Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 48
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 48 6-011 6-010 E-028 E-023
Naastliggers vanVoorstraat 48
ten oostenVoorstraat 50
ten zuidenVoorstraat 50
ten westenVoorstraat 46
ten noordende Voorstraat


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0067r van 22 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 48Voorstraat ZZhuis, schuur en ledige plaats daartussen
 
koperBauck Sytses, gehuwd met872-00-00 GG
koperJan Bredaal
verpachter grondBauck Sytses 2-10-00 CG
verpachter grondJan Bredaal
protesteert vanwege een gerechtigheidJacob Tziebbes Popta, gehuwd met
protesteert vanwege een gerechtigheidAncke Pyters Ens
protesteert vanwege een hypotheekdr. Regnerus Bruetsmamedicinae doctorMarchelien
protesteert vanwege een vorderingAtke Jacobs, weduwe van
protesteertwijlen Wytse Meynerts
naastligger ten oostenBauck Sytses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Tziebbes Popta
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/3Jan PyterskuiperTerschelling
verkoper van 1/3Impcke Pyters, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Claes Freercx
verkoper van 1/9Jacob Pheltens
verkoper van 1/9Idtgien Pheltens
verkoper q.q.Idtgien Pheltens, gelastigde van haar broer
verkoper van 1/9Sipcke Pheltens
tekst in de margeJacob Tyebbeszn. Popta ende Ancke Pyter Ens dr., echteluyden ende borgers deser steede, als eygenaer van de huysinge ten westen deser geproclameerde huysinge staende, protesteren per Foppens, dat haer den vercoopinge der selver ontschadelyck sal sijn, voor soo veel noot doet d'koop verspieren, nopende haere actie ende gerechticheyt, dat d'selve vercochte huysinge niet hooger gebout mach worden als die tegenwoorich hs, ende dat [hier?] onder die glaasvensteren sampt het raampt vandien in haer protestanten koicken staande moet blijven, omme haer het licht niet te becrencken ofte verhinderen in eeniger manieren, ende voorts nopende haare vordere actie van servitute haer op ende aen de selve vercochte huysinge cum annexis competerende, alles volgende den instrumente tusschen vorige eygenaers van de voors. Popta huysinge ende van de vercochte gemaeckt ende opgericht, in dato den 23 marty anno 1542, tot welckeren fine 't selve oock vercocht is gelesen te werden ende alsnu gelesen is, dies onvermindert ende holdende andersins haer gerechticheyt mogen lijden dat d'vercopinge haere voortganck neme. Actum den 25en january 1612.
tekst in de margeDoctor Regenerus Bruetsma, medicus residerende binnen der steede Maechelien in Brabant [=Machelen, Vlaams-Brabant?], protesteert per Foppens dat den vercopinge der geproclameerde huysinge ontschadelyck sal sijn, nopende sijn brieve van obligatie ende hypoteecq op d'selve holdende ter somma van vijftich carolusguldens, doch blijvende hem sijn actie ende recht gereserveert opte penningen, mach dies onvermindert lijden dat de vercoopinge haer voortganck neme. Actum utsupra.
tekst in de margeAtke Jacobsdr., weduwe van wijlen Sytse Meynertszn., protesteert per Foppens dat haer d'vercoopingen deser geproclameerder huysinge ontschadelyck sal wesen, neffend haer achterwesen van negen ende tvintich caroliguldens negen stuyvers, doch holdende haer recht opte penningen,, mach lijden dat den vercopinge effect sortere. Actum den 25en january 1612.
tekst in de margeGewesen op den proclamanten salff voorgaende spieringe oft protestatien. Actum in judicio den 25en january 1612.
tekst in de margeAtke Jacobsdr. naegelatene weduwe van wijlen Wytse Meynerts, voor haer selven ende Pyter Ens uuyt d'name van doctor Regnerus Bruetsma voors., daer voren onder verbant sijnder goederen de rato caverende, renuncieren ende verlaten den voors. henne respective protestatien, hier voren gestelt, als bekennende nopende hun achterwesen ten volsten gecontenteert ende betaelt te wesen. Actum in de secretarie desen 14en may 1612. Mij present als clercq (get.) F. Gerardus 14/5 1612.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHuis, schuur en de ledige plaats daartussen op de zz. Voorstraat. Ten O. de verkoper, ten W. Jacob Tziebbes Popta. Grondpacht 2 1/2 cg. aan de verkoper.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0124r van 29 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 48Voorstraat ZZhuis
 
koperHendrick Olpherts Belida, gehuwd met755-00-00 GG
koperYdtie Hansen
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Bauck Sytses 2-10-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bauck Sytses
naastligger ten zuidenplaats waar Bauck Sytses gebouwd heeft
naastligger ten westenJacob Tiebbes Popta c.u.
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.dr. Suffrido Hannia, gelastigd bij testament vanraad Hof van Friesland
verkoperwijlen Bauck Sytses, gehuwd met
verkoperJan Bredael


