Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 72
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 72 5-025 5-024 E-013 E-012


Huisnaam in: 1663
Gebruik:
Naam: de blinde ezel
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1777
Gebruik:
Naam: de blinde ezel
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanVoorstraat 72
ten oostenVoorstraat 74
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 70
ten noordende Voorstraat


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 240r van 14 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 72Pieter Isbrandts x Helcke Douwes koopt een huis bij de Butterbrug naast burgemeester Saeff Hendricks, waar 'de Blinde Ezel' uitsteekt. Ten O. erven Sybrandt Feddrix, ten W. burgemeester Saeff Hendricks. Grondpacht 43 st aan erven Waatze van Camminga en 4 st aan erven Lieuwe Syrcx waarentegen er 32 st. grondpacht verschijnt uit de achtergelegen kamers, te weten dr. Joris Piphron 10 st. en uit Syuert Impckes en Freerck Harmens elk 11 st. Gekocht van Suffridus Bontius minister verbi Dei te Tzummarum x Meynscke Gerrolt Kyngema voor 1785 gg.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0108v van 5 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 72Voorstraat ZZ aan de Botermarktvoor- en achterhuis genaamd het Blindt Esel met 11 houtvoeten ledige plaats erac
 
koperEvert Jans burgerbrouwer1546-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenHendrick Willems
naastligger ten zuidende koper Evert Jans
naastligger ten westende koper Evert Jans
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperClaes Aerts c.u.


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0180r van 17 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 74, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhuis genaamd de Blinde Ezel


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0213r van 8 mrt 1646 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0111v van 10 nov 1661 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 72achterVoorstraat ZZ [staat: achter het huis van de Blinde Ezel]huis in gebruik als paardenstal
 
koperAnne Pieters, gehuwd metzoutmeter175-00-00 CG
Trijn Jans
naastligger ten oostenPieter Jurrits
naastligger ten zuidenhet erf van Anne Pieters c.u.zoutmeter
naastligger ten westende kamer van Sierd Sytzes koopmanAmsterdam
naastligger ten noordende tuin van Sierd Sytzes koopmanAmsterdam
verkoperSierd SytzeskoopmanAmsterdam


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0194r van 16 aug 1663 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 70, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Harmen Harmens


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0194r van 16 aug 1663 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 70, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Harmen Harmens


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0194r van 16 aug 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 70, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Harmen Harmens


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0040v van 25 feb 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 72achterVoorstraat ZZ [staat: Groote Suypmerckt achter het huis van 't blindt Eesel]kamer
 
koperPytter Jelles c.u.mr. wieldraaier300-00-00 CG
naastliggerHendrik boendermaker
naastliggersteeg tussen Hendrik boendermaker en 't Blindt Eesel
naastligger ten oostenPieter Jelles c.u.mr. wieldraaier
naastligger ten zuidentuin of erf van Foppe Folkerts c.u.
naastligger ten westenplaats en brouwerij van ? Foppe Folkerts c.u.
naastligger ten noordende plaats van de Blinde Ezel
verkoperFoppe Folkerts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jelles, mr. wieldraaier, koopt een camer op de Grote Suypmarkt, achter het huis 'de Blinde Ezel'. Ten O. de koper, ten W. de ledige plaets en de brouwerij van de verkoper, ten Z. de tuin en het erf van de verkoper, ten N. de ledige plaets van 'de Blinde Ezel'. Vrij in- en uitgang bij dag en nacht, door de steeg tussen het huis van boendermaker Hendrik [Saves?], en 'de Blinde Ezel'. Gekocht van Foppe Folkerts, voor 300 cg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0079v van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0035va van 22 dec 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 70, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van het huis van Harmen Harmens


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0132r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhuis genaamd Blind Esel van de weduwe van Jan Claeses


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0079v van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westen


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 263r van 19 okt 1704 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 72Harmen Jansen [Blok] en Ybeltje Jansen, broeder en zuster, kopen 2/12 huis zz. Voorstraat aan de Botermarkt. Ten O. Johannes Willems Vosma, ten Z. Johannes Pytters wieltjer, ten W. Reiner Clasen Fontein, ten N. de straat. Steeg ten O. waarin Johannes Pytters vrije in- en uitgang heeft. Het plaatsje mag niet bebouwd worden, maar er mag wel een bakoven gezet worden. De kopers mogen in dit huis geen ros- of gortmolen zetten. Grondpacht 2 cg 7 st, waarentegen er 1 cg 12 st grondpacht verschijnt uit de achtergelegen kamers, te weten van Gerryt Tijmes 10 st, Sjoerd Emkes en Freeck Harmens elk 11 st. Gekocht van Claes Pytters kleermaker x Maritie Pytters en Mayke Pytters en Michiel Jansen, mr. kistemaker, allen te Hoorn, voor 230 cg.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0224v van 16 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 72Voorstraat ZZ [staat: Suipmerkt]1/12 huis
 
