sint Odolphisteeg OZ hoekhuis, herberg en stal
 
koper door niaarSchelto Andries Wybinga, gehuwd met3500-00-00 CG
koper door niaarBaukje Feitama
geniaarde koperTjamke Blomberg, gehuwd met
geniaarde koperLijsbeth Clamstra
naastligger ten oostende heer Schelte* Wybinga n.u.
naastligger ten zuidende heer Schelte* Wybinga n.u.
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperGerlof Corvinus, gehuwd met
verkoperTrijntje Roelofs
tekst in de margeDe notaris Van Dalsen, exhiberende in judicio notariele procuratie gepasseerd bij Schelto Andries Wybinga, coopman en fabriqeur in bonten te Harlingen, als man en voogd over zijn vrouw Baukje Feitama, versoekt uit kragte dies ratione vicinitatis 't niaer van neevenstaende geproclameerde huisinge cum annexis, onder belofte om de coopers soo ten respecte van de coopschat als den geheelen aenkleeve van dien te zullen ondemneeren, soo als na regten behoordt, offererende ten dien einde aen de notaris Pesma, occuperende voor de proclamanten, een somma van 2000 caroliguldens tot hoedinge van 't liquide, met wijdere praesentatie om 't illiquide bij moderatie of tauxatie van deeze Ed. Gerechte te willen voldoen, onder welke offerte retrahent verzoekt dat op hem in zijne qualiteyt de adjudicatie in forma mag worden gedecerneerd, alsmeede dat de notaris Pesma hem gelieve te verklaren of in 't gedane niaerverzoek wil aquiesseren ende geoffereerde penningen wil houden voor geconsigneerd, protesterende de retrahent salvo jure tot 't consigneren der gelden.
tekst in de margePesma, weegens de proclamanten, accordeert in 't niaerverzoek, houdende de geoffereerde penningen voor geconsigneerd en moogende wel lijden dat de adjudicatie op de retrahent werde gedecerneerd.
tekst in de margeFiat adjudicatie op de retrahent.


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0034v van 3 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 36Voorstraat ZZhuis
 
koperCornelis Mollema koopman1527-00-00 GG
naastligger ten oostenBaukje Feytama, gehuwd met
naastligger ten oostenSchelte Wybenga koopman
naastligger ten zuidenBaukje Feytama, gehuwd met
naastligger ten zuidenSchelte Wybenga koopman
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperBaukje Feytama, gehuwd met
verkoperSchelte Wybengakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Mollema koopt 'het Hoff van Friesland' zz. Voorstraat, gebruikt door Schelte Wybinga. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. de Sint Odolphisteeg, ten N. de Voorstraat. De koper moet een afscheiding plaatsen tussen het achtergelegen pakhuis en het huis ten oosten van dit verkochte pand. Geen grondpacht. Gekocht van Baukje Feytema x koopman Schelte Wybenga, voor 1527 gg.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0113v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 36Voorstraat ZZ hoek Sint Odolphisteeghuis
 
koper van 1/2Elkan Ysaak Levy koopman2400-00-00 CG
koper van 1/2Elkan Levy koopmanLeeuwarden
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Baukje Feytama
naastligger ten zuidenBaukje Feytama
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperCornelis Mollemakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaElkan Ysaack Levy en Abraham Elkan Levy, Joodsche kooplieden te Leeuwarden kopen elk 1/2 van het huis, vroeger bekend als 'het Hof van Friesland'. Ten O. en Z. erven Baukje Feytama, ten W. de Sint Odolphisteeg, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Cornelis Mollema.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0336r van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 36Voorstraat ZZ hoek Sint Odolphisteeghuis
 