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0017v van 19 nov 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 48Voorstraat ZZhuis met plaats erachter
 
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenJacob Popta
naastligger ten westenJacob Popta
verkoper q.q.Foppius Gerardi, curator over
verkoperhet sterfhuis van wijlen burgemeester Hendrik Olpherts Belida, gehuwd met
verkoperwijlen Idtje Hanses Cardinael


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0080v van 10 feb 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westen (voor)Foppe Gerryts
naastligger ten westen (achter)Jacob Tiebbes Popta


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0092r van 26 nov 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFoppe Gerryts


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0209v van 4 apr 1652 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0003v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 48Voorstraat ZZ1/3 huis
 
koper finaalN. N. 1550-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostende nagelaten weeskinderen van wijlen Buue Fongers
naastligger ten zuidende nagelaten weeskinderen van wijlen Buue Fongers
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Popta
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Tetting Fongers, curator
verkoper q.q.Tieerd Hylckes, curatoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Buue Fongers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (3) ten verzoeke van (Tetting Fongers en Tieerd Hylckes, curatoren over) de nagelaten weeskinderen van Buue Fongers, 1/3 huis aen de Voorstraet. Ten O. en Z. de verkopers, ten W. erven Jacob Popta. Grondpacht over het geheel 2 Philips gulden van 25 st. Geboden 1550 GG.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0023r van 4 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 48Voorstraat ZZ2/3 huis
 
koperHarmen Hoeff equipagemeester Admiraliteit in Friesland1033-01-06 GG
verpachter grondde verkopers 2-10-00 CG
gebruikerAndries Stellingwerff
naastligger ten oosteneerder de verkopers
naastligger ten oostennu Nanne Hiddes gerechtsbode
naastligger ten zuideneerder de verkopers
naastligger ten zuidennu Nanne Hiddes gerechtsbode
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Popta
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Foppius Gerardi, gehuwd met
verkoperGrietie Iedes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Hoeff, equipagemeester bij de Admiraliteit, koopt 2/3 huis zz. Voorstraat. Ten O. en Z. gerechtsbode Nanne Hiddes [Grettinga], ten W. erven Jacob Popta, ten N. die straat. Gekocht van erven Foppius Gerardi (Foppe Gerrits) x Griettie Jeddes, voor 1033 gg.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0241v van 11 dec 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 48Voorstraat ZZ1/2 huis
 
koperTarquinius Theodori, gehuwd metnotaris en procureur fiscaal910-00-00 GG
koperGrietje Foppes
eigenaar van 1/2Margrieta Meinerts, weduwe van
eigenaar van 1/2wijlen Harmen Hoeff
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostende erfgenaam van Nanne Hiddes
naastligger ten zuidende erfgenaam van Nanne Hiddes
naastligger ten westende heer Wittert
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperde curatoren over de boedel van wijlen Harmen Hoeffequipagemeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTarquinius Theodori, not. publ. en fiscaal van Harlingen x Grietie Foppes koopt een 1/2 huis zz. Voorstraat, waarvan de andere 1/2 bezit is van Margrieta Meinerts wv Harmen Hoef. Ten O. erven Nanne Hiddes [Grettinga], ten W. Wittert, ten N. die straat. Gekocht van (de curatoren over de boedel van wl.) equipagemeester Harmen Hoef, voor 910 gg.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0023ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 48Voorstraat ZZ1/2 huis
 
koperAnske Ippes 1452-00-00 GG
huurderBauckien Fransen Fisscher
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenNanne Hiddes
naastligger ten zuidenNanne Hiddes
naastligger ten westenJoan Wittert
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Foppe Foppes, curator overrentmeester van het weeshuis
verkoperJoannes Terquinius


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0041va van 9 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende vroedsman Anske Ipes Zeestra


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0250v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van de vroedsman Ansche Ypes Seestra


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0180v van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Anscke Ypes Zeestra


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0001ra van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende vroedsman Zeestra


