Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 43
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 437-079 7-087 C-050C-043


Naastliggers vanVoorstraat 43
ten oostende Voorstraat
ten oostenVoorstraat 45
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 41
ten noordende Noorderhaven


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0070r van 26 aug 1632 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 43Voorstraat NZ bij oosten van het raadhuis375‑00‑00 GG1/4 huis
koperburgerhopman Suffridus Lubberti, gehuwd met
koperJetske Dirckx
bewoner voorste gedeeltede proclamant Suffridus Lubberti c.u.
bewoner achterste gedeelteBartel Aerts c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperJucke Hilbrants zoon van de proclamante(n?)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSuffridus Lubberti, burger-hopman x Jetske Dircx koopt 1/4 huis, nz. Voorstraat, ten oosten van het Raadhuis, en strekkende noordwaarts tot aan de haven. Het voorste (zuidelijke) deel wordt bewoond door de koper, het achterste (noordelijke) deel door Bartel Aerts c.u., ertussen is een plaets. Gekocht van Jucke Hilbrands (de oom van de koper) voor 375 gg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0182v van 9 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 43Voorstraat NZ strekkende achter tot aan de Noorderhaven3700‑00‑00 GGhuis met plaatske
koperds. Mauritius Stansius, gehuwd met
koperAriaentie Dircx
naastligger ten oostenAeghien Tieerdts, weduwe van
naastligger ten oostenoud gemeensman Lenert Croddebos
naastligger ten oostenAnnius Theodori oud conrector
naastligger ten westenJeltie Teunis Vrijthoff
verkoperJetske Dircx, weduwe van
verkoperwijlen Suffridus Lubbertynotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDs. Mauritius Stansius x Ariaentie Dircx koopt een huis met plaets, put en gemak, nz. Voorstraat. De (afvoer)pijp van het gemak loopt door het huis van Jeltie Teunis Vrijhoff en moet gezamenlijk worden onderhouden. Het huis strekt noordwaarts tot de Noorderhaven. Ten O. Aeghien Tieerds x oud-gemeensman Lenert Abbes Croddenbos en oud-conrector Annius Theodori, ten W. Jeltie Teunis Vrijhoff. Gekocht van Jetske Dircx Hillebrands wv notaris Suffridus Lubberti, voor 3700 gg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 10rVoorstraat 43burgemeester Stansius, absentf. 20000-00-00


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-079Voorstraat 43voor- en agterhuis
eigenaarjuffr. Boelens
gebruikerjuffr. Boelens
huurwaarde100‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde20‑00‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0004v van 9 jan 1718 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 43Voorstraat NZ360‑00‑00 GGhuis
koperDirk Hugens c.u.
huurderHendrik Gerrits schoenmaker
naastligger ten oostenMichiel Munter
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenjuffrouw Boelens
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. Bechius
verkoperWibrandus Sloterdijkpastor te Kimswerd
verkoperDominicus Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Friesland te Makkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt huis onder 1 dak met het huis dat Michiel Munter heeft gekocht [43/45]. Ten O. Munter, ten Z. de Voorstraat, ten W. erven Boele(n)s, ten N. Sibrandus Bechius. Gekocht van Wibrandus- en Dominicus Sloterdijk, voor 300 cg.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-079Voorstraat 43huis
eigenaarjuffrouw Boelens
huurwaarde100‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde20‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan27‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-079Voorstraat 43huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerEwert Jacobs cum soc.
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-079Voorstraat 43huis
eigenaarjuffr. Boelens
gebruikerjuffr. Boelens
huurwaarde100‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑13‑00 CG


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0347v van 14 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 88oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Wiltetus Jelgersma