koperDirk C. Zijlstra, gehuwd met5000-00-00 CG
koperDirkje Adema
huurderJ. Huidecoper 200-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Baukje Feitema
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Baukje Feitema
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperElikan Isaack Levy
verkoperAbraham Elikan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Cornelis Zijlstra x Dirkje Adema koopt het huis hoek Sint Odolphisteeg, vroeger bekend als 'het Hof van Friesland' en nu verhuurd aan J. Huidecoper. Ten O. en Z. erven Baukje Feitama, ten W. de Sint Odolphisteeg, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Elkan Isaack Levy en Abraham Elkan, beiden te Leeuwarden, voor 5000 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-016 Voorstraat 36D C Zijlstra8-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
E-034Voorstraat 36Dirkje Broers Adema... Franeker, ovl 12 jan 1812 HRL, huwt met Dirk Cornelis Zijlstra op 10 apr 1803 Koudum, ovl Voorstraat wijk E-034, dv Broer A., en Sijtske Steensma; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1812; kind: ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-034Voorstraat 36Dirk Cornelis Zijlstra... van wijk C-151, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-033, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk E-034, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-184; gebruiker Jacob S. dekker, pakhuisknegt, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-034Voorstraat 36Jan Ales Wobma... Baard, ovl 15 nov 1820 HRL, huwt met Hieke Keimpes vd Tol, stalknecht in 1820, wonende te Voorstraat wijk E-034 in 1812, kinderen: Trijntje, geb 1808 HRL, Dirk Jans, geb 28 nov 1809 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-034Voorstraat 36D C Zijlstra D C Zijlstra koopman


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-034Voorstraat 36Broer Dirks Zijlstra, overleden op 29 december 1819zoon van Dirk Cornelis Zijlstra, koopman (Voorstraat E 34, thans man van Sjoerdje Eekma) en wijlen Dirkje Adama (overleden 1812), broer van minderjarige Cornelis, Sietske en Pieter-Adama Dirks Zijlstra (uit 1e huwelijk vader), halfbroer van minderjarige Willem-Olivier Dirks Zijlstra (uit 2e huwelijkvader). Saldo fl. 5.250,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-034Voorstraat 36Catharina Dirks Zijlstra, overleden op 13 augustus 18241 uur, dochter van Dirk Cornelis Zijlstra, zeehandelaar (Voorstraat E 34, wednr. Dirkje Adema) en Sjoerdje Eekma, zuster van minderjarige Willem-Olivier Dirks Zijlstra, halfzuster van minderjarige Cornelis en Pieter-Adama Dirks Zijlstra (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-034Voorstraat 36Sietske Dirks Zijlstra, overleden op 8 januari 1825dochter van Dirk Cornelis Zijlstra, koopman/zeehandelaar (Voorstraat E 34, man van Sjoerdje Eekma) en wijlen Dirkje Adama, zuster van minderjarige Cornelis en Pieter-Adama Dirks Zijlstra (uit 1e huwelijk vader), halfbroer van minderjarige Willem-Olivier Dirks Zijlstra (uit 2e huwelijk vader). Saldo fl. 10.398,- . Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-034Voorstraat 36Cornelis Dirks Zijlstra, overleden op 20 februari 182925 jr, zoon van Dirk Cornelis Zijlstra, wethouder/koopman Voorstraat E 34 (thans man van Sjoerdtje Eekma) en wijlen Dirkje Broers Adama (overleden 1812, dochter van wijlen Sietske Steensma, overleden Franeker 30/10/1823 en wijlen Broer Adama), broer van wijlen Broer (overleden 29/12/1819). wijlen Sietske (overleden 8/1/1825) en minderjarige Pieter-Adama Dirks Zijlstra (uit 1e huwelijk vader), halfbroer van minderjarige Willem-Olivier en Sytske Dirks Zijlstra (uit 2e huwelijk vader). Saldo fl. 10.658,62. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1109Voorstraat 36Dirk Cornelus ZijlstraHarlingenzeehandelaarhuis en erf (380 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-034Voorstraat 36Sjoerdtje Eekma... BS ovl 1843; 1844 overlijdens, regatt dv186-93; oud 49 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk E-034; VT1839; geb 26okt190; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepesioneerden HRL 1826-1894; 1827. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-034Voorstraat 36Stientie Stenfortoud 37 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-034; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-034VoorstraatDirk C Zijlstra64 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeehandelaar
E-034VoorstraatSjoerdtie Eekma49 jSneekv, protestant, gehuwd
E-034VoorstraatSietske Zijlstra13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-034VoorstraatCornelia Cath. Zijlstra6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-034VoorstraatStientie Stenfort37 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
E-034VoorstraatIdske Postma25 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-034Voorstraat 36Sietske Dirks Zijlstra, overleden op 7 december 184216 jr, overleden Voorstraat E 310 (moet zijn: 34), dochter van Dirk Cornelis Zijlstra, gedeputeerde (wednr. NN) en Sjoerdje Eekma, zuster van minderjarige Cornelia-Catharina (9 jr) en wijlen Willem-Olivier Dirks Zijlstra (overleden 1835), halfzuster van Mr. Pieter-Adama Dirks Zijlstra, koopman. Saldo fl. 6.310,90. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-034Voorstraat 36Sjoerdtje Eekma, overleden op 24 juni 184352 jr, geboren Sneek 26/10/1790, overleden Voorstraat E 34, vrouw van Dirk Cornelis Zijlstra, zeehandelaar, moeder van minderjarige Cornelia-Catharina Dirks Zijlstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-034Voorstraat 36Hendrik Baukes Kerkhoven, overleden op 29 november 18439 mnd (geboren 24/2/1843), overleden St. Odolphysteeg E 34, zoon van Bauke Tjeerds Kerkhoven, timmerman en Martje Hendriks Kuipers, broer van minderjarige Aafke en Antje Baukes Kerkhoven. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-034Voorstraat 36Dirk Cornelis Zijlstra, overleden op 2 april 184468 jr (geboren 4/5/1775), zeehandelaar/GS-lid, overleden Voorstraat E 34, weduwnaar, vader van Pieter-Adama, koopman en minderjarige Cornelia Dirks Zijlstra (voogd is Ypeus Pietersz Rodenhuis, idem). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-034Voorstraat 36Cornelia Zijlstra, overleden op 18 december 184815 jr (geboren 14/4/1833), overleden Voorstraat E 34, zuster van Pieter-Adama Zijlstra, zeehandelaar, in boedel fl. 4.073,09 afkomstig uit erfenis van Catharina Eekma (overleden 1848 Leeuwarden). Saldo fl. 82.890,87. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-034Voorstraat 36Willem Pieters Zijlstra, overleden op 5 september 1850ruim 2 jr, zoon van Pieter-Adama Zijlstra, burgemeester (Voorstraat E 34) en Leonora-Johanna Banga, broer van minderjarige Dirk, Jelle, Dirkje, Sietske en Cornelis Pieters Zijlstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2399E-033 (Voorstraat)Pieter Adama Zijlstrawoonhuis
Sectie A nr. 2399E-034 (Voorstraat)Pieter Adama Zijlstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2982E-029 (Voorstraat)Elisabeth Magdalena Bos, vrouw van G.W. Pruis en medeëigenawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2982Voorstraat 36 (E-029)Sjoerd Hannema (Lzn.)woonhuis