koperHarmen Jansen Block koopman100-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen3-03-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Vosma
naastligger ten zuidenJan Johannis
naastligger ten westenJacob Romkes
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Suipmerkt]
verkoperDieucke Jetses, weduwe vanLeeuwarden
wijlen Lourens ReinersLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Jansen Block koopt 1/12 huis op de Suipmarkt, waarvan Jan Rinties, grootschipper, ook een deel bezit. Ten O. Johannes Vosma, ten W. Jacob Romkes, ten Z. Jan Johannes, ten N. die straat. Gekocht van Dieucke Jetses wv Lourens Reiners te Leeuwarden, voor 100 cg.


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0238v van 24 feb 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 70, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenHarmen Jansen Blok e.a.
naastligger ten oostensteeg naar de Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0242r van 31 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 70, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarmen Jansen Blok e.a.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-025 Voorstraat 72huis
eigenaarHarmen Jans erven
gebruikerJan Rinties cum soc.
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-16-00 CG
grondpacht aaneen onbekent persoon
grondpacht02-07-00 CG
aanslag grondpacht00-11-12 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0270v van 18 okt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 74, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Harmen Jansen Blok


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-025 Voorstraat 72huis
eigenaarHarmen Jans
gebruikerwed. Marnstra
gebruikerwed. Jan Rinties
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-7-1720
grondpacht aaneen Onbekent Persoon
grondpacht02-07-00 CG
aanslag grondpacht00-11-12 CG
aansl. grondp. voldaan2-7-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0154r van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLubbe Alles mr. gortmaker


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-025 Voorstraat 72huis
eigenaarHarmen Jansen erven
gebruikerwed. Jan Rinties cum soc.
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-00-00 CG
grondpacht aaneen onbekend persoon
grondpacht02-07-00 CG
aanslag grondpacht00-09-06 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 293r van dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 72Dirk Huigens koopt een deftig huis op de Botermarkt, waar 'de Blinde Ezel' uithangt. Ten O. Frans Huidekoper, timmerman Reiner Pietters, wieldraaier Hessel Harmens en Dirk Jeltes. Het is een heel ingewikkelde acte. Gekocht van Harmen Uyftes.


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0292v van 1 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 72Voorstraat ZZ [staat: Botermarkt waar Het Blind Esel uythangt]huis
 
koperDirk Huygens, gehuwd metwinkelier1260-00-00 GG
Stijntie Hendrikswinkelier
grondpachtdr. Fedde van der Sluissecretaris v Henneraederdeel2-07-00 CG
grondpachtdr. Fedde van der Sluissecretaris v Henneraederdeel0-10-00 CG
naastligger ten oostenFrans Pieters* Huidekoper
naastligger ten oostenReiner Pieters mr. timmerman
naastligger ten oostenHessel Harmens wieldraaier
naastligger ten oostenDirk Jeltes
naastligger ten zuidende kamer van Dirk Jeltes
naastligger ten westenLubbe Alles
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperMaertje Jans
verkoperHarmen Uiftes c.s.koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-025 Voorstraat 72huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerGerryt Gerryts
huurwaarde75-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-10-00 CG
grondpacht aaneen onbekent persoon
grondpacht02-07-00 CG
aanslag grondpacht00-09-06 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0072v van 15 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk Huigens koopman


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0183r van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 74, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0106v van 27 nov 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 74, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhuis genaamd de Blinde Ezel


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0231r van 18 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 70, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenDirk Cornelis Wetzens


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0210v van 2 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 70, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Cornelis Wetzens


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0115v van 24 okt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0238r van 10 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 72Voorstraat ZZ aan de Botermarkthuis genaamd het Blind Esel
 
koperTheunis Norbruis, gehuwd metmr. koperslager3400-00-00 CG
kopersDirkje Claases Bakker
bewonerde verkoper Dirk Cornelis Wetsens
naastligger ten oostenJacob Willems e.a.
naastligger ten zuidende weduwe van Jelte Douwes
naastligger ten westenAlbert Olingius
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperDirk Cornelis Wetsenskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheunis Norbruis, mr. koperslager


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0025r van 15 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 72Voorstraat ZZ op de Botermarkthuis
 
koperAlbert Wymers Bakker, gehuwd metkoopman 1517-00-00 GG
Jetske Jans
huurderTeunis Norbruis
naastligger ten oostenJacob Willems e.a.
naastligger ten oostensteeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidende weduwe van Jelte Douwes
naastligger ten westenAlbert Olingius
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperDirk Cornelis Wetsens