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0001r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 43Voorstraat NZ2000‑00‑00 GGhuis
kopervroedsman Wiltetus Jelgersma, gehuwd met
koperFokeltie Akker
voormalig bewonerA. van Haersma
naastligger ten oostenSimon Blom blikslager
naastligger ten oostende weduwe Munter
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenArent van Haersolte jonkergrietman van Barradeel
naastligger ten noordenJan Speltie
verkoper van 1/3Jacobus Stantiusluitenant in de Guardes te voet te Maastricht
verkoper van 1/3Catharina Stantius, gehuwd met te Leiden
verkoper van 1/3regent van het Staten College Albertus Schultenhoogleraar in oosterse talen te Leiden
verkoper van 1/3Theodora Mauritia Stantius te Drachten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWiltetus Jelgersma x Fokeltie Akker koopt een huis nz. Voorstraat, laatst bewoond door N. van Haarsma. Ten O. blikslager Simon Blom [45] en wd. Munter [47], ten Z. de Voorstraat, ten W. grietman van Barradeel jhr. Aarnt van Haersolte, ten N. Jan Speltie. Gekocht van ltn. bij de guardes te voet van de Staten van Holland en West Friesland te Maastricht Jacobus Stantius voor 1/3, Catharina Stantius x regent van het Statencollege en Hoogleraar in de Oosterse talen aan de universiteit van Leyden Albertus Schulten voor 1/3, en juffr. Theodora Mauritia Stansius te Haarlem voor 1/3.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0033v van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 43Voorstraat NZ1800‑00‑00 GGhuis
koperCornelis Jenties, gehuwd metkoopman en leraar onder de Doopsgezinden
koperAukjen Everts
naastligger ten oostenSymon Blom mr. blikslager
naastligger ten oostende weduwe van Munter
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenjonker Arent van Haersolte
naastligger ten noordenJan Speltie
verkopervroedsman Wiltetus Jelgersma, gehuwd met
verkoperFokeltie Akker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jenties, D.G. leeraar x Aukjen Everts koopt huis. Ten O. mr. blikslager Symon Blom [45] en wd. Munter [47], ten Z. de straat, ten W. jhr. Arent van Haersolte, ten N. Jan Speltie. Er is een gemeenschappelijk riool. Gekocht van Wiltetus Jelgersma x Fokeltje Akker.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-079Voorstraat 43huis
eigenaarSymon Bloem
gebruikerSymon Bloem
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
grondpacht aansecretaris Schik
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑11‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-079Voorstraat 43huis
eigenaarCornelis Jenties
gebruikerCornelis Jenties
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑06‑10 CG
opmerking[nummer 7-079 is tweemaal vermeld]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-079 Voorstraat 43vroedsman Bloem, bestaande uit 7 personen20‑00‑00 cg0
7-079 Voorstraat 43Cornelis Jentjes, bestaande uit 6 personen40‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-079Voorstraat 43huis
eigenaarSymon Blom
gebruikerSymon Blom
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑10‑14 CG
grondpacht aansecretaris Schik
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑11‑00 CG


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0054r van 18 mrt 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Cornelis Jentjes


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0197v van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de weduwe van Cornelis Jentjes


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0199v van 31 aug 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van de weduwe van wijlen Cornelis Jentjes


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0071r van 16 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 43Voorstraat NZ1657‑21‑00 GGhuis
koper door niaarJan W. Vettevogel koopman
geniaarde koperJan Cornelis Schierekoopman
huurderJetze Boomsma c.u.
naastligger ten oostenHoyte Lieuwma mr. zilversmid
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenH. Winter kastelein
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Jetze Jelles, curator
verkoper q.q.Jan Schiere, curatoren over
verkoperJetze Boomsma c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan W. Vettevogel koopt, na niaar tegen Jan Schiere, een huis nz. Voorstraat. Ten O. mr. zilversmid Hoyte Lieuwma, ten Z. de straat, ten W. de castelein H. Winter, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van de curatoren over Jetze Boomsma, voor?


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-089, pag. 110Voorstraat 43J.W. Fettevogel
7-089, pag. 110Voorstraat 43Jacob Fettevogel, 30 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-087, pag. 150Voorstraat 43Jan W Vettevogel6‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-050Voorstraat 43Jan Wytses Vettevogel... het Weeshuis van J.V., (kleding), 31 dec 1810: f. 12:15:0 ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 43 Jan W. Vettevogelfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-050Voorstraat 43Jan W Vettevogel ervenJan W Vettevogel wed


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-050Voorstraat 43provisionele en finale toewijzing(1) huis noordzijde Voorstraat C-050
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperWytze Jans Vettevogel


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 312 van 29 dec 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-050Voorstraat 43koopaktefl. 1800huis aan de Voorstraat C-050
 
verkoperWytse Jans Vettevogel
koperfa. G. En H. Terheyden


1826 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49019 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 212 van 4 sep 1826
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-050Voorstraat 43koopakte1/2 huis aan de Voorstraat C-050
 
verkoperGerrit Terheyden
koperFrans Terheyden (zv Harmen Henricus Terheyden)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 590Voorstraat 43Hendrik H. TerheijdenwinkelierHarlingenhuis en erf (260 m²)