1914 - variaadresbronbericht
Voorstraat 36Oud Harlingen Magazine 1991Eind 1920 wordt [?] de Cooperatie D.E.S. aan de Voorstraat geopend


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 36 Jan Freerk Fonteinkoopm. en zoutzieder
vorige grondslagf. 5000
huidige grondslagf. 5500


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 36J.L. v. Loon151Touwslagerij "Welgelegen"


1922 - kentekenadresnaam
B-5723
Voorstraat 36Lieuwe Jacob van Loon


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 36J.L. v. Loon151Touwsl.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 36J.L. v. Loon151Touwsl.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 36aG.Morrenbedrijfsleider coöp.
Voorstraat 36aC.Morrenkantoorbediende


1932 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 36, HarlingenVoorstraat 36 Door Eendracht Sterk, coöperatie


1935 - variaadresbronbericht
Voorstraat 36Oud Harlingen Magazine 1996feb: In de voormalige winkel van de Coöperatie, hoek Voorstraat/St. Odolphisteeg, opende manufacturenmagazijn Van der Molen een nieuwe toonzaal voor bedden, dekens, matrassen enz.


1935 - variaadresbronbericht
Voorstraat 36Oud Harlingen Magazine 1996mei: Kleding- en manufacturenmagazijn Van der Molen, Voorstraat 27-29 en 36, bestaat 75 jaar.


1947 - kentekenadresnaam
B-32816
Voorstraat 36/38Coöperatie D.E.S.


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 36, HarlingenVoorstraat 36R. AdemaInterieur N.V., 'tmoderne en klassieke meubelen


1981 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 36, HarlingenVoorstraat 36J. Terpstrawoninginrichting


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 36rijksmonument 20722
  terug