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0395r van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 48Voorstraat ZZhuis
 
koperBeern Pytters, gehuwd metturfmaker900-00-00 CG
koperAntie Djurres
naastligger ten oostenvroedsman Arjen Altena
naastligger ten zuidenvroedsman Arjen Altena
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de heer dr. Hilbrants
naastligger ten noordenVoorstraat
verkopervroedsman Anscke Ypes Zeestra, gehuwd met
verkoperAntie Hendrix


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0024r van 27 sep 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBeernt Pieters


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0037r van 4 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Beern Pytters


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-011Voorstraat 48huis
eigenaarwed. Beern Pieters
gebruikerwed. Beern Pieters
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-011Voorstraat 48huis
eigenaarwed. Beern Pieters
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0100v van 26 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 48Voorstraat ZZhuis
 
koperJacob Harmens Radsma c.u.mr. slotmaker383-10-00 GG
naastligger ten oostenvroedsman Altena
naastligger ten zuidenvroedsman Altena
naastligger ten westenvroedsman Jacob* Clasen* Steninga
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkoper van 1/3Pyter Barents
verkoper van 1/3Djurre Barents
verkoper van 1/3Dirck Barents


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0156r van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Harmens Radsma


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-011 Voorstraat 48huis
eigenaarJacob Harmens
gebruikerJacob Harmens
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-011 Voorstraat 48huis
eigenaarvroedsman Radsma
gebruikerJacob Harmens Radsma
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-011 Voorstraat 48huis
eigenaarvroedsm. Radsma
gebruikerJacob Harmens Radsma
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0140v van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJ. Ratsma


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0163v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 48Voorstraat ZZhuis
 
koper door niaarSjouwkje Claases Hoogstraaten, weduwe van1225-00-00 CG
koper door niaarwijlen Ruird Jeltes Nauta
geniaarde koperClaas Hendriks, gehuwd metmr. horlogemaker
geniaarde koperAukje Reins
huurderSimon Groen c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Ruurd Nauta
naastligger ten zuidende weduwe van Ruurd Nauta
naastligger ten westenBruining waagmeester
naastligger ten noordenVoorstraat
verkopervroedsman Harmen Radsma
verkopermeerderjarige vrijster Trijntje Radsma
verkoperAaltje Tjarda, weduwe van
verkoperwijlen burgerhopman Tjeerd Radsma, en moeder en voogd van
verkoperde minderjarige Marten Tjeerds Radsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjouwkje Claases Hoogstraaten wv Ruurd Jeltes Nauta, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Claas Hendriks, mr. horlogemaker x Aukje Reins, een huis zz. Voorstraat. Geen grondpacht. Thans gehuurd door Simon Groen c.u. Ten O. en Z. wd. Ruurd Nauta, ten W. waagmeester Bruining, ten N. de Voorstraat. Gekocht van (de met name genoemde testamentaire erfgenamen van) wl. Tjeerd Ratsma, voor 1225 cg.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0148r van 25 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jelte Ruurds Nauta


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0002r van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 48Voorstraat ZZhuis
 
koperClaas Simons briefbesteller300-00-00 GG
huurderClaas Aukes de Haan c.u.schipper
naastligger ten oostenSjouwkjen Clasen Hoogstraten, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Ruurd J. Nauta koopman
naastligger ten zuidenSjouwkjen Clasen Hoogstraten, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Ruurd J. Nauta koopman
naastligger ten westende weduwe Eppinga
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperSjouwkjen Clasen Hoogstraten, weduwe van
verkoperwijlen Ruurd J. Nautakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Simons, briefbesteller, koopt een huis met ten O. en Z. wd. Ruurd Nauta, ten W. wd. Eppinga, ten N. de Voorstraat. Geen grondpacht. Gekocht van Sjouwkjen Clasen Hoogstraten wv Ruurd Nauta.