1836 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 590Voorstraat 43 Johannes PottingaHarlingenverfraaid en veel verbeterd


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-050Voorstraat 43Jetse Lykles Bakker... ... ; BS huw 1834, huw 1838, ovl 1845, ovl 1885; oud 73 jaar, geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, wijk C-050; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-050VoorstraatHarke Pottinga24 jtabaksfabrikantHarlingenm, protestant, gehuwd
C-050VoorstraatGepke Bakker29 jSneekv, protestant, gehuwd
C-050VoorstraatJetze Bakker73 jWoudsendm, protestant, weduwnaar
C-050VoorstraatJapke Tuinstra25 jZweinsv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-050Voorstraat 43Tjitske Ages Trompgeb 24 mei 1810 Woudsend, ovl 21 feb 1899 HRL, huwt met Oene Gorter Moll, dv Age Solkes T, en Uilkje Lijkles de Jong; BS ovl 1833; 1899 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-050


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 590Voorstraat C-050Harke Pottingawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3874Voorstraat C-043Harke Pottingawoonhuis


1886 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 43, HarlingenVoorstraat 43M, J v.d.18 J.vd.M. 86'baksteeninscriptie


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4757Voorstraat 43 (C-043)Wiebe van der Meulen (Jzn.)woonhuis


1918 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 43, HarlingenVoorstraat 43W. de VriesMetalen Winkel, magazijn deaanleg van gas- en waterleiding, huistelefoons


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 43 Wiebe van der Meulen Szn.winkelierf. 1500f. 1500
Voorstraat 43 Jan Visserzet-winkelierf. 800f. 800


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 43W. d. Vries & Zn.204Metalen, winkel


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 43W. d. Vries & Zn.204Metalenwinkel


1924 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-7332
Voorstraat 43Willem Jogchum de Vries


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 43W. d. Vries & Zn.204Metalenwinkel


1925 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 43, HarlingenVoorstraat 43W. de Vries & zoonMetalen Winkel, deaanleg van gas- en waterleiding


1925 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 43, HarlingenVoorstraat 43W. de Vries & zoonMetalen Winkel, decentrale verwarmingen, warmwatervoorzieningen


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 43W. d. Vries & Zn.204Metalenwinkel


1926 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 43, HarlingenVoorstraat 43W. de Vries & zoonMetalen Winkel, decentrale verwarmingen, warmwatervoorzieningen


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 43W. de Vrieskoperslager
Voorstraat 43W.J. de Vrieskoperslager


1928 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 43, HarlingenVoorstraat 43W. de Vries & zoonMetalen Winkel, decentrale verwarmingen, warmwatervoorzieningen


1929 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 43, HarlingenVoorstraat 43W. de VriesMetalen Winkelgas- en waterleidingen, bad- en closetinrichtingen


1931 - advertentiebron: H.A.R.E.T.O., Handels-reclame-verkoop tentoonstelling
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 43, HarlingenVoorstraat 43W. de Vrieshaarden en kachels


1933 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 43, HarlingenVoorstraat 43W. de Vries & zoongas- en waterleidingen, bad- en closetinrichtingen


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 43, HarlingenVoorstraat 43W. de Vries & zoontechnisch installatiebureau


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 43, HarlingenVoorstraat 43W. de Vries & zn.technisch installatie-bureau


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 43W. de Vries & Zn.204Techn. Install.bur.
Voorstr. 43Verzinkerij, Eerste Friesche204


1938 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Voorstraat 43aug: De Metalen Winkel op de Voorstraat wordt overgenomen door de heer B. Kooistra


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 43H. Kooistra828Techn. Install.bur., huish. art. enz.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. Kooistra828Techn. Install.bur., huish. art. enz.


1949 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 43, HarlingenVoorstraat 43H. Kooistratechnisch installatie-bureau


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. Kooistra828Techn. Install.bur., huish. art. enz.


1952 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 24-10-1952
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 43, HarlingenVoorstraat 43H. KooistraMetalen Winkel, dehuishoudelijke artikelen


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. Kooistra828Techn. Install.bur., huish. art. enz.


1960 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 43, HarlingenVoorstraat 43H. Kooistratechnisch installatie-bureau, gas-, elektrisch-, waterleidin


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 43H. (Hendrik) Kooistra


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 43, HarlingenVoorstraat 43 Funkinstallatiebureau


1973 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 10-08-1973
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 43, HarlingenVoorstraat 43 Funk


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 43rijksmonument 20690
  terug