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0145v van 27 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 74, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0201v van 24 okt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenA. W. Bakker


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0051v van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 74, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0029r van 23 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 74, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0193r van 13 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 70, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg, vrije eigen
naastligger ten oostenvroedsman Albert Wijmers Backer


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0107v van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 74, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAlbert W. Bakker


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0057r van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAlbert Wymers Bakker c.u.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-025 Voorstraat 72A W Bakker
5-025 Voorstraat 72Jan Bakker, 35 jaar, gehuwdinwooning


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0040v van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk Houtsma


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-024 Voorstraat 72Jan A Bakker5-00-00 CGstond: a w bakker


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-013Voorstraat 72Jan Alberts Bakker... Kerk HRL 1807, 1810, BS huw 1814, huw 1821, ovl 1827, huw 1830, ovl 1855; eigenaar en gebruiker van wijk E-013, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-092; gebruiker is Hartog B. Cohen, koopman, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-013Voorstraat 72Jan A Bakker Jan A Bakker koopman


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 33 en 37 van 3 mrt 1819
adressoortbedraggebruik
E-013Voorstraat 72provisionele en finale toewijzingfl. 1830huis E-013
 
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
verkoperGouke Hingst
verkoperMartinus Gerbrands Pettinga
koperJan Galama


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 87 van 30 mrt 1819
adressoortbedraggebruik
E-013Voorstraat 72koopaktefl. 1830huis aan de Voorstraat E-013
 
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
verkoperGooitje Hingst
verkoperMartinus Pettinga
koperHendrik Witte


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 7 van 10 sep 1829
adressoortbedraggebruik
E-013Voorstraat 72obligatiefl. 25003 huizen E-013 en C-017 en C-113
 
schuldenaarBernard Henrich Witte (gehuwd met Elisabeth van Dalen)
schuldeiserJacob Hanekuyk


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1063Voorstraat 72Hendrikus WitteHarlingenkoopmanhuis en erf (166 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-013Voorstraat 72Agnes Margaretha Hendrikus Witte, overleden op 13 oktober 1834dochter van Hendrikus Witte, koopman (Voorstraat E 13) en Elizabeth van Daalen, zuster van minderjarige Engelina-Catharina en Anna-Maria Hendrikus Witte. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1063 Hendrik WitteHarlingende gevel vernieuwd


1837 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 van 31 mrt 1837
adressoortbedraggebruik
E-013Voorstraat 72koopaktefl. 2500huis E-013
 
verkoperElisabeth van Dalen
koperWillem Lunter (te Franeker)


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1063E-013 Willem LunterHarlingenaanmerkelijk verfraaid


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-013VoorstraatHenderikus Antons. Lunter24 jFranekerm, rooms katholiek, gehuwd, koopman in manufactn.
E-013VoorstraatTheresia Schröder20 jMisumv, rooms katholiek, gehuwd
E-013VoorstraatWillem Lunter10 mHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-013VoorstraatJozef L Tombrok16 jStad Munsterm, rooms katholiek, ongehuwd
E-013VoorstraatAnne Dikkes19 jHindelopenv, rooms katholiek, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-013Voorstraat 72Petrus J. Hendrikus Lunter, overleden op 17 december 1842J.=Johannes, overleden Voorstraat E 13, zoon van Hendrikus Antonius Lunter, koopman en Theresia Schr der, broer van minderjarige Willem en Bernard-Heinrich Hendrikus Lunter. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1063E-013 (Voorstraat)Henricus A. Lunterwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1063E-012 (Voorstraat)Henricus Antonius Lunterwoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 72, HarlingenVoorstraat 72J. Lunter, wed.kleding


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4530Voorstraat 72 (E-012)Raphaël Pais


1915 - schoolgeldadresnaam
Voorstraat 72Jan Witte


1916 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 72, HarlingenVoorstraat 72H. Witte Jzn.meubelmagazijnen


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 66-71-72H. Witte Jz.125Manufacturen en meubileerinrichting


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 72 Jan Y. Wittestoffeerder
vorige grondslagf. 4000
huidige grondslagf. 3900


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66-71-72H. Witte Jz.125Manufacturen en meubileerinrichting


1921 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 72, HarlingenVoorstraat 72H. Witte Jzn.Magazijn 'De Faam'meubelmagazijnen


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66-71-72H. Witte Jz.125Manufacturen en meubileerinrichting


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 72J.Wittestoffeerder


1931 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 72, HarlingenVoorstraat 72H. Witte Jzn.Kofa Magazijnen


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.L. Willekes305Fa. F. Willekes & Zn.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.L. Willekes305Fa. F. Willekes & Zn.


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 72, HarlingenVoorstraat 72 de Grootschoenreparatie


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 72rijksmonument 20737ca. 1870
  terug