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0038r van 2 apr 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Ruurd Nauta


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0248v van 7 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCl. Simons


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0272v van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenR. Nauta


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0097v van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 48Voorstraat ZZhuis
 
koperGeorg Keyl, gehuwd met1000-00-00 CG
koperElisabeth Jelgerhuis
huurderGeorg Keyl 66-00-00 CG
huurderElisabeth Jelgerhuis
naastligger ten oostende weduwe van Ruurd Jelles Nauta
naastligger ten zuidende weduwe van Ruurd Jelles Nauta
naastligger ten westenCornelis Jonker
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperClaas Simonstrekveerschipper


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-009 Voorstraat 48G Keijl


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-010 Voorstraat 48G J Kiel3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-028Voorstraat 48Georg Jacob Keil... 18 may 1790 (GAH1122); id. f. 40:0:0, 3 may 1791. (GAH1123); G.J.K. eigenaar en gebruiker van wijk E-028, kleermaker, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 5:0:0 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-028Voorstraat 48G J Keil G J Keil kleermaker


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-028Voorstraat 48Elisabeth Jelgerhuis, overleden op 11 februari 1819Voorstraat E 28, wed. Georg Jacob Keil, moeder van Johannes, mr. kleermaker, Geertje, Elisabeth (vrouw van Klaas Pieters Metzelaar, verver), Dorothea, Jouke, boekhouder en minderjarige Froukje Georgs Keil (voogden zijn haar broersen zusters). Saldo fl. 1.113,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1101Voorstraat 48Johannes KeilHarlingenkleermakerhuis en erf (120 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-028Voorstraat 48Johannes Georg Keil... BS huw 1814, ovl 1825, ovl 1847, ovl 1848; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-028; VT1839; geb 25 jun 1787, ged 31 jul 1787 Grote Kerk HRL, zv Jurch Jakob Keil en Elizabeth Jelgerhuis; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-028Voorstraat 48Johannes Hartman... 1802, BS huw 1843, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk C-017; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-028; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-028Voorstraat 48Wilhelmina Gerrits Hartman... Beemen; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1825, ovl 1848; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-028; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-028VoorstraatJohannes Keil52 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kleermaker
E-028VoorstraatWilhelmina Hartman35 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-028VoorstraatTheunis van Arum Keil5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-028VoorstraatGerrit Hartman Keil2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-028VoorstraatElizabeth Jelgerh. Keil13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-028VoorstraatSytske Keil11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-028VoorstraatGertje Keil10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-028VoorstraatJohanna van der Werff22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-028VoorstraatJohannes Hartman37 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-028Voorstraat 48Dorothea Johannes Keil, overleden op 3 mei 184615 mnd (geboren 30/1/1845), overleden Voorstraat E 28, dochter van Johannes Keil, kleermaker en Wilhelmina Hartman, zuster van minderjarige Elisabeth, Sytske, Gertje, Georg-Jacob, Teunis-v. Arum, Gerard-Hartman en Antonie-Josefus Johannes Keil. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-028Voorstraat 48Johannes Keil, overleden op 7 maart 184759 jr (geboren 25/6/1787), overleden Voorstraat E 28, mr. kleermaker, man van Wilhelmina Hartman (mede testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Elisabeth, Sytske, Gertje, Georg-Jacob, Teunis-v. Arum, Gerrit-Hartman en Antoon-Josephus Johannes Keil. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-028Voorstraat 48Wilhelmina Hartman, overleden op 13 oktober 184844 jr (geboren 8/9/1804), overleden Voorstraat E 28, wed. Johannes Keil (vruchtgebruik vervalt nu aan hun kinderen), moeder van minderjarige Elisabeth, Sytske, Gertje, Georg-Jacob, Teunis-v. Arum, Gerrit-Hartman en Antoon-Josephus Johannes Keil (voogd is Johannes Hartman, kantoorbediende). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-028Voorstraat 48Petronella Beers... Rijk Klazes B., en Janke Grouwstra, winkelierse, Nederlands Hervormd; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk E-028; oud 38 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-026; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1101E-028 (Voorstraat)Willem C. van Amerongenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1101E-023 (Voorstraat)Amena Anna Elisabeth van IJzendijk, wed. J.H. Mentzwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1101Voorstraat 48 (E-023)Jacob van der Houtwoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat 48H. van der Meijjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
kleermaker


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 48 Hubert van der Meijkleermaker
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 1800


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 48, HarlingenVoorstraat 48H. van der Meijkleeding naar maat, heeren- en dames


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 48H. v/d Meijkleermaker


1960 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 48, HarlingenVoorstraat 48 van der Schootwoninginrichting


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 48, HarlingenVoorstraat 48N.V. van der Schootwoninginrichting


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 48, HarlingenVoorstraat 48 van der Schootwoninginrichting


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 48, HarlingenVoorstraat 48 van der Schootwoninginrichting


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 48, HarlingenVoorstraat 48 van der Schootwoninginrichting


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 48beeldbepalend pand6 van 10
